Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Företagsakademin3

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFöretagsakademin FA AB
KontaktpersonCarolina Björklund
E-postcarolina.bjorklund@foretagsakademin.se
Telefonnummer087850850
Beviljat ESF-stöd35 238 238 kr
Total projektbudget35 238 238 kr
Projektperiod2011-01-03 till 2013-06-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Företagsakademin3 är ett kompetensvecklingsprojekt som riktar sig till företag i Stockholms län med 1-9 anställda. Projektet ska främja entreprenörskap, tillväxt och långsiktig utveckling i regionen samt främja miljöer som genomsyras av mångfald, tillgänglighet, innovation och kreativitet.

Bakgrund

Problembild

Vi kommer i projektet Företagsakademin3 inte ha någon mobiliseringsfas, utan vi startar projektet i genomförandefasen.

Europeiska Socialfonden (ESF) stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. ESF skriver i sin utlysning att kompetensutveckling av företagare är särskilt betydelsefull. Satsningar på kompetensutveckling med fokus på entreprenörskap kan bidra till att fler startar företag och till att befintliga företagare kan utveckla sin verksamhet (Europeiska socialfonden, Ansökningsomgång 2/2010, Programområde 1).

Enligt SCB fanns det år 2009 ca 250 000 företag i Stockholms län. 96 % av dessa var mikroföretag, det vill säga företag i storleksklassen upp till nio anställda. Det höga antalet mikroföretag är till del en följd av den utveckling som beskrivs i ”Branschanalys för Stockholms Län, Strukturomvandling och kompetensförsörjning”, som tagits med medel från Europeiska Socialfonden och i samverkan med bl.a. KSL. Här framgår det hur regionens sysselsättningstillväxt och förädling allt mer sker i kunskapsintensiva, kontaktintensiva och innovativa verksamheter. Riktningen för länet är tydlig - industriell tillverkning får en allt mindre roll och kunskapsintensiva tjänster ökar i betydelse.

I siffror kan man till exempel konstatera att branschen företagstjänster, där mikroföretagen är dominerande, idag står för 23 % (SCB, NV 19 SM 1002) av förädlingsvärdet i Stockholm, vilket är högst i landet. Vidare kan man konstatera att mikroföretagen står för mer än en tredjedel av nettosysselsättningstillväxten (SCB/FDB, 2009) i den privata sektorn, något som visar på mikroföretagens ökande betydelse och ytterligare understryker värdet av satsningar på denna målgrupp.

En tredjedel av alla nystartade företag upphör inom en kort tidsperiod. Genom att ge företagarna kompetens inom vissa nyckelområden står de bättre rustade mot ekonomiska nedgångar samt ökar anställningsbarheten (Näringsdepartementet, Betänkande av företagsfinansieringsutredningen, SOU 2008:121).

Branschanalys för Stockholms län, har bland annat syfte att ge ökad kunskap om vilka branscher i Stockholms län som står inför stora omstruktureringar och i vilka branscher det finns stora behov av att uppgradera de anställdas utbildning. De branscher som anges i denna rapport finns i hög grad representerade i Företagsakademin av idag. Mönstret går igen i den kö (Drygt 140 st. per den 1 september 2010) av företag som anmält sitt intresse för att delta i projektet, men som idag inte kan beredas möjlighet till detta.

Det stora intresse som hela tiden funnits hos målgruppen för den satsning Europeiska Socialfonden drivit i form av Företagsakademin har sin botten i ett stort behov av utbildning som inte tillgodoses på något annat sätt. Endast 24 % av medarbetarna i mikroföretag erhåller på årsbasis någon form av kompetensutveckling. Det är mindre än hälften av andelen i de stora företagen med fler än 500 anställda, ett gap som har ökat under de senaste fem åren.

Anledningarna till detta gap finns väl dokumenterat i forskning som också understöds av Företagsakademins egna erfarenheter – nämligen att de mindre företagen saknar ekonomiska resurser att genomföra kompetensutveckling i den grad de önskar samt att de har svårt att avdela den tid som krävs. Avseende tid efterfrågas främst flexibla lösningar med generösare av- och ombokningsvillkor än utbildningsmarknaden av idag erbjuder, så att produktionsbortfallet blir så lågt som möjligt. Detta leder också till att marknaden inte klarar av att erbjuda ett utbud av kompetensutvecklingsmöjligheter som är relevant för mikroföretagen. Eftersom målgruppen saknar köpkraft finns det inget utbud. Företagsakademin3 kan genom att erbjuda mikroföretagen utbildning till ett kraftigt reducerat pris och med flexibla genomförandelösningar, ge dem en möjlighet att utveckla sina företag och samtidigt bidra till tillväxten och entreprenörskapet i Stockholms Län.

Målgruppens behov av kompetensutveckling för utveckling och tillväxt finns även väl underbyggt i forskning (Storey Westhead, Lundström Kreml, Henrekson Stenkula), vilket också stöds av de tidigare projektens utvärderingar och följeforskning, där 9 av 10 deltagande företag i Företagsakademin anser att kompetensutveckling är viktig eller mycket viktig för att de och deras företag ska nå ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. Ett framgångsrikt och expanderande företag kommer förr eller senare att efterfråga mer arbetskraft, och på så sätt bidra till fler arbetstillfällen och större tillväxt i Stockholms Län (Henrekson Stenkula). Projektens relevans återspeglas även i att i stort sett samtliga (93 %) av de utfrågade anser att den kompetens de fått i sitt deltagande i Företagsakademin är mycket eller delvis användbar. Vidare säger 9 av 10 tillfrågade deltagare från de tidigare projekten att de skulle rekommendera andra företagare att delta i Företagsakademin och lika många säger att de själva vill delta i liknande projekt igen om möjlighet ges.

Vidare bör också nämnas de erfarenheter och det stöd som finns för satsningen från länets kommuner, där exempelvis de sex nordostkommunerna (Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje) utifrån sina goda erfarenheter från tidigare och pågående projekt har gått samman i en skrivelse där de under rubriken ”Våra företag behöver företagsakademin 3” uttrycker ”sitt starkaste stöd” till det ansökta projektet. Sigtuna kommun vill genom en skrivelse trycka på vikten av ett Företagsakademin3 då man anser att det är ”nödvändigt och mycket viktigt att de utbildningar som Företagsakademin erbjuder och framgångsrikt bedrivit i kommunen fortsätter”. Sundbyberg skriver angående sina erfarenheter av Företagsakademin ”Vi är övertygade att kompetensutveckling är en avgörande faktor för företagens lönsamhet och är en viktig och bidragande orsak till ökad försäljning och lönsamhet.” och fortsätter om Företagsakademin3 ”utbildningarna som finns i genomförandefasen kommer att utan tvekan gynna stadens företag och dess medarbetare. Beviljas projektet kommer Sundbybergs stad att starta ett samarbete omgående”.

Företagsakademin har genom sin erfarenhet efter Företagsakademin1 och Företagsakademin2 en unik kunskap om företagens kompetensutvecklingsbehov och hur dessa behov tillgodoses med hög kvalitet och stor kostnadseffektivitet. För att företagen ska se vilken kompetens de behöver bör de först ta reda på var deras behov av kompetens ligger. (Branschanalys för Stockholms län). Medlemsföretagen i Företagsakademin3 kommer att erhålla en utbildning i analys av det egna företaget och därefter lämna in en utbildnings- och utvecklingsplan. Detta innebär att företagen dels kan få ut maximalt av varje enskilt kurstillfälle, men också att de under handledning kan reflektera över företagets framtida utveckling.

Erfarenheter från Företagsakademin2 visar att det förberedande utbildningstillfället behöver förändras för att skapa delaktighet hos samtliga medarbetare på företagen. För att skapa delaktighet kommer den första halvdagen att utvecklas på ett antal punkter.
- Innan kurstillfället kommer en kallelse skickas till kontaktpersonen på företaget. Möjligheten att gå den Förberedande utbildningen kommer att ges till fler personer på företaget. Detta för att ge en bättre utgångspunkt för att kompetensutvecklingen ska nå alla på företaget.
- I kallelsen som går ut två veckor innan kurstillfället ingår ett diskussionsunderlag som ska diskuteras på företaget innan den Förberedande utbildningen. Detta för att väcka intresset hos de anställda på företaget kring kompetensutveckling.

Genom Företagsakademin har ESF lyckats adressera de strukturella problem som finns avseende kompetensutveckling i de minsta företagen. Kompetensutveckling som om den genomförs bland annat leder till att företagens utveckling, tillväxt och förnyelse stärks (Lundström Kreml).

Syfte

Företagsakademin3 är en strategisk satsning på affärsutveckling för mikroföretag inom tjänstesektorn i Stockholm med fokus på tillväxt. Syftet med projektet är att erbjuda företag i Stockholms Län med 1-9 anställda möjlighet till kompetensutveckling genom ett flexibelt utbildningsprogram. Kompetensutvecklingen ska skapa en långsiktig utveckling, uppmuntra entreprenörskap samt skapa tillväxt i länet. Projektet ska också fungera som en plattform där nätverkande, mångfald, innovation och kreativitet blir en naturlig del i företagarnas vardag.

Företagen som blir medlemmar i projektet Företagsakademin3 måste uppfylla följande villkor: De får ha max nio anställda inklusive ägare; de måste ha minst ett års erfarenhet av sin verksamhet; verksamheten bedrivs i Stockholms Län; de får ej ha mottagit mer än 1,8 miljoner kronor i statsstöd de senaste tre åren. För att säkerställa att företaget uppfyller de av EU uppställda kraven för att få finansierad kompetensutveckling, får de när de anmäler sig på telefon, via hemsidan eller på ett informationsmöte information om villkoren samt att de måste kryssa i en ruta där de säger att de förstår och accepterar dessa vid anmälan.

Tillväxt innebär ökad sysselsättning (öka antal anställda) och/eller ökad vinst/omsättning i företagen.


Målsättning

Företagsakademin3 har som projektmål att kompetensutveckla 1000 företag vilket innebär cirka 2500 individer.

Kvantitativa mål

1000 företag ska delta i projektet vilket motsvarar ca 2 500 individer.

Totalt 79 000 utbildningstimmar ska genomföras i projektet.

Statistik visar att 35 % av nya företag i Stockholms län år 2005 startades av kvinnor. Målet i projektet är således att 35 % av företagen ska ha ägare/VD/vice VD som är kvinna. Inriktning i projektet är även att ha en jämn könsfördelning av män och kvinnor, d v s 50/50.

Statistik kring antal företagare med utländsk bakgrund visar i en rapport från Nutek ”Invandrares företagande 2007” att 12 % av de som driver mindre företag i Sverige har utländsk bakgrund. Då vi lyckats bra med att nå denna målgrupp i tidigare projekt vill vi att 15 % av företagen ska ha ägare/VD/vice VD med utländsk bakgrund. Definierat enligt SCB som att vara född utomlands eller ha en mor och/eller far som är född utomlands.

Alla deltagande företag ska ta fram en dokumenterad utvecklingsplan för företagets behov av utveckling och prioriteringar kring kompetenssatsning.


Effektmål

Genom kompetensutveckling kan vi ge företagen ett större självförtroende och på så sätt uppmuntra dem till att våga utveckla sina företag. Att öka individers kompetens och på så sätt uppmuntra till ökat entreprenörskap, tillväxt och utveckling främjar regionen på lång sikt.


Att skapa förutsättningar i mikroföretag att ta steget vidare och växa till ett vad som enligt EU definieras som små företag.

Att påverka mikroföretagens inställning till kompetensutveckling. Att betona de positiva effekterna samt bidra till en större förståelse för behovet av kompetensutveckling hos mikroföretag.

I Stockholms län finns en problematik kring interregionala skillnader. Att vissa kommuner och stadsdelar har högre arbetslöshet, läger utbildningsnivå samt lägre andel företagande jämfört med andra. I och med att vi redan samverkar med kommuner i Stockholms län kommer vi rekrytera företagare i de utsatta kommunerna, exempelvis Norrtälje och Botkyrka. Norrtälje är redan klar som samarbetspartner och diskussioner pågår med exempelvis Botkyrka.

Utöver Synskadades Riksförbund kommer vi att samverka med andra organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. Dessa kommer att kontaktas under mobiliserings/uppstartsfasen av projektet. Målet med de kontakterna är att nå och rekrytera företagare som har en funktionsnedsättning.

Genom att en så pass stor volym av individer deltar i ett projekt som genomsyras av mångfald skapa bestående förändringar i attityder och invanda beteendemönster avseende jämställdhet, integration, tillgänglighet och kunskap om personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Att göra projektet tillgängligt för personer med funktionshinder handlar om tre aspekter: dels att göra projektet och den fysiska utbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och anpassa den utifrån individens behov, dels att företagen som deltar har möjlighet att göra en nulägesanalys utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och sist att påverka de attityder som finns hos deltagande företag och inom projektorganisationen.

Företagsakademin3 strävar efter att ha en tydlig och lättläst hemsida med ett enkelt budskap. Det informationsmaterial vi tar fram och distribuerar är tydligt och lättläst. Hemsidan är utformad så att personer med synnedsättning kan ta del av informationen med hjälp av de verktyg de använder sig av. Vi kommer även att informera företagen om att det går att få anpassat informationsmaterial, t.ex. text inläst på CD-skiva eller i punktskrift.

Vid upphandling av lokaler kommer en avgörande faktor vara tillgängligheten till och i lokalen, d v s, det ska finnas hissar, ramper för rullstol samt handikapptoalett. Dörrar ska även vara så pass breda så att man kan ta sig in med en rullstol. En person med funktionsnedsättning ska även kunna delta på en utbildning under samma förutsättningar som alla andra. Som exempel kan ges att i projektet Företagsakademin2 deltog en företagare som helt saknade syn. Denne fick då sitt material e-postat till sig i löpande text för att kunna använda sitt uppläsningsverktyg. I tidigare projekt har vi även haft personer med hörselnedsättning. Vid de tillfällena hade föreläsaren en mikrofon som var kopplad till personen med hörselnedsättning så att denne kunde höra. På detta sätt fick båda personerna samma möjligheter att ta del av kursen som alla andra, något som är ett av Företagsakademins mål även i projektet Företagsakademin3.

I materialet till den Förberedande utbildningen, som också finns tillgängligt på hemsidan, finns en möjlighet att göra en nulägesanalys och inventera tillgänglighet i företagen. Företagsinventeringen kan användas för att göra en åtgärdsplan där man kan beskriva vilka åtgärder som ska genomföras under det närmsta året. Åtgärdsplanen kan också kopplas till den utvecklingsplan som varje företag måste lämna in innan utbildningarna kan påbörjas.

Attityder och beteenden om individer med funktionsnedsättning handlar ofta om okunskap och rädsla. Genom samarbeten med organisationer med specialistkunskap kan vi skapa förutsättningar för att förändra invanda synsätt och beteenden. Vi kommer även under projektets gång kontakta organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, t ex Riksförbundet för döva. Dels för att hitta företagare och dels för att tillvarata deras expertkompetens och därigenom öka tillgängligheten för alla inom målgruppen.

Jämställdhetsintegrering

En viktig del i projektet är att skapa en plattform där möten oavsett kön eller bakgrund ska kännas naturliga. Det är också en viktig faktor i projektet, utveckling, kunskap, erfarenhetsutbyten och innovationer skapas bäst i grupper där det finns en mix av individer som kan påverka och lära av varandra. Det är dessutom bevisat att jämställdhet och mångfald ger en effektivare organisation med fler frigjorda kompetenser, en mer flexibel verksamhet samt en förbättring av arbetsmiljön.

Följande är fokus i projektet:

Att i projektet ha en marknadsföring som riktar sig till både kvinnliga och manliga företagare.

Att verka för och uppmuntra en utveckling mot en jämn könsfördelning i företagens ledande positioner.

I projektet ha könsuppdelad statistik. Hur stor andel är män respektive kvinnor och hur ser fördelningen ut på uttagen kompetensutveckling? Statistiken kan användas till forskning och slutsatser kring projektet.

Bidra till en procentuell ökning av andelen tillväxtföretag drivna av en kvinna.

I en förberedande utbildningsfas integrera frågor om jämställdhet. Syftet med detta är att förtydliga problematiken och skapa medvetenhet kring mångfald och effektivitet i företaget.

Att marknadsföra en, för Företagsakademins medlemmar, kostnadsfria e-learning ”Medveten effektivitet” där frågor om mångfald och jämställdhet tas upp. Ambitionen är här att minst 75 % av projektets deltagare har genomfört denna utbildning.

Transnationellt samarbete

Ett "Letter of Intent" har upprättats med det Portugisiska konsult- och utbildningsföretaget "Monitores de Gestao - Consultadoria Lda", ett medlemsföretag i Svensk-Portugisiska Handelskammaren och drivkraften bakom kammarens utbildningsprogram "facila" som inspirerats av "kunskapslyftet" och genomförs framgångsrikt i mellersta Portugal sedan ett flertal år.

Bakom facila ligger ett samarbetsavtal mellan Portugal och Sverige, ett avtal signerat av Portugals ansvariga för arbetsmarknads och utbildningsfrågor, under närvarande av Premiärminister Socrates samt Arbets- och Utbildningsministrarna. På svensk sida skedde undertecknandet av Svensk-Portugisiska Handelskammarens ordförande Peter Billton under närvarande av Sveriges Ambassadör till Portugal.

Facilas första år ägnades åt grundutbildning inom IT, matematik, samhälls- och naturkunskap samt språk, men alltid med fokus på förbättringsprojekt som stärker företagen. Under tidens gång har programmet utökats med allt mer komponenter som är gemensamma med Företagsakademins utbud.

Parallellt med Företagsakademins arbete i Stockholms län har Monitores de Gestao etablerat ett formellt samarbete med Leirias Tekniska Högskola som samtidigt knutits till de två lokala företagarföreningarna Nerlei och ACISO i akt och mening att erbjuda utbildning och tillgång till universitetsvärldens kompetens åt lokala små- och mikroföretag. För att ytterligare garantera tillgången på kompetens har ett Letter of Intent utfärdats av Jönköpings Internationella Handelshögskola. Det är med dessa Portugisiska småföretagargrupper som Företagsakademin avser skapa ett erfarenhetsutbyte och gränsöverskridande samarbete.

Målsättningarna med samarbetet fokuserar på två mycket viktiga förhållanden:
För det första medvetandegöra att villkoren för entreprenöriell verksamhet är fundamentalt närbesläktad överallt inom Europa, att export och internationalisering är möjligt och genomförbart. För det andra att lära sig hantera de IT-verktyg och översättningsprocesser som finns tillgängliga och tillåter samarbete över nations- och språkgränser.

Samarbetspartners

 • Danderyds Kommun med flera förvaltningar.
 • Norrtälje Kommun
 • Stockholms handelskammare
 • Vaxholms stad med alla underliggande förvaltningar.

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker