Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Feedback-Ett steg närmare arbetslivet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsförmedlingen Rinkeby Kista
KontaktpersonRade Azaric
E-postrade.azaric@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4860957
Beviljat ESF-stöd8 625 810 kr
Total projektbudget21 564 524 kr
Projektperiod2010-01-18 till 2012-09-07
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att pröva 1) en processmodell som säkerställer att arbetssökanden får återkoppling från arbetsgivare och därigenom främjar ett lärande samt 2) en ny insats som uppmuntrar arbetssökanden att ta eget ansvar för att kompetensutveckla sig i nära samverkan med näringslivet.

Bakgrund

Att vara långtidsarbetslös innebär ofta en form av isolering som drabbar en individ på många olika plan. Professionellt märker arbetssökanden av det exempelvis i form av inaktuella arbetsreferenser, utarmat kontaktnät och brist på insyn i vad som händer i branschen. En konsekvens av att stå utanför arbetslivet i synnerhet är svårigheten att jämföra sig kompetensmässigt med andra yrkesverksamma. Bristen på insyn och möjligheten till att spegla sig i andra är en av flera anledningar som lätt leder arbetssökanden in i en negativ spiral av allt större utanförskap.
Föreliggande ansökan gäller ett genomförandeprojekt där arbetsgivare engageras till att ge återkoppling till arbetssökanden gällande deras professionella gångbarhet och förutsättningar till anställning. Med feedbacken som underlag skapas möjligheter till ett lärande hos arbetssökanden som bryter en del av utanförskapet. Förprojekteringen har följaktligen bland annat kartlagt arbetssökandes tillgång till återkoppling från arbetsgivare, inställning till att få återkoppling och dess värde. Utifrån kartläggningen har en modell utarbetats som säkerställer att arbetssökanden får feedback direkt från arbetsgivarna och nödvändiga insatser för att främja ett lärande i deras jobbsökande och profession.
Återkoppling: en nödvändig del i jobbsökandet Från kartläggningen kan man konstatera att arbetssökanden i regel inte får någon individuell återkoppling när de söker arbete. Om arbetsgivaren återkommer med återkopplingen så är det i nio fall av tio ett standardsvar som tack för visat intresse. Ett svar som arbetssökanden upplever som intetsägande. De fåtal som säger sig ha fått individuell återkoppling, har även svarat att feedbacken varit användbar för dem i deras fortsatta jobbsökande. Arbetssökanden är positivt inställda till och ser ett värde med att få individuell feedback från arbetsgivare. Skäl som anges är att det är ett sätt att förstå hur arbetsgivaren resonerar, värderar deras kompetens, och ett sätt att få ökad förståelse för hur systemet fungerar och därigenom förbättra sina chanser inför nästkommande rekryteringar.
Arbetsgivare som deltagit i undersökningen svarar att de ger feedback till arbetssökanden, men enbart till de som tog sig till sista omgången i rekryteringsprocessen. Dessa sökanden har då fått djupgående återkoppling till varför de inte fick tjänsten. Det innebär att det stora flertalet får ingen eller enbart standardiserad återkoppling.
Att endast ett fåtal får återkoppling kan tyckas vara naturligt då rekryteringsprocessen ofta liknas vid en tratt. På grund av det stora antalet ansökningshandlingar i rekryteringsprocessens första skede som behöver granskas och gallras bort, lämnas ett litet tidsutrymme för individuell återkoppling. Vår slutsats är följaktligen att de som redan är attraktiva på arbetsmarknaden hamnar i en positiv spiral eftersom de får individuell feedback under rekryteringsprocessen som hjälper dem i deras fortsatta arbetssökande. Omvänt gäller att det stora flertalet arbetssökanden som tidigt gallras bort i rekryteringsprocessen kan hamna i en negativ spiral då de inte får någon feedback från vilken de kan dra lärdom inför framtida rekryteringar.
De arbetsgivare som medverkat har angett just tidsbrist men även osäkerhet som skäl till varför de inte ger återkoppling. Osäkerheten rör rädsla över att återkopplingen kommer att påverka arbetssökandes självförtroende negativt. Arbetsgivare har även sagt att de avstår från att ge återkoppling om lokalen inte erbjuder tillräcklig avskildhet från andra arbetssökanden. Detta för att undvika att arbetssökande tappar ansikte inför andra. Dessutom förekommer viss osäkerhet kring det juridiska, det vill säga vad som är lagligt/tillåtet för arbetsgivaren att ange som skäl till att de avslår en ansökan. Osäkerheten men även tidsfaktorn ser vi som överkomliga hinder som kan undanröjas och därigenom skapa förutsättningar för feedback till arbetssökanden.
Återkoppling inom tre kompetensområden Förprojekteringen visar även att arbetssökanden främst är intresserade av att få återkoppling på hur arbetsgivaren värderar deras kompetens och hur de kan förbättra ansökningshandlingarna. Detta går i linje med vad arbetsgivare har angett i kartläggningen som förbättringsområden för arbetssökanden. Det vill säga för att arbetsgivare ska överväga att anställa sökanden med mer än ett års arbetslöshet måste de besitta rätt kompetens, ha upprätthållit kompetensen under sin arbetslöshet och kunna presentera den i sina ansökningshandlingar. Att upprätthålla eller utveckla sin kompetens är ett moment 22 för sökanden då de inte får studera på universitet och samtidigt uppbära aktivitetsersättning. Arbetsförmedlingen har kunnat stötta arbetssökanden inom IT-branschen genom arbetsmarknadsutbildningar men enbart i en begränsad utsträckning. Svårigheten för Arbetsförmedlingen har bestått i att avgränsa och upphandla utbildningar inom IT-området eftersom arbetsgivarnas kompetensbehov är varierat och projektspecifikt.
Av mindre intresse för arbetssökanden är de mjukare värdena som rör social, kommunikativ och affektiv kompetens. I fokusgrupperna framkommer det att sökanden känner en viss oförståelse till varför en så stor vikt läggs på personliga egenskaper, eftersom arbetet enligt dem är tekniskt till sin natur. Detta står i kontrast till arbetsgivarna som i undersökningen med eftertryck betonar vikten av de mjukare värden, i första hand drivkraft och engagemang för sin profession men även social och kommunikativ kompetens. Trots sökandes ointresse och i viss mån oförståelse tror vi att insatser gällande insikt i och utveckling av personliga egenskaper bör ingå för att de ska öka sina chanser till anställning.
Ackumulativ feedback och innovativt projektarbete Vi har utarbetat en processmodell (se bilaga 1: Processmodell) som utgår ifrån att arbetsgivare på grund av tidsbrist inte har möjlighet att ge djupare individuell återkoppling under rekryteringens första skede samt att sökanden behöver få återkoppling inom tre områden. Processmodellen bygger på att arbetsgivare engageras till att ge ytterst kortfattad feedback under rekryteringens första fas. Den kortfattade återkopplingen från en arbetsgivare är av ringa eller begränsad nytta för sökanden. Däremot är den samlade kortfattade feedbacken från flertalet arbetsgivare (så kallad ackumulativ feedback) intressant då sökanden kan urskilja eventuella mönster. Processmodellen säkerställer vidare att arbetsgivare har minst två olika underlag att ge återkoppling på, dels skriftliga ansökningshandlingar och dels det personliga mötet. Därmed kan arbetsgivare ge återkoppling på arbetssökandes ansökningshandlingar, formella kompetens och personliga egenskaper.
Processmodellen säkerställer därmed att: 1) alla arbetssökanden får återkoppling från arbetsgivare på sina ansökningshandlingar, formella kompetenser och personliga egenskaper. 2) att arbetssökanden via projektets insatser stöttas i att aktivt inhämta, reflektera och dra lärdom av återkopplingen från arbetsgivare för att komma ut i anställning.
Vi har dessutom definierat en ny insats för kompetensutveckling under eget ansvar (se bilaga 2: Innovativt projektarbete), vars syfte är att arbetssökanden: 1) kompetensutvecklar sig för att vara attraktiva och gångbara på arbetsmarknaden sett till deras formella kompetens. 2) sporras till att utveckla drivkraft och engagemang inom sitt kompetensområde. 3) har ett arbetsprov som de kan använda i sitt jobbsökande men även som feedbackunderlag för vidare lärande och kompetensutveckling.
Projektets innovativa delar som i dagsläget inte finns inom Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet är sålunda tvådelad: 1) metodiskt säkerställande av feedback från arbetsgivare till alla som inte har gått vidare från rekryteringsprocessens två första skeden (CV-granskning och kortintervju) och 2) en insats inom vilken arbetssökanden tar eget ansvar för sin kompetensutveckling.

Syfte

Projektet syftar till att testa ovanstående modell för återkoppling direkt från arbetsgivare och insats för kompetensutveckling så att arbetssökanden kommer ut i arbete eller anser att deras chanser till arbete ha ökat. Med arbete menas:
- anställning i önskad omfattning utefter Arbetsförmedlingens sökandekategorier. Hit räknas anställning i mindre eller mer än tre månader (inklusive anställning med arbetsgivarstöd). - studier utanför Arbetsförmedlingens regi som innebär att arbetssökanden avaktualiseras. - arbetssökanden som påbörjat Arbetsförmedlingens program för start av näringsverksamhet.
Vidare avser projektet att pröva ett nytt sätt att möjliggöra för arbetssökanden att kompetensutveckla sig i nära samverkan med näringslivet, via så kallat Innovativt projektarbete.
Projektets syfte kan följaktligen preciseras i fem områden, att arbetssökanden: A) får arbete. B) upplever att de har kommit närmare arbete och känner en ökad optimism till att kunna göra något åt sin arbetslöshet. C) får återkoppling från arbetsgivare för att kunna skapa sig en förståelse för hur arbetsgivare ser på deras kompetens samt vart branschen är på väg. D) upprätthåller sin kompetens och blir attraktivare på arbetsmarknaden via kompetensutvecklande insatser. E) Att arbetssökanden utvecklar drivkraft, engagemang och en proaktiv attityd inom deras kompetensområden och utvecklas inom andra mjukare värden såsom social & kommunikativ kompetens.
Om modellen bedöms effektiv kommer den att marknadsföras inom Arbetsförmedlingen för en bredare tillämpning både till antalet kontor och till andra branscher. Det positiva resultatet kommer vidare att spridas externt till näringslivet. Avsikten är att uppmuntra arbetsgivare till utökat engagemang till att arbeta med arbetssökanden via feedback genom att visa på goda resultat i form av utökat arbetskraftsutbud och rutiner för feedback som en naturlig del av rekryteringsprocessen. Projektresultatet syftar även till att vara ett underlag för Arbetsförmedlingen ifall man önskar se ett motsvarande tjänsteutbud hos kompletterande aktörer som myndigheten kan upphandla.

Målsättning

Projektets mål för arbetssökanden är uppdelat i fyra områden, 1) antal arbetssökanden som fått arbete, 2) antal arbetssökande som upplever att de har tagit ett steg närmare arbete 3) antal arbetssökanden som fått återkoppling från arbetsgivare och 4) antal arbetssökanden som kompetensutvecklat sig via insatsen Innovativt projektarbete. Utöver dessa fyra tillkommer ett femte mål avseende framtagandet av projektplan för implementering.
1. Arbetssökande i arbete Projektet har som mål att 32,8% av målgruppen kommer ut i arbete.
Det kvantitativa målet är 10 procent högre för målgruppen än det viktade genomsnittliga resultatet för arbetssökanden i ordinarie verksamhet.
Siffrorna är hämtade från Arbetsförmedlingens register som visar att 22,8% av målgruppen (exklusive Nyanlända) har kommit ut i arbete under perioden 2008-08--2009-08. (Bäst har det gått för ungdomar inom yrkeskategori 3121 där 24,3% har kommit ut i arbete och sämst för arbetssökanden inom yrkeskategori 2131 där endast 17,1% fått arbete.)
2. Arbetssökande ett steg närmare arbete 80% av arbetssökanden ska uppleva att de har kommit ett steg närmare arbetslivet som en följd av projektet.
Indikatorer som pekar på att arbetssökanden har kommit närmare arbete är: - att de anser sig ha insikt i och förståelse för hur arbetsgivare resonerar och värderar deras kompetens - att de känner hoppfullhet och egenmakt i att kunna ta steg som för dem närmare arbete - att de har kompetensutvecklat sig - uppdaterade meriter och arbetsprov att visa upp för arbetsgivare - förnyad drivkraft för sin profession - en kommunikations- & handlingsplan för hur de går vidare i jobbsökandet på bästa sätt
3. Processmodellen för feedback Projektets mål för processmodellen är att:
- 95% av arbetssökanden ska ha fått skriftlig feedback på sina ansökningshandlingar/CV direkt från minst fem arbetsgivare. - 95% av arbetssökanden ska ha deltagit på minst fyra mingelevent, rekryteringsträffar eller intervjuer där de har träffat arbetsgivare.
4. Kompetensutveckling via Innovativt projektarbete 40% av arbetssökanden ska ha använt sig av insatsen Innovativt projektarbete.
5. Projektplan för implementering Projektet ska utarbeta en projektplan för hur projektets erfarenheter och metoder ska implementeras i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet vid ett lyckat resultat eller de delar som fått ett positivt utfall.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingen har som alla statliga myndigheter skyldighet att ha sin verksamhet tillgänglig för personer med funktionshinder och den anses vara god. Riktlinjer för ytterligare förbättringar samt en handlingsplan togs fram juli-08 för arbetet med tillgänglighet. Inventering gjordes enligt de riktlinjer som angivits av Processtöd Tillgänglighet. Målsättningen för identifierade förbättringsområden är att dessa ska vara åtgärdade innan utgången av år 2010.
Styrgruppen kommer att ansvara för tillgänglighetsintegreringen för detta projekt. Projektgruppen ansvarar för att deltagarnas behov blir uppfyllda och att alla deltagare kan medverka i projektets alla aktiviteter.
Tillgängliga lokaler: Arbetsförmedlingens lokaler är utformade med hänsyn till personer med funktionshinder. Vidare har Arbetsförmedlingen till sitt förfogande specialister vars uppgift är att stötta arbetsgivaren i att anpassa arbetsplatser efter arbetssökandes funktionshinder och därigenom undanröja hinder till anställning. Arbetsförmedlare i projektet kommer att informera arbetsgivare om hur Arbetsförmedlingen kan bistå med anpassning av deras lokaler.
Tillgänglig verksamhet: Under förprojekteringen har kontakt tagits med Processtöd Tillgänglighet. En regioncoach från processtöd tillgänglighet kommer att för projektets arbetsförmedlare och projektmedlemmar hålla en workshop i tillgänglighet. Detta för att skapa medvetenhet, förståelse och kunskap hos handläggarna i hur en positiv miljö för alla arbetssökanden uppnås. Viktigt också då arbetsförmedlare kan motverka eventuell bias hos arbetsgivare till att anställa arbetssökanden med funktionshinder. Vidare kommer projektet att ha ett samarbete med processtödet kring tillgänglighet där arbetsgivare erbjuds kostnadsfri workshop i tillgänglighet via processtödet.
Kommunikativ tillgänglighet: De lokaler som används ska vara utrustade så att det är möjligt för samtliga deltagare att närvara och tillgodogöra sig samtliga aktiviteter. Tillgång till portabel teleslinga ska finnas i de fall lokalen inte har en fast slinga.
Informativ tillgänglighet: All information till deltagarna kommer att anpassas utifrån deras behov och förutsättningar. Informationen kommer alltid att presenteras både skriftligt och muntligt. Finns det behov av fler utformningar kommer projektpersonalen via arbetsförmedlingens specialister säkerställa att informationen anpassas efter deltagarnas behov.

Jämställdhetsintegrering

Projektet kommer att arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån två mål som tas upp i den nationella jämställdhetspolitiken. De två målen rör en jämn fördelning av makt och inflytande, och ekonomisk jämställdhet. Målsättningen är att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla aktiviteter i projektet.
Styrgruppen kommer att ha ansvar för jämställdhetsintegreringen och ska följaktligen, i den mån det är möjligt, jämställdhetssäkra projektmedlemmarna och arbetsförmedlarna vid rekrytering av medlemmar till projekt- och handläggargrupp.
Projektgruppen har ansvar för att upplysa alla deltagande företag, leverantörer, handläggare om jämställdhetsperspektivet i projektet och därigenom uppmuntra deltagande företag till liknande åtgärder.
Arbetsförmedlarna kommer att ansvara för att alla arbetssökanden kommer till tals lika mycket i jobbklubbarna. Det finns annars en risk att kvinnor inte tar del av det talade utrymmet i lika stor utsträckning till följd av att män vanligtvis tar större plats på bekostnad av kvinnor. Eftersom det i detta projekt även finns en ojämn fördelning mellan könen, (14,7 % kvinnor) så ska även en person i projektgruppen, utöver arbetsförmedlarna, fungera som en stödfunktion för de deltagande kvinnorna. Syftet är att bistå de kvinnliga deltagarna med det stöd som kan uppstå under projektets gång.
För att ytterliggare säkerställa att projektet jämställdhetsintegreras kommer Länsstyrelsen att hålla i workshop för arbetsförmedlarna och projektmedlemmarna i syfte att skapa en större förståelse och medvetenhet.
Jämställdhet kommer även att vara ett tema som tas upp i jobbklubbarna för att skapa medvetenhet i jämställdhetsfrågor hos arbetssökanden.
Utvärdering av projektet kommer även att beakta jämställdhetsintegreringen. Statistik kommer att löpande att föras och analyseras för att säkra en jämn resursfördelning av Arbetsförmedlingens insatser.

Transnationellt samarbete

Nej, ingen direkt transnationell koppling till andra projekt. Projektet kommer endast att utnyttja samverkanspartners internationella nätverk för att marknadsföra projektet i syfte att sprida lärdomar, erfarenheter och stötta eventuella liknande projekt.

Medfinansiärer

 • AMO Sthlm
 • Arbetsförmedling Solna
 • Arbetsförmedlingen Huddinge

Samarbetspartners

 • Dataföreningen i Sverige
 • Microsoft AB/SMS&P

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker