Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förstudie-Sundbybergs stad

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSundbybergs Stad, Personalavdelningen
KontaktpersonJosefine Johansson
E-postJosefine.Johansson@sundbyberg.se
Telefonnummersaknas
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-15 till 2014-08-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Genom förstudien kommer Sundbybergs stad att mobilisera olika aktörer på lokal- och regional nivå som har kommer i kontakt med arbetslösa med utomeuropeisk bakgrund och andra offentliga eller privata aktörer som vill vara med i att hitta gemensam hållbar strategi som underlättar målgruppen att hitta egen försörjning. Förstudien ger möjlighet att väl förbereda ett genomförandeprojekt som på sikt bidrar till att minska arbetslöshet och fattigdom i samhället.

Bakgrund

Genom befintliga verksamheter, Individ och omsorgsförvaltning, näringslivsavdelning samt kompetens- och arbetsmarknadsförvaltning, utvecklar kommunen olika arbetsmetoder och samarbetsnätverk inom både offentlig och privat sektor för att underlätta matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare. Trots detta finns det en grupp av personer som har svårt att finna och behålla arbete på grund av språksvårigheter, psykiska och fysiska ohälsa, sociala skäl eller kombination av många olika hinder. De hamnar utanför samhället. Många av dessa personer har samtidigt kontakt med olika aktörer såsom arbetsförmedlingen, försäkringskassan, vårdcentralen, psykiatrin. Varje myndighet har sina resurser, åtgärder, rutiner och regelverk. Det saknas en samordning av resurser och insatser och en gemensam strategi för att på bäst sätt erbjuda klienter effektiva insatser och rätt stöd för att möjliggöra kort vägen till egen försörjning.
Det har funnits tidigare försök av samverkan och samverkansöverenskommelser har skrivits utan att konkreta resultat uppnåtts i praktiken.

Arbetslöshet är ett stort problem i samhället som inte minst påverkar barn och ungdomar som får växa upp med arbetslösa, bidragsberoende föräldrar. Barnfattigdom ökar risken för utanförskap i vuxen ålder vilket är en ständigt aktuell fråga i Sundbybergs stad.

Av alla arbetslösa i EU har Sverige lägst andel långtidsarbetslösa i EU men andelen har ökat kraftigt från 12,6 procent 2008 till 18,9 procent 2012, enligt statistik från EU:s statistikbyrå. De utsatta grupperna som har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden ökar drastiskt. De utsatta grupperna är: unga vuxna under 25 år, äldre över 55 år, personer med funktionsnedsättning samt personer med utomeuropeiskt ursprung.

Sundbyberg har en relativt sett hög andel arbetslösa jämfört med övriga kommuner i regionen, speciellt unga och utrikes födda. Dagens samhälle skriver i en artikel den 18 september 2013 att 71 % av de arbetslösa i staden tillhör de utsatta grupperna och det är en ökning med 138 % sedan 2004. Endast Botkyrka och Södertälje har högre andelar arbetslösa inom dessa grupper.

Socialstyrelsen ”Öppna Jämförelser” för ekonomiskt bistånd i landet (publicerad 2012) visar att Sundbyberg har en hög andel utrikesfödda som anlänt de senaste de senaste fem åren - 9,7 % jämfört med 5,1 % för hela riket och 7,3 % för Stockholms län.

Socialstyrelsens månadsstatistik för ekonomiskt bistånd som Statistiska centralbyrån ( SCB ) tagit fram på uppdrag av Socialstyrelsen visar att språkhinder är en orsak till bidragsberoende för 12,8 % i staden jämfört med 7,5% för riket och 3,1% för Stockholms län.

Det finns emellertid andra orsaker som är ett hinder för språkinlärning och som därmed försvårar för personer att få arbete. Rektor för programmet för Svenska för Invandrare (SFI)undervisning påtalar en tendens som lärarna har observerat. ”Många av eleverna mår mycket dåligt på grund av psykisk, psykosomatisk och fysik ohälsa med eller utan diagnos”

I Sundbybergs stad finns en medvetenhet om utmaningen och det finns en vilje att aktivt arbeta för att hitta effektiva och hållbara lösningar för att bekämpa utanförskapet.

Ansökan om förstudie avser långtidsbidragsberoende med särskilt fokus på personer med utomeuropisk bakgrund som varit arbetslösa:
- minst ett år för personer 25 år och äldre
- minst 3 månader för unga vuxna

Dessa personer har ofta kontakt med kommunen och andra myndigheter som arbetsförmedlingen (AF), Försäkringskassan (FK), landstingets psykiatri och vårdcentraler samt privata aktörer inom området

Problematiken finns naturligtvis även i andra kommuner, regioner och länder. Individ- och omsorgsförvaltningen vill genom samordnade resurser och insatser från olika aktörer hitta långsiktiga lösningar på ovan nämnda problematik. Förstudien kommer att genomsyras av ett helhetsperspektiv med målgruppen i fokus.

Först kommer vi att samla alla berörda intresserade aktörer för att tillsammans göra en fördjupad problemanalys. Vi får en gemensam grund för fortsatt arbete. Sedan kommer vi att inhämta relevant information om Sundbybergs stad, dess verksamheter och tidigare projekt. I nästa steg kommer vi att kartlägga insatser som varje aktör erbjuder till målgruppen. Det görs redan en kartläggning av personerna inom målgruppen både inom Individ och omsorgsförvaltning (utrednings och bedömningsverktyg Instrument X) och på Arbetsförmedlingen. Resultatet samt statistik för målgruppen kommer att analyseras utifrån ålder, kön, utbildningsbakgrund, ursprung, hälsa och funktionsnedsättning

Genom statistik, rapporter, intervjuer och SWOT- analysworkshop vill vi ta reda på och synliggöra förutsättningar för framtidutvecklingsprojekt och vilka kompetensluckor som behöver åtgärdas.

Med denna förstudie vill vi undersöka samverkans metoder (best practice) från tidigare projekt i Sverige och i andra länder som kan skapa bättre fortutsättningar för målgruppen.Valda metoder kommer att utvecklas och anpassas till målgruppens behov i ett genomförande projektet
Genom förstudien vill förvaltningen undersöka möjligheter att mobilisera samverkansaktörer (FK, AF, landstinget) och andra kommuner som har liknande problematik. Vi vill också undersöka framgångsrika exempel i andra EU-länder.

Förstudien är en start på ett långsiktigt arbete för att förverkliga en vision där långtidsarbetslösa med utomeuropeiskt ursprung i ett tidigare skede och på ett hållbart sätt kan komma ut på arbetsmarknaden.

Förväntade effekter på lång sikt är
- att arbetslösa och bidragstagare får rätt insatser i rätt tid och att resurserna från olika aktörer är väl integrerade med varandra.
- en stad som ingår i ett samverkanspartnerskap med andra kommuner, regioner och andra länder där inkludering av långtidsarbetslösa personer med utomeuropeiskt ursprung främjas

Förväntade effekter på kort sikt är:
- ökat intresse för samverkan, lokalt, regionalt
- olika aktörer på lokal och regional nivå är identifierade
- ökad vilja att bilda ett partnerskap mellan aktörerna kring målgruppen
- ökad kännedom om andra finansieringsmöjligheter som administreras av myndigheter i Sverige och andra myndigheter i Europeisk unionen för att finansiera aktiviteter som inte ryms inom ESF:s finansiering och därmed planera långsiktiga förändringar
- ökat intresse av att använda varandras resurser för att erbjuda effektiva insatser och därmed underlätta för individer att finna egen försörjning

Målsättning

Övergripande mål med förstudien är att undersöka möjligheter för samordning och effektivisering av olika aktörers resurser (lokalt och regionalt ) för att kunna erbjuda rätt insats i rätt tid till personer inom målgruppen. Förstudien förväntas leda till att identifiera hinder och möjligheter samt hitta strategier för målgruppen att komma in på arbetsmarknaden.

Detta kan göras genom att:

- i dialog etablera kontakt och mobilisera olika aktörer på lokal och regional nivå för att hitta varaktiga lösningar för arbetslösa samt för att minska arbetslöshet hos kommande generationer
- undersöka förutsättningar för att ingå i regional samanhållen satsning och därmed vara en kommun som påverkar lokalt och regionalt.

- strategiskt förbereda ett genomförandeprojekt som främjar social inkludering för långtidsarbetslösa med utomeuropeiskt ursprung

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet är en viktig del i inkluderingen. Checklista från Myndigheten för handikappolitisk samordning(HANDISAM) ska följas. Lokaler för möten, konferenser, workshop för förstudiens aktiviteter skall uppfylla tillgänglighetskrav för personer med funktionsnedsättning. Språkhinder ska beaktas.

Tillgänglighetskraven skall förankras hos alla som är involverade i förstudien. Med hjälp av SWOT- analys kartläggs resurser och möjligheter för en god tillgänglighet samt hindren och hot som kan påverka negativt.

En kontakt med HANDISAM kommer att etableras för att strategiskt förbereda tillgänglighet inför eventuell
framtid genomförandeprojekt på regional nivå. Vi kommer att titta på minst ett tillgänglighetsprojekt som har funnits, exempelvis inom Svenskakyrkan.

Transnationellt samarbete

Lissabonstrategins (period 2007-2013) mål är att Europa skall bli konkurrenskraftigt gällande sysselsättning och tillväxt. Den ersätts av Europa 2020- strategin för hållbar tillväxt som inkluderar alla för att ta Europa ur den ekonomiska krisen.

Under förstudien inhämtas olika metoder som utvecklats i andra länder. Möjlighet för informations- och erfarenhetsutbyte med minst två länder kommer att undersökas.

Om det blir ett genomförandeprojekt kan en finansiering från sektorprogram, inom ramen för aktiviteter som inte finansieras av strukturfonder, bli aktuellt för att åstadkomma en hållbar förändring för målgruppen. Möjlighet till partnerskap med andra länder kan också bli aktuellt i framtiden. Den internationella samverkan är viktig då EU:s medlemsländer närmar sig varandra och utvecklar smarta metoder för att lösa gemensamma problem.

Kommun

  • Sundbyberg