Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

EU-medborgare

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbete och Sysselsättning
KontaktpersonThomas Bjarke
E-postthomas.bjarke@stadsmissionen.se
Telefonnummer0704-25 64 02
Beviljat ESF-stöd9 896 538 kr
Total projektbudget25 107 863 kr
Projektperiod2010-11-01 till 2014-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Stockholms Stadsmissions "Råd- och stödverksamhet för EU-medborgare i Stockholm" ansöker inom programområde 2 - ökat arbetskraftsutbud.

Projektets syfte är att utforma en innovativ arbetsmodell som förhindrar social och ekonomisk utestängning av utländska EU-medborgare i Stockholm. Arbetsmodellen ska utvecklas genom metodutveckling i praktisk verksamhet. Projektet ska upprätta en råd- och stödverksamhet för EU-medborgare i Stockholm med svag anknytning till den svenska arbets- och bostadsmarknaden. Projektet ska verka resurssamordnande och opinionsbildande genom ett nyskapande transnationellt nätverk och arbeta för EU-medborgares inkludering i det svenska samhället alternativt återvändande till ursprungsländer. Arbetsmodellen avses att spridas till andra städer och regioner i Sverige, Norden och resten av Europa.

Projektperioden omfattar mobiliseringsfas (1 november 2010 t.o.m. 28 februari 2011) samt genomförande (1 mars 2011 t.o.m. 28 februari 2013).

Bakgrund

BAKGRUND TILL PROJEKTET
Inom Stockholms Stadsmissions sociala verksamheter (liksom inom andra ideella organisationer i Stockholm) har man under flera års tid märkt av ett stadigt ökande antal nödställda utländska EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som har kommit till Sverige via ett annat EU-land. De har kommit till Sverige i syfte att söka arbete men tvingas ändå vända sig till ideella organisationer för att tillgodose sina basbehov. De lever ofta i hemlöshet men nekas ekonomiskt stöd från kommunen. Ansvarfördelningen mellan Stockholms stads socialtjänst och ursprungsländernas ambassader när det gäller EU-medborgares hjälpbehov är ibland oklar. Försörjningssvårigheter och/eller hemlöshet bidrar till EU-medborgarnas ekonomiska och sociala utestängning och ökar risken för en rad negativa konsekvenser (t.ex. psykisk och fysisk ohälsa, ökad skuldbelastning, kriminalitet och missbruk). Erfarenheterna av och farhågorna för målgruppen delas av andra ideella organisationer i Stockholm (t.ex. Convictus, Frälsningsarmén, Ny Gemenskap och Röda Korset) och Stockholms stad, liksom organisationer i andra nordiska storstäder.

Stockholms Stadsmissions sociala verksamheter vänder sig traditionellt till svenska medborgare som lever i hemlöshet varav många har ett aktivt missbruk eller är psykiskt långtidssjuka. Utländska EU-medborgare som lever i socialt och ekonomiskt utanförskap har behov som inte kan tillgodoses i den miljön och Stockholms Stadsmission efterlyser därför en separat verksamhet dit hemlösa EU-medborgare som stadigvarande vistas i Stockholms stad kan hänvisas.

ENKÄTUNDERSÖKNING AV MÅLGRUPPEN
Under två tillfällen under mars och april 2010 utförde Stockholms Stadsmission en enkätundersökning bland de ca 30-50 utländska EU-medborgare som besöker organisationens sociala verksamheter varje dag. I enkätundersökningen, vars syfte var att kartlägga gruppens erfarenheter och kunskaper om svenska arbetsförhållanden och sociala rättigheter, deltog 25 respondenter. Majoriteten av respondenterna levde i hemlöshet i Stockholm trots ofta lång arbetslivserfarenhet från ursprungsländer och flera kortare tidigare anställningar i Sverige. De respondenter som hade haft kontakt med sociala myndigheter rapporterade att de hade blivit nekade ekonomiskt bistånd annat än för akuta nödsituationer.

LFA-WORKSHOP MED PROJEKTETS INTRESSENTER
En LFA-workshop (Logical Frame Approach) med projektets potentiella intressenter hölls den 6 maj 2010 med 26 deltagare. Representanter för olika ideella organisationer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo närvarade, liksom representanter för fackföreningar, utbildningsinstitut, Stockholms stad (Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen) och Försäkringskassan. Mötesdeltagarna enades om en gemensam problembild, att ”det saknas lösningar för att förhindra utestängning av fattiga, jobbsökande utländska EU-medborgare i våra städer”, och formulerade orsaker och konsekvenser som detta problem kan ge upphov till för målgruppen i Stockholm. Majoriteten av mötesdeltagarna visade stort engagemang för och insyn i problematiken och målgruppen.

FOKUSGRUPPSMÖTE MED MÅLGRUPPEN
Ett fokusgruppsmöte med hemlösa EU-medborgare som frekventerar de öppna sociala verksamheterna inom Stockholms Stadsmission, Ny Gemenskap och Convictus hölls den 21 maj 2010 med processtöd samt tolkassistans på engelska, rumänska, polska, ryska och franska. Mötet samlade 23 deltagare från främst Rumänien och Polen. Mötesdeltagarna uttryckte en stor frustration över den bristfälliga information om svenska samhällsförhållanden och samhällsstöd tillgänglig för dem. Diskriminering och social utestängning baserad på etnicitet och bristfälliga språkkunskaper i svenska och engelska bedömdes också av mötesdeltagarna att utgöra ett hinder för anställning i Sverige. I övrigt uttalade gruppen ett stort behov av och önskan om arbete och ordnat boende.

UTANFÖRSKAPSPROBLEMATIK FÖR DJUPARE ANALYS I MOBILISERINGSFAS
Hemlösa EU-medborgare som lever i fattigdom och socialt utanförskap saknar ofta ingångar till den information som är nödvändig för att hitta arbete och förhindra utanförskap, en erfarenhet som delas av både de ideella organisationerna i Stockholm liksom Stockholms stad Målgruppen har heller inte tillgång till (eller är berättigade) samhällsstöd från kommunala insatser för sin egen försörjning och boende.

Vid sidan av svåra ekonomiska förhållanden och social utestängning (ofta på etnisk grund) i ursprungsländer utgör en brist på relevant och korrekt information om svenska arbetsförhållanden och tillgängliga samhällsinsatser ett starkt skäl till att målgruppen kommer till Stockholm. Målgruppen har ofta felaktiga föreställningar om att det i Stockholm är enkelt:
• att hitta billigt boende
• att hitta ett arbete
• att leva billigt och spara pengar inför återvändande till ursprungsländer

Fattigdom, bristande kunskap om svenska arbetsförhållanden och sociala rättigheter samt svaga eller obefintliga kontakter med arbetsmarknaden försvårar möjligheten till anställning och säkerställning av boende. För en stor del av gruppen utgör även bristande språkkunskaper i svenska och engelska hinder till anställning och ordnat boende.

ARBETSMODELL FÖR RÅD- OCH STÖDVERKSAMHET
Projektets syfte är att utforma en ny arbetsmodell som förhindrar social och ekonomisk utestängning av utländska EU-medborgare i Stockholm. Arbetsmodellen ska utvecklas genom metodutveckling i praktisk verksamhet. Projektets huvudaktivitet under genomförandefasen kommer att bestå av en råd- och stödverksamhet som har till uppgift att informera om svenska samhällsförhållanden och förmedla kontakt mellan offentliga myndigheter eller ideella organisationer och målgruppen både i Sverige och i EU-medborgares ursprungsländer. Projektet ska bidra till ökade kunskaper och viss kompetensutveckling i syfte att bättre rusta målgruppen för den europeiska arbetsmarknaden och underlätta för målgruppens sociala inkludering i samhället. Projektet önskar sprida arbetsmodellen för att väcka transnationellt europeiskt ansvar för målgruppen och för att motverka och förebygga ekonomiskt och socialt utanförskap för alla EU-medborgare.

Projektet ska verka nätverksbaserat genom innovativa och transnationella samarbeten med offentliga myndigheter och ideella organisationer både i Sverige, Norden och i målgruppens europeiska ursprungsländer (t.ex. socialtjänster, försäkringskassor, kulturföreningar, ambassader, fackliga och politiska organ, arbetsförmedlingar samt andra sociala hjälpverksamheter) för att både förebygga och motverka social och ekonomisk utestängning av målgruppen. Det nätverkbaserade samarbetet med andra nordiska städer kommer att undersöka möjligheten att utveckla en bestående samorganisation kring den migrerande delen av målgruppen.

Kartläggning av målgruppen, fördjupande behovs- och problemanalys samt omvärldsanalys kommer att utföras under mobiliseringsfasen. Projektet kommer också att utreda om det finns extraordinärt utsatta grupper pga. etniskt ursprung eller andra omständigheter inom målgruppen.

Syfte

RÅD- OCH STÖDVERKSAMHET
Projektets syfte är att utforma en ny arbetsmodell som förhindrar social och ekonomisk utestängning av utländska EU-medborgare i Stockholm. Arbetsmodellen ska utvecklas genom metodutveckling i praktisk verksamhet. I detta syfte ska projektet upprätta en råd- och stödverksamhet för utländska EU-medborgare som stadigvarande vistas i Stockholm utanför eller med svag anknytning till den svenska arbets- och bostadsmarknaden. Verksamheten ska erbjuda visst basbehovsstöd samt arbeta nätverksbaserat med inkludering alternativt återvändande enligt en trefasmodell:

1) Kvalificerat råd och stöd om enskildas rättigheter och skyldigheter i Sverige vilket omfattar:
• allmän rådgivningsverksamhet med individuell vägledning samt
• nätverksuppbyggnad och samordning av resurser kring målgruppen.

2) Möjlighet till vissa förberedande insatser i syfte att rusta målgruppen för den europeiska arbetsmarknaden, t.ex.:
• visst stöd via ambassader för betygsvalidering,
• volontärbaserad basal språkträning och
• insatser från Arbetsförmedlingen för information om regler och förutsättningar på den svenska och europeiska arbetsmarknaden.

3) Möjlighet till återvändande till ursprungsländer genom nätverksbaserat samarbete med offentliga myndigheter och ideella organisationer både i Sverige, Norden och i målgruppens europeiska ursprungsländer (t.ex. socialtjänster, försäkringskassor, kulturföreningar, fackliga och politiska organ, arbetsförmedlingar samt andra sociala hjälpverksamheter).

Under mobiliseringsfasen kommer behovet och möjligheten för ett eventuellt tillfällighetsboende för projektdeltagare att utredas.

ÖVERGRIPANDE PERSPEKTIV OCH SYFTE
Projektet ska verka informerande, stöttande och resurssamordnande genom:
• basbehovsperspektiv,
• informationsperspektiv,
• förhindrande av utestängningsperspektiv,
• återvändandeperspektiv (hänsyn kommer även tas till enskildas eventuella skyddsbehov i planer för återvändande), och
• nätverksskapande, samordnande och opinionsbildande perspektiv.

Projektet ska verka nätverksbaserat genom innovativa och transnationella samarbeten med offentliga myndigheter och ideella organisationer både i Sverige, Norden och i målgruppens europeiska ursprungsländer (t.ex. socialtjänster, försäkringskassor, kulturföreningar, ambassader, fackliga och politiska organ, arbetsförmedlingar samt andra sociala hjälpverksamheter) för att både förebygga och motverka social och ekonomisk utestängning av målgruppen.

Målsättning

Målsättning och mätbara mål för projektet kan delas in i individ-, organisations- och samhällsnivå.

INDIVIDNIVÅ - MÅLSÄTTNING
Projektets övergripande målsättning på individnivå är att underlätta för och motivera hemlösa utländska EU-medborgare i ekonomiskt och socialt utanförskap att ta avgörande beslut om sin livssituation baserade på relevant och korrekt information om svenska samhällsförhållanden. Genom verksamhetens hemsida kan projektet korrigera utländska EU-medborgares eventuellt felaktiga uppfattning om det svenska samhällssystemet innan individen har lämnat sitt ursprungsland. Genom rådgivningsverksamhet i Stockholm kan projektet stötta individens inkludering i det svenska samhället alternativt underlätta individens återvändande till sitt ursprungsland.

Mobiliseringsfasen ska etablera informationskanaler, utreda målgruppens behov av information och inhämta och färdigställa korrekt och relevant information. Deltagarna ska mobiliseras genom en tillfällig samlingslokal som erbjuder visst basbehovsstöd. Lärande och kartläggning av målgruppens problem- och behovsbild görs dels kontinuerligt genom daglig kontakt mellan målgruppen och verksamhetens anställda men också genom ytterligare enkätundersökningar och/eller djupintervju av deltagarna.

INDIVIDNIVÅ - MÄTBARA PROJEKTMÅL
De mätbara individmålen uppskattas genom ett enkätbaserat självskattningsinstrument som utvecklas inom projektet.
• Projektdeltagarna ska uppleva ökad egenmakt (dvs. förmåga att själv kunna påverka sin livssituation).
• Projektdeltagarna ska uppleva ökade kunskaper och viss kompetensutveckling.
• Projektdeltagarna ska uppleva ökad tillgång till ett stödjande nätverk.
• Projektdeltagarna ska uppleva ökad möjlighet till hållbar försörjning/arbete.
• Projektdeltagarna ska uppleva ökad hälsa, vilket inkluderar minskat missbruk och minskad psykisk ohälsa.

ORGANISATIONSNIVÅ – MÅLSÄTTNING
Målsättningen på organisationsnivå är att säkerställa ett transnationellt kontaktnät av offentliga myndigheter, ideella organisationer och politiska organ inom Sverige, Norden och ytterligare EU-länder för samarbete över målgruppen. Projektets ambition är att genom nätverksskapande, resurssamordnande och påverkansarbete skapa en arbetsmodell som kan förankras på strategisk nivå inom andra organisationer i Sverige, Norden och andra EU-länder. Potentiella samverkanspartner är det europeiska EURoma network, EU-kommissionen och andra pågående projekt i EU.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad har genom Eurocities (ett nätverk för stora städer i Europa) kontakt med europeiska storstäder som står inför en liknande problematik. Genom detta nätverk finns möjligheter till samarbete med andra städer i Europa. Eurocities Social Affairs Forum har för avsikt att under hösten söka medel hos European Foundation Center för ett transnationellt projekt för att utveckla arbetet med målgruppen. Förvaltningen har anmält sitt intresse för att delta i ett sådant projekt.

Mobiliseringsfasen ska kartlägga de roller och aktiviteter som projektets samarbetspartner och medfinansiärer kan bistå verksamheten. Projektets problembild delas av många skilda aktörer och organisationer runt om i Sverige, Norden och resten av Europa med vilka samverkan ska etableras. Lärande och uppföljning sker dels genom kontinuerlig kontakt mellan organisationer och dels under konferenser med intressenter, samarbetspartners och medfinansiärer. SWOT-analys kommer att genomföras.

ORGANISATIONSNIVÅ – MÄTBARA PROJEKTMÅL
• Basutbildning av projektorganisation hålls i november 2010
• Inledande konferens med projektorganisation och övriga intressenter hålls i januari 2011
• Projektets styrgrupp sammanträder minst två gånger under mobiliseringsfasen
• Projektets arbetsgrupp sammanträder minst fyra gånger under mobiliseringsfasen
• Projektets lokala referensgrupp sammanträder minst tre gånger under mobiliseringsfasen
• Projektets regionala referensgrupp sammanträder minst två gånger under mobiliseringsfasen
• Minst en spridningskonferens hålls under genomförandefasen

SAMHÄLLSNIVÅ – MÅLSÄTTNING
Projektets övergripande målsättning på samhällsnivå är att verka resurssamordnande och opinionsbildande både inom Sverige, Norden och övriga länder i Europa för att underlätta målgruppens situation såväl i Sverige som i ursprungsländer.

Mobiliseringsfasen ska analysera, kartlägga och kvantifiera möjliga projektmål till opinionsbildande samverkan mellan media, offentliga myndigheter, ideella organisationer och politiska organ i Sverige, Norden och målgruppens ursprungsländer. Kontakt har etablerats med ideella organisationer i Stockholm (t.ex. Frälsningsarmén, Läkare i världen, Ny Gemenskap, Röda Korset) och övriga nordiska storstäder (t.ex. stadsmissionerna i Göteborg, Helsingfors, Köpenhamn, Malmö och Oslo) och offentliga myndigheter (t.ex. ett flertal ambassader, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen) som har visat stort intresse för att delta i eller samverka med projektet.

SAMHÄLLSNIVÅ – MÄTBARA PROJEKTMÅL
• Projektet ska verka för att en strategi på EU-nivå utformas för att effektivt minska utsattheten hos fattiga kringresande EU-medborgare.
• Projektet ska verka för att minst fyra andra städer inom andra EU-länder tar del av projektets arbetsmodell genom ideella och kommunala organisationer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektets genomförande och aktiviteter ska utformas så att samtliga som berörs av projektet kan delta i arbetet, oavsett eventuellt funktionsnedsättning. Det kan ställas krav på anpassade lokaler, särskild utrustning eller hjälpmedel som krävs för att aktivt kunna delta i aktiviteter. Projektorganisationen och målgruppens behov att tillgänglighetsanpassning ska kartläggas under mobiliseringsfasen och åtgärdas under genomförande.

För att säkra att tillgänglighetsperspektivet beaktas ska styrgrupp, arbetsgrupp samt medarbetare i verksamheten genomgå grundläggande utbildning i tillgänglighetsfrågor och mångfald som kommer att genomföras av processtöd för tillgänglighetsintegrering tidigt under mobiliseringsfasen.

Jämställdhetsintegrering

I den enkätundersökning som genomfördes med målgruppen under våren 2010 deltog endast en kvinna av 25 respondenter. I fokusgruppsmötet med målgruppen deltog återigen endast en kvinna av 23 deltagare. Detta kan möjligen förklaras genom att generellt fler män än kvinnor vänder sig till Stockholms Stadsmissions öppna sociala verksamheter. Mobiliseringsfasen kommer att närmare kartlägga målgruppens könsfördelning och kvinnornas situation. En SWOT-analys i jämställdhetsintegrering och mångfald kommer också att utföras.

Målgruppens medverkan i projektet kommer fortsätta att grunda sig på frivillighet och intresse. Däremot kommer en jämnare könsfördelning att eftersträvas i styrgrupp, arbetsgrupp och referensgrupp samt bland medarbetare i råd- och stödverksamheten, där även kulturell mångfald kommer att beaktas. Språkkunskaper relevanta för målgruppen kommer vara meriterande vid rekrytering till arbetsgruppen och verksamheten.

Transnationellt samarbete

Projektet grundas i nyskapande samverkan mellan nationella och internationella europeiska nätverk. Korrekt och relevant information om svenska samhällsförhållanden liksom om de i ursprungsländer är nödvändig för verksamhetens genomförande. Mobiliseringsfasen kommer att utforma nätverk av offentliga myndigheter, ideella organisationer och politiska organ i Sverige, Norden samt målgruppens ursprungsländer. Nätverken ska involveras och engageras genom konferenser, sammanträden och kontinuerlig kontakt. Projektet ska även verka resurssamordnande och opinionsbildande genom transnationellt nätverkskapande. Arbetsmodellen som projektet utformar kommer att spridas till övriga regioner i Europa (bl.a. övriga Norden och målgruppens ursprungsländer) och skapar ett distinkt mervärde för både Stockholmsregionen och övriga Europa.

Medfinansiärer

 • Stockholms Stad, Socialtjänst- o arbetsmarkn förvaltn

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker