Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Företagsakademin2

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFöretagsakademin FA AB
KontaktpersonCarolina Björklund
E-postcarolina.bjorklund@foretagsakademin.se
Telefonnummer087850850
Beviljat ESF-stöd44 617 849 kr
Total projektbudget44 617 849 kr
Projektperiod2009-04-08 till 2011-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Företagsakademin2 är ett kompetensvecklingsprojekt som riktar sig till företag i Stockholms län med 1-9 anställda. Projektet ska främja entreprenörskap, tillväxt och långsiktig utveckling i regionen samt främja miljöer som genomsyras av mångfald, tillgänglighet, innovation och kreativitet.

Bakgrund

Problembild
Sysselsättningen i Sverige blir alltmer beroende av mindre företag och arbetsmarknaden har under en tid gått in i vad som brukar beskrivas som en pågående strukturförändring. De mindre företagen har ökat sina andelar av antalet företag och sysselsättning samtidigt som de största företagen minskat antalet anställda. En större andel av arbetskraften är därmed sysselsatt i mindre företag och de är betydande för Sveriges framtid. År 2008 fanns ca 950 000 företag i Sverige varav 910 000 eller 96 % av dessa finns i storleksklassen upp till 9 anställda (Näringsdepartementet, Betänkande av Företagsfinansieringsutredningen, SOU 2008:121). År 2008 fanns ca 225 000 företag i Stockholms län. 95% av dessa finns i storleksklassen upp till nio anställda (SCB 2008).

Det är viktigt att entreprenörer i Sverige fortsätter att våga satsa och förverkliga sina drömmar om att starta eget. Men det är minst lika viktigt att övervinna de hinder som reser sig för företagare i samband med att verksamheten kommer igång och utvecklas. En stor andel av företagen slås ut de tre första åren. År 2003 startades 36 400 företag i Sverige och tre år senare fanns omkring 24 500 företag kvar (Näringsdepartementet, Betänkande av Företagsfinansieringsutredningen, SOU 2008:121). Överlevnadsgraden för nystartade företag uppgick till 67 procent. . Orsakerna till varför en tredjedel av företagen har tvingats upphört är flera. I många fall beror det på bristande lönsamhet eller kapitalproblem. Ett skäl till det kan många gånger vara bristande kunskaper och kompetens i bl a affärsmannaskap, ledarskap och affärsutveckling.

Trenden bland Sveriges småföretagare är tydlig: ju färre anställda desto färre som deltar i kompetensutveckling. I företag med högst 10 anställda är det endast ca 30 % som får någon form av kompetensutbildning (SCB, 2005). En stor del av Sveriges befolkning får således inte möjlighet till kompetensutveckling trots att behovet är stort. Samtidigt startas det för få företag i Sverige och en betydande andel av dessa överlever inte de första åren.

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur som vi ännu inte sett hela effekterna av. Tidigare erfarenheter visar dock att de mindre företagen drabbas hårdast genom lägre orderingång och minskad sysselsättning. Här kan samhället spela en viktig roll genom att satsa på kompetenshöjande utbildningar för individer i mindre företag som leder till att de står väl rustade för både ökad anställningsbarhet och omställning.

Hur ska man då ta sig an ovan problematik i ett projekt som syftar att stärka entreprenörskap och tillväxt hos företag? Enligt definition är entreprenörskap förmågan och viljan hos individer att: skapa nya ekonomiska möjligheter, introducera sina idéer på marknaden och expandera sin verksamhet till sin fulla potential. En entreprenöriell verksamhet har en uttalad ambition att växa. (Magnus Henrikson, Entreprenörskap och företagande, 2006). Att vara entreprenöriell innebär dock inte nödvändigtvis att man kan driva ett företag och få det att växa, d v s att öka sin omsättning eller anställa fler. För detta krävs kunskap och erfarenhet. I mindre företag är samliga medarbetares kunskap och kompetensnivå därför avgörande för att öka möjligheter till tillväxt och utveckling som på sikt leder till ökad sysselsättning. Därför är det viktigt att samtliga (ägare, företagsledare och medarbetare) får möjlighet till utbildning och inspiration av andra och de behöver ingå i dynamiska miljöer som främjar den entreprenöriella andan. Att utveckla hela företaget gynnar regionen i sin helhet. Idag finns det en större rörlighet hos individer och den kunskap och erfarenhet man anskaffar tar de med sig till ett annat företag.

Slutsatser förprojektering
Syftet med förprojekteringen var att kartlägga kompetensbehov hos företag med 1-9 anställda i Stockholms län för att ta fram ett program som främjar entreprenörskap och bidrar till tillväxt och långsiktigt utveckling. Specifik fokus i förprojekteringen hade: företagare som var kvinnor, företagare med utländsk bakgrund, företagare som har övergått från offentlig till privat verksamhet eller företagare som står inför generationsskifte. Här se om deras behov skiljer sig åt jämfört med andra företagare. Syftet var även att hitta samverkanspartners.

Utifrån fördjupad analys av tidigare forskning, enkätundersökning och djupintervjuer samt workshop kom vi fram till följande slutsatser:

Det finns ett stort intresse att delta i ett kompetensprojekt. Enkätundersökningen visade att 8 av 10 skulle vilja delta (totalt svarade 673 st på enkäten).

Företag med 1-9 anställda representerar en varierad målgrupp och för att inte få för stor variation i företagens mognad att vilja växa ska de ha varit verksamma i minst ett år. Det finns andra aktörer på marknaden såsom Nyföretagarcentrum och projektet Entrepreneur Stockholm som riktar sig till nyföretagarrådgivning och på detta sätt kan vi komplettera varandra.

Individer på företagen är olika men när det kommer till att främja entreprenörskap och skapa tillväxt har de liknande kompetensbehov. Utbildningar de är i behov av: affärsmannaskap, marknadsföring, kommunikation, projektledning, chef- och ledarskap, HR/personal samt behov av att utveckla företagets vision och målbild samt affärsutveckling. De visade behov av flexibilitet: lärarledda utbildningar, allt från en till tre dagar, e- learning som ett komplement samt ett bra stöd via hemsida.

Behov av kompetensstöd skiljer sig inte på grund av om man är kvinna, har utländsk bakgrund, gått från offentlig till privat verksamhet eller är i generationsskifte. De är i behov av liknande utbildningar. Behoven är mer av individuell karaktär och beror på vilka produkter och tjänster man säljer, tidigare kunskaper och erfarenheter, hur företaget ser ut, vilken roll man har osv. Då alla individer och företag uppvisade liknande behov av kompetensutveckling kommer vi att rikta oss till alla typer av företag med 1-9 anställda. Detta ser vi stora fördelar med, då vi kan skapa en arena som genomsyras av mångfald, tillgänglighet och öppenhet.

Utifrån det resultat som framkom avseende generationsskifte (svårt att hjälpa dem med specifik kompetensutveckling, coachning ses inte som kompetensutveckling i socialfonden samt att det handlar mer om skattetekniska lösningar vilket deras revisorer hjälper dem med) kommer vi inte att ta hänsyn till denna grupp i projektet.

För att få en varierad mix av företag och individer som deltar i projektet (kvinnor är mer benägna att delta och företagare med utländsk bakgrund brukar vara i minoritet) kommer hänsyn till detta tas i rekrytering av företag. Vad det gäller företag som gått från offentlig till privat finns det inte någon statistik om hur många de är samt vilken storleksklass de befinner sig inom. Därför kommer inga mål sättas här men det kommer att finnas en ambition att nå dessa grupper.

I ett program där alla typer av företag erbjuds att delta skapas det mötesplatser där människor med olika bakgrund (kön, etnicitet, funktionsnedsättning) träffas där fokus är företagande. Här skapas möjligheter att bryta traditionella mönster, attityder och beteenden. Det blir en naturlig integration av människor med olika kunskaper och erfarenheter som leder till en innovativ och kreativ miljö. Här skapas möjligheter till samarbeten som främjar både entreprenörskap och skapar tillväxt i företagen. Detta i sin tur kommer på lång sikt även att gynna regionen i sin helhet i form av ökad sysselsättning och fler företag som överlever och kan driva sina företag på ett professionellt sätt.

Projektet har bytt namn till Företagsakademin2. Dels för att det finns flera aktörer på marknaden som använder namnet Entreprenörsakademin vilket innebär att kommunikation och spridning av resultat kan komma att försvåras och dels för att namnet Företagsakademin redan är ett inarbetat varumärke sedan förra projektets genomförande.

Syfte

Att erbjuda individer och företag med 1-9 anställda i Stockholms län ett flexibelt utbildningsprogram som främjar entreprenörskap, skapar tillväxt och långsiktig utveckling i regionen. Syftet är även ett program som främjar miljöer som genomsyras av mångfald, tillgänglighet och leder till innovation, kreativitet och där fokus är företagande.

Tillväxt innebär ökad sysselsättning (öka antal anställda) och eller ökad vinst/omsättning i företagen.

Målsättning

Kvantitativa mål

- 1200-1400 företag ska delta i projektet vilket motsvarar ca 3 000 individer

- Totalt ska 94 800 utbildningstimmar genomföras i projektet vilket motsvarar ca 32 timmar utbildning/person i snitt.

- 35% av företagen skaha ägare/VD/vice VD som är kvinna.Vad det gäller företagare som är kvinnor visar statistik att i Stockholms län år 2005 startades 14 400 företag. 35 % av dessa startades av kvinnor. Målet i projektet är således att 35% av företagen ska ha ägare/VD/vice VD som är kvinna.

-Inriktning i projektet är även att ha en jämn könsfördelning av män och kvinnor, d v s 50/50.


-5% (60-70 st)av företagen ska ha ägare/VD/vice VD med utländs bakgrund. Statistik kring antal företagare med utländsk bakgrund visar i rapport från Nutek ”Invandrares företagande 2007” att 12 % av de som driver mindre företag i Sverige har utländsk bakgrund. I förprojekteringen framgick av exempelvis IFS att detta är en svår målgrupp att bearbeta. Det krävs mycket ”fotarbete” och extra insatser vad det gäller marknadsföring som riktar sig till just denna målgrupp för att få företagare att ansluta sig till projektet. Därav sätter vi målet något lägre, d v s 5% av företagen ska ha ägare/VD/vice VD med utländsk bakgrund (enligt SCB vara född utomlands eller ha en mor och/eller far som är född utomlands).

Målen för män/kvinnor samt personer med utländsk bakgrund eller ej är satta på individnivå. Detta då vi strävar efter en heterogen grupp som genomsyras av mångfald och där alla grupper ska vara representerade.

- Alla deltagare i företagen ska ta fram en dokumenterad utvecklingsplan för företagets behov av utveckling och prioriteringar kring kompetenssatsning


Kvalitativa mål

- Nå företag i utsatta kommuner samt verksamheter som har gått från offentlig till privat sektor- Detta i samverkan med näringslivsenheter på kommuner i Stockholms län.
Det finns ingen statistik om företag som gått från offentlig till privat vad det gäller antal företag och i vilken storleksklass de ligger i. Detta innebär att det är svårt att sätta kvantitativa mål för denna grupp. Då vi vet att denna målgrupp har ett stort behov av kompetensutveckling, vilket även framkom i förprojekteringen, kommer vi aktivt att söka samarbetspartner som representerar denna målgrupp. Med samverkan hittar vi ytterligare kanaler för att nå dessa grupper och rekrytera dem till projektet.

I Stockholms län finns en problematik kring interregionala skillnader. Att vissa kommuner och stadsdelar har högre arbetslöshet, läger utbildningsnivå samt lägre andel företagande jämfört med andra. I och med att vi samverkar med kommuner i Stockholms län kommer vi kunna rekrytera företagare i de utsatta kommunerna såsom exempelvis Norrtälje, Södertälje Bokyrka. Norrtälje är redan klar som samarbetspartner och diskussioner pågår med Södertälje och Botkyrka. Kommunerna är även en kanal till att rekrytera företagare med utländsk bakgrund.

- Nå företagare med funktionsnedsättning. Utöver Synskadades riksförbund samverka med andra organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. Utöver synskadades riksförbund kommer vi att samverka med andra organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. Detta för att nå och rekrytera företagare som har en funktionsnedsättning.


Långsiktiga mål

- Genom kompetensutveckling i företagen dels skapa en miljö som genomsyras av trygghet och trivsel vilket i sin tur minskar sjukskrivningar och dels bidrar till att individer är mer anställningsbara och rustade inför en eventuell omställning.

- Att öka individers kompetens och därmed främja företagen till att bli mer entreprenöriella samt att de ökar sin tillväxt och utveckling. Detta i sin tur öka sysselsättning i regionen på lång sikt.

- Att skapa förutsättningar i mikroföretag att ta steget vidare och växa till ett vad som enligt EU definieras som små företag.

- Att på sikt påverka efterfrågan och synen på kompetensutveckling hos mikroföretag. Att företaget ser kompetensutveckling som en nödvändig förutsättning för tillväxt och utveckling.

- Öka kunskapen om mikroföretag, hur deras situation ser ut samt hur kompetensutveckling kan påverka deras möjlighet till utveckling och tillväxt.

- Genom att en så pass stor volym av individer deltar i ett projekt som genomsyras av mångfald skapa bestående förändringar i attityder och invanda beteendemönster avseende jämställdhet, integration, tillgänglighet och kunskap om personer med funktionsnedsättning.

Förtydliganden kring målen införda 11/2 2009./ER

Utbildningar som planeras, utifrån förprojekteringens behovsanalys :
Företagsutveckling
Försäljning Business to Business
Fortsättningskurs för försäljning
Telefonförsäljning
Affärsmannaskap för icke säljare
Kundservice
Key Account Management utbildning
Chefsutbildning för operativa säljare
Förhandlingsteknik
Affärsekonomi
Bokföringskurs
Marknadsföring produkter
Marknadsföring tjänster
Digital marknadsföring
Marknadsföring genom hemsida
Retorik
Retorik fortsättning
Presentationsteknik
Personlig effektivitet
Personlig kommunikation
Affärsspråk
Skrivkurs
Grundläggande projektledning
Projektledning- uppföljning
Projektledning fördjupning
Riskhantering i projekt
Projektekonomi
Ledarskap grund
Ledarskap fortsättning
Kurs för nya chefer
Svåra (nödvändiga) samtal
Coachande ledarskap
Arbetsrätt
Jämställdhet
Excel
Word
Powerpoint
Seminarierna/endagsutbildning :Jämställdhet, Affärsmannaskap/försäljning, Retorik, Ekonomi, IT, Arbetsrätt, Ledarskap, Projektledning

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Handlar om tre aspekter. Dels att göra projektet och den fysiska utbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och anpassa utifrån individens behov, dels att företagen som deltar gör en nulägesanalys utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och sist att påverka de attityder som finns hos deltagande företag och inom projektorganisationen.

Tillgänglighet till information och utbildning
Information om projektet- Att vi har en tydlig och lättläst hemsida med ett enkelt budskap. Att hemsidan finns på flera språk. Att det informationsmaterial vi tar fram är tydligt och lättläst och att vi även där har informationsmaterial på andra språk. Att hemsidan utformas så att personer med synnedsättning kan ta del av informationen med hjälp av de verktyg de använder sig av. Att det framgår både på hemsidan och på informationsmaterial att det går att få i alternativt format vid behov, t ex text inläst på CD skiva eller punktskrift.

Utbildningar - I upphandling av lokaler är en avgörande faktor för beslut tillgängligheten till och i lokalen, d v s, det ska finnas hissar, ramper för rullstol samt handikapptoalett. Dörrar ska även vara så pass breda så att man kan ta sig in med en rullstol. En person med funktionsnedsättning ska även kunna delta på en utbildning under samma förutsättningar som alla andra. Som exempel kan ges att i projektet Företagsakademin hade vi deltagare med både syn- och hörselnedsättning. Detta löstes med att kursmaterialet specialanpassades till personen med synnedsättning (textstorlek i materialet gjordes större så att personen i fråga kunde ta del av det) och i det andra fallet hade kursledaren en mikrofon som var kopplad till personen med hörselnedsättning. På detta sätt fick båda personer samma möjligheter att ta del av kursen som alla andra.Företagsinventering
I den förberedande utbildningen ska alla deltagande företag göra en nulägesanalys och inventera tillgänglighet i sina respektive företag. Det ska resultera i en åtgärdsplan där det ska beskrivas vilka åtgärder som ska göras inom det närmsta året. Detta ingår i utvecklingsplanen som ska lämnas in efter genomförd process.

Att påverka attityder hos företagen
Synskadades Riksförbund har genomfört en förprojektering under HT2008 för ensamföretagare med synnedsättning. Syftet var att kartlägga vilken typ av kompetensbehov de hade för att främja entreprenörskap. Deras resultat visade att de hade liknande kompetensbehov som uppkom i vår förprojektering. Därför kommer dessa företagare, plus förhoppningsvis ett tiotal till som finns inom organisationen, att delta i vårt projekt under samma förutsättningar som alla andra. Vi kommer att tillvarata expertkompetens inom Synskadades Riksförbund och i samarbete med dem utveckla utbildningsmaterial, informationsmaterial och tillhandahålla rätt stöd för att dessa företagare ska kunna delta på en utbildning.

Att personer med synnedsättning är med i projektet skapar möjligheter till mångfald och ökad förståelse för funktionsnedsättning hos övriga företag som är med i projektet och även inom projektorganisationen. Attityder och beteenden om individer med funktionsnedsättning handlar ofta om okunskap och rädsla och i och med detta samarbete kan vi verkligen skapa förutsättningar för att förändra invanda synsätt och beteenden.

Vi kommer även ha en workshop med Synskadades Riksförbund där utbildare och personal inom projektorganisationen kommer att delta. Syftet är att öka förståelsen för funktionsnedsättning för att vi på bästa sätt kan tillmötesgå gruppens behov och förutsättningar.

Vi kommer även under projektets gång kontakta andra organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, t ex Riksförbundet för döva, Dyslexiförbundet. Detta för att dels hitta företagare men även tillvarata deras expertkompetens för att öka tillgängligheten för alla inom målgruppen.

Jämställdhetsintegrering

Fokus i genomförandet kommer vara att påverka normer, värderingar och attityder om hur män och kvinnor förväntas vara. Att skapa arena för naturliga möten oavsett kön eller bakgrund där alla olika typer av grupper är representerade ser vi som en viktig faktor för att främja detta. Innovation, kunskap och erfarenhetsutbyte skapas bäst i grupper där det finns en mix av individer som på olika sätt kan påverka och lära av varandra. Nedan är fokus i projektet:

- I marknadsföringen vara medveten om att målet är att ha en jämn könsfördelning vilket innebär att hänsyn till detta kommer att tas i profilarbete och val av informationskanaler. Män och kvinnor påverkas av information på olika sätt och detta kommer vi att ta hänsyn till för att nå uppsatta mål.

- I projektet ha könsuppdelad statistik. Hur stor andel är män respektive kvinnor och hur ser fördelningen ut på uttagen kompetensutveckling? Även redovisa statistik på vilka typer av utbildningar man väljer beroende på om man är man eller kvinna.

- Projektorganisationen kommer att sträva efter att ha en jämn könsfördelning.

- Workshop för projektorganisationen i jämställdhetsintegrering.

- Parallell forskning på projektet som kommer att belysa och jämföra resultaten utifrån jämställdhetsperspektivet. Här utvärderas hur ett program som präglas av mångfald kan påverka normer och värderingar på ett naturligt sätt.

- I förberedande utbildningsfas integrera frågor om jämställdhet vilket i sin tur ska diskuteras i varje enskilt företag samt redovisas i den utvecklingsplan som lämnas in. Syftet är att göra problematiken synlig i företagen, att skapa medvetenhet.

- I chef- och ledarskapsutbildningar samt HR/personalutbildningar integrera frågan om jämställdhet. Att jämställdhet handlar om att effektivisera organisationer i form av: att frigöra dolda kompetensresurser, utveckla flexiblare arbetsformer samt förbättring av arbetsmiljön. Som exempel på övning kan vara att öka medvetenhet om män och kvinnors olikheter vad det gäller samtalsstilar och hur en differentiering och integrering av dessa påverkar skapandet av ny kunskap. Ett annat exempel kan vara att lära sig om hur kvinnor och män kommunicerar.

- Attityder går till viss mån att påverka med kunskap. I projektet erbjuda seminarier om jämställdhet och hur en jämställd arbetsplats bidrar till effektivare organisationer.

Samarbetspartners

 • Finansiering nya företag
 • Länsstyrelsen, enheten för lokal och social utveckling
 • Regionchef Sthlms län
 • Stockholms handelskammare
 • Sundbybergs Stad, Personalavdelningen
 • Synskadades riksförbund
 • Värmdö kommun, Central förvaltning

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker