Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

FIA - Funktionsnedsatta i anställning genom CSR

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSocial Venture Network Sweden
KontaktpersonPia Jertfelt
E-postPia@svnsweden.com
Telefonnummer0707154760
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-13 till 2014-07-13
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Den här förstudien har till syfte att undersöka, kartlägga och analysera olika metoder och tillvägagångssätt för att ungdomar med funktionsnedsättning genom CSR-insatser får och kan bibehålla ett arbete. Förstudien tar sin utgångspunkt i deltagande organisationers arbete där man vill förena affärsnytta med ett ökat fokus på socialt ansvar och god affärsetik.
I Stockholmsregionens underlag till socialfondsprogrammet lyfts att näringslivet i allt för liten grad varit involverade i projekt som skall motverka långtidssjukskrivning och arbetslöshet. Samtidigt finns exempel på att företag genom aktiva CSR-satsningar nått framgång att hjälpa funktionsnedsatta ungdomar till arbete. Detta projekt är ett initiativ för att ta tillvara och förädla goda metoder och föra ut dem till andra verksamheter och skapa fler arbetstillfällen för målgruppen.
Projektet görs i samverkan mellan Social Venture Network, AF:s Förmedlingen Unga Funktionshindrade, ICA, MAX, Swedavia och MISA.

Bakgrund

VÄGEN IN
Funktionsnedsatta ungdomar är en prioriterad målgrupp i socialfonden eftersom de löper en stor risk att hamna i ett långvarigt utanförskap. Den här förstudien har till syfte att undersöka, kartlägga och analysera olika metoder och tillvägagångssätt för att ungdomar med funktionsnedsättning genom CSR-insatser får och kan bibehålla ett arbete. Förstudien tar sin utgångspunkt i deltagande organisationers arbete där man vill förena affärsnytta med ett ökat fokus på socialt ansvar och god affärsetik. I Stockholmsregionens underlag till socialfondsprogrammet lyfts att näringslivet i allt för liten grad varit involverade i projekt som skall motverka långtidssjukskrivning och arbetslöshet. Samtidigt finns exempel på att företag genom aktiva CSR-satsningar nått framgång att hjälpa funktionsnedsatta ungdomar till arbete. Hur man har gjort och vilka anpassningar som behöver göras för att metoderna skall vara generaliserbara är fokus i denna förstudie. Detta projekt är ett initiativ för att ta tillvara och förädla goda metoder och föra ut dem till andra verksamheter och skapa fler arbetstillfällen för målgruppen.


CSR SOM METOD
Idag arbetar alltfler företag med Corporate Social Responsibility, CSR. Det innebär att företag, på eget initiativ, aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med såväl anställda som kunder och ägare och dessutom tillväxten och lönsamheten.

Social Venture Network (SVN) är en medlemsorganisation som idag organiserar ca 90 medlemmar. De flesta av dessa är företag men också organisationer och myndigheter (fortsättningsvis i ansökan kallas alla medlemmar för organisationer). Dessa organiserar sig i SVN för att de vill öka kunskapen och byta erfarenheter runt hållbarhetsfrågor i ett brett perspektiv. När det kommer till klimat och miljöfrågor så är det idag mer av en hygienfaktor. Alla organisationer som vill ha ett starkt varumärke, arbetar kontinuerligt med klimat och miljöfrågor. När det gäller hållbarhet i sociala frågor så har man inte kommit lika långt. Här behövs utbyte av erfarenheter, kunskaper och metoder. Vi har sett att det bland våra medlemsorganisationer finns ett särskilt intresse och hos några, en stor kunskap kring att arbeta med funktionsnedsatta ungdomar. Man ser vinster för båda parter. Det finns erfarenheter och kompetens om hur man skall göra inom SVN:s nätverk, men processer saknas för hur en fungerande metod i en organisation skall kunna bli fungerande i andra organisationer och spridas.

Projektet FIA - Funktionsnedsatta i Arbete genom CSR, är en tänkt vidareutveckling av det erfarenhetsutbyte som idag sker mellan organisationerna i SVN. Idag är SVN en förmedlare av erfarenheter och en mötesplats för erfarenhetsutbyte och kontakter i arbetslivet som inspirerar och stöttar medlemmarnas förändringsarbete i sin verksamhet. SVN är att ett stöd för de personer som driver utvecklingen i sina organisationer (s.k. change agents).


HUR GÖR VI?
LFA metodiken är vårt verktyg för problem och behovsanalysen som vi kommer att göra i workshop tillsammans med parter och målgruppen. Fördjupningar görs av projektgruppen genom samtal med olika intressenter och med målgruppen. Genom fördjupande samtal tas erfarenheterna bland de strategiskt valda parterna tillvara.

För omvärldsanalysen görs en kartläggning och sammanställning av vad som görs av aktörer gentemot målgruppen. Detta innefattar genomgång av ESFs egna projekt, SVN:s medlemsorganisationers erfarenheter, forskningsresultat, offentliga rapporter och dialog med Temagruppen Unga i arbetslivet och med AF:s Förmedling Unga Funktionshindrade. Det är intressant att titta närmare på Västsverige och Skåne där det, för målgruppen, finns flest ESF finansierade projekt. Detta enligt ESF:s egen Metautvärdering av projekt för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Mer om hur vi skall arbeta i förstudien framgår av projektets tid och aktivitetsplan samt under andra rubriker i ansökan.


SÄRSKILT UTSATT GRUPP
I EU-kommissionens rapport till Sverige inför arbetet med EU2020 så pekas våra problem med ungdomsarbetslöshet ut som särskilt viktiga att jobba med. I denna grupp har funktionsnedsatta det allra svårast att finna en inkomst av eget arbete.

I augusti 2013 var 135 000 ungdomar arbetslösa. I Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsrapport 2013 kan man se en kraftig ökning av personer som kodats med funktionsnedsättning, huvudsakligen till följd av överföreningen av personer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Gruppen arbetslösa som har en funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga har ökat från drygt 40.000 personer 2008 till 74.000 personer i augusti 2012.

2003 ersattes förtidspension till unga vuxna med funktionsnedsättning med aktivitetsersättning. Enligt Försäkringskassan övergår 90% av de som har aktivitetsersättning fram till 30 års ålder till sjukersättning. I juli 2012 hade 31 034 unga vuxna aktivitetsersättning, varav 6 033 förlängd skolgång och 25 001 får ersättning till följd av nedsatt arbetsförmåga. 75% av de som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga har någon form av psykisk funktionsnedsättning.

Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:3 skriver att 2010 var det 41 procent, av de unga som varken arbetade eller studerade, som gick vidare till arbete eller studier året därpå. De som har allra svårast att etablera sig på arbetsmarknaden är de som har fått stöd (oftast aktivitetsersättning) från Försäkringskassan till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning. Hos denna grupp gick endast 11 procent vidare till studier eller arbete året därpå. Behovet av att förbättra arbetet med just den gruppen har beskrivits i flera sammanhang.

Bland ungdomar i åldern 19 till 29 år som 2011 inledde en period med aktivitetsersättning var det ovanligt att de tidigare hade haft en anställning. 72 procent hade aldrig haft en inkomst, eller enbart en låg inkomst på max 10 000 kronor om året.

Projektet FIA, Funktionsnedsatta i arbete genom CSR, riktar sig till den extra utsatta gruppen och gör det i samverkan med näringslivet och Arbetsförmedlingen Unga funktionshindrade. Det ger en unik möjlighet att skapa de bästa förutsättningarna för att målgruppen skall kunna komma in på och kunna stanna kvar på arbetsmarknaden.

Målsättning

Det långsiktiga målet är att minska arbetslösheten i Stockholm för unga funktionsnedsatta i åldern 16-24 år. Detta görs genom att fler organisationer använder de metoder som utvecklats för att anpassa den egna organisationens möjligheter att anställa personer från målgruppen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eftersom tillgänglighet är det centrala temat i förstudien åligger det ett stort ansvar på projektet att tydligt beakta tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet skall ta hänsyn till fysisk tillgänglighet, informativ och kommunikativ tillgänglighet samt tillgänglig verksamhet. Detta görs exempelvis genom att inför möten och workshops i förväg höra efter om eventuella tillgänglighetsbehov existerar. Vi arbetar i tillgängliga lokaler och har ständigt frågan med på dagordningen vid möten och workshops.

I urvals- och sammanställningsfasen, under arbetet med metoderna, är det särskilt viktigt att beakta tillgänglighetsaspekter vid det intervjuarbete som kommer att genomföras med anställda som har funktionsnedsättning hos de samverkande verksamheterna.

I utrednings- och anpassningsfasen behöver projektgruppen tänka på hur modellbeskrivningarna tas fram på ett sådant sätt att de lätt kan tillgängliggöras på olika sätt och på olika plattformar.

I workshopens justeringsarbete av metoderna, som görs tillsammans med de samverkande parterna, behöver tillgänglighetsbehov hos de deltagande parterna visas hänsyn till. Workshopen har en viktigt roll i att granska de framtagna modellerna utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Framtagande av åtgärdsplan för tillgänglighet inför genomförandefasen är ett resultat av förstudien. De samverkande parternas erfarenheter ska tillvaratas och planen ska innehålla tydliga åtgärder gällande fysisk tillgänglighet men också kring att göra information och kommunikation tillgänglig. Tillgänglighetsanpassning genom målgruppens aktiva påverkan och inflytande i projektet kommer att vara viktig.

Åtgärdsplanen ska svara på huvudfrågorna, hur bedriver vi ett tillgängligt projekt? Vilka åtgärder behöver vi vidta för att projektet ska vara tillgängligt?

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Unga funktionshindrade
 • ICA AB HR
 • MAX Hamburgerrestauranger AB
 • MISA AB
 • SWEDAVIA

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker