Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

FAMU

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsförvaltningen - Stockholms stad
KontaktpersonProjektledare Madelene Jigvall
E-postmadelene.jigvall@stockholm.se
Telefonnummer08-508 35 887
Beviljat ESF-stöd18 888 384 kr
Total projektbudget42 403 194 kr
Projektperiod2010-09-01 till 2014-08-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projektet riktar sig till individer som varit arbetslösa i mer än ett år och som riskerar att fastna i ett permanent utanförskap. Många i målgruppen har utomeuropeisk bakgrund, och kartläggningen visar bl.a. på bristande språkkunskaper, hög andel med kort utbildning och mycket begränsad arbetslivserfarenhet. Genom mer koordinerade insatser mellan olika partners i projektet, utvecklade och nya aktivteter och samverkan med Rekryteringsprogrammet förväntas minst 30 procent av deltagarna ha uppnått självförsörjning under projekttiden.

Bakgrund

Under 2008 lyckades Jobbtorg Stockholm med dess fem lokala Jobbtorgskontor föra in drygt 40 procent av knappt 10 000 inskrivna personer i egen försörjning. Kvar utanför arbete eller studier fanns det omkring 6 000 personer, varav en tredjedel var långtidsarbetslösa. Mot bakgrund av dessa siffor ville Jobbtorg Stockholm utveckla metoder och verktyg för att öka antalet förvärvsarbetande bland de långtidsarbetslösa och erbjuda dem en hållbar, långsiktig strategi för egen försörjning, planering och etablering på arbetsmarknaden. Detta satte startskottet för projektet.

Målgruppen för projektet är boende tillhörande Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar och som varit inskrivna på Jobbtorget i mer än ett år. Situationen bland de boende på Järvafältet har varit särskilt svår där en stor och ökande grupp människor har svårt att få och behålla arbete och riskerar att fastna i ett permanent utanförskap. I den statistik som tagits fram under förprojekteringen för att få en kartläggning utav målgruppens utbildnings- och yrkesbakgrund kunde konstateras att en tredjedel är kortutbildade och knappt två tredjedelar saknar arbetslivserfarenhet de senaste fem åren innan inskrivning på Jobbtorget. Kvinnor utgör 57 procent av målgruppen och de är överrepresenterade bland såväl de kortutbildade som de utan arbetslivserfarenhet. Särskilda åtgärder kommer att vidtas för att främja kvinnors inträde på arbetsmarknaden såväl som för gruppen kortutbildade i stort där många individer med läs- och skrivsvårigheter återfinns.
Målgruppen var delaktig i förprojekteringen dels genom deltagande i projektets referensgrupp och dels genom intervjuer där det lyfts fram vilka aktiviteter de själva ser som viktiga för att närma sig arbetsmarknaden. Till dessa aktiviteter hör: ytterligare svenskundervisning/kommunikationsträning, kontakter med arbetsgivare, coachning, information om arbetsmarknaden och hur det fungerar på en arbetsplats, motivationshöjande insatser och intervjuträning.

Utöver målgruppens inspel till projektet lades stor vikt vid att samverka med andra aktörer och projekt som har bred kompetens kring arbete med målgruppen - dels för att hämta in erfarenheter sedan tidigare och dels för att hitta former och struktur för framtida samarbete. Erfarenheterna har visat att korta, enstaka insatser ofta inte når önskvärt resultat. Ett annat problem som framhållits är att liknande aktiviteter erbjudits från samma eller flera aktörer vilket resulterat i bristande motivation hos de deltagande individerna. Det har därför konstaterats att målgruppen bör erbjudas en sammanhållen kedja av olika aktiviteter och insatser. Genom ökat samarbete kan arbetet tillsammans med målgruppen effektiviseras, uppkomsten av reprisaktiviteter undvikas och vägen till arbete kortas.

Som en utgångspunkt i arbetet med målgruppen och i att konstruera en sammanhållande kedja av aktiviteter har projektet sett behovet av en fördjupad kartläggning av individerna i målgruppen. Under 2009 har material för en fördjupad intervju tagits fram för Jobbtorg Resurs. Med hjälp av intervjun synliggörs eventuella hinder som individen har för att komma ut på arbetsmarknaden, men också vilka möjligheter som finns för att motivera individen till arbete. Utifrån materialet ges en tydligare bild över vilka insatser individen har störst behov av, vare sig det gäller arbetsträning eller kompetensutveckling. Materialet är framtaget så att såväl stadsdelsförvaltningarna som Jobbtorg kan genomföra intervjun. Det innebär att endast ett underlag behöver användas vid inskrivning vid två olika instanser vilket effektiviserar arbetet och underlättar för individen.

Med den fördjupade kartläggningen som grund kan alltså individuella handlingsplaner sättas upp och kombinationer av olika aktiviteter erbjudas: utredning av arbetsområde och arbetsförutsättningar, arbetsträning, motivationshöjande och hälsofrämjande aktiviteter, validering, rekryteringsträffar, intensifierad matchning, praktik, lönebidragsanställning, stöd i rekrytering inom den öppna arbetsmarknaden och/eller vägledning till arbetsförberedande yrkesinriktade insatser (däribland till Rekryteringsprogrammet och Svenska bostäders entreprenörer).

Motivationshöjande aktiviteter och jagstärkande insatser såväl som hälsofrämjande åtgärder är utifrån förprojekteringens och verksamhetens tidigare erfarenheter betydelsefulla som komplement eller för att ens kunna ta steget vidare till egen försörjning. Folkhälsoinstitutet har visat på att personer som står utanför arbetsmarknaden har sämre hälsa och levnadsvanor. I projektet Framtid i Fokus i Göteborg lyftes särkilt hälsans grundläggande betydelse för en fungerande livssituation och möjligheter till arbete fram.

För att förbättra målgruppens kunskap om möjliga yrken och studievägar erbjuds studie- och yrkesvägledning (SYV). Inom ramen för projektet finns förslag på att SYV:s roll kan utökas utöver den traditionella där SYV erbjuder kurser utifrån befintligt utbud. Med kunskap om individernas arbetsområde och arbetsförutsättning kan SYV lyfta fram behov av och beställa anpassade kurser.

Vad gäller validering har man utifrån statisktiken gällande målgruppens utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet kunna konstatera att det ingår allt ifrån personer som helt saknar utbildning och arbetslivserfarenhet till dem som har forskarutbildning och mångårig arbetslivserfarenhet. För att undvika rundgång av aktiviteter samt felriktade insatser föreligger ett behov av validering av yrkeskunskaper och de informella kompetenserna hos deltagarna. I projektet ses validering som en förutsättning för att säkerställa logiken i individernas aktivitetskedja och som ett bidrag till att höja motivationen.
Som ett resultat av förprojekteringen har ett samarbete inletts med Svenska Bostäder och Rekryteringsprogrammet. Svenska Bostäder har ambitionen att förmedla arbetstillfällen till målgruppen via sina entreprenörer och Rekryteringsprogrammet erbjuder arbetsförberedande yrkesorienterade kurser för att utbilda målgruppen inom de yrkesområden som entreprenörerna efterfrågar.

Något som synliggjorts under förprojekteringen är att kulturella traditioner, sedvänjor och religionsutövning kan påverka målgruppens tillgång till arbetsmarknaden. För att ge information, vägleda och underlätta kontakter mellan samtliga inblandade parter i projektet kring de frågor och hinder som kan uppstå finns det tillgång till en imam som resursperson i genomförandeprojektet.

Sammanfattningsvis bottnar aktiviteterna i projektet i de insikter som nåtts under förprojekteringen kring hur ett hälsosamt liv påverkar möjligheten att få och behålla ett arbete, vikten av att kvalitetssäkring och systematiska arbetssätt gällande insatser för målgruppen samt vikten av samverkan och sammanhållna kedjor av aktiviteter.

Komplettering 25.03.2010 - Hur Jobbtorget arbetar med målgruppen långtidsarbetslösa i ordinarie verksamhet - åtgärder i nuvarande utbud
Jobbtorget jobbar inte med specifika systematiska metoder med den aktuella målgruppen utan varje coach jobbar på sitt eget sätt med aspiranter. Arbetssätten skiljer sig inte mellan de nyarbetslösa eller de långtidsarbetslösa. FAMU kommer att jobba utifrån behovet att utveckla en systematisk metod som är riktad specifikt mot långtidsarbetslösa, riktade på individuella behov och anpassade insatser utifrån kartlagda behov. Det saknas även idag systematiska samverkansformer med andra aktörer som kan bidra till att de insatser som olika aktörerna erbjuder bildar en sammanhållen kedja som för aspiranten närmare arbete. Idag finns coachning, studie och yrkesvägledning, cv skrivning, intervjuteknik, men de nämnda åtgärderna är inte anpassade till individuella behov i målgruppen. Idag finns även möjlighet att köpa tjänster hos t.ex. START, Hela människan och externa leverantörer men dessa tjänster används inte påett systematiskt sätt.

Syfte

Ändamålet med projektet är, att med anpassade insatser utifrån resultatet i förprojekteringen, öka andelen med varaktigt arbete och egen försörjning bland de idag långtidsarbetslösa vuxna boende på Järvafältet som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och riskerar permanent utanförskap.

Målsättning

Det övergripande målet med projektet är att bryta rundgången och förkorta bidragstiden för målgruppen genom att utveckla en gemensam ingång till samtliga insatser för målgruppen, systematisera arbetssätten och undvika reprisaktiviteter.

I detta ingår det på organisationsnivå att projektet ska skapa en bättre bild över de brister och förtjänster samarbetsparternas nuvarande arbetssätt och de system som omger målgruppen har. Det handlar om att lyfta och åtgärda bristerna samt vidareutveckla de framgångsfaktorer som identifieras för att skapa en hållbar samverkansstruktur och ett effektivare resursutnyttjande för framtiden.

De metoder och arbetssätt som visar sig framgångsrika ska implementeras i första hand hos de samverkande parternas ut i deras respektive organisationernas ordinarie verksamhet för att i ett senare led spridas till andra samarbetande kommuner med liknande problembild.

Utöver det övergripande målet har två delmål utkristalliserats under förprojekteringen. Det ena är att utveckla särskilda metoder för att stärka kvinnornas väg till arbete och det andra avser finna insatser för gruppen kortutbildade och analfabeter där ökad samverkan och nya metoder för att göra språkundervisningen mer tillgänglig för målgruppen är ledord.

Utifrån målgruppens deltagande på individnivå har följande kvantifierbara mål formulerats:

Minst 300 individer ska delta i projektet

Minst 200 deltagare ska genomföra hela programmet

Minst 30 procent av målgruppen ska ha uppnått egen försörjning

Minst 50 deltagare per år ska ha genomgått kompetensutveckling som anordnats i samverkan mellan Svenska Bostäder och Rekryteringsprogrammet.

Minst 80 procent ska ha upplevt ett ökat och mer samordnat stöd från de samverkande parterna.

Minst 80 procent ska känna att projektet har lett till en upplevd stärkt självkänsla, positivare självbild, bättre hälsa och ökad motivation till egen försörjning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen höll ESF:s processtöd för tillgänglighet en utbildning kring tillgänglighet och funktionsnedsättningar.

I den kartläggning av målgruppen som gjorts under förprojekteringen visade det sig vara relativt få personer med funktionsnedsättningar. Alla funktionsnedsättningar är emellertid inte synliga och sannolikt är det fler personer som bär på någon form av funktionsnedsättning än vad som visade sig under denna kartläggning. Under genomförandet kommer en grundligare kartläggning göras kring bl.a. hälsa och arbetsförutsättningar varpå fler eventuella funktionsnedsättningar kan upptäckas och lyftas fram för att ges rätt stöd åt individerna.

En av de vanligaste funktionsnedsättningarna i målgruppen handlar om läs- och skrivsvårigheter i form av dyslexi och analfabetism. En tredjedel av målgruppen har begräsade kunskaper i det svenska språket. Att lära sig läsa och skriva på ett främmande språk är en stor utmaning för dem som inte kan läsa och skriva på sitt modersmål. Dessa frågor avses delvis hanteras i samarbete med SFI Västerort som har stor erfarenhet av arbete med personer med läs- och skrivsvårigheter. Projektet kommer även i övrigt att kunna ta hjälp av SFI för att kunna förmedla tydlig och korrekt information till deltagarna.

För att säkerställa att ingen deltagare blir felaktigt exkluderad från projektet pga funktionsnedsättning samt får det vederbörligt stöd kommer såväl en grundläggande orienteringsutbildning samt fördjupad utbildning att hållas för personalen på Jobbtorg Stockholm Kista och filialen i Lunda som därefter sprider kunskaperna vidare inom projektorganisationen. Utbildningarnas ses som en strategisk påverkan för hela verksamheten. Om behovet finns kommer utbildningen även att ges direkt till samtliga samverkansparter. För att kontinuerligt föra fram frågor och levandegöra begreppen kring tillgänglighet tas detta upp som en stående punkt på dagordningen till styrgrupps- respektive referensgruppsmötena.

Komplettering 2010.03.25:
FAMU ska arbeta med alla delar av tillgängligheten.

1) Fysisk tillgänglighet: FAMU, Jobbtorg Stockholm - Kista och Lunda filialen följer de lagar, regler och policys som gäller tillgängligheten för de funktionsnedsatta. Under projektets gång kommer vi även att arbete med att säkerställa den fysiska tillgängligheten utifrån de krav som ställs på oss såsom myndighet.

2) Tillgänglig verksamhet: FAMU och Stockholm stads följer de regler och lager som gäller för att motverka diskriminering av alla slag. Alla möten kommer att präglas av respekt och förståelse för eventuella synliga och osynliga funktionsnedsättning som kan vara tidigare traumatiska händelser (vi har kännedom av att en del av målgruppen har upplevt krigstrauma). FAMU har stor tyngd och fokus på hälsa eftersom det har visat att på att personer som står utanför arbetsmarknaden har sämre hälsa och levnadsvanor.

3) FAMU kommer att fortsätta samarbetet med arbetsförmedlingen angående kommunikativ tillgänglighet. FAMU avser att säkerställa att deltagare nås oavsett sina hinder. FAMU har stor fokus på analfabeter och kortutbildade och kommer att arbeta med hjälp av tolk, modersmål/speciell pedagog i syfte att underlätta lärande och alfabetisering, FAMU kommer även att utveckla sitt samarbete med andra projekt som jobbar med analfabeter.

4) Informativ tillgänglighet: FAMU kommer att sträva efter att använda informationsmaterial som är tydligt och lättläst. FAMU kommer att ha tydlig muntlig information och vid behov via tolkar.

Arbetet med tillgänglighet och hur det integrerats i projektet ska ingå i utvärderingen och uppföljningen av FAMU.

Projektverksamheten kommer att bedrivas i lokalerna på Jobbtorg Kista centrum och Lunda filialen. SFI för kortutbildade och analfabeter i SFI-skolans lokaler. När tjänster köps av START, Hela människan, Rekryteringsprogrammet eller av Jobbtorgets externa leverantörer kommer verksamheten att bedrivas där. Alla lokaler är anpassade för att ta emot personer med funktionsnedsättningar.

Jämställdhetsintegrering

Genom att projektet utgår ifrån den fördjupade intervjun kommer samtliga i målgruppen ges samma grund till vidare aktiviteter. I och med att titta på alla sju olika livsområden som modellen bygger på ställs samma frågor till såväl män som kvinnor.

Ett annat konkret sätt som projektet försöker bidra till att öka kvinnornas valmöjligheter till studier och arbete är att ta hjälp av en imam som kan fungera som stöd och rådgivande funktion under projektets genomförande. Imamens roll är att informera om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och diskutera de hinder som man som deltagare kan uppleva utifrån sin kulturella eller religiösa bakgrund.

Ytterligare ett sätt att stärka kvinnorna på deras väg mot egen försörjning är att erbjuda validering genom vilket de informella kompetenserna lyfts fram och ges ett erkännande.

Vad gäller kompetensutvecklingsinsatser för de kvinnliga deltagarna kommer de att kunna riktas till sådana yrken som underlättar deras inträde på arbetsmarknaden. Svenska Bostäder har också ambitionen att kunna påverka deras entreprenörer inom exempelvis handel att anställa individer ur målgruppen för att bredda utbudet av arbetstillfällen och möjliggöra för kvinnorna i målgruppen.

Utöver detta ses det som viktigt att bjuda in manliga och kvinnliga förebilder för att prata om deras erfarenheter av och vägar till arbetsmarknaden. Under förprojekteringen har projektet tagit del av ett tidigare projekt inom socialfonden, LIKA, som drevs av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning 1998. Projektet riktade sig till långtidsarbetslösa kvinnor varav den övervägande majoriteten var lågutbildade och hade bristande språkkunskaper. När projektet avslutades hade totalt 87,5 procent av kvinnor som fullföljt projektet plats i utbildning, arbetsmarknadsåtgärd eller hade arbete. Inom ramen för detta genomförandeprojekt avses dessa kvinnor följas upp genom intervjuer för att se hur deras liv ser ut idag och vilken betydelse de tycker att insatserna i projektet hade för deras livsförändring. Utöver att implementera de goda idéerna av LIKA i FAMU under projektets gång kan dessa kvinnor fungera som mentorer eller ingå i nätverk tillsammans med kvinnorna i FAMU för erfarenhetsutbyte.

Transnationellt samarbete

Via den samverkan som FAMU byggt upp tillsammans med Göteborg och Malmö under förprojekteringen har kontakter förmedlats till två projekt i Storbritannien. Projekten är av särskilt intresse utifrån att man i det ena projektet har lyckats väldigt bra med att föra ut personer med somalisk bakgrund i eget företagande och i det andra har man haft särskild stor framgång i att motivera och aktivera kvinnor med utländsk bakgrund att ta steget till egen försörjning genom studier eller arbete.

Avsikten under genomförandeprojektet är att nyttja dessa kontakter för erfarenhetsutbyte, lära av deras arbetssätt och metoder, sprida dem vidare och om möjligt och önskvärt implementera dessa i FAMU.

Utöver Storbritannien finns projektutbyte av intresse i Nederländerna.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Rinkeby Kista
  • Arbetsförmedlingen Spånga-Tensta
  • Rekryteringsprogrammet Stockho
  • Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
  • Spånga-Tensta SDF
  • Stockholms Stad, Socialtjänst- o arbetsmarkn förvaltn

Kommun

  • Stockholm