Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Förstudie kring romska utbildningar

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSensus Stockholm-Gotland
KontaktpersonRosario Ali
E-postrosario.ali@sensus.se
Telefonnummer086155758
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-03 till 2014-11-28
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Den romska gruppen har funnits i Sverige i över 500 år. Genom tiden har denna grupp blivit förföljd och diskriminerad av majoritetsbefolkningen och svenska myndigheter. Trots att romer i över tretton år haft nationell minoritetsstatus och trots att romska organisationer har arbetat i flera decennier i Sverige för att förbättra romernas situation i landet, lever majoriteten av den romska gruppen i ett stort utanförskap än idag. De reguljära utbildningsinsatserna har inte fungerat. Inom ramen för förstudien vill vi undersöka möjligheterna att skapa skräddasydda utbildningar för romer, genom att blanda formellt och informellt lärande i olika miljöer. Att öka romernas utbildningsnivå är den metoden som vi tror är mest framgångsrik för att få romer ut till arbete.

Bakgrund

Den romska gruppen har funnits i Sverige i över 500 år. Genom tiden har denna grupp blivit förföljd och diskriminerad av majoritetsbefolkningen och svenska myndigheter. År 2000 fick romerna nationell minoritetsstatus i Sverige. Gruppen fick särskilda rättigheter för att kunna upprätthålla och stärka sitt språk, sin kultur och sin identitet. Trots att romer i över tretton år haft nationell minoritetsstatus och trots att romska organisationer har arbetat i flera decennier i Sverige för att förbättra romernas situation i landet, lever majoriteten av den romska gruppen i ett stort utanförskap än idag. Då den romska gruppen inte är en homogen grupp, delades den romska minoritetsgruppen upp i fem undergrupper: Svenska romer, Svensk- Finska Kaale gruppen, Resande romer (resande folket), Utomnordiska romer samt Nyanlända romer. De två sistnämnda grupperna är en sammanknytning av olika grupper därmed är de indelade i undergrupper. Samtliga fem romska grupper har befunnit sig i landet i olika lång tid och har en historia som skiljer sig och därmed har olika förutsättningar för att komma in och integreras i det svenska samhället.

År 2007 tillsatte regeringen en utredning som hade till syfte att se över romernas situation i Sverige. Ett kansli upprättades under namnet Delegationen för romska frågor. Delegationen tillsatte en romsk referensgrupp som tillsammans med olika romska organisationer och andra myndigheter skulle utföra en tre årig utredningen kring romernas situation i Sverige.
I augusti 2010 avslutades uppdraget och Delegationen för Romska frågor presenterade, sitt betänkande ”Romer rätt – en strategi för romer i Sverige” (SOU 2010:55) där det bland annat tog upp romernas situation på arbetsmarknaden.

Romer lever i ett socialt utanförskap i dagens svenska samhälle. Delegationen för romska frågor utrycker i sitt betänkande att man beräknar, att bland den romska populationen finns det upp till 90 % arbetslöshet. Det finns en rad olika orsaker till detta, men ett av de största hindren som finns för romer att söka arbeten är att de oftast saknar den formella kompetensen som krävs för att utföra de jobb som finns ute på arbetsmarknaden.

Att romer inte fick gå i de svenska skolorna fram till slutet av 50-talet gör att det finns en dålig skoltradition bland den romska gruppen vilket är en av orsakerna till att många romer har en låg utbildningsnivå (SOU 2010:55). På grund av den höga arbetslösheten och en dålig skoltradition, saknar romer incitament att söka sig till utbildningar som i framtiden kan leda till en anställning.
Utöver detta ser romska studenter inte vinsten med att inverstera i en utbildning då det inte ser hur det skulle leda till inträde på arbetsmarknaden, på grund av arbetsgivarnas diskriminerande attityd gentemot den romska gruppen (SOU 2010:55).

I sin strategi för romernas inkludering (Skr. 2011/12:56), pekar regeringen på att man särskilt ska satsa på metoder för att främja vuxnas utbildning och att man ska se över möjligheterna att anpassa utbildningarna efter individens behov.


Idag är utbildningar öppna för alla men eftersom romer befinner sig på en lägre nivå gemfört med majoritetssamhälle, betyder att det blir svårare för romer att tillgodogöra sig denna rättighet, bli antagen och fulfölja en utbildning. Detta i sin tur betyder att romer indirekt inte har samma tillgång till utbildningar som kan leda till att man är kvalificerad för ett arbete i lika utsträckning som majoritetsbefolkningen.

I Regeringens strategi för romsk inkludering (Skr. 2011/12:56) har man satt som vision att dessa exkluderande nivåskillnader ska försvinna och att ett romskt barn som föds idag om 20 år, 2032 ska ha samma möjligheter och tillgång till olika delar i samhället som ett barn från majoritetssamhället har. Regeringen beskriver att, för att möjligöra denna vision finns det ett stort behov under dessa 20 år av att utföra särskilda insatser för att jämna ut nivåskillnaderna mellan romer och majoritetssamhället.

Inom den socialfondsfinansierade projekt Romane Bucasom ägs av Sensus, har vi arbetat med ett flertal metoder och insatser för att minska hindren som finns för att romer ska komma in på den svenska arbetsmarknaden. Bland de mest framgångsrika insatserna som gjorts i projektet har vi identifierat anpassade utbildningar med yrkesinriktning där det finns en blandning av formellt och informellt lärande.

Vi har arbetat med att skräddarsy utbildningar för romska elever, detta som en positiv åtgärd för att hjälpa romer att komma upp till samma nivå som majoritetssamhället och på så sätt ge romerna tillgång till utbildning och arbete med reella lika villkor som majoritetsbefolkningen.

Förstudie
Sensus i samarbete med en rad olika aktörer, vill söka medel från Europeiska Socialfonden för att utföra en förstudie med syfte att se över möjligheterna att skapa ett utbud av skräddasydda utbildningar med yrkesinriktning för vuxna romer.

Under förstudie vill vi bland annat
• Undersöka varför de fåtal skräddarsydda utbildningarna för romer som bedrivs i landet är framgångsrika. Vilka faktorer i metoden är det som är relevanta. Detta genom att träffa personal i de skolor i landet som utför dessa utbildningar och genom djupinterljuva studenterna.
• Kartlägga vilka utbildningsleverantörer av dessa yrken det finns i regionen, ta kontakt med dessa och se över möjligheten att skapa utbildningar för romer med en blandning av formell och informell lärande.
• Kartlägga vilken typ av utbildningar som romerna själva tycker är attraktiva:
det är viktigt med romsk delaktighet i arbetet med den analysen. Vi kommer att bjuda in romer i olika romska grupper och olika åldersgrupper till workshops och se över vilka utbildningar, yrken och branscher som kan vara av intresse.
• Se över arbetsmarknadens efterfrågan av dessa yrken: Vi kommer att göra detta tillsammans med arbetsförmedlingen som har statistik över vilka yrken där det finns arbetskraftsbrist eller en stor omsättning av personal.
• Undersöka samarbetsformer mellan olika utbildningssamordnare och bygga upp partnerskap för att sätta ihop skräddasydda utbildningar som innehåller en blandning av formellt och informellt lärande för romer.
• Undersöka hållbarheten för denna typ av insatser och framtida möjliga finansieringskällor. Detta tillsammans med Stockholm stad, Arbetsförmedlingen, folkbildningsrådet osv.
• Genomföra en omvärldsbevakning och se hur man arbetat med dessa frågor i andra länder i Europa. Vi kommer även att se över hur man använder man använt sig av fonder för denna typ av verksamhet i andra länder, finansieringskällor som idag inte är tillgängliga för Sverige men som kan bli en öppning under nästa programperiod.
• Vi kommer tillsammans med våra samarbetspartners även se över möjligheterna för medfinansiering i framtida socialfondsfinansierade projekt i nästa programperiod.

Förstudien syftat till att lägga grunderna för en verksamhet som ska öka romernas utbildningsnivå, och slutligen att förbättra romernas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Målsättning

I Regeringens skrivelse (Skr. 2011/12:56) har man satt som vision att ett romskt barn som föds idag om 20 år, 2032, ska ha samma möjligheter och tillgång till olika delar i samhället som ett icke romskt barn.
Förstudiens övergripande mål är i linje med regeringens vision, syftet är att minska romernas utanförskap i samhället. Att komma in på arbetsmarknaden är en väsentlig del av romernas integration i det svenska samhället. Vi vill minska utbildningsgapet mellan individer med romsk bakgrund och majoritetssamhället och lägga en bra grund för romer att komma in på den reguljära arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förstudien kommer vi att ta hänsyn till olika perspektiv inom tillgänglighetsfrågan. Aktiviteterna i projektet kommer att ske i lokaler som är anpassade för att tillgodose behoven av personer med så väl synliga som osynliga funktionsnedsättningar. Vi kommer även att ta hänsyn till den kulturella tillgängligheten i samband med att romer är med i aktiviteterna.

Transnationellt samarbete

I vår omvärldsbevakning kommer vi inte enbart att titta på modeller i Sverige utan även vilka modeller som finns att hämta hem från andra länder. Vi kommer att bland annat titta på hur man har arbetat i Ungern och Tjeckien inom ramen för romska utbildningar. I dessa länder har man sedan tidigare arbetat med särskilda utbildningar utifrån romernas utbildningsnivå för att lyfta romska studenter och sedan kunna vara med i ordinarie skolsystemet.

Samarbetspartners

 • Arbetsmarknadsförvaltningen - Stockholms stad
 • Hantverksakademin
 • Sundbybergs Folkhögskola

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker