Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förstudie stadsutveckling norra Botkyrka

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBotkyrka kommunledning
KontaktpersonGustav Fridlund
E-postgustav.fridlund@botkyrka.se
Telefonnummer0734-218785
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-20 till 2014-11-14
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Syftet med förstudien är att i bred samverkan med lokala intressenter analysera behov, möjligheter och begränsningar för utveckling av lokala arbeten och stärkt attraktivitet för norra Botkyrka som en del av miljonprogrammets förnyelse. Utgångspunkten är att det går att utveckla arbeten inom fastighetsförvaltning, lokalt trygghetsarbete, servicetjänster och även småskaliga näringar. Förstudien kartlägger både tidigare erfarenheter och befintlig forskning från andra kommuner och stadsdelar och andra EU-länder. I förstudien tittar vi särskilt på etableringen av möjliga lokala utbildningsprogram och kompetensinsatser för både målgruppen själv och de stödstrukturer som möter målgruppen. Förstudiens resultat ska utmynna i förslag på modeller, samverkansformer och insatser som ska utvecklas under nästa programperiod 2014-2020.

Bakgrund

Botkyrka kommun är den femte största kommunen i Stockholmsregionen med cirka 87 000 invånare. Platsen präglas av en ung och internationell befolkning, en hög in- och utflyttning, låg utbildningsgrad och hög arbetslöshet. I flera av Botkyrkas kommundelar, främst i den norra delen, finns det en koncentration av byggnader från det så kallade miljonprogrammet. Dessa områden är fysiskt, socialt och ekonomiskt segregerade i förhållande till andra platser i Botkyrka och i länet. Samtidigt står områdena inför fysiska upprustningsbehov som innebär tekniska, ekonomiska och sociala förändringar med implikationer för både medborgare, den kommunala organisationen och andra samhällsaktörer.

En grundläggande utmaning när det gäller miljonprogrammets förnyelse är att det i nuläget inte finns en tydlig statlig utvecklingspolitik för dessa områden vilket innebär att nödvändig upprustning till stor del blir en kommunal uppgift. Botkyrka kommun, i likhet med många andra kommuner i Sverige, ställer sig nu frågan hur miljonprogrammet kan förnyas utifrån dessa förutsättningar och samtidigt skapa nya möjligheter för unga och personer med utländsk bakgrund.

Botkyrka kommun har sedan flera år försökt att lösa utmaningen genom ett integrerat urbant utvecklingsarbete där både människor och platser har stått i fokus. Utifrån tidigare erfarenheter har nu kommunen en hypotes att utveckling av centrum, bostäder och fysiska miljöer kan skapa sysselsättning, företagande, trygghet och attraktivitet på områdesnivå. För att möjliggöra det behöver platser aktiveras på nya sätt i kombination med insatser inom kompetensutveckling, entreprenörskap och upphandling samt tvärsektoriell samverkan utifrån ett gräsrotsperspektiv. Samtidigt finns det invändningar mot denna typ av ansatser, exempelvis att de jobb som kan bli aktuella inom miljonprogrammets förnyelse är specialiserade och därför främst kommer den traditionella bygg- och fastighetssektorn till del, att utanförskap ska förstås relationellt vilket innebär att lösningar på miljonprogrammets utmaningar till stor del ligger ovanför områdesnivån samt att partnerskap inte är transparenta och därmed försvagar demokratisk process och utkomst. Sammantaget finns ett behov av att utvärdera hypotesens reella potential.

Förstudien syftar till att undersöka förutsättningar att generera lokala jobb, trygghet och attraktivitet som en del av miljonprogrammets förnyelse genom en sammanhållen satsning mellan flera aktörer. Förstudiens fokus är att identifiera modeller och samverkansformer som kan implementeras på områdesnivå för att skapa framtida arbeten inom fastighetsförvaltning, centrumutveckling, lokalt trygghetsarbete och kringliggande servicetjänster. Förstudien undersöker också utvecklingsmöjligheter inom småskaliga näringar och företagande som kan skapas utifrån lokala förutsättningar. En särskild avgränsning för förstudien är målgruppen unga och personer med utländsk bakgrund. Vidare är förstudien inriktad mot Botkyrkas kommundelar Hallunda-Norsborg, Fittja och Alby.

Förstudien utgår från följande preliminära frågeställningar: Har det genomförts liknande satsningar i andra kommuner i Sverige eller internationellt? Hur kan fysiska miljöer aktiveras för att skapa nya jobb och tillväxtmöjligheter? Vilka möjligheter och begränsningar påverkar kommun, kommunala bolag och privata aktörer att generera lokala jobb genom anställningar, upphandlingar och andra insatser? Vilka insatser, modeller och samverkansformer behöver säkerställas?

Materialinsamlingen innefattar dels en översikt av möjligheter och begränsningar på lokal nivå samt dels en omvärldsanalys i form av aktuell forskning, nya modeller och praktiska erfarenheter från kommuner i Sverige och EU avseende hur miljonprogrammets förnyelse kan generera nya jobb, trygghet och attraktivitet.

Målsättning

Det långsiktiga målet är att kommunen ska stimulera lokala jobb samt ökad delaktighet, trygghet, attraktivitet som en del av miljonprogrammets förnyelse genom ett sammanhållet urbant utvecklingsarbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kartläggningsarbetet och möten kommer att bedrivas i lokaler som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Transnationellt samarbete

I kartläggningsarbetet görs med stöd av kunskapsnätverken EUKN/URBACT en inledande omvärldsanalys utifrån deras gemensamma databas. Vi undersöker hur andra städer/stadsdelar inom EU har arbetat med arbetsmarknadsfrågor i samband med stadsutveckling. Vi undersöker hur offentliga aktörer kan ge stöd och upphandlingskunskap för att underlätta för föreningar och småföretag att sälja in sina tjänster på en lokal marknad, Supplier Diversity program. Vidare ska kontakta med städer som arbetat med lokala partnerskap och förändring av stadskärnor utifrån modellen Business Improvement Districts. Metoden eftersträvar en större helhetssyn och sammanför offentliga och privata aktörer för en gemensam affärsplan. Syftet är att motverka utanförskap, otrygghet och kriminalitet genom att utveckla servicetjänster, handel och andra näringar som stärker platsens attraktivitet.

Kommun

  • Botkyrka