Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förstudie av kompetensutvecklingsbehovet inom den svenska handikapprörelsen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHandikappförbundens samarbetso
KontaktpersonEmma Wieslander
E-postemma.wieslander@hso.se
Telefonnummer08-54640406
Beviljat ESF-stöd365 872 kr
Total projektbudget365 872 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-01-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Vi vill med utgångspunkt i pågående samhällsförändring undersöka kompetensbehov i handikapprörelsen samt hur kompetensen motsvarar önskvärd mångfald och personal kan stärkas genom kompetensförsörjning och bättre arbetsmiljö. Utifrån detta ska ett projekt skapas tillsammans med andra möjliga aktörer.

Bakgrund

Handikappförbundens samarbetsorgan är en intressepolitisk samverkansarena för 43 nationella handikappförbund.De 43 förbund som samverkar genom Handikappförbunden är självständiga och fristående organisationer. Dessa förbund har mycket olika möjligheter att utveckla sig själva och också mycket olika utgångslägen. Generellt sett har handikapprörelsen fått minskade resurser. Medlemsförbunden har mellan 600 och 60.000 medlemmar och totalt organiseras ca 450.000 personer. Förutsättningarna för anställda varierar alltså även de och de flesta förbund har inte mer än två anställda på den nationella nivån. Totalt tror vi att rörelsen anställer ca 400 personer på denna nivå varav ca 75 % är kvinnor.

Under 2007 genomfördes en stor kartläggning för att utreda olika behov inom handikapprörelsen. Den visade att i princip samtliga medlemsförbund antingen nyss genomgått eller snart kommer att genomgå stora organisationsförändringar. Detta gäller också samarbetsorganet. Mycket energi i dessa processer läggs dock på de förtroendevalda och det finns sällan kapacitet att också ägna åt de anställda eftersom detta normalt inte kan finaniseras inom det ordinarie anslaget. Kartläggningen visade också att de anställdas kompetensutveckling ofta nedprioriteras vid olika typer av nedskärningar och att det saknas möjlighet för dem att få stöd att anpassa sig i förändringen trots att de ofta får ta konsekvenserna av den.

På grund av verksamhetens natur är medelåldern bland medlemmarna förhållandevis hög. Detta avspeglas också i många förbunds arbetskraft och det finns ett akut behov att generationsväxla i flera av organisationerna. Samtidigt måste kompetensen hos dem som går i pension tillvaratas. Nedskärningar har ofta gjort att det är den yngre arbetskraften som har fått sluta samtidigt som den arbetskraft som finns kvar inte kompetensutvecklats. Detta riskerar nu att hota handikapprörelsens framtid. Också mångfalden har snarare tillbakavecklats än gått framåt på grund av detta, vilket troligen också påverkat själva mångfaldskompetensen i organisationerna. Även den psykosociala miljön har självklart påverkats av neddragningar och av att förväntningarna på handikapprörelsen vuxit samtidigt som medlen minskat. Vi tror att detta leder till att sjukskrivningarna ökar i dessa, redan utsatta, grupper.

Problembilden inom branschen är alltså ganska komplex. Det finns inte någon tradition av gemensam kompetensutveckling för anställda inom rörelsen eftersom man är separata organisationer och samverkan normalt sett endast gäller intressepolitiken. Många förbund har samtidigt inte resurser att göra något själva trots att det är strategiskt nödvändigt när verksamheten som helhet hotas. Vi vill därför se hur en gemensam kompetensutveckling av de anställda på handikapprörelsens nationella nivå skulle kunna utvecklas och hur mångfalden skulle kunna stärkas.

Syfte

Projektet vill ta fram ett gediget och effektivt kompetensutvecklingsprojekt för branschens anställda. Projektets verksamheter ska bygga på välunderbyggda fakta samt bred delaktighet och samverkan. Förstudien syftar till att skapa denna bas genom kvalitativa och kvantitativa studier av målgruppen tillsammans med denna.

Målet med detta är:

- att den svenska Handikapprörelsens arbetskraft, genom att de brister som idag finns i kompetensförsörjningen åtgärdas, ska stå bättre rustad i olika förändringar i samhället så väl som i organisationerna som en följd därav, till exempel generationsväxling, datorisering och nya ekonomiska förutsättningar.

- att de anställda inom rörelsen på ett representativt sätt ska spegla rörelsen anti-diskrimineringssträvanden. Detta förväntas också leda till stora effekter på samhället eftersom Handikapprörelsen är långt myket större än bara de anställda och har en stor räckvidd.

- att personer som arbetar inom handikapprörelsen ska få en bredare mer konkurrenskraftig kompetens som stärker deras möjligheter både i deras nuvarande förhållanden och i deras möjligheter att söka andra positioner, speciellt i de fall då de inte kommer att kunna fortsätta i nuvarande anställning på grund av nedskärningar.

Målsättning

Det främsta målet för förstudien är att skapa ett framtida projekt som uppnår projektets syften. Deta kan delas upp i följande delmål:

- Delmål information och kommunikation
För att genomförandeprojektet ska komma till stånd måste information kring förstudien vara lättillgänglig och ha stor spridning så att alla tänkta samverkansparter känner sig delaktiga.

Förstudien ska skapa en egen avdelning på Handikappförbundens webbplats, finnas med i de kontinuerliga rapporter som produceras till Handikappförbundens styrelse samt i veckobrevet som skickas ut till samtliga förbund och därmed de anställda. Resultaten ska vid förstudiens avslutande beskrivas i en rapport som skickas till medlemsförbunden. Information om projektet ska kommuniceras också genom de andra organisationsutvecklingsverksamheter som genomförs inom Handikappförbunden. Den främsta effekten av ett brett informationsarbete är att projektet ska få en bred delaktighet och vara väl känt inom handikapprörelsen.

Regelbundna styrgruppsmöten ska hållas mellan de olika grupperna. På dessa möten ska så väl resultat som strategi för fortsättningen diskuteras så att projektets verksamheter hela tiden utförs såstrategiskt som möjligt. Minst tre möten ska hållas under projekttiden.

- Delmål faktainsamling och analys
För att hitta rätt frågor för en framtida kompetensutvecklig och relevanta strategier ska kunna formas behövs välunderbyggda fakta och analyser.

Basfakta om antal anställda inom rörelsen, fördelat på kön och ålder ska tas fram inom projektet. En grundläggande analys av attityder och värderingar kring diskrimineringsgrunderna ska göras för att relevanta verktyg ska kunna tas fram under genomförandet. Dessa analyser ska göras dels med hjälp av skattningsverktyg som SWOT-analyser dels genom andra typer av verktyg. En kartläggning av de översiktliga kompetensutvecklingsbehoven ska göras och kopplat till detta ska en plan skapas för hur enskilda kompetensutvecklingsprofiler ska kunna tas fram i genomförandet. Dessa analyser ska dels genomföras tillsammans med de kansliansvariga i de respektive förbunden och arbetsgivarorganisationen och dels genom personliga kontakter och i dialog med målgrupperna. Kompetensutvecklingen ska också kopplas till de behov de olika förbunden upplever ställs på dem, bland annat från olika myndigheter. Att samla in underlag som ger projektet fakta att utgå ifrån ökar inte bara trovärdigheten för resultaten och projektet som sådant. Hur väl detta lyckas står också i direkt relation till möjligheterna att uppnå syftet.

Samarbetet med studieorganisationen förväntas också ta fram förslag på hur en framtida struktur för kompetensförsörjning skulle kunna se ut. Här ska den nuvarande strukturen beskrivas och analyseras. Vidare ska förslag på hur en stödstruktur, t ex webbstöd för att hantera kurser, anmälningar etc tas fram.

- Delmål dokumentation och uppföljning
Den främsta uppföljningen av förstudien kommer självklart att vara själva genomförandeprojektet. Men även förprojekteringen måste dokumenteras, utvärderas och rapporteras för att kunna uppnå de förväntade effekterna.
Projektet ska producera löpande journaler för att kontinuerligt kunna följa upp de olika verksamheterna och sprida resultaten. En rapport om hur behoven ser ut inom handikapprörelsen ska produceras och skickas till samtliga medlemsförbund. Projektet ska också skapa en rapport av resultaten som ska redovisas till ESF-rådet samt skapa en ny ansökan för ett genomförandeprojekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Handikappförbunden har ett särskilt intresse av att verksamheterna som bedrivs inom organisationen är tillgängliga. De verksamheter som arrangeras brukar ha stort fokus på tillgänglighet för alla grupper. Projektet kommer främst att delta på sådana arrangemang som arrangeras inom organisationen av andra än projektet. Den verksamhetsdag som anordnas inom projektet kommer att hållas i tillgängliga lokaler, utrustade med så väl hörslinga, ramper, toaletter som är anpassade för personer som är stomi eller reservoiropererade samt en elsanerad del av möteslokalen.

De enkäter som kommer att skickas ut inom projektet kommer att skickas ut digitalt i format som är kompatibla både med syntetiskt tal och förstoringshjälpmedel. Olika grafiska framställningar av projektresultaten kommer att publiceras i flera format om det är så att den form som ger tydligast översikt för personer med läsförståelse inte är tillgänglig för personer med synnedsättning eller inte kan läsas upp med talsyntes. Det material som kommer att publiceras på webben kommer att finnas på Handikappförbundens webbplats och kommer att följa den tillgänglighetsstandard som denna använder.

Utöver dessa beaktanden strävar också projektet som sådant till att bredda kompetensen i alla mångfaldsfrågor, därmed också inom området tillgänglighet. Många personer inom handikapprörelsen är främst bekanta med de hinder som de personer de själva organiserar möter. Genom att bredda kompetensen hoppas vi på att inte bara skapa ett bättre bemötande generellt inom rörelsen utan också skapa ett ökat tryck för bredare tillgänglighet i samhället. Krav kommer också att ställas på de samverkansparter projektet samarbetar med och avser samarbeta med i genomförandefasen för att ytterligare påverka.

Jämställdhetsintegrering

Frågan finns ännu ej med på de manuella ansökningsformulären.

Samarbetspartners

 • Arbetarnas bildningsförbund
 • Arbetsgivarföreningen KFO

Deltagande aktörer

 • Elöverkänsligas riksförbund
 • Förbundet blödarsjuka i Sverige
 • Förbundskansliet
 • Hiv-Sverige
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
 • Hjärt och lungsjukas riksförbund
 • Hjärtebarnsföreningen
 • Ilco, riksförbundet för stomi och reservoiroperera
 • Njurförbundet
 • Psoriasisförbundet
 • Riksförbundet för trafik-olycksfall och polioskadade
 • Stroke-riksförbundet
 • Svenska Diabetesförbundet
 • Svenska Epilepsiförbundet

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker