Logotyp på utskrifter

Förprojekt Kulturlyftet 2011

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKRO/KIF
KontaktpersonHanna Isaksson
E-posthanna@kro.se
Telefonnummer08-54 54 20 80
Beviljat ESF-stöd465 635 kr
Total projektbudget465 635 kr
Projektperiod2010-08-01 till 2011-01-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Förprojektet till Kulturlyftet 2011 handlar om att kartlägga de behov som finns av omställningsutbildning för att kulturarbetare i Stockholmsregionen bättre ska kunna verka på en utvidgad marknad. Med en utvidgad marknad menar vi konstnärernas möjligheter att arbeta i samverkan med industri, vård och omsorg, skola, personalutveckling och samhällsplanering. Med genomförandefasen vill vi presentera och genomföra en långsiktigt hållbar modell för omställningsutbildning för i första hand redan verksamma kulturarbetare.

Bakgrund

Svensk Konstnärsservice AB som är servicebolag till de två intresseorgansationerna Konstnärernas Riksorganisation, KRO, och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, KIF, söker medel för att påbörja en nödvändig omställningsprocess för yrkesverksamma konstnärer. KRO och KIF representerar tillsammans cirka 1200 yrkesverksamma konstnärer i regionen.


Den konstnärliga kompetensen används allt bredare. Nya kulturella marknader och kreativa samarbetsmöjligheter öppnar sig för verksamma konstnärer inom såväl personalutveckling, vård och omsorg, samhällsplanering och näringsliv. De konstnärliga utbildningarna innehåller ännu inte moment som stödjer denna utveckling och konstnärer som varit verksamma en tid har inte heller de nödvändiga förkunskaper som krävs för att kunna verka på en utvidgad arbetsmarknad.
ot denna bakgrund tar nu KRO och KIF initiativet till att utveckla en modell för omställning/utveckling av kulturskapare för att minska deras risk att bli arbetslösa och öka deras kompetens i förhållande till efterfrågan. Samverkanspartners är Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund. Tillsammans med KRO och KIF representerar dessa fyra organisationer drygt 3000 verksamma inom bild och formområdet i Stockholms län. Bild- och formkonstnärer tillhör de konstnärsgrupper som har högst andel egenföretagare och bland de lägsta inkomsterna. Förprojektet kommer att bidra till ökad kunskap och förståelse mellan konstnärer och uppdragsgivare eftersom det omfattar aktörer från såväl uppdrags- som utförarsidan.

Förstudien ämnar kartlägga behov av vidare- och kompletteringsutbildningar hos konstnärer och ta fram ett antal kompetensutvecklande utbildningar på individnivå. Syftet är att bredda konstnärens syn på den egna rollen i samhället och därmed bredda dennes kompetens på en bredare marknad för kultur.
Vi vill strategiskt påverka institutioner; uppdragsgivare och utbildare till konstnärer för att bredda, stadfästa och i förlängningen bredda synen på konstnärens roll i samhället samt därmed medverka till att öka dennes möjligheter till försörjning. Metoder är informationskampanjer, lyfta fram goda exempel, lobbying, viss kompetensutveckling samt att påverka genom samverkan i projektet.

2010.04.1 - Förtydligande av kärnproblemet och vad projektet vill åstadkomma
Gruppen av konstnärer och konstnärliga företagare är välutbildad och kompetent. Men en oproportionerligt stor del av dessa har låga inkomster och svårigheter att få betalda uppdrag eller anställningar. Konstnärlig verksamhet såsom den ser ut idag ställer stora krav på idealitet och tidsgenerositet. Det är inte ovanligt att konstnärer på uppdrag av offentliga institutioner förväntas arbeta utan ersättning. Att vara konstnär ställer höga krav på tillgänglighet och uthållighet och inte sällan lämnar man yrket i 35/40-års åldern när barn kommit in i bilden, för ett i relation till utbildningen lågkvalificerat yrke. Ett annat exempel är den driftiga konstnären som startar verksamheter i liten skara, men som sedan saknar kompetens att gå vidare i karriärstegen. Det finns undersökningar som påvisar att konstnären är en av de yrkesgrupper som uppvisar störst fysisk och psykisk ohälsa i samhället. Konstnären får inte använda sitt kunnande och sina erfarenheter i den utsträckning som vore önskvärt utan riskerar att stå helt eller delvis utan inkomster och sysselsättning. Samhället underutnyttjar konstnärer och får inte tillgång till den kompetens man investerat i och faktiskt idag i större utsträckning behöver: otaliga är de studier idag som undersöker konstnärens drivkrafter och metoder; här tjänar konstnären som ett föredöme och en inspiration i sin roll som företagare och social entreprenör. Det finns därför ett stort behov av att betrakta, förändra, validera och kommunicera kulturell kompetens för att samhället i högre grad ska kunna ta tillvara konstnärens kompetens och för att konstnärer ska öka sina möjligheter att driva sina företag med bra sysselsättning och bra ekonomi.

Tidigare projekt som genomförts inom området och i syftet att kompetensutveckla konstnärer är ”Magnet-projektet” (Kif 300), ”Svenska tecknares ESF projekt”, ”Direct” (Esf/Kulturarbetsförmedlingen), SKISS (Konstfrämjandet/Stockholms landsting), AIRIS (Västra Götalandsregionen), Kulturkraft (Kulturarbetsförmedlingen).Kreativa företag (SVID/Svenska uppfinnarföreningen/BUS/Kif/Arbetsförmedlingen.

Trots dessa projekt kvarstår behovet av en omställning och kompetensutveckling av konstnärer. För den enskilde konstnären är det fortfarande ett problem att utbildningen på befintliga konsthögskolor och den erfarenhet som ges på befintlig konstscen, uteslutande stödjer en traditionell konstnärsroll och en traditionell karriär som konstnär. Den karriären är inte möjlig som heltidslösning för det stora flertalet av konstnärer. Förvisso kan några konstnärer verka inom traditionella ramar med t ex utställningar och försäljning av objekt. Men för det stora flertalet konstnärer gäller att yrkeskarriären måste ställas om till att även omfatta andra uppgifter och angränsande roller. Det kan handla om att verka som pedagog, som konstkonsult mot det offentliga och mot det privata näringslivet, konsult i samhällsplanering, som förmedlare, producent, rådgivare, projektledare, samhällsentreprenör, curator, kulturadminstratör, scenograf. Det finns goda exempel på konstnärer som verkar i dessa roller men större systemlösningar såsom vidareutbildningar för de redan färdigutbildade konstnärerna, möjligheter att inom ramen för konsthögskoleutbildning specialisera sig mot nya områden och få en bredare yrkesroll behövs. För vissa kan det också vara aktuellt med hel omställning till annat yrke efter kompletterande specialutbildningar som bygger vidare på den konstnärliga kompetensen t ex arkitekt, formgivare, bildterapeut, journalist, ingenjör. Ett exempel är bland annat en engelsk tvåårig påbyggnadsutbildning till landskapsarkitekt för högskoleutbildade konstnärer.

Konstinstitutioner såsom museer och konsthallar, offentlig förvaltning med konstansvar, galleriscen, utbildningsväsendet och utbildningsdepartementet samt i stor utsträckning näringsliv omfattar i alltför hög grad den snäva syn på konstnären som nämns ovan och begränsar därmed möjligheten för konstnärer som kollektiv och som individer att vara verksamma på det sätt som borde vara möjligt och som skulle ge goda effekter på såväl individ som systemnivå. Det är nu viktigt att stadsfästa och på ett mer varaktigt sätt skapa underlag för en kompetensutveckling av konstnärer. För att minska hotet om arbetslöshet samt ta till vara på de resurser konstnären utgör i samhället.

Förprojektet skall kartlägga behov av kompetensutveckling hos kulturarbetare, samt skapa förutsättningar, målbilder och riktlinjer för ett omställningsprogram. Detta sker genom en enkätundersökning till drygt 500 bild och formkonstnärer i Stockholmsregionen, sex olika workshops med deltagare och samverkanspartners samt genom intervjuer med ett urval av deltagare och samverkanspartners, tre referensgruppsmöten, ett antal styrgruppsmöten, dokumentation av såväl enkätresultat, intervjuresultat och workshops. Resultaten utvärderas och presenteras i en rapport som ska ligga till grund för arbetet med att ta fram omställningsutbildningen.

Syfte

Förprojekteringens huvudsyfte är att kartlägga de behov som finns av omställning/kompetensutveckling för yrkesutövande kulturarbetare för att utveckla deras verksamheter och företagande i dialog med uppdragsgivare och näringsliv och därmed stärka deras position på en utvidgad arbetsmarknad.
Förprojektet ska bilda underlaget för att ta fram en omställningsutbildning som gör kulturarbetarna mer attraktiva på en utvidgad arbetsmarknad. Förprojektet består av:
1. Kartläggning av de yrkesverksamma konstnärernas behov av omställning för att bättre kunna verka på en utvidgad marknad som i dag finns inom bild- och
formområdet.
2. Analys av resultatet av kartläggningen.
3. Framtagande av en modell för utbildning av konstnärerna i relation till de behov som framgått av kartläggningen.

En bärande tanke med KULTURLYFTET 2011 är att en hållbar kompetensutveckling av kulturarbetare inte kan ske som en isolerad företeelse, utan måste utvecklas och förankras i relation till samhällets övriga struktur- och förändringsarbete. I förstudien kartlägger vi därför tillsammans med centrala aktörer inom regional utvecklingsplanering, RUP, näringsliv och entreprenörskap de utvecklingsbehov som finns i samarbetet med konstnärerna. Utifrån detta analyserar vi sedan behovet av kompetensutveckling för kulturarbetare.

Komplettering 2010.04.16 - Genomförandefasens syfte och mål:
Att genomföra omställningsutbildningar så att de bild och formkonstnärer som är i behov av omställning kan leva på sitt konstnärliga arbete. Bidra till tt de konstnärliga utbildningarna på sikt innehåller utbildningsmoment som gör konstnärerna bättre rustade att kunna leva på sitt konstnärliga arbete. Att förtydliga den roll konstnären kan spela i samhället och därmed vidga dennes arbetsmarknad.

Målsättning

Mål förprojekt
Att ge en tydlig bild av kompetensutvecklingsbehoven för att verka på en utvidgad marknad vad gäller bild- och formkonstnärer i Stockholmsregionen. Resultatet, slutrapporten, ska delges hela målgruppen bild och formkonstnärer.

Metod och upplägg
1. Enkätundersökning drygt 500 bild och formkonstnärer ska genomföras och analyseras. Enkät postas eller mailas till deltagande konstnärer. Ansvarig för att ta fram enkät (sker i dialog med styrgruppen) samt enkätundersökningen är inhyrd kommunikatör. Enkäten ska ge en bred och översiktlig bild av de kompetensbehov som finns.
2. Sex Workshops i Open Space metod ska genomföras och dokumenteras med minst 30 deltagare (sammanlagt deltar 180 personer). Ansvarig för och workshopsledare är inhyrd konsult i samarbete med projektledare. Under workshops ska såväl konstnärens problem att nå ut som uppdragsgivarnas problem att få det de önskar vaskas fram och förslag på åtgärder för att lösa problemen presenteras. Resultatet av workshops dokumenteras i bild och text samt sammanställs av konsult och projektledare.
3. 20 intervjuer ska genomföras och dokumenteras. Ansvarig är inhyrd kommunikatör.
Intervjuerna ska ge ytterligare en bild av omställningsbehoven från såväl konstnärer som uppdragsgivares synvinklar.
Tre referensgruppsmöten ska genomföras och dokumenteras
Referensgruppsmötena ska fungera inspirerande och vara checkpoints vad gäller resultaten från enkät, workshops och intervjuer. Ansvarig är projektledare.
Minst fyra styrgruppsmöten ska genomföras och dokumenteras. Ansvarig är projektledare.
Styrgruppen ska hålla i projektet och se till att det löper på enligt planerna.Ansvarig är projektledare.
Slutrapport ska produceras av projektledare i dialog med styrgrupp.
Slutrapporten är viktig eftersom den innebär en bred återkoppling kring projektets resultat till hela målgruppen bild och formkonstnärer i Stockholms regionen.
Förslag till utbildningar ska tas fram samtidigt med ansökan till genomförandefasen.

Projektledaren är huvudansvarig för samtliga delmoment i projektet. Kommunikatören har ansvaret för intervjuer och dokumentation och bearbetning av enkäten. Inhyrd konsult ansvarar för att Open Space workshops genomförs proffesionellt.

Projektmål
Förbereda för och Genomföra 4 styrgruppsmöten
Dokumentera styrgruppsmöten
Förbereda för och Genomföra t referensgruppsmöten
Dokumentera referensgruppsmöten
Förbereda för och Genomföra sex workshops
Dokumentera workshops
Förbereda för och Genomföra 20 intervjuer
Dokumentera intervjuer
Förbereda för och Genomföra enkätundersökning
Analysera enkät ur genusperspektiv
Skriva slutrapport

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojektets
Frågeställningar kring tillgänglighet ska finnas med i såväl enkät som intervjuer och ska också ges utrymme i en workshop. Under förprojekteringen kartlägger vi också kunskap kring tillgänglighet och tillgänglighetsperspektivet. Projektledning och styrgrupp kommer att påbörja arbetet med en tillgänglighetsplan. I genomförandefasen ska tillgänglighetsaspekter finnas med såväl i utformningen av utbildningen som i innehållet.
Resultat vad gäller tillgänglighet och behov av utveckling som stärker den på såväl uppdrags- som konstnärssidan ska redovisas i slutrapporten och förslag på utbildningssatsningar som kan avhjälpa eventuella brister vad gäller tillgänglighet ska finnas med i förslaget till genomförandefas.
Kartläggningen i förprojektet ska också undersöka vilka verksamheter på en utvidgad marknad för konstnärer som innebär behov av kompetensutveckling mot målgrupper som har funktionshinder och hur konstnärers verksamhet bättre kan tillgängliggöras för grupper som tidigare inte tagit så stor del av bild och form.
Särskild uppmärksamhet ska läggas vid hur kommunikation och information om konstnärers verksamhet sker och hur denna kan göras mer tillgänglig för grupper med funktionshinder samt vad gäller tillgängligheten till de konstnärliga arbetslokalerna, ateljéerna och verkstäderna för personer med funktionshinder.

Samarbetspartners

 • FÖRENINGEN SVENSKA TECKNARES S
 • IF PATTERN COMMUNICATIONS AB
 • Kansli
 • Kansliet
 • KONSTNÄRSCENTRUM ÖST KC
 • KUN och Regionplane- och trafikkontoret
 • LARS ASKENGREN & CO AB
 • Sv. Fotografers Förbund

Deltagande aktörer

 • ALFREDS, CHARLOTTE
 • BERGQVIST SELDER, KRISTINA
 • Bettina art prod
 • IVARSDOTTER, CARIN
 • Karolina Holmlund
 • KERN, ALEXANDRA
 • LINDBERG, MARGON
 • LINDGREN, SVEN ANDERS VILGOT
 • Litterärt konstnärligt skapand
 • Monica Larsson
 • SKARBÄCK, EVA
 • THORGREN, PETRA
 • URBANO, PAULA
 • VASQUEZ HOLMBERG, MARTISA

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker