Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Famnas utvecklingsprogram för ledarskap och kvalitet, Stockholm

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFamna
KontaktpersonKarolina Nordh
E-postkarolina.nordh@famna.org
Telefonnummer08-54694936
Beviljat ESF-stöd4 427 949 kr
Total projektbudget4 427 949 kr
Projektperiod2012-01-02 till 2014-06-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Famnas utvecklingsprogram för ledarskap och kvalitet är ett innovativt projekt som riktar sig till 248 deltagare verksamma inom idéburna organisationer, privata vårdföretag och verksamheter inom offentlig sektor. Projektet är strategiskt intressant eftersom de tre sektorerna möts i ett gemensamt utbildningsprojekt. Syfte med projektet är att kompetenshöja personer inom verksamheterna inom strategiskt ledarskap, affärsmässighet och kvalitetsutveckling och att dela erfarenheter och lärdomar över sektorsgränserna.


Bakgrund

Famna är en branschorganisation för idéburna, non-profit, organisationer inom vård och social omsorg. Organisationen bildades 2004 på initiativ av en handfull ideella organisationer som upplevde svårigheter att enskilt få sin röst hörd. Utvecklingen var också den att verksamheterna som bedrevs blev alltmer konkurrensutsatta. Famna bildades och dess verksamhet syftar till att tillvarata gemensamma intressen och gynna tillväxt för dessa idéburna organisationer som bedriver vård och/eller social omsorg.

Politiska beslut leder idag utvecklingen inom vård och omsorg mot ökad valfrihet för den enskilde. Det är en strukturförändring som får konsekvenser för aktörer inom vård och omsorg. Kommuner och landsting i stockholmsregionen är på många sätt föregångare när det gäller att införa valfrihet för den enskilde och konkurrensen mellan vårdgivare - privata kommersiella, offentliga och idéburna är därför hård i regionen.

Konkurrensutsättningen kräver verksamheter som arbetar affärsmässigt. Detta innebär i sig ett stort omställningsproblem för den ideella sektorns organisationer, eftersom frågor om företagande och affärsmannaskap inte varit prioriterade. Verksamheter inom den ideella sektorn har av tradition inte utvecklats från en affärsidé, utan har etablerats utifrån människors behov, vilka inte tillgodosetts på annat sätt i samhället. För den idéburna organisationen är därmed konkurrensutsättningen en stor omställning vilket kräver ett ledarskap med kännedom om både affärsmässighet och värdegrundsarbete.

Under de år Famna funnits har kompetensfrågorna diskuterats och behovet av att stärka ledarskapet inom vården och omsorgen har uppmärksammats ett flertal gånger. Som en konsekvens av detta ansökte Famna 2009 till ESF-rådet i Stockholms län om medel för att kunna genomföra ett banbrytande projekt där 22 idéburna organisationer i Stockholms län gick samman i ett projekt för att kompetensförsörja chefer och ledare inom organisationerna. Projektet kom att kallas AGERA - kompetensförsörjning inom non-profit vård och social omsorg. 192 chefer anmäldes till projektet vilket avslutades i juni 2011. Utbildningsinsatserna genomfördes i samverkan med Ersta Sköndal högskola vilket möjliggjorde att skräddarsy en högskoleutbildning utifrån de behov som identifierats i förundersökningen till projektet.

Parallellt med denna satsning har Famna arbetat med flera projekt för kvalitetsutveckling. Satsningar på kvalitet som organisationsstrategi där alla fokuserar på att skapa bättre vård och hälsa är helt avgörande för att utveckla vården och omsorgen. Idéburna organisationer kännetecknas av ett tydligt fokus på värdeskapande utifrån identifierade behov hos dem vården och omsorgen är till för. Insatserna för kvalitetsutveckling inom Famna kombinerar denna drivkraft med systematiskt kvalitetsarbete vilket är en framgångsfaktor för att förbättra vården och omsorgen. Närhet till vårdens och omsorgens vardag skapar trovärdighet och ger förutsättningar för ömsesidigt lärande och kompetensutveckling. Detta leder till att de deltagande organisationerna ökar sin förmåga att åstadkomma bättre vård och social omsorg i en föränderlig omvärld.

Under åren 2010-2012 samverkar Famna med SKL i ett nationellt projekt om kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen. Projektet finansieras med stimulansmedel från regeringen och avslutas 2012. Under åren har vi byggt kunskap om kvalitetsutveckling och utformat olika insatser i samverkan med Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. Dessa insatser vänder sig både till organisationers ledarskap men också till arbetsgrupper/team som inom organisationen arbetat med kvalitetsutveckling genom processer av ständiga förbättringar. Arbetet för kvalitetsutveckling går under benämningen Värdeforum.

Behovet av kompetensförstärkning inom vård och omsorg är inte bara en angelägen fråga för idéburna organisationer. Det är frågor som ligger högt på agendan inom alla sektorer. Detta har vi förstått inte minst efter arbetet med det tidigare projektet, AGERA. I planerna för det projektet fanns en del insatser för påverkansarbete och spridning men insatserna blev mycket fler än vad vi ursprungligen planerat. Orsaken var att vi upplevde en stor efterfrågan av erfarenheter från projektet. Både från politiker, beslutsfattare, myndigheter och organisationer. Famnas intresse för ledarskapsutveckling ökade också med projektet och vi initierade både seminarier och rundabordssamtal om frågorna. Samtalen och seminarierna var ofta sektorsövergripande där representanter från bland annat SKL, Socialstyrelsen, Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR och Läkarförbundet var inbjudna. Det var bland annat under dessa samtal som tanken växte fram om ett sektorsövergripande projekt för kompetenshöjande insatser inom vård och omsorg.

Utifrån de kunskaper och erfarenheter vi fått från våra tidigare projekt vill vi nu söka medel från ESF-rådet för ett sektorsövergripande projekt med kompetenshöjande insatser för anställda inom vården och omsorgen. I första hand en mobiliseringsfas för att kartlägga behoven och sedan en genomförandefas med insatser för både ledarskapsutveckling och kvalitetsutveckling.
I planeringen av detta projekt som vi kallar Famnas utvecklingsprogram för ledarskap och kvalitet, tar vi med oss lärdomar från AGERA. Utvärderingen är ännu inte fullständigt klar men vi har identifierat ett antal områden där ett nytt projekt måste förstärka sina insatser. I vår första förstudie 2009 lärde vi oss att det var viktigt med högskolepoäng men utvärderingen visade att många av deltagarna i AGERA inte examinerades och därmed inte fick sina poäng. Många deltagare hade bristande möjlighet att studera på högskolenivå och många hade helt enkelt inte den tid att lägga på studierna som krävdes för att kunna bli godkända vid en examination. Vi vill i det nya projektet ändå fortsätta utbildningsinsatser på högskolenivå eftersom framtiden kommer att kräva chefer med formell kompetens. Andra lärdomar från AGERA var att vi behövde tillse att deltagarna får mer handledning och information, starkare förankring i deltagande organisationer, större insatser för att implementera kunskaperna i organisationerna, större möjlighet för deltagarna i projektet att välja delar av utbildningsinsatserna utifrån behov, tid och önskemål och större fokus på kvalitetsutveckling och insatser riktade både till ledningspersonal men också till andra grupper inom organisationerna. I detta projekt har vi förstärkt och förändrat insatserna så att de brister vi identifierat inte ska upprepas. Ett nytt projekt måste också kunna involvera både chefer med inriktningen att ta högskolepoäng och grupper av anställda som är involverade i olika förändringsprocesser eller grupper som vill börja arbeta med förbättringsarbete i den egna organisationen.
Samverkan är ett ledord för detta projekt. Vi vill i detta projekt ansöka om medel så att deltagare från tre sektorer, idéburen, privat affärsdrivande och offentlig sektor, deltar i en gemensam utbildningsinsats och delar erfarenheter och lärdomar med varandra. Vi tror att detta kommer att stärka samarbetet mellan verksamheter men att det också kommer att stärka den egna identiteten. När den egna verksamheten prövas mot andra sätt att tänka och driva frågor, skapas former och utrymme för utveckling. Med ett sektorsövergripande projekt får vi också mer kännedom om hur konkurrensutsättningen påverkar verksamheterna inom de tre sektorerna och hur förändringarna hanteras. En bättre kännedom om vård och omsorgsföretag mellan olika sektorer ger en större förståelse, leder till ökad delaktighet och gör det lättare också för vårdpersonal att söka anställning inom olika sektorer. Det leder till en mer öppen arbetsmarknad inom vården och omsorgen och att inlåsningseffekterna inom en specifik sektor minskar.Målsättning

Projektet har tre övergripande mål, att stärka ledarskapet inom vård och omsorgen, att arbeta med kvalitetsutveckling och samverkan mellan sektorer.

Att stärka ledarpersonalens kompetens för att dessa bättre ska klara av sin chefsroll är ett angeläget långsiktigt mål. Den pågående strukturförändringen inom vård och omsorg kräver chefer med en högre kompetens inom bland annat strukturerat ledarskap, affärsmannaskap och kvalitetsutveckling. Ett ledarskap som uppmärksammar nya förutsättningar och krav från samhällets sida och som förmår att implementera dessa i den värdegrund och den organisation de leder. Ett tydligt exempel på detta är de nya föreskrifterna från Socialstyrelsen gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och nationella öppna jämförelser av vårdens och omsorgen kvalitet. Nya föreskrifter kräver också att chefer inom olika områden har formell kompetens i form av högskolepoäng. Det finns en uppenbar risk att många chefer inte kan stå kvar i sina uppgifter på grund av bristande kompetens. Därför vill vi med projektet stärka den formella kompetensen genom att skapa en utbildning som ger meriterande högskolepoäng. Om inte organisationerna klarar omställningen till mer konkurrensutsättning riskerar vi att se nedläggningar och uppsägningar av personal.

Projektets övergripande mål är också att stärka organisationernas arbete gällande kvalitetsutveckling. Satsningar på kvalitet som organisationsstrategi där alla fokuserar på att skapa bättre vård och hälsa är helt avgörande för att utveckla vården och omsorgen. Kvalitetsutveckling är också helt nödvändigt för att organisationer ska vara konkurrenskraftiga och klara en långsiktig överlevnad. Utbildningsinsatserna inom kvalitetsutveckling i projektet kallas för Värdeforum. Upplägget av Värdeforum, med sin närhet till vårdens och omsorgens vardag skapar trovärdighet och ger förutsättningar för ömsesidigt lärande och kompetensutveckling. Detta leder till att de deltagande organisationerna ökar sin förmåga att åstadkomma bättre vård och social omsorg i en föränderlig omvärld.

Projektets tredje övergripande mål är samverkan mellan verksamheter inom vård och omsorg från idéburen, privat affärsdrivande och offentlig sektor. Samverkan sker genom att deltagare rekryteras från de tre sektorerna. En sektorsövergripande referensgrupp planerar insatserna och följer projektets utveckling. Erfarenhetsutbyte mellan de olika organisationerna och bildande av olika nätverk kommer att stärka vård- och omsorgsorganisationer och rusta dem bättre när samhället förändras. Samverkan i detta projekt banar också väg för framtida gemensamma insatser inom olika områden. Innovativa lösningar när det gäller exempelvis vårdkedjor i samverkan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Frågan om tillgänglighet för personer med funktionshinder är angelägen för Famna. Kontakt är tagen med processtödet för tillgänglighet. Vår erfarenhet av Handisam som vi använde i vårt förra projekt var väldigt bra och vi vill använda dem igen. De var även anlitade för att undervisa i alla grupper och fick goda resulat i utvärderingarna. Under mobiliseringsfasen kommer vi att få stöd genom att ledningsgruppen får utbildning inom området tillgänglighet och med att framställa en tillgänglighetsplan för genomförandefasen av projektet.

En preliminär planering består av följande områden:

Arbetet med tillgänglighet utgår från tre perspektiv, att lokalerna ska vara tillgängliga, att verksamheten ska vara tillgänglig och att informationen ska vara tillgänglig.

I planeringen av samtliga aktiviteter inom projektet kommer hänsyn att tas till dessa tre perspektiv. Vid inbjudan till målgruppen för projektet kommer frågan att ställas om det finns behov av teckentolkning, syntolkning, speciell kost, eller om någon behöver undervisningsmaterial i alternativa format. För den som har inlärningssvårigheter ska finnas möjlighet att få föreläsningen i förväg och presentationsmaterial kopierat.

Famna har anlitat Ersta Sköndal högskola för att de inom ramen för sin uppdragsutbildning ska utforma kurser i enlighet med de behov som kommer att kratläggas i mobiliseringsfasen. Högskolan har en tillgänglighetsplan för personer med funktionshinder som utgår från Lagen om likabehandling av studenter i högskolan.

Övriga aktiviteter inom projektet är seminarier och kurser på olika platser. Vid planeringen av kommer lokaler att anlitas som är fullt handikappanpassade. Vi kommer även att säkerställa att det finns alternativ för den som behöver särskild kost.

I de fall personer med funktionsnedsättning medverkar i projektorganisationen som annat än deltagare/målgrupp kommer lokal och material att anpassas för den enskilde så att han/hon har samma möjligheter som andra att medverka och tillgodogöra sig informationen

Andra frågor som är aktuella och kommer att tas upp är att chefstjänster också måste vara tillgängliga för personer med psykiska och fysiska funktionshinder.

Samarbetspartners

 • Avd för arbetsgivarpol
 • Ersta Sköndal högskola
 • Qulturum
 • Socialstyrelsen, enheten för funktionshinderfrågor

Deltagande aktörer

 • BOSSE Råd&Stöd och Kunskapscen
 • Famna
 • Föreningen Edsätras Vänner
 • Föreningen Skyddsvärnet/Kansli
 • Märsta Pingstförsamling/LP
 • Solåkrabyn

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker