Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

FAMU För Arbete Mot Utanförskap

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStockholms Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen
KontaktpersonNadera Shalaldeh
E-postnadera.shalaldeh@jobbtorg.stockholm.se
Telefonnummer08-508 35 621
Beviljat ESF-stöd345 446 kr
Total projektbudget460 594 kr
Projektperiod2009-09-01 till 2010-02-28
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Jobbtorg Stockholm och partnerskapet skall ta fram en bild av långtidsarbetslösas behov och utarbeta förslag till insatser som bryter utanförskap och kan leda till målgruppens aktivt deltagande i samhället genom arbete.

Bakgrund

Stockholms region och stad som helhet har haft en positiv ekonomisk utveckling under flera år. Regionen och staden har haft god arbetsmarknad, låg arbetslöshet, stort utbud av kompetent arbetskraft och tillväxt.

Stockholm är möjligheternas stad men det är också en delad stad med såväl välmående stadsdelar i innerstaden som utsatta delar av ytterstaden där människor lever i långtidsarbetslöshet och utanförskap. Den goda ekonomiska utvecklingen under senare år i regionen har inte gjort något större avtryck i vissa bostadsområden på Järvafältet och i delar av södra ytterstaden. Förvärvsfrekvensen där är fortsatt låg, under 50 % och vissa grupper har stora svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden trots stadens tidigare satsningar i dessa områden som t ex ytterstadssatsningen och storstadssatsningen.

Under de senaste åren har staden startat ett brett utvecklingsarbete på Järvafältet för att på olika sätt stärka utvecklingen i stadsdelarna genom insatser avseende såväl fysisk upprustning som insatser avseende sysselsättning och utbildning. Satsningen går under namnet Järvalyftet. På motsvarande sätt har ett utvecklingsarbete startat avseende den södra ytterstaden under namnet Söderortsvisionen.

Nu befinner vi oss i en lågkonjunktur men nedgången i konjunkturen har ännu inte slagit igenom så kraftigt i Stockholm som i andra delar av landet. Regionen präglas av tjänste- och serviceföretag vilket kan vara förklaringen. Enligt februarisiffror från Arbetsförmedlingen ökar arbetslösheten i regionen. I Stockholms kommun är 16 616 personer arbetslösa, därav 3 989 är långtidsarbetslösa. Av dessa är 2 181 utrikesfödda. Det är en ökning med 34,5 % i jämförelse med februari 2008.

År 2008 har Stockholms stad genomfört en stor satsning på arbetsmarknadsåtgärder, Jobbtorg Stockholm med fem lokala Jobbtorgskontor, för att motverka den negativa utvecklingen för de arbetslösa. Verksamheten som bedrivs inom Jobbtorg Stockholm är ett komplement till Arbetsförmedlingen.
Under 2008 har Jobbtorg Stockholm lyckats med att avsluta 41,6 % av 9771 aspiranterna(namn på deltagare på Jobbtorg Stockholm) till arbete och studier. Kvar finns det ca 60 % av aspiranterna, varav 31 % långtidsarbetslösa i åldrarna 25-64 som vi inte har tillräckliga metoder och verktyg för att arbeta med och som inte är aktuella för Arbetsförmedlingens insatser inom Jobb och utvecklingsgarantin.

De arbetsmetoder som används inom Jobbtorg Stockolm i arbete med aspiranterna är främst individuell coachning, gruppaktiviteter vars syfte är att förbereda deltagarna till arbetsmarknaden, praktik, arbetsträning, kommunikationsträning i svenska språket, arbetsförmågebedömningar, kortare yrkesutbildningar och matchning till jobb. Det finns också tillgång till studie- och yrkesvägledare samt IT-pedagoger. Dessa insatser genomförs både på Jobbtorgen och köps in från externa leverantörer men de är inte helt adekvata för ovanstående målgrupp.

Med denna ansökan vill Stockholms stad och Jobbtorg Stockholm visa sin vilja att fortsätta satsningen på utvecklingen av metoder och samverkan med andra aktörer i samhället för att öka antal förvärvsarbetande bland långtidsarbetslösa boende i de yttre stadsdelarna.

I vårt förberedande arbete med deltagarna erfar vi att de saknar bl. a kontaktnät i Sverige, har svag eller ingen förankring i vårt samhälle, självförtroende är lågt, förstår inte riktigt meningen med ett förvärvsarbete, har otillräckliga kunskaper i svenska trots stadens introduktionsprogram och SFI undervisning.
Vi tror att motivationshöjande och jag- stärkande insatser kan hjälpa deltagarna att se dessa hinder och ta sig förbi dem. I denna förstudie vill vi titta på metoder och verktyg som kan verka för detta.

Vid matchning av deltagarna till de jobb som Jobbtorgen skaffar fram via sina kontakter uppmärksammas bekymmer med språket trots att, de deltagarna har fullgjort sina SFI timmar. Stor andel av deltagarna har svårigheter att presentera sig själva och sin kompetens för arbetsgivare trots intervjuträningar på Jobbtorgen.

Det vi erfar är, att de långtidsarbetslösa personer inskrivna på Jobbtorg Stockholm har svårt att få ett arbete men det är nästan lika svårt för dem att behålla det. Arbetsgivarna tillämpar provanställningar och då är det extra viktigt för den anställde att sköta sin anställning på ett korrekt sätt som inte är så lätt när man inte har yrkesarbetat och saknar kunskaper om hur den svenska arbetsplatsen fungerar.

Erfarenheterna visar att praktikplatser och subventionerade jobb som används av Jobbtorgen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare har i vissa fall motsatt effekt är den förväntade. I vissa fall används dessa åtgärder för att täcka tillfällig personalbrist utan avsikt att anställa praktikanten vilket leder till besvikelser hos deltagarna och minskad vilja att fortsätta leta efter ett nytt arbete.

Våra kontakter med arbetsgivarna och deltagarna i samband med matchning mot jobb visar, att både deltagarna och arbetsgivarna har behov av ökad kunskap om islam. På Jobbtorgen möter vi personer med upplevelsen, att religionens krav kan sätta ibland hinder på vägen mot ett arbete. Därför alla parter, deltagarna, vi som arbetar på Jobbtorg Stockholm och arbetsgivarna behöver mer kunskap om islam för att tillsammans lösa upp de knutar som behöver lösas.

Enligt de uppgifter vi har, en del av deltagarna har en historik av flera arbetsmarknadsåtgärder i form av avbrutna utbildningar, flera sorters praktik, korta avbrutna anställningar utan att dessa har lett till något arbete och egen försörjning.

Vår upplevelse och vår farhåga är att kunskapen hos aspiranterna om de samhällssystem som de flesta av oss är beroende av är otillräcklig, vilket orsakar bekymmer både för aspiranterna och för myndigheterna.

Regionalt
Även i Stockholmsregionen finns kommuner som har en liknande problematik som den i storstadskommunerna. Detta gäller t ex kommunerna Södertälje, Botkyrka, Huddinge och Haninge som också sedan tidigare ingått i storstadssatsningen, och som fortsatt ingår i regeringens storstadssamverkan med lokala utvecklingsavtal. Staden ska under förstudietiden undersöka förutsättningarna för samarbete och erfarenhetsutbyte även med dessa kommuner.

Nationellt
Staden har etablerat kontakter med stadsledningskontoren i Göteborg och Malmö för att under förstudietiden utveckla former för erfarenhetsutbyte och samarbete. Storstäderna har i flera avseende liknande situation med tillväxtmöjligheter i ett längre perspektiv, men också med utanförskapsområden och bostadssegregation med grupper som inte hittills kunnat etablera sig på arbetsmarknaden. Städerna är överens om att ett program för erfarenhetsutbyte och jämförelseprojekt ska tas fram under förstudietiden.

Internationellt
Inom ramen för Eurocities ingår staden i ett nätverk med flera andra europeiska storstäder för att jämföra och värdera olika städers insatser avseende området social inclusion. En särskild studie ska göras inom två fokusområden: Sysselsättning och boende. Detta samarbete kommer att kunna ge möjligheter till samverkan och till erfarenhetsutbyte till nytta för det lokala utvecklingsarbetet i Stockholm. De ingående städerna är Stockholm, Rotterdam, Southampton, Bologna och Prag. Var och en av städerna kommer också att involvera andra städer i respektive land som ingår i Eurocities. De aktuella två studierna utarbetas i projektform med omfattande stöd från EU under namnet Network of Local Authority Observatories (NLAO). Under förstudien ska staden undersöka hur erfarenheterna från de olika ingående städerna skulle kunna tas tillvara i genomförandeprojekt i Stockholm.


Syfte

Syfte med förprojekteringen är att fler i målgruppen boende i de utsatta bostadsområdena inträder den öppna arbetsmarknaden. Vår avsikt är att arbeta för en hållbar etablering av aspiranterna på arbetsmarknaden.

För att nå dit behöver vi först få fram tillräckliga kunskaper om deltagarnas behov och möjligheter och det kommer att ske genom analyser av befintlig kunskap och inhämtning av ny i samverkan med berörda aktörer inklusive deltagarna på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
På de olika nivåerna pågår en del projektarbete och vi har för avsikt att undersöka möjligheter för ömsesidigt utbyte av idéer, erfarenheter och kunskaper för att lära av varandra och på så sätt skapa mervärde.

Vi har tagit kontakter med projektföreträdare på de olika nivåerna för att förbereda kunskaps- och lärdomsutbyte mellan våra projekt i syfte att lära av varandra och vidareutveckla det som behöver utvecklas samt undersöka vad vi behöver och kan skapa i samverkan för regionenes utveckling.
Regionalt kontakter finns mellan Stockholm och kommunerna på Södertörn.

Nationellt är kontakterna redan tagna med Malmö och Göteborg. Tillsammans har vi för avsikt att undersöka förutsättningarna för att åstadkomma ett mer långsiktigt storstadsutbyte gällande integration, arbetsmarknad och utveckling. Syftet är också att tillsammans arbeta fram former för denna samverkan så att såväl hinder som framgångsfaktorer kan tillvaratas.

Under förprojekteringen skall en genomförandeorganisation skapas vars uppgift är att tillvara all samlad kunskap, såväl samverkanspartners som projektdeltagarnas och utarbeta en konkret aktivitetsplan vilken skall mynna ut i ett genomförandeprojekt. Detta arbete genomförs i form av framtidworkshops vid 3 till 4 tillfällen, intervjuer och andra mindre möten. I framtidsworkshops deltar alla involverade aktörer och projektdeltagare särskilt, ges möjlighet till aktiv delaktighet i denna process.

Målsättning

Den övergripande målsättningen är att i samverkan med vårt partnerskap och berörda övriga aktörer förnya nuvarande och uppfinna nya metoder och lösningar för ökad förvärvsfrekvens bland långtidsarbetslösa, tillvaratagande av deras kompetens, aktivt deltagande i samhället och därmed bidra till storstadsutveckling.

Antal samverkanspartners från offentlig, privat och ideell sektor skall uppgå till högst 20 i antal.
Antal aktiviteter som kommer att genomföras uppgår till högst 11 stycken.
Följande aktiviteter kommer genomföras:
1. Intervjuer av medarbetare, målgruppens deltagare, samverkanspartners,

2.Djupanalyser av statistik gällande målgruppen hos SFI anordnare, Jobbtorg Stockholm och Arbetsförmedlingen för att skaffa oss en klar/helhetsbild av problem och behov.

3. Genom att göra studiebesök, bjuda in till föreläsningar, läsa rapporter skall vi undersöka hur andra aktörer har arbetat och arbetar med målgruppen.

4. I förprojekteringen vill vi tillsammans med ideella organisationer som verkar inom den sociala ekonomin undersöka om det är realistiskt att skapa fler arbetsplatser inom denna sektor för projektdeltagarna.

5. I samverkan med föreningen Yttersta trädet/ Aksaa vill vi anordna ett möte för företagare och deltagare för att undersöka om våra och deltagarnas upplevelser av synen på islam utgör ett arbets- eller anställningshinder.

6. I samverkan med föreningarna, stadsdelarna, Arbetsförmedlingen och deltagarna kommer vi anordna workshops för att undersöka vilka motivationshöjande och jag - stärkande insatser som behövs och hur de kan utformas.

7. I samverkan med företagarna och aspiranterna anordna möten och göra intervjuer för att undersöka hur vi kan vidareutveckla vårt samarbete för att fler i målgruppen kommer in på arbetsmarknaden och behåller jobben.

8. Vi kommer anordna möten och intervjua de företag som tar in våra aspiranter på olika sorters praktik för att få deras bild och syn på praktiken som insats för låntidsarbetslösa.

9. I samverkan med SFI anordnare kommer vi att anordna möten för att skaffa oss kunskap om hur pedagogiken och innehållet ser idag ut och hur denna skulle kunna kombineras med andra givande aktiviteter.

10. Anordna en workshop med deltagarna och SFI anordnare för att undersöka vad deltagarna anser om SFI undervisningen och om de har förändringsförslag. Gemensamt tittar vi sedan på vad är möjligt och hur.

11. Genomföra gemensamma workshops med Malmö och Göteborg för att dela med oss av erfarenheter, lära av varandra samt undersöka och skapa förutsättningar för långsiktig samverkan för att finna nya lösningar i arbete mot utanförskap.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för personer med funktionshinder
Tillgängligheten för personer med funktionshinder planeras genomföra på följande sätt:
1. I förstudien skall vi genomföra en kartläggning av långtidsarbetslösa på Jobbtorg i Lunda och Kista i åldrarna 25 -64 för att få fram antal deltagare med funktionshinder och vilken form av hindren har de.

2. Partnerkapet bjuder in sakkunniga inom funktions- tillgänglighetsfrågor från Handisam till en föreläsning för att skaffa sig gedigna kunskaper i ämnet.

3. I nästa steg genomförs en föreläsning i ämnet för deltagarna som är anpassad just för dem. Föreläsningen kommer att kompletteras med workshops där möjligheter till arbete kan diskuteras utifrån gällande funktionshinder, vilka krav som kan ställas på arbetsgivarna gällande arbetsmiljöanpassning, vad samhället ställer upp med etc.

4. Bjuda in till ett möte med deltagarna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att tillföra kunskap om gällande möjligheter som personen med funktionshinder har.

5. Identifiera och bjuda in arbetsgivare som har erfarenhet av att ha anställda med funktionshinder och som kanske på sikt kommer ha behov av nyanställningar. Till samma workshop bjuda in också deltagarna vars enda arbetshinder är funktionshinder. Syftet med mötet är ren kunskapsöverföring ej rekrytering.

6. Identifiera och bjuda in till en workshop arbetsgivarna som inte har erfarenhet att ha anställda med funktionshinder men tänker/planerar att testa anställningar av funktionshindrade. Sammanföra dessa med de arbetsgivarna som har erfarenhet för att få synergieffekter. Det kan finnas arbetsgivarna som har anpassat sin verksamhet för att ha anställda med bara ett funktionshinder exempelvis blinda. Hur gjorde de för att komma igång? Hur fungerar det i praktiken? Vi kommer beakta de olika funktionshindren för att deltagarna skall kunna ta del av aktiviteterna.

7. Kommunikationsmedlen är nödvändiga för att alla skall kunna ta del av innehållet på workshops och föreläsningar oavsett funktionshinder. Inom ramen för förstudie skall vi i samarbete med Blindas förening undersöka vilka kommunikationsmedel som behövs, vilka fungerar bäst för de som är blinda. De övriga funktionshinder har vi bättre kunskap om och har förutsättningar att anordna aktiviteter där alla kan vara delaktiga. Lokalerna är väl anpassade för rullstolsbundna och teckentolkar kan beställas.
8. Tillgänglig verksamhet handlar också om hur vi förhåller oss till varandra.. Genom gott bemötande, förståelse medvetenhet och kunskap skapas arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade.

8. Varje partner utifrån sitt uppdrag i partnerskapet kommer att göra en analys vad den kan bidra med för att inkludera funktionshindrade in på arbetsmarknaden.

Transnationellt samarbete

Stockholms stad genom Jobbtorg Stockholm har tillsammans med städerna Dublin på Irland och Glasgow i Scottland gemensamt ansökt om projektmedel hos Internationella Programkontoret från EU-programmet Leonardo/ Partnerskap- Mobilitet. Dublin representeras av en organisation från den sociala sektorn medan Glasgow av ett privat företag.

Syftet med detta projekt är att ha ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan deltagande organisationer samt gemensamt utveckla metoder och verktyg för arbetet med människor som lever i utanförskap. Det finns gemensamma beröringspunkter mellan projekten som kan ge mervärde. Kostnader för denna del av projektet tas inte med i budget.

Medfinansiärer

 • Stockholms Stad, Socialtjänst- o arbetsmarkn förvaltn

Samarbetspartners

 • Aksaa Islamutbildning
 • Arbetsförmedlingen Spånga-Tensta
 • Arbetsförmedlingen Stockholm
 • Blå vägen
 • Hawo-Tako Kvinnoförening
 • Kompetenstorget
 • Lernia Utbildning
 • RHS Gymnasiet
 • Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
 • Skärholmens stadsdelsförvaltning
 • Spånga-Tensta SDF
 • Stockholms Stad, Socialtjänst- o arbetsmarkn förvaltn
 • Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Vuxenutbildningsavdelningen

Kommun

 • Stockholm