Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förstudie 2 Åkersberga

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFöretagarföreningen Åkersberga
KontaktpersonAnki Eriksson
E-postanki@eventuellt.com
Telefonnummer08-54064545
Beviljat ESF-stöd254 282 kr
Total projektbudget254 282 kr
Projektperiod2009-04-14 till 2009-09-10
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projektet är en förstudie för att underlätta för anställda kvinnor och män inom Åkersberga handelsplats och kommun att utvecklas i takt med arbetslivets krav, för ökad anställningstrygghet, anställningsbarhet och rörlighet. Förstudien skall ligga till grund för ett genomförandeprojekt.

Bakgrund

Bakgrund: Åkersberga är en liten handelsplats och där majoriteten av de anställda är lågutbildade och deltidsarbetande samt ca 75% kvinnor. Vi har även ett utflöde (negativt handelsindex) och står nu inför en problematisk omställning som starkt påverkar våra anställda och dess anställningstrygghet.

Butikerna och våra anställda har tyvärr redan påverkas av ökad konkurrens, lågkonjunktur och det blir än mer påtagligt genom tydliga attitydförändringar, där kunderna ställer högre krav på kompetens avseende främst säljprocesser, service och bemötande. Detta innebär även att kompetens kraven ökar på såväl personal som ledare. Sammantaget innebär detta att vi riskerar en större omställning där sysselsättningen och anställningstryggheten kraftigt riskeras att försämras. Åkersberga handelsplats måste arbeta för att få bibehålla välmående och duktig personal, samt även ge förutsättningar till hållbar nyrekrytering inför vår expansion Rosenkälla och ombyggnation i centrum .

För att lyckas med detta måste vi rusta och kompetensutveckla de anställda och göra handelsplatsen som helhet till en attraktiv och hälsosam arbetsplats som speglas av en unik servicenivå, attraktiv miljö och som styrs utifrån en bra organisation och ett gott ledarskap.

Vårt projekt skall bli en plattform för en långsiktig strategisk satsning för våra anställda och handeln i Åkersberga som helhet, och kommer att således att generera nödvändiga effekter på såväl individer, system och strukturer. Projektet är organiserat utifrån en mycket intressant samverkanskonstellation bestående av bl.a Centrumförening, Svensk Handel Kunskap, Österåkers kommun näringslivsenhet och turistkontor (arb.marknadsansvarig, näringslivschef, turistchef) samt med expert hjälp av Sveriges största kunskapsföretag (Ultra Education) och samverkande Rågsved köpcentra. Denna förstudie skall således bidraga till att på sikt kvalitetssäkra anställningstrygghet, att vi matchar rätt riktade kompetensutvecklingsinsatser på individnivå.

Vårt behov är att rusta våra anställda i ett både större och längre perspektiv och som stärker deras anställningsbarhet på kort och längre sikt!

Problemformulering:
A) En mkt viktig framgångsfaktor är varumärket och attraktionen för handelsplatsen som helhet, dvs. merparten av våra kunder handlar för att de ser Åkersberga som en attraktiv handelsplats som helhet. Det är således inte den enskilda butiken eller produkterna som är den främsta attraktionen och framgångfaktorn. Framgångsfaktorn för den enskilda butiken och således även för individen är snarare handelsplatsen i stort, och den service och miljö som erbjuds kunden. Kundens och konsumentmönstret utvecklas och ställer allt högre krav och främst på butikspersonalens sälj och service kompetens. Här måste vi arbeta för en förbättrad samverkan mellan samtliga parter och en ökad insikt, kunskap och kompetens om varumärkets betydelse, samt kompetensmässigt rusta de anställda för en stabilare och bredare anställningsbarhet.

B) Deltidsarbetandet är stort inom handelsplatsen. Genom att analysera och hitta nyckelfaktorer för flexibel, effektiv och målinriktad strategisk kompetensutveckling kan vi bredda deltidsarbetandes kompetens, anställningsbarhet och även yrkesmässig rörlighet inom handeln och även inom besöksnäringen. Detta skapar förutsättningar till ökad anställningsgrad hos en eller flera arbetsgivare. Kanske kan projektet även leda fram till ngn form av kompetenspool för att förebygga deltidsarbetslöshet och sk. ofrivillig arbetslöshet. Här måste vi analysera problemet vidare och hitta effektiva metoder för att kvalitetssäkra personalens kompetens.

C) Sysselsättningen inom handeln domineras av lågutbildade och ses tyvärr ofta som en mellanlandning och tillfällig sysselsättning. Tyvärr förekommer det idag både frivillig och ofrivillig deltids arbetslöshet, ofta pga en smal anställningsbarhet. Viktigt för Åkersbergas handelsplats, butikerna och våra anställda är att vi kan ge förutsättningar och synliggöra karriär- och utvecklingsmöjligheter och ökad anställningsbarhet för ungdomar, vuxna, svenskar och invandrare av båda kön. Tydliga indikationer från våra butiker är att det även behövs en kulturell mångfald även bland personalen i butikerna. Här krävs ökad insikt och kunskap, samt att vi analyserar och ringar in problemen. Vi måste därefter hitta effektiva metoder för att kunna kompetensutveckla och bibehålla befintlig personal samt för att skapa attraktion till nyrekrytering.

D) Bra organisation, system och strukturer är viktigt för att säkra upp sysselsättningen nu och i framtiden. Ett modernt och startegiskt ledarskap är en tydlig framgångsfaktor för fortsatt utveckling, anställningstrygghet, utnyttjande av personalens potential. Här måste vi analysera det reella behovet och skapa kvalitativa och riktade kompetensutvecklingsinsatser avseende organisation och ledarskapsutveckling för ledare och chefer.

E) Det finns även en jämställdhetsfaktor som måste beaktas nu och i framtiden. Vi måste skapa förutsättningar för att få behålla och även rekrytera fler män till arbetsplatserna. I förstudien måste vi inhämta statsetik, kunskap och fakta för att analysera problemen för att göra handelsplatsen och besöksnäringen till en attraktivare arbetsplats för män och förbättrad jämställdhetsintegrering.

F) En ökad och nödvändig samverkan mellan butikerna, centrumföreningen och kommunen är en viktig strategisk framgångsfaktor. Vi behöver även en strategisk samverkan med andra handelsplatser som står inför liknande problem för att få en kunskapsöverföring och göra vårt utvecklingsarbete effektivare.

Behov av stöd från socialfonden för att analysera och åtgärda problemen:
Ovan nämnda problemformuleringar belyser att vi har ett mycket stort och uttalat behov av en inledande förstudier. Detta för att identifiera, analysera och rama in viktiga nyckelfaktorer och således för att kunna hitta rätt metoder och konceptlösningar för strategisk kompetensutveckling på individnivå. Vi måste utveckla de kunskaperna, förmågor och färdigheter som rustar våra anställda i ett både större och längre perspektiv och som stärker deras anställningsbarhet på kort och längre sikt. Vår vision och absoluta målsättning med denna inledande förstudie är att hitta nyskapande modeller och moderna metoder för strategisk kompetensutveckling och validering som på sikt kan implementeras inom den ordinarie verksamheten. Möjligheterna att göra denna analys och skapa en nödvändig grundläggande plattform inom den ordinarie verksamheten ser vi inte är möjlig.
Metod för kartläggning se Genomförande och rubricering Målgruppen eller samverkanspartners engagemang

Syfte

Ett redan idag mycket stort engagemang och medvetenhet av värdet av detta projekt borgar för att vi skall nå god framgång. Vi har därför redan idag en övergripande målsättning och strategiskt syfte med projektet då vi haft diskussioner och informationsmöten med butikschefer, handelsplatsutvecklare, Svens handel, kommunens näringslivschef, turistchef m.fl.

Syftet med denna förprojektering är att hjälpa våra ingående verksamheter och projektdeltagare att förbereda och planera ett genomförande av kompetensutvecklingsprojekt, säkerställa strategisk påverkan och skapa delaktighet och motivation hos alla våra anställda till ett genomförandeprojekt.

Avsikten med projektet är att rama in de viktigaste nyckelfaktorerna för att kunna bemöta och hitta effektiva nyskapande och flexibla kompetenshöjande åtgärder för tidigare nämnd problemformulering. I förstudien skall vi således kartlägga det reella kompetensutvecklingsbehovet hos de anställda och våra deltagande aktörer utifrån aktuella förändringar och omställningsbehov.

Syftet är även att skapa ett mervärde och åstadkomma en förbättrad och nödvändig strategisk samverkan mellan alla butikerna och centrumföreningen, Österåkers kommun och handelsplatsen utifrån ett helhetsperspektiv, för att säkra upp sysselsättningen och fortsatt utveckling och tillväxt.

Vi vill även hitta bra samverkansformer med Rågsveds köpcenter för gemensamma lösningar och göra vårt utvecklingsarbete effektivare.

Beskrivning av hur vi tänker genomföra förstudien och vilka metoder vi avser använda ses under Flik Genomförande och rubricering Målgruppen eller samverkanspartners engagemang.

Målsättning

Förstudien skall resultera till en åtgärdsplan avseende strategiska kompetensutvecklingsinsatser på individnivå, för att stärka individens anställningsbarhet och så att de anställda skall kunna fullfölja sina uppgifter framöver. Åtgärdsplanen skall ha stort fokus på att utveckla en effektiv modell och innovativa metoder för en målinriktad strategisk kompetensutveckling och validering, som skall kunna implementeras i den ordinarie verksamheten.

Målsättningen är att denna förstudie skall skapa engagemang och resultera till ett genomförande av kompetensutvecklingsprojekt som skall säkerställa anställningsbarhet och att våra anställda utvecklas i takt med handelns och Åkersberga handelsplats krav nu och i framtiden, samt skapa en tydlig strategisk påverkan.

Projektet skall främja och förbättra en nödvändig strategisk samverkan mellan alla butikerna och centrumföreningen, samt även Österåkers kommun och Svensk Handel.

Mätbara mål specifikt gällande denna förstudie är:
Deltagarnas reella kompetensutvecklingsbehov inom sälj, service, ledarskap, organisationsutveckling, mm, samt ESFs angivna kriterier, därutöver:

- Kunskap och insikt avseende jämställdhets integrering, samt tillgänglighet.
- Andelen anställda män/kvinnor och personal med olika etnisk härkomst
- Andelen deltidsarbetande män/kvinnor
- Andelen butiker/företag som står inför generationsväxling
- Företagets rekryteringsbehov samt ev. problem att säkerställa fortsatt tryggad anställning
- Huruvida cheferna/ledarna anser att ett strategiskt kompetensutvecklingsprogram kan bidraga till att underlätta till nyrekrytering, samt för att bibehålla befintlig personal i anställning.
- Vilka framgångsfaktorer och problemformuleringar som företagen själva anser som de mest väsentliga för att säkerställa fortsatt anställningstrygghet och breddad anställningsbarhet.

Övrigt som kan påverka individens- och företagets utveckling
- Huruvida företaget har kompetens för e-handel eller ser ett behov av att utveckla detta
- Huruvida företaget har kompetens för att ha en bra hemsida, samt kunskap för att uppdatera denna
- Ev. ytterligare nyckelfaktorer som påverkar sårbarhet och omställningsproblematik.

Vi kommer utifrån resultatet av förstudien, att i genomförandeansökan fokusera på lösningar av de problem/faktorer som förväntas skapa en fortsatt anställningsbarhet för individen.

Se vidare förslag på arbetsmaterial för förstudie.

Förväntade effekter av vår projektidé som helhet:
Är främst att de anställda skall erhålla en ökad anställningsbarhet och att vi skall få en förbättrad nödvändig samverkan, samsyn och enighet avseende strategisk kompetensutveckling.

Förväntade effekter är att vi skall erhålla nyskapande kompetensutvecklingsmetoder som skall säkerställa att våra anställda utvecklas i takt med arbetsmarknadens reella kompetenskrav. Med nyskapande metoder menar vi moderna flexibla kompetensutvecklingsmetoder som kan baseras på fysiska seminarier, webbaserad distansmetoder, interaktiva utbildningar och arbetsplatslärande samt validering.

Genom att kvalitetssäkra personalens kompetens kan vi skapa förutsättningar till att koordinera personal mellan olika arbetsgivare och på så sätt även minska deltidsarbetandet. Kanske vi kan skapa ngn form av kompetenspool inom handelsplatsen.

Förväntat resultat är att vårt projekt skall ge synergieffekt och på sikt attrahera nya butiker och delar av besöksnäringen som valt, eller ej haft möjlighet att medverka i projektet, samt genom spridning av resultat i stort, då vi själva och även våra samverkanspartners ser detta projekt som en mycket bra och innovativ satsning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet och verksamheten har full tillgänglighet för personer med funktionshinder. Inom projektet och förstudien kommer det även att föras diskussioner och analyser avseende samtliga fyra integrerade delar.

Samtliga fyra ingående delar nedan kommer även att tas upp i kartläggningen med samtliga deltagande aktörer genom intervjuer och analysformulär, samt på våra samlingsträffar. Vi kommer även att tillse att deltagande aktörer avser medverka i kompetensutveckling som rör tillgänglighet och funktionshinder.

- Fysisk tillgänglighet / tillgängliga lokaler
Vi garanterar fysisk tillgänglighet genom att alla deltagare/personer som medverkar i projektet oavsett om de har eller inte har funktionshinder:
-ska kunna ta sig in i utbildningslokalerna
-ska kunna delta på våra möten, konferenser och på sikt utbildningar
-ska kunna använda toaletten eller andra bekvämlighetsanordningar

- Tillgänglig verksamhet
Även detta är en viktig framgångsfaktor för alla butiksägare, både ur ett kund och anställningsperspektiv. Projektet förväntas leda fram till en ökad samverkan och delaktighet bland våra anställda. Flertalet butiker vet vi redan idag saknar idag relevanta jämställdhetspolicy etc.
Vi kommer att ta upp denna frågan i kartläggningen med samtliga deltagande aktörer genom intervjuer och analysformulär, samt på våra samlingsträffar. Här inkluderar vi även hur förhållningssättet är mellan de anställda och till personer med funktionshinder.

- Kommunikativ tillgänglighet
Vårt ansvar i projektet är att ge förutsättningar till att alla personer oavsett om de har eller inte har funktionshinder ska kunna ta till sig projektets information och kunna kommunicera med projektet oavsett om de har eller inte har funktionshinder:
Detta gör vi genom att redan i projektstarten åter säkerställa om det finns någon eller några personer som behöver särskild anpassad information eller kommunikationsmöjligheter pga funktionshinder. (I dagsläget och i våra anmälningar har ingen butik anmält detta). Vi kommer även att tillse att vi alltid har tydlig och lättläst information. I Kartläggningen tas detta upp utifrån ett personal och kundperspektiv.

- Informativ tillgänglighet
Redan i inledningen säkerställer vi att informationen blir tydlig och tillgänglig för alla samt hur deltagaren vill ha information. Direkt projektinformation ges därför i både digital och traditionellt, samt även i förekommande fall via fax. Vi behov tar vi som projektledare även personliga möten för att informera och säkerställa informationen. Information ges även via samlingsmöte.

I planerade kompetensutvecklingsprojekt vill vi även implementera moderna webbaserade, och även interaktiva metoder för kommunikation, information och lärande i kombination med fysiska seminarier mm. I Kartläggningen tas även informativ tillgänglighet upp utifrån ett personal och kundperspektiv.

Intresse och motivation för en förbättrad tillgänglighet skapas under förprojekteringen. Riktade kompetenshöjande insatser inom ämnet planerar vi verkställa under genomförandeprojektet via Svensk handel som har expertföreläsare inom området.

Detta för att kunna matcha innehåll och upplägg mot det reella behovet som vi med säkerhet vet först efter denna kartläggning.

Deltagande aktörer

 • Akademibokhandeln
 • Anne Nyström Mode AB
 • Anyas Café
 • Apoteket Ankaret
 • Audio Video
 • BubbeL
 • Dressman
 • Frameland
 • Friskis & Svettis
 • G River AB
 • Glansen
 • Goldens Bells Int. AB
 • Handelsbanken
 • Hårstudion i Åkersberga
 • Kajutan Spel & Tobak
 • Kappahl
 • Lindex
 • Ljusdesign
 • Margitta Grip Inredning
 • Multiservice
 • Nordea Bank AB
 • Optiker Grönvall
 • Picturestore
 • Randéns Sport
 • Restaurang Guldpanda
 • Rococo Women
 • Salongt Hej & Hår
 • Sko Arthur
 • Skutan Livs AB
 • Swedbank AB
 • Teknikmagasinet
 • Åkersberga Optik
 • Österåkers kommun, Stats och kommunled/övergripandeplanering

Kommun

 • Österåker