Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

FILUR Fördjupade Insatser Leder Unga Rätt

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStockholms Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen
KontaktpersonAnki Garcés
E-postanki.garces@jobbtorg.stockholm.se
Telefonnummer08-50835929
Beviljat ESF-stöd298 850 kr
Total projektbudget398 850 kr
Projektperiod2009-04-15 till 2009-10-15
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

JT Sthlm och samverkanspartners ska ta fram en problembild och behovsanalys kring målgr, vilken ska leda till en projektidé. T ex ett motiverande, självstärkande program med en kombination av mentorskap och möten med arbetslivet och samhället i övrigt som erbjuds i kombination med ord. verksamheter.

Bakgrund

Våren 2008 var 20,6% av ungdomar 16-24 år arbetslösa, vilket kan jämföras med Sveriges befolkning som helhet där arbetslösheten låg på 5,9 % enligt statistik från SCB. Just relationen mellan den totala arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten är något som gör Sverige unikt i olika internationella jämförelser, t ex ligger vår totala arbetslöshet under EU-snittet, men vår ungdomsarbetslöshet ligger långt över EU-snittet.

I utanförskapsområden är siffrorna än mer skrämmande. Ungdomsstyrelsens rapport Fokus 08 visar att fyra av tio av ungdomarna i dessa områden befinner sig i ett utanförskap, vilket innebär att de varken arbetar eller studerar. Dessa ungdomar har ofta inte gått klart skolan och heller aldrig varit inne på arbetsmarknaden och riskerar därför att hamna i ett permanent utanförskap.

Ungas ekonomiska standard följer samma negativa utveckling som ungdomsarbetslösheten. Var femte ungdom har idag låg ekonomisk standard, jämfört med var tionde i början av 2000-talet och av dem som får ekonomiskt bistånd är 40% 18-29 år. Detta visar Ungdomsstyrelsens Rapport Ung idag 2008.

Med dessa siffror som bakgrund kan vi koppla in Stockholms stads stora arbetsmarknadssatsning, Jobbtorg Stockholm (JT Sthlm), som inrättades i januari 2008. Jobbtorg Stockholm fungerar som en extra resurs vid sidan av Arbetsförmedlingen för alla de invånare som i dagsläget är berättigade till försörjningsstöd eller introduktionsersättning på grund av arbetslöshet.

På Jobbtorgen arbetar coacher, matchare, IT-pedagoger och SYV:are med uppdraget att stödja och underlätta aspiranternas (inskrivna vid jobbtorgen benämns aspiranter) väg in på arbetsmarknaden eller in i studier. En ytterligare resurs på Jobbtorgen är möjligheten att köpa tjänster av externa aktörer. De aktiviteter som kan köpas är: kommunikationsträning, arbetsförberedande aktiviteter, arbetsförmågebedömning och arbetsträning, praktikanskaffning, yrkeskurser och arbetsplatsförlagda yrkesprogram.

Under året har vi sett att det trots de ökade resurser som jobbtorgen innebär finns en grupp ungdomar som vi har svårt att hitta hållbara lösningar för. Gruppen kan delas in i tre undergrupper. En grupp är de ungdomar som bara med mycket stöd och hjälp kan komma ut på ett arbete, men som av olika anledningar inte förmår behålla arbetet, utan inom en snar framtid kommer tillbaka till Jobbtorgen och till bidragsberoende. Andra ungdomar kommer aldrig ut till jobb utan blir vad vi inom Jobbtorgsorganisationen ibland kallar långliggare. Trots en mängd olika insatser blir ungdomarna kvar på jobbtorgen. Vi har även en tredje grupp som skrivs in på jobbtorgen, är aktuella en kortare period, skrivs av eftersom de inte deltar i verksamheten, men som ganska snart är tillbaka igen. Utifrån vårt samarbete med AF vet vi att de ser liknande mönster. Vi tror också att de ungdomar som benämns "unga utanför" både består av de ungdomar vi idag har inskrivna, samt ungdomar som ibland har kontakt med myndigheter som AF och socialtjänsten, såväl som de ungdomar som står konstant utanför samtliga system.

Den statistik vi har att utgå ifrån i dagsläget på Jobbtorg Stockholm innefattar endast jan-okt 2008. Under förprojekteringen kommer vi att ha vi en längre statistikperiod och mer data att analysera och dra slutsatser från. Totalt har Jobbtorg Stockholm arbetat med 1597 ungdomar från januari fram till 31 oktober, 150 av dessa har återkommit till Jobbtorg, en eller flera gånger. Den genomsnittliga inskrivningsperioden för ungdomar är idag cirka tre månader. Vi ser dock att ca 25 % av de ungdomar som var inskrivna på Jobbtorg Stockholm i oktober hade en inskrivningstid på mer än sex månader. Vid mättillfället rörde det sig om cirka 200 ungdomar. Det är denna grupp samt de ungdomar som återkommer till verksamheten mer än en gång som vi vill koncentrera oss på i projektet.

Vi kan inte se att de ungdomar som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden har en enhetlig problembakgrund. Det kan vara ungdomar med fysiska eller psykiska hinder, ungdomar med ett tidigare missbruk eller en kriminell bakgrund eller ungdomar som på grund av t ex svåra uppväxtförhållanden, tidigt föräldraskap, svåra sociala problem och/eller samhällets diskriminering aldrig fått en chans att vare sig avsluta skolan eller komma in på arbetsmarknaden. Det mönster man dock kan se är att dessa ungdomar ofta har låg självkänsla, saknar framtidstro och har små kunskaper om vilka möjligheter som finns och som de skulle kunna använda sig av. Dessa faktorer leder lätt till en känsla av hopplöshet och utanförskap.

Det som saknas idag är en gemensam metodik och resurser som leder till hållbar utveckling och en långsiktig etablering på arbetsmarknaden. Vår målgrupp behöver troligen än mer än de övriga en tydlig ingång och en tydlig modell och ska inte behöva vandra mellan olika instanser och utsättas för risken att planeringarna inte är kommunicerade och samstämmiga. Vi skulle också vilja titta på möjligheten att utveckla eller ta del av någon typ av kartläggningsinstrument som bättre och tidigare kan fånga upp signaler som indikerar att det finns ett behov av fördjupade insatser.

I ett genomförandeprojekt vill vi att dessa ungdomar, förutom att erbjudas den ordinarie Jobbtorgsverksamheten, Arbetsförmedlingens och Socialtjänstens stöd, ska få förstärkande åtgärder inom projektet. En av dessa förstärkande åtgärder kan vara en mentor som följer ungdomen från start och hela vägen in i jobb eller studier. Denna mentor stannar även kvar efter att målet är nått för att ytterligare stärka upp skyddsnätet och arbeta för att nå ett hållbart och långsiktigt resultat. Även om mentorns mål är detsamma som Jobbtorg Stockholms, självförsörjning inom jobb eller studier, ska dessa mentorer arbeta mer med att bygga självkänsla och tilltro än att vara arbetsmarknadsfokuserade.

Ytterligare insatser skulle kunna vara att ge ungdomarna tillgång till nya sätt att stifta kontakt med arbetsmarknaden och samhället i övrigt genom att skapa ett program av studiebesök på arbetsplatser och olika skolor och erbjuda föreläsningar och möten med positiva förebilder som visar på de möjligheter som finns. Inom programmet kan det också förekomma inslag av självstärkande övningar och fysiska aktiviteter. Programmet bör genomföras i samarbete med övriga aktörer men innehållet ska också utvecklas med hänsyn till ungdomarnas syn på sin situation och sitt behov. Fokus bör ligga på att utveckla och utöka ungdomarnas möjligheter snarare än att fokusera på de hinder som finns och att bygga på deras förmågor för att öka deras möjligheter att hitta lösningar baserade på den egna kapciteten.

Utifrån tidigare erfarenheter vet vi att det ofta krävs tid, tålamod och långsiktigt tänkande för att nå ett resultat med de mest utsatta ungdomarna. Dessutom krävs det att man lyfter blicken och jobbar med individen och dess mjuka värden likväl som med arbetsmarknadsinsatser. Genom att arbeta på detta sätt tror vi att man i ett långsiktigt perspektiv minskar ungdomsarbetslösheten, minskar försörjningsstödet och minskar utanförskapet.

Vid förprojekteringen av detta projekt kommer fokus att ligga på att undersöka denna grupps problematik, behov och möjligheter till att hitta lösningar närmare. Mycket tid skulle även läggas på att ta del av tidigare arbetsmarknadsprojekt och pågående projekt/verksamheter och försöka hitta framgångsfaktorerna i dessa och implementera dem i vårt kommande projekt.


Syfte

Syftet med förprojekteringen är att genom intervjuer av både medarbetare, samverkanspartners och målgrupp, samt djupanalyser av statistik gällande målgruppen inom AF och Jobbtorg Stockholm och studier av utbildningsbakgrund mm skapa en enhetlig och träffsäker problembild och behovsanalys. Med denna som grund ska vi studera avslutade och pågående projekt och rapporter och utifrån detta arbeta fram en projektidé.

Ett eventuellt område för det framtida projektet skulle kunna vara ett motiverande och självstärkande program bestående av en kombination av mentorskap, studiebesök, positiva förebilder, psykiska och fysiska övningar och diverse olika möten med arbetslivet och samhället i övrigt. Hela programmet ska genomföras i samverkan och dialog med ungdomens nätverk och samverkanspartners.

Under förprojekteringen vill vi också hitta ett sätt att knyta projektet nära Jobbtorgs och eventuellt AF.s ordinarie verksamhet så att projektets deltagare fortfarande kan ha tillgång till ordinarie insatser och inte berövas möjligheter. Vi vill alltså att våra deltagare både ska kunna erhålla insatser inom projektet och i den ordinarie verksamheten. På det sättet vill vi förhindra att projektet endast blir en isolerad, tidsbegränsad företeelse och öka förutsättningarna för att utveckla metoder som kan implementeras i ordinarie verksamheter efter projektets slut.

Målsättning

Målet med förprojekteringen är att genom gemensamma workshops och en gemensam fortbildning tillsammans med samverkanspartners uppnå en djuplodande och gemensam syn på målgruppens problematik och behov och utifrån denna arbeta fram en metod kring hur man framgångsrikt kan arbeta med denna målgrupp. Detta ska sedan resultera i en gemensam projektidé till ett genomförandeprojekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

När projektidén är formulerad presenteras den för sakkunniga inom handikapp- och tillgänglighetsfrågor, t ex Handisam, för att ta fram rutiner som säkerställer projektets fokus på detta perspektiv. Vi hoppas även kunna utarbeta ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen Rehab och Unga Funktionshindrade för att kunna ta del och lära av deras erfarenhet och specialistkompetens vad gäller unga med funktionshinder.

Medfinansiärer

  • Stockholms Stad, Socialtjänst- o arbetsmarkn förvaltn

Samarbetspartners

  • Arbete och Sysselsättning
  • Arbetsförmedlingen Stockholm
  • Farsta stadsdelsförvaltning
  • LFC Stockholm Söderort
  • Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
  • Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Vuxenutbildningsavdelningen
  • Södermalms stadsdelsförvaltnin

Kommun

  • Stockholm