Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ferdinand

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsförmedlingen Södermalm
KontaktpersonJonathan Persson
E-postjonathan.persson@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4868540
Beviljat ESF-stöd250 000 kr
Total projektbudget499 984 kr
Projektperiod2008-08-15 till 2008-12-14
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projektet kommer att skapa samverkansformer för de myndigheter som oftast kommer i kontakt med personer med ADHD och Asperger. Ett nätverk bildas för arbetsgivare som erbjuder individuellt anpassade arbetsplatser för dessa personer.

Bakgrund

Projektet syftar till att undersöka behovet av och möjligheter till aktivt stöd i arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, i första hand diagnoserna ADHD och Asperger. Dessa grupper tycks ha svårare än många andra grupper av funktionshindrade att hitta, erhålla och behålla arbete.

Enligt Socialstyrelsens vägledningsdokument från 071219, finns ett stort behov av samverkan mellan myndigheter:
"Personer med AST, Autism Spektrum Tillstånd, (t ex Asperger) kan behöva hjälp från många samhälleliga sektorer som socialtjänsten, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, vuxenhabilitering, vuxenutbildning, psykiatrin, m.fl. Insatserna som dessa förmedlar är till mycket större hjälp om de grundas i en samsyn om hjälptagarens svårigheter och sedan i en gemensam planering verksamheterna emellan,
(http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/00626589-155A-4E4A-9A4E-43C6AF83CF64/0/BroschyrAST.pdf)".

Dokumentet beskriver att ett av de största problemen är just att få till en samverkan mellan olika myndigheter för dessa målgrupper:

"Det leder i flera fall till att människor med behov av insatser på olika områden inte får dessa tillgodosedda därför att behoven inte passar in i den befintliga organisationsstrukturen och istället riskerar människor med sammansatta behov att hänvisas fram och tillbaka. Det leder också till att en verksamhet först väntar in andras insatser istället för att ta ansvar för att tidigt samordna insatser. Detta påtalar nödvändigheten av upparbetade samverkansformer mellan olika aktörer. Samverkan i ett enskilt ärende kan bestå i att olika aktörer tillför olika perspektiv för att komma fram till en helhetsbedömning av den enskildes behov. Samverkan kan också innebära att olika verksamheter tillsammans planerar samlade insatser där parterna tar ett gemensamt ansvar för den enskilde utifrån sina olika kompetenser och uppdrag. Samverkan underlättas av utveckling av samverkansrutiner, t.ex. inom formella samverkansorgan. Men brist på sådana får inte hindra konkret samverkan kring en enskild individs behov. Verksamheter måste vara varandra behjälpliga med att förmedla kunskaper och erfarenheter om den hjälpsökande och hans/hennes behov, (http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/00626589-155A-4E4A-9A4E-43C6AF83CF64/0/BroschyrAST.pdf)".

Projektet ämnar i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer skapa ett formellt samverkansorgan och där utveckla rutiner för att samordna insatser kring dessa personer med sammansatta behov. Ett genomförandeprojekt skulle utmynna i samverkansformer som kan fungera även efter projekttidens slut.

Ett annat problem som förstudien ämnar undersöka närmare är vilken form av stöd målgrupperna ADHD och Asperger behöver för att hitta, få och behålla arbete. Våra erfarenheter visar på att individer med dessa diagnoser ofta kräver en omfattande, nära och individuellt anpassad handledning på arbetsplatsen.
Projektet ämnar ta fram metoder som kan fungera vid individuell kartläggning och anpassning i arbete för personer med ADHD och Asperger. Vi avser inkludera och inhämta kunskap från ICF- International Classification of Function, Disability and Health. ICF är en klassifikation som utgår från dagens syn på hälsa och som kan medverka till att myndigheter, organisationer mfl. får ett gemensamt språk för att arbeta mot rätt fokus, rätt redskap och rätt arbetssätt kring brukaren. Detta leder på sikt till en snabbare återhämtning för brukaren.
Projektet ska också ta fram en grupp arbetsgivare som i ett genomförandeprojekt kan erbjuda målgrupperna både arbetsprövning och på sikt anpassat arbete. Det finns idag ett fåtal arbetsgivare som specialiserat sig på arbete för dessa målgrupper, t ex företaget Left is Right, och dessa blir ett viktigt bollplank under förstudien för att skapa en plattform för kunskapsspridning kring hur dessa funktionshinder fungerar. I samtal med Left is Right har framkommit att man med relativt små medel kan maximera den kapacitet och de resurser som målgrupperna besitter. Förstudien kommer att genom konsultinsatser ta fram ett introduktionsprogram för att underlätta för arbetsgivare (både chefer och kollegor) att ta emot personer med detta funktionshinder.

Syfte

Projektet (förstudien) ska undersöka möjligheter till samverkan i arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, i första hand diagnoserna ADHD och Asperger.

Målsättning

1. Projektet bör resultera i tydliga kriterier för deltagare i genomförandeprojektet.
2. Projektet bör identifiera ett antal arbetsgivare som är intresserade av att testa nya sätt att ta emot genomförandeprojektets deltagare för arbetsträning, arbetsprövning och/eller anställning.
3. Projektet ska resultera i att en långsiktigt hållbar metod arbetas fram, som baseras på behoven av en anpassad arbetsplats hos personer med ADHD och Asperger. Metoden ska användas i genomförandefasen.
4. Projektet bör leda till att en styrgrupp bildas med representanter från ägare och medfinansiärer.
5. Projektet bör arbeta fram tydliga samverkansformer mellan de myndigheter som deltar i projektet. Dessa ska sedan sjösättas i genomförandefasen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under projektet kommer större delen av aktiviteterna att röra träffar mellan olika myndigheter och samverkansparter. Här litar projektet till respektive organisations tillgänglighet för personer med funktionshinder, dvs både fysisk och kommunikativ tillgänglighet. I övrigt avser projektet skapa en anda av respekt och lyssnande där varje parts röst är betydelsfull och bör lyssnas på. Samtal, diskussioner och bemötande ska därför präglas av förståelse för de man möter.

Transnationellt samarbete

I förstudien avses söka kontakt med liknande projekt i andra länder i Europa. I detta första skede gäller endast informationsspridning och kontaktskapande, men i genomförande fasen tror vi på mer genomgripande erfarenhetsutbyte. Kontakterna kommer att ske dels genom befintliga samarbetspartners ute i Europa hos respektive myndighet, men också genom enklare sökning via internet.

Medfinansiärer

  • FK City Stockholm
  • Stockholms Stad, Socialtjänst- o arbetsmarkn förvaltn

Samarbetspartners

  • Felxénita
  • QUL Utveckling & Ledarskap AB

Kommun

  • Stockholm