Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Explosion

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion Göteborgsregionen
KontaktpersonSven Bartilsson
E-postsven.bartilsson@coompanion.se
Telefonnummer031-744 01 62
Beviljat ESF-stöd24 106 758 kr
Total projektbudget40 977 177 kr
Projektperiod2011-11-01 till 2014-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Explosion löser dilemmat med att tillväxten av arbeten i sociala företag är för svag. Genom att utveckla den sociala innovationen "social franchising" övervinns att sociala företag är lokala och har en begränsad tillväxtpotential. Tolv nya sociala företag skapas under det att två gryende franchisekoncept, Le Mat och Vägen ut, utvecklas till sin fulla potential samt CASA, ett engelsk social franchising koncept importeras. Parallellt utvecklas och etablering påbörjas tre nya koncept utifrån de framgångsrika företagen Basta, Macken och X-cons/IOU. 60 nya arbetstillfällen skapas på minst nio orter.

Bakgrund

SOCIALA FÖRETAG SKAPAR ARBETSTILLFÄLLEN FÖR DE SOM STÅR LÅNGT FRÅN ARBETSMARKNADEN

Regeringen beslutade 2010 om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag där man säger följande:
"De sociala företagen i Sverige och andra europeiska länder har visat en god förmåga att erbjuda arbete. Företagen erbjuder arbetstillfällen som tar tillvara individens förutsättningar och skapar alternativa vägar för rehabilitering till arbete. För samhället är investeringen i ett socialt företag inte bara en investering i livskvalitet och hälsa för individen, utan kan också vara samhällsekonomiskt lönsamt. Karaktäristiskt för de sociala företagen är att deras ursprung finns i ett behov som varken tillgodosetts av den offentliga eller den privata sektorn. Genom samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn finns möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden att bli delaktiga i sin egen rehabilitering, utveckla den egna arbetsförmågan, bli delaktig i att driva företag och att delta i samhällslivet. Det handlar om behovet av arbetstillfällen för dessa personer, men också om att utveckla nya tjänster såsom nya metoder för rehabilitering, nya vägar till entreprenörskap och ny affärsverksamhet."(handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag, näringsdepartementet 2010-04-22)

Coompanion Göteborgsregionen, Vägen ut! kooperativen och våra nätverk av samarbetspartners från social ekonomi och offentlig sektor har sedan 2002 framgångsrikt arbetat med att skapa anställning och sysselsättning i sociala företag åt de som står långt från arbetsmarknaden. I Sverige idag står drygt en miljon människor i arbetsför ålder utan arbete och av dessa finns det grupper, som beskrivs närmre nedan, som står mycket långt från arbetsmarknaden.

Sociala företag binder samman entreprenörskap, individens behov av arbete och samhällets behov av varor och tjänster. Detta ger oss en stor utvecklingspotential. I Europa har sociala företag skapat hundratusentals nya arbeten. I Sverige växer hela tiden antalet jobb inom sociala företag. Men problemet är att de inte växer i den takt som man skulle vilja önska sig.

LÖNSAMMA OCH BÄRKRAFTIGA SOCIALA FÖRETAG
Genom de senaste årens arbete med sociala företag dels i praktisk verksamhet dels som experter på socialt företagande bl a i nu pågående TG Entreprenörskap har vi dragit slutsatsen att sociala företag måste verka inom andra "riktiga" företagssektorer än de för sociala företag gängse: second hand, hantverk, enklare servering mm. Ett framgångsrikt exempel är Hotel Le Mat. Vägen ut! har i liten skala prövat och sett att trädgårdsskötsel riktad till privatpersoner samt byggtjänser är lönsamt och efterfrågat. För att bli ett hållbart företag som kan erbjuda sysselsättning med kvalitet och löneanställningar, vilket är det sociala företagets signum, krävs intäkter och dessa intäkter ska främst komma från försäljning av tjänster och varor inte från bidrag, projekt och arbetsrehabilitering.

Det finns idag ett antal sociala företag som utmärker sig genom sin växtkraft. Nägra av dem finns som parter i denna ansökan. De erfarenheter som finns i dessa borde kunna i högre grad än idag utgöra kunskapsgrund för stöd och utveckling av sociala företag.

Projektet Explosion kan sammanfattas i:
• PROBLEM En stor grupp individer som trots åtgärder av olika slag från AF, FK och kommun ej kommer in eller åter till arbetsmarknaden. Det har visat sig att i ett socialt företag kan de på sikt anställas och arbeta 100% utifrån sinförmåga. Sociala företag är ett effektivt sätt möta programmets mål, dvs låta de som står utanför arbetsmarknaden komma in men de är för få. Sociala företag är lokala. De bästa växer inte.
• ORSAK Varför får då ej fler arbete i sociala företag? Det beror på att det finns för få sociala företag som är bärkraftiga nog att anställa med lön.
• LÖSNING Fler bärkraftiga sociala företag.Social franchising är en social innovation som löser dilemmat. Explosion skalar upp och förverkligar befintliga koncepts fulla potential – Le Mat och Vägen ut!.Importerar ännu ett koncept – CASA. Skapar franchisegivare av de bästa sociala företagen – Basta, X-cons, Macken.


SOCIAL FRANCHISING
- en känd metod på ett nytt område. Det handlar om att utveckla ett system för samarbete för att uppnå sociala mål – i detta fall starta ett kooperativ och skapa arbete. Social franchising underlättar nyetablering och främjar företagande som bygger på ömsesidighet.Franchising är i första hand ett sätt att föra över kunskap och erfarenheter från en väl fungerande affärsverksamhet till ett nytt företag. Det är en samarbetsform där en person eller ett företag mot ersättning får ta del av ett annat företags affärsidé, kunskap och erfarenhet, ett sätt att starta eget med mindre risk för misslyckande. I idén ligger att varje part ska arbeta med det som man har bäst förutsättningar för. Franchisegivaren ger franchisetagare rätten men också skyldigheten att utöva verksamhet enligt givarens koncept. Statistik visar att överlevnadsfrekvensen hos nystartade företag är mycket högre för företag som etableras i franchiseform än för övriga.Genom att samverka i en franchiseorganisation förbättras konkurrenskraften. Gemensamt utvecklings- och kvalitetsarbete ger bättre förutsättningar. Även sociala företag måste klara de allt snabbare förändringarna i sin omvärld. Franchisegivaren bidrar med koncept och erfarenhet, men också med utbildning, marknadsföring och affärsutveckling. Franchisetagarna tillför engagemang, kunskap och avgift för att utveckla affärskonceptet.

En ny grupp entreprenörer får tillgång till kunskap och erfarenheter. Utbildning och rutiner utformas så att det stärker medarbetarnas egenmakt. Som en del i varje företags etablering deltar alla i utformningen av sin organisation. Varje franchisetagare får med stöd och handledning utarbeta sin egen affärs- och handlingsplan efter de kriterier som beskrivs i handbok och i franchiseavtal.

Varje grupp av sociala entreprenörer/franchisetagare behöver en handbok och annan dokumentation av koncepten för att styra och kvalitetssäkra sin verksamhet. Handboken innehåller både råd, riktlinjer, rutiner och detaljerade upplysningar. I ett socialt franchisesystem bidrar alla nya sociala företag till att utveckla handboken och annan dokumentation.

Förtydligande per den 20 juni 2011 kring bakgrund och använda källor finns i fältet "Bilagor" ss 23ff.

Syfte

Projektet syftar till att deltagare i målgruppen får arbete genom att varaktiga arbetsplatser skapas i sociala företag. Det kommer projektet att göra genom att sprida några av de mest framgångsrika sociala företagen till flera orter genom social franchising.
Projektet skall ta tillvara det unika som finns i de sociala företag som lyckas skapa vägar till arbetsmarknaden till så många. På så vis kan även kunnande och erfarenheter av sociala företag bli mycket större i Sverige än vad det är idag.
Samarbetet mellan sociala företagen och myndigheter skall utvecklas så klienter hos myndigheterna skall kunna slussas in i sociala företag. Särskilt skall fångar inom kriminalvården förberedas för arbete i sociala företag genom yrkesutbildningar under anstaltstiden för att på så viss lättare kunna etablera sig efter avtjänat straff.
Vägen ut kooperativen, Le Mat och Casa är alla sociala företag som etablerats under tidigare socialfondsprojekt och som utvecklat modeller för social franchising. De har tillsammans skapat närmare 70 arbetstillfällen i Sverige och närmare ca 600 i övriga Europa. Genom projektet kan dessa koncept utvecklas till full mognad i Sverige, så att de blir självbärande system som kan fortsätta skapa arbetstillfällen för de mest utsatta.

VÄGEN UT ! KOOPERATIVEN
Vägen ut kooperativen med sin bas i Göteborg integrerar människor i samhället genom att skapa nya jobb. . Idag är vi över 90 anställda i landet varav 70 i Göteborg och ytterligare runt 100 personer sysselsatta som arbetar sig in i samhället genom att arbeta i våra verksamheter. Vägen ut! kooperativen har framgångsrikt prövat att i de sociala företagen blanda grupper med vitt skilda funktionshinder. Personer som med sina skilda personliga förmågor förstärkt av kunskap, erfarenhet och struktur inom Vägen ut!s konsortiemodell för social franchising gemensamt skapar bärkraftiga sociala företag.
Vägen ut har flera koncept som alla säljer arbetsträning som verkligen leder till jobb och förändring hos den enskilde. Yscreen, ett tryckeri där målgruppen unga på glid, skall etableras i Örebro i anslutning till Hinseberg och i Botkyrka. Bygg och Fastighet etableras i Sundsvall.

LE MAT
Le Mat, sociala företag som driver hotell, B&B och vandrarhem med ursprung i Italien, finns idag i Göteborg och Karlstad. Förebilden för Le Mat Italien är det hotell som startades 1985 av sociala arbetskooperativet Il posto delle fragole (Smultronstället ). Le Mats grundtanke är att genom investeringar i entreprenörskap skapa arbeten med framtidsutsikter och oberoende.
Le Mat Sverige är en ekonomisk förening som bildades i oktober 2006 av Vägen ut! kooperativen, Le Mat B&B Solakoop Karlstad, Coompanion i Göteborg och Stockholm samt Värmlandskooperativen en del av Coompanion. Syftet är att sprida konceptet i Sverige. Le Mat Sverige är öppet för sociala företag som vill bli Le Mat företag. Idag är även Coompanion Småland och Svea-konsortiet i Stockholm medlemmar. I projektet sprids Le Mat genom att etableras i Jönköping, Österåker och Luleå.

CASA
CASA tar tillvara erfarenheterna ifrån Sunderland Home Care Associates och har spridit det till ytterligare fyra orter i England. Man är närmare 600 anställda i dessa kooperativ som tillhandahåller hemtjänst. De är alla etablerade i ”disadvantaged areas” och lyckas anställa över 80% tidigare arbetslösa. Framgången för Casa står att finna i den höga kvalite en låg personalomsättning och engagemang i ett personalägande leder till. I projektet skall vi utveckla Casa till ett svenskt socialt företag som bedriver hemtjänst i Göteborg, Stockholm och Malmö.
Nya franchisekoncept
Basta i Nykvarn, Macken i Växjö och X-cons/IOU i Stockholm är några av de mest framgångsrika sociala företagen som idag har över 90 anställda. Inom projektet så kommer de att utveckla sig till sociala franchisegivare och påbörja etablering på minst en ort.

BASTA
Basta bildades 1994. Målet var då som nu att rehabilitera människor som under långa tider varit borta ifrån arbetsmarknaden, på grund av missbruksproblem och/eller kriminalitet. Tanken vara att de som sökte arbete på Basta skulle påbörja en rehabilitering genom att driva ett kommersiellt framgångsrikt företag. Bastas idéer om rehabilitering genom företagande visade sig vara hållbara och idag har företaget expanderat och utvecklats till en koncern med Basta i Nykvarn som moderföretag Basta driver en speciell Yrkes- och Entreprenörsutbildning, YES. Eleverna som söker sig till YES är en blandning av unga ”drop outs” från gymnasieskolan och vuxna som av olika skäl aldrig kommit in, eller hamnat utanför, arbetsmarknaden. Just att blanda olika åldrar och att utbildningen är ettårig, där halva tiden är yrkespraktik och den andra halvan fördelas mellan yrkesteori och modern samhällskunskap, har visat sig ge exceptionellt bra resultat och få avhopp. I projektet skall denna startas på minst en ytterligare ort,

MACKEN
Macken i Växjö kombinerar arbete i socialt företag, företagshotell och SFI och andra utbildningar och har på så sätt kunnat skapa arbete för personer långt från arbetsmarknaden. Idag är ca 30 anställda och över 100 elever och praktikanter. I projektet skall Macken bli ett franchisekoncept och påbörja utbildning och etablering på ytterligare en ort.

X-CONS / IOU Design
är en ideell organisation, 45 anställda, där f.d. kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället som har startat. X-cons har startat stiftelsen IOU Design for Charity. Inom IOU tillverkas trädgårdsmöbler och trädgårdsprodukter designade av erkända svenska formgivare. Under produktions- och försäljningsfasen erbjuder IOU praktik- och lärlingsplatser till människor i utanförskap. Tanken är att sprida så produktion och försäljning sker på fler sociala företag i Sverige.

Målsättning

1. Etablering av minst 12 nya verksamheter inleds, genom att etableringsanalyser genomförs. Under projekttiden kommer minst åtta att inleda verksamhet och börja anställa. Vi räknar med att minst två nya Le Mat etablissemang startar, minst två nya Vägen ut kooperativ och minst två nya Casa, därtill kommer minst två av koncepten från Basta, X-cons och Macken komma igång med att etablera sig på ytterligare orter genom att bedriva utbildningar.

2. Tre nya sociala franchisekoncept skapas.

3. 254 deltagare av vilka 85 % går vidare till arbete eller studier

4. Att det inom den nystartade verksamheterna skapas minst 60 helt nya arbetstillfällen under projektet, alla besatta av personer som idag står utanför arbetsmarknaden.

5. Kriminalvården har hittat vägar att slussa intagna till sociala företag.

6. Utbildningar ges på anstalt som förbereder för arbete i sociala företag.

7. Minst ett yrkesprogram för unga och vuxna startas på en ytterligare ort.

8. Ett stabilt transnationellt samarbete med CASA i England och Le Mat i Italien samt att minst ett av de andra koncepten har fått franchisetagare i andra länder.

9. Minst 90% av deltagarna upplever att stödet ”i hög grad varit anpassat” till deras behov och att de upplevt ”hög grad av delaktighet”

10. Spridningen leder till att det vid projektslut finns minst sex intressenter som inlett process mot att bli sociala franchisetagare till något av projektets olika koncept.

11. Forskning om social franchising som väg att utvidga arbetsmarknaden har inletts.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Den grupp som projektet vänder sig till består bl a människor med olika former av psykisk funktionsnedsättning. Det kan handla om psykoser, panikångest, fobier, depression, Asperger, ADHD eller annat. Det krävs trygga medarbetare med utbildning och erfarenhet i en väl strukturerad miljö för att hantera detta. Vi har lång erfarenhet av att skapa en miljö som kan hantera denna problematik.Inom exempelvis Vägen ut! kooperativen utbildas medarbetarna i MI-motiverande samtal, har handledning av leg psykoterapeut, utbildas enligt SiL - situationsanpassat ledarskap, använder sig av mentorer mm. Vi kommer att i projektet använda oss av dessa metoder och efterhand utbilda de nya som kommer in för att skapa ett bra psykosocialt klimat.
Vi kommer att använda Processtöd Tillgänglighet under mobiliseringsfasen för att öka kunskapen inom området. En arbetsplan för tillgänglighet ska tas fram under mobiliseringsfasen för att lokaler, information, medier mm ska vara tillgängligt. Vår erfarenhet ger oss att den kommer sannolikt fokusera på nedanstående.

TILLGÄNGLIGT LÄRANDE I projektgruppen finns stor kunskap och kompetens från arbete i verksamheter/aktiviteter med målgrupper med olikartade funktionsnedsättning. Förutom stor förståelse, medvetenhet och kunskap kring målgruppen och bemötande finns kunskap kring att skriva/och utveckla lättillgängligt material (ex lättläst). Konkret kommer vi arbeta efter ett lösningsfokuserat och coachande förhållningsätt. Detta ger ökade möjligheter för projektdeltagarna att fatta sina egna beslut och förstå sina val. En viktig del i arbetet är att vi tillsammans med deltagarna sätter upp egna, nåbara kortsiktiga och långsiktiga mål, vilket ökar självförtroendet och känslan av kontroll vilket är faktorer för tillgängligt lärande. För att ytterligare öka delaktighet och tillgänglighet kommer vi arbeta med olika workshopsmetoder då man på ett strukturerat och effektivt sätt får fram konkreta idéer, förslag och gemensamma, demokratiska beslut.
När vi jobbar med social franchising är just överföring av kunskap i centrum. Vi skriver manualer och lägger alltid upp utbildningar så att dessa blir fattbara för alla.

REKRYTERING KARTLÄGGNING Vid rekrytering och intagning kartläggs behov och vi kommer att behöva säkerställa att en anpassning till målgruppen sker. De fortsatta aktiviteterna planeras utifrån de eventuella funktionshinder som finns i projekten.
Det är en helt nödvändig förutsättning.

FYSISK TILLGÄNGLIGHET Projektet syftar bland annat till att stödja personer med funktionshinder att delta i sociala företag. Vi kommer därför att i inledande aktiviteter planera dessa så att deras deltagande underlättas. De lokaler vi har skall vara lättillgängliga. De mer omfattande utbildningarna kommer att ske i lokaler med hörslingor och med god tillgänglighet för alla om det visar sig vid rekryteringen att det finns behov av detta. Därtill kommer allt material och information som rör projektet vara på ”Lätt Läst” och pedagogiken lätt förstålig.
KVALITETSSÄKRING För underkonsulter kommer vi att i kontrakten säkerställa att utbildningarna anpassas till de funktionsnedsättningar som finns i gruppen. I de kontinuerliga uppföljningarna kommer vi att ställa frågor för att se att information och verksamhet är tillgänglig.

Jämställdhetsintegrering

Det är först under mobiliseringsfasen vi kommer att se svagheterna i projektets jämställdhet. SWOT och analysen samt visionen i 4R-processen kommer ge underlag för hur vi ska arbeta i projektets genomförande. Vi kommer att ta in genuspedagog under genomförandet för att stötta projektledningen och vi kommer även att ha utbildningar för alla projektmedarbetare och deltagare. Vi har inom Coompanion och Vägen ut! kontinuerligt arbetat med jämställdhetsfrågor varför det finns en bra grund. Vid rekrytering av projektmedarbetare kommer vi att beakta att de sökande har kunskap kring genus och jämställdhet.

Transnationellt samarbete

Social franchising är en ung metod. Vi uppskattar till att 75% av europas sociala franchisegivare startat efter 2007. Behovet av utveckling och lärande är stort.
De svenska erfarenheterna av social franchising är begränsade så det är av stort värde av att ta del av de lärdomar som franchisegivare gjort i andra länder. Det finns idag ett nätverk European Social Franchising Network (ESFN). Le Mat Sverige och Vägen ut kooperativen är aktiva i detta. Social franchising är ett av de delprojekt som finns inom det Learning Network som heter Better Future for Social Economy, och som skall samla erfarenheter från Europas olika ESF-projekt. Projektet leds av polska ministeriet för regional utveckling. Den svenska partern är ESF-rådet. Även Tillväxtverket deltar och kopplar ihop arbetet med TG Entreprenörskap. Coompanion har uppdraget att leda arbetsgruppen om social franchising. Arbetet har påbörjats och vi har idag hittat 60 sociala franchisegivare i Europa som anställer ca 10 000 människor. Över 60% har etablerats med stöd från ESF.
Socialt företagande är även det en mycket liten sektor i Sverige. Få av de affärsidéer som etablerats idag har dessutom en liten spridningspotential. Många sociala företag startas utan analys om deras tillväxtpotential. I Europa finns många intressanta sociala företagsidéer som skulle kunna inspirera och kanske importeras till Sverige. Coompanion och Vägen ut samarbetade med den italienska sociala franchisegivaren Le Mat redan under Equal-perioden när Vägen ut kooperativen startade. Le Mat är ett italienskt koncept för hotell och liknande verksamheter i Italien. Man vilar på erfarenheterna från ett socialt företag i Trieste som startade för över 20 år sedan ett hotell.
Coompanion var projektägare till ett Equal-spridningsprojekt där Le Mat konceptet omvandlades till svenska förhållanden och ett B&B startade i Karlstad. Sedan har ett Le Mat B&B även etablerats i centrala Göteborg av Vägen ut kooperativen. Det har skett under ett ESF-projekt Effektiva vägar ut.
Inom ramen för detta projekt kommer vi koncentrera våra transnationella insatser på att överföra ett nytt koncept, CASA, till Sverige och vidareutveckla samarbetet inom Le Mat. Samarbetet inom ESFN kommer vi även att kunna delta igenom projektet och vi kommer att kunna koppla ihop erfarenheterna från Learning Network Better Future for Social Economy.
CASA tar tillvara erfarenheterna ifrån Sunderland Home Care Associates och har spridit det till ytterligare fyra orter. Man är närmare 600 anställda i dessa kooperativ som tillhandahåller hemtjänst. De är alla etablerade i ”disadvantaged areas” och lyckas anställa över 80% tidigare arbetslösa.
I projektet så skall vi överföra de engelska erfarenheterna. Det innefattar besök i England och att våra engelska samarbetspartner kommer hit.
Även i Le Mat skall vi ha överföringar med Le mat i Italien. Ett inslag är att några deltagare praktiserar på Le Mat i Italien.
Vägen ut kooperativet Yscreen är ursprungligen inspirerat av ett italienskt kooperativ som heter Made in Jail. Vid etableringen av Yscreen gjordes flera studiebesök på Made in Jail. När nu vi etablerar Yscreen i Örebro och Botkyrka så kommer vi även att ta upp samarbetet med Made in Jail i Rom.

Förtydliganden per den 16 juni om transnationalitet
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Vi är ganska konkreta i vårt transnationella arbete. Vi samarbetar med de sociala franchisinggivare som ger konkret input till genomförandet.
Vi har hittat och inlett samarbete med Barka foundation i Polen. Oerhört inspirerande och med flera internationella utmärkelser och direkt påverkande på polsk lagstiftning inom socialt företagande, hemlöshet och social omsorg. Vi satsar på att de besöker oss och vi dem. De har lyckats skapa lokala samarbeten på flera orter genom spridning av sin modell. Det kan vi lära av. De vill lära hur vi får god lönsamhet och hög kvalitet. http://www.barka.org.pl/node/115

Medfinansiärer

 • Allmänna arvsfonden
 • Arbetsförmedlingen HK
 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • Coompanion
 • Coompanion Kooperativ Utveckling Stockholms län
 • Försäkringskassan i Västra Götaland
 • Förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
 • Kriminalvården Region väst
 • Nationella program
 • Utbildning och arbetsmarknad
 • Vuxenutbildning och Arbetsmarknad, Jobbcentrum
 • Växjö kommun Arbete och Välfärd
 • X-Cons Stockholm

Samarbetspartners

 • Basta
 • Coompanion Göteborgsregionen
 • Föreningen SKOOPI Sociala kooperativens intresseor
 • Macken Ekonomisk förening
 • Nationella program
 • Vägen ut!
 • X-Cons Stockholm

Kommun

 • Bjuv
 • Boden
 • Botkyrka
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Göteborg
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Jönköping
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Luleå
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Partille
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Stockholm
 • Sundsvall
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örebro
 • Örkelljunga
 • Österåker
 • Östra Göinge