Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Framtidens Åkare

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareABC-åkarna Service AB
KontaktpersonIngemar Resare
E-postingemar.resare@akeri.se
Telefonnummer08-6874453
Beviljat ESF-stöd485 400 kr
Total projektbudget485 400 kr
Projektperiod2009-01-12 till 2009-06-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att underlätta omställningen för renhållningsföretag inom åkeribranschen genom att samverka med strategiskt viktiga sam-verkanspartners som har inflytande över marknaden. Projektet ska leda till kompetensutvecklingsinsatser som främjar företagens konkurrenskraft o tillväxt.

Bakgrund

Åkeribranschen påverkas idag av förändringskrav och kommer att fortsatt ställas inför stora omställningar, dels av omvärldskrav och dels till följd av branschinterna förutsättningar. När det gäller branschinterna förutsättningar så pågår ett generationsskifte inom många av de mindre företagen. Många företag är familjeägda och där fäder har startat upp verksamheten. Idag och imorgon ska den yngre generationen ta över.
Åkeribranschen generellt och renhållning speciellt består av många småföretag och av ett antal stora aktörer. Konkurrensen är stenhård och den lille företagaren riskerar att ätas upp av de stora aktörerna när de växer. För att få en god konkurrenskraft i branschen är det viktigt att öppna möjligheter till en god kompetensförsörjning (både rekrytering av personal och kompetensutveckling). Det är också viktigt att söka samverkan mellan olika företag och branscher. Detta för att underlätta att få en långsiktigt hållbar verksamhet. Renhållningen är en tillväxtbransch som i sina dagliga verksamheter har kontakter (kunder och myndigheter) inom många olika branschområden som påverkar deras verksamhet.

Renhållningföretag ställs idag inför olika nya miljölagar och andra miljökrav. Det gäller trafik- och transportvillkor av olika material, bränsle, deponering etc för allt från avfall från boende till olika material från företag/arbetsplatser, t ex från byggindustrin och fastighetsbolag som ställer högre krav på sortering och återvinning. En annan faktor som påverkar dem är att det på deras marknad idag allt oftare görs upphandlingar, vilket bl a leder till krav på juridisk kompetens och prispress, vilket i sin tur leder till stora krav på effektiv organisation och planering av verksamheten. Renhållningsbranschen befinner sig mitt i stormens öga när det gäller klimat- och miljödiskussioner, inte minst i media.

Allt ovan ställer stora krav på omställning och anpassningsförmåga hos de enskilda företagen. Det handlar om att överleva och det handlar om att utveckla verksamheten.

Problematiken är för de enskilde företagen att klara av omställningen, att
klara generationsskiftet, utveckla nödvändig kompetens och nödvändiga nätverk för att klara av konkurrensen på marknaden och förbättra möjligheten att växa. Ett mål för Åkeriföreningen är att ge stöd som underlätta för medlemsföretag att bli konkurrensmässiga och få tillväxtkraft. Detta projekt är ett steg i denna utveckling.

Idag har ABC-Åkarnas Miljösektion (renhållning) 135 medlemsföretag med 970 fordon.

Syfte

Syftet är att underlätta för medlemsföretag inom renhållning att utveckla sin verksamhet och att möta dagens och framtida omvärldskrav.
Avsikten med projektet är att medverka till att medlemsföretagen inom renhållning klarar av den omställning som olika omvärldskrav ställer, t ex för miljö och transporter, offentliga upphandlingar.

Målsättning

-Att förprojektet ska leda fram till ett genomförande av ett kompetensutvecklingssprojekt där minst 25% av medlemsföretagens chefer och medarbetare inom renhållning medverkar.

-Att genomföra en kartläggning av strategiskt kompetensförsörjnings-behov för medlemsföretag inom renhållning. Kartläggningen ska leda till en handlingsplan som visar på utvecklingsbehov för medlemsföretagens verksamhet som sådan (branschen), som återspeglar utvecklingsbehov för medlemsföretagens ägare/chefer och medarbetare.

-Att utveckla ett nätverk med branschöverskridande kontakter genom att knyta flera Åkeriföringar, andra branschorganisationer, offentliga verk och organisationer till projektet. Nätverket ska omfatta minst 6 samverkanspartners. Ambitionen är att nätverket ska fortleva efter projekttidens slut.

-Att i förprojektets start ta fram lättanvända arbetsmaterial som företagsrepresentanterna från respektive företag kan använda för diskussioner hemma i sitt företag med ledning/medarbetare. Målet är att samtliga företagsrepresentanter ska använda framtaget arbetsmaterial.

-Att utbilda minst 50 personer från projektet och medlemsföretagen
i jämställdhetsfrågor och tillgänglighetsfrågor för funktionshindrade

-Att förprojektet ska utveckla en form och funktionalitet som andra Åkeriföringar och "närbesläktade" branschorganisationer kan nyttja efter detta projekt. Målet är att det ska leda till minst två ansökningar till.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla aktiviteter i projektet kommer genomföras så att personer med funktionshinder kan medverka.

I projektet kommer vi att vid Work shops för projektdeltagare och den SWOT-analys som görs där att särskilt granska tillgänglighetsfrågan för personer med funktionshinder och lägga konkreta förslag i kompetensförsörjningsplanen till hur tillgänglighet kan förbättras i företagen och inom Åkeriföreningens verksamhet.

I Work shops för samverkanspartner kommer även tillgänglighetsfrågan att lyftas fram i gemensamma diskussioner. Ambitionen är, bl a, att detta ska leda till konkreta idéer och förslag som samverkansparterna kan ta med sig till sina egna företag/organisationer. Arbetsmetoden här kommer att utgå från en SWOT-modell.

En utbildningsdag (½-dag) kommer att genomföras för projektdeltagare, samverkanspartners, externa konsulter och projektledning. Målet är att minst 40 personer ska delta i utbildningsdagen. Utbildningsdagen ska, förutom kunskapsbyggande, ge konkreta idéer om hur tillgänglighet kan omsättas vardagligt praktisk handling i deltagarnas verksamheter, t ex policys och rutiner angående tillgänglighet, anpassning av lokaler, information etc. Utbildningsdagen kommer att ledas av någon extern sakkunnig person (inte klart vem i skrivande stund).

I projektet kommer vi att arbeta utifrån ESF-rådets definition och indelning av tillgänglighet.

Transnationellt samarbete

Detta projekt har idag inte någon koppling till transnationell verksamhet.

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker