Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Estetiskt-praktiska byggutbildningar i skärgårdens kulturmiljöer

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFredrika Bremergy/Fredrik
KontaktpersonCarin Flemström
E-postflemstromcarin@gmail.com
Telefonnummer08-50151713
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-01 till 2014-10-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Stockholms skärgård är utsatt för ett starkt exploateringstryck. Områdets bebyggelsemiljöer riskerar förvanskning. Vi vill bidra till skyddande och utveckling av kulturmiljöerna genom kunskapsutveckling.

Vårt sätt att bidra till kulturmiljön är att stödja utvecklingen av utbildningar i traditionellt husbyggande och underhåll på alla utbildningsnivåer. Fastighetsägare och byggföretag ska kunna välja personal som har rätt kunskaper.

Utbildningarna har såväl ett estetiskt som praktiskt innehåll och bör kunna attrahera även ungdomar/vuxna som inte normalt söker till byggsektorn.

Det bästa av traditionella kunskaper och nya kunskaper ska tas till vara samtidigt som vi minskar arbetslösheten

Bakgrund

Många ungdomar väljer högskoleförberedande gymnasieprogram utan att gå vidare till högskolestudier efteråt – samtidigt som yrkesutbildningar som utbildar mot yrken där det råder brist på arbetskraft inte har tillräckligt sökande – i detta fall bygg- och anläggningsprogrammet.

Vi vill utveckla metoder att nå och motivera dessa ungdomar att våga satsa på ett hantverksyrke. Detta medför givetvis också att vi vill utveckla pedagogiska modeller som kan engagera ungdomarna.

Vi vill få tillvarata hantverkskunskaper som vi tror att många arbetslösa med utländsk bakgrund har.


Stockholms skärgård är utsatt för ett starkt exploateringstryck. Områdets bebyggelsemiljöer riskerar förvanskning.

En insikt är att det kräver en kunskapsutveckling lokalt och nationellt om svenska trähus, både för renoveringar och för nybyggnation, samt att detta också kan förstärka besöksnäringen, och minska ungdomsarbetslösheten.

Ett partnerskap har bildats med Dalarö som bas där representanter för ungdomsutbildningar, arbetsmarknadsprojekt, högskolan, arkitekter, konstvetare, fastighetsägare, företagare och lokala föreningar försöker verka för att öka medvetandet och kunskapen om hur kulturhus underhålls och restaureras.

Partnerskapet vill nu utveckla utbildningar i samverkan mellan ungdomsskolan, arbetsmarknadsutbildningar och högskolan som kan locka nya grupper sökande till byggutbildningarna i och med att man utvecklar en ny profil.

Vilka problem ska lösas?
A. Brist på sökande till byggutbildningar, behov av en bredare ungdomsgrupp där också ungdomar med estetiska intressen kan efterfråga hantverksutbildningar. De ungdomar som utbildas på bygg- och anläggningsprogrammet blir ofta snickare utan den kompetens som behövs för att kunna renovera hur i känsliga kulturmiljöer
B. Bristande kunskaper om vilka utlandsfödda som har den typ av hantverksbakgrund så att de med mindre kompletteringar kan arbeta med skärgårdens kulturmiljöer
C. Brist på kunniga hantverkare och handledare med specialkompetens, en åldrande yrkeskår
D. Brist på hantverks o byggföretag som förstår kulturmiljöfrågorna vilket leder till att man renoverar på ett felaktigt sätt.
E. Brist på kulturmiljökunskap hos lagstiftande myndigheter vilket gör att regelverket är illa anpassat till kulturmiljöerna

Detta leder till att kulturmiljön förvanskas och inte sköts om med rätt kunnande och rätt material.
Intresset för kulturmiljön har lett till en insikt om att vi måste öppna en ny nisch inom marknaden för hantverkare och vår hypotes är att detta låter sig göra genom att vi kan erbjuda arbetskraft med rätt kompetens.

Vi har i diskussionerna inför förstudien insett att denna typ av arbete som medger stort medinflytande, ofta små arbetsplatser och där man får använda både praktiska och estetiska förmågor kan vara intressant för ungdomar som har behov av närhet till arbetsledning, begriplighet och trygghet – mao ungdomar som är vilse när det gäller sina framtidsval.

Vi är också av den uppfattningen att många utlandsfödda har en intressant hantverksbakgrund men behöver komplettera sina kunskaper med svensk byggtradition varför vi gärna vill rikta oss också till denna grupp. Det har också en betydelse ur integrationssynpunkt. Därför vill vi också inventera denna grupp.

Nya möjligheter och metoder
- Utveckla utbildningar som kombinerar bygghantverkskunskaper med kultur/estetiska kunskaper och modern teknik.
- Utveckla utbildningar som ger en helhet – t.ex inte bara att man renoverar ett gammalt hus utan man arbetar också med inredning och möbler. Byggkunskaper varvas med kulturhistoria och utbildning i konsthantverk.
- För ungdomar med dålig motivation tror vi att detta att se helheten har stor betydelse.
- Det är också viktigt att ungdomarna ser ett tydligt resultat av sitt arbete – något man kan visa upp.
- Skapa ett nätverk för samverkan mellan byggutbildningar och kulturmiljöansvariga
- Genomför praktiska exempel – pilotprojekt.
- Samla fastighetsägare till kulturhus att efterfråga rätt kunskaper – skapa en marknad för företag som profilerar sig.
- En ny profil Estetiskt/Praktiska utbildningar så att nya grupper av ungdomar/vuxna blir intresserade.
- Vi behöver också bli bättre på att ta tillvara på kunskaperna hos arbetslösa vuxna med utländsk bakgrund.
- Skapa ett forum – en plats för inspiration när det gäller underhåll av kulturmiljöer – Dalarö Tullhus.

Sammanfattningsvis kan en lyckosam satsning inom partnerskapet få fler att gå från utanförskap och utbilda sig till yrken där det finns jobb att få, samtidigt som företagen kan hitta rätt kompetens för att fortsätta växa och bidra till tillväxt i vårt närområde.

Omvärldsanalys
Kartläggning och bildande av nätverk med byggnadsvårds intresse runt om i Sverige och då även där man förenar traditionellt hantverk med modern teknik. I nätverket finns Trä akademien i Kramfors redan med. Inventering av om det finns exempel på estetiskt praktiska utbildningar någon annan stans. Carl Malmstensskolan i Linköping? Har detta provats tidigare kan vi lära oss av andra projekt i Sverige? Finns det möjligheter till samverkan över kommun och länsgränserna?

Omfattning/avgränsning
Projektets omfattning beror på den kartläggning som görs av marknaden. Hur avgränsar vi oss till den ordinarie ungdomsskolan/vuxenutbildningens uppdrag? Vilka hantverksyrken ska projektet ge kulturmiljökompentens i? Vi ser en prioritering till snickare och målare. I förstudien måste vi också ta ställning till en geografisk avgränsning. Hur strikta ska vi vara i skärgårdsperspektivet? Arbetshypotes: Det är skärgårdsperspektivet som gör det så unikt och finns i vårt närområde. Ska fler skärgårdskommuner tas in i projektet? (Nynäs, Nacka, Tyresö och Värmdö) Har vi intresse av samverkan med andra regioner, t.ex. hela Östersjökusten? Transnationellt med andra länder runt Östersjön? Bland förstudiens initiativtagare finns också ett stort intresse för den påverkan projektet kan ha lokalt för en kunskapsbaserad besöksnäring. Här måste vi diskutera möjligheter men också avgränsningar.

Metoder och arbetssätt
Vår metod i förstudien är att möta parterna, arbeta aktivt genom partnerskapet, ordna konferenser för de olika intressentgrupperna men också träffa olika företrädare och även enskilda personer. I möten med enskilda intressenter kommer vi att ha en frågemall och vi har också en möjlighet att följa upp genom enkäter. Dokumentationen görs fortlöpande och det mer principiella offentliggörs direkt genom den hemsida som partnerskapet redan har. Projektledningen kommer också ta del av de utredningar och forskningsrapporter som finns på området.

Målsättning

Övergripande mål

Vi vill skapa en ny arbetsmarknad – underhåll/restaurering av kulturbyggnader men också nybyggnation där gammal kunskap möter ny teknik.

Fastighetsägare och byggföretag ska kunna välja personal som har rätt kunskaper.

Utbildningarna har såväl ett estetiskt som praktiskt innehåll och bör kunna attrahera även ungdomar/vuxna som inte normalt söker till byggsektorn. Utbildningen bör också vara av intresse för flyktingar med en hantverksbakgrund.

Det bästa av traditionella kunskaper och nya kunskaper ska tas till vara.

Vårt sätt att bidra till kulturmiljön är att stödja utvecklingen av utbildningar i traditionellt husbyggande, måleri och underhåll på alla utbildningsnivåer.

Vi vill bidra till skyddande och utveckling av kulturmiljöerna genom kunskapsutveckling.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Se jämställdhetsintegrering.

Transnationellt samarbete

Vi ser stor potential i samverkan med övriga Östersjöländer.
Den snabbast växande invandrargruppen i Haninge är polska byggnadsarbetare. Vi vill under projekttiden kartlägga denna grupp och om det här finns bra handledare och även om behovet av introduktionsutbildningar.

Kommun

  • Haninge