Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Dubbelt så bra

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion Kooperativ Utveckling Stockholms län
KontaktpersonSusanne Johansson
E-postsusanne.johansson@coompanion.se
Telefonnummer08-4474806
Beviljat ESF-stöd10 196 406 kr
Total projektbudget10 196 406 kr
Projektperiod2011-06-15 till 2014-02-28
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projekt "Dubbelt så bra" syftar till att höja kompetensen hos minst 450 anställda personer som berörs av en större omställning i samhället då organisationer och kommuner utvecklar verksamhet i riktning mot socialt företagande. De sociala företagen som sociala innovationer, innovation rörande metod och kvalitetssäkring är viktiga delar av projektet. En transnationell del med partners i Östersjöområdet och Storbritannien ingår.

Bakgrund

Problemformulering

Enligt den regionala ESF-planen för socialfonden har regeringen avsatt resurser som ska styras till insatser för kompetensutveckling för anställda med svag ställning på arbetsmarknaden. Det gäller kvinnor och män som arbetar i branscher och sektorer som är utsatta för ett starkt omvandlingstryck och där kompetensutveckling är nödvändig för att utveckla ny kompetens för anställbarhet.

Det pågår en stark omställning för anställda hos föreningar som tidigare drivit främst traditionell föreningsverksamhet, för anställda i mindre sociala företag som vill växa för att kunna arbetsintegrera fler och för anställda i kommuner som utvecklar stödjande arbetsverksamheter i riktning socialt företagande.

ESF-planen framhåller vidare att ”en majoritet av branscherna efterfrågar marknadsanpassade utbildningar som inte främst är teoretiskt inriktade samt vidareutbildning av befintlig personal”. Detta projekt söker bidra till en lösning på det.
EU-kommissionen har lagt fram ”En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen – EU-åtgärder för att öka människors anställningsbarhet och främja arbetsmarknadsreformer” och framhåller att i dag är 23 miljoner människor utan arbete i EU. Det är 10 % av alla i arbetsför ålder, vilket får allvarliga följder för tillväxten och välfärdssystemen i EU. Agendan innehåller 13 insatser som har till syfte att reformera arbetsmarknaderna och utveckla arbetskraftens kompetens i enlighet med behoven.”

Riktade utbildningsinsatser till de anställda som främjar och arbetar i dessa företag kan rätt utformade både stärka dem på individuell nivå samtidigt som det säkrar verksamheten finansiellt i omställningen från bidrag till allt större intäkter av näringsverksamhet.

De arbetsintegrerande sociala företagens båda marknader nås ännu inte effektivt nog. Affärsrelationen med offentliga upphandlare, offentliga och privata bidragsgivare, och kunderna för de sociala företagens varor och tjänster måste utvecklas. Anställningar i sociala företag, näringsdrivande ideella föreningar och stiftelser och kommunala verksamheter som utvecklas mot självständiga sociala arbetskooperativ säkras bara om ny kompetens utvecklas.

Det finns ett särskilt anledning att skärpa både de anställdas och deras arbetsgivares arbete med kvalitetssäkring av både arbetssätt och det man producerar. De sociala företagen och den sociala ekonomin måste anpassa sig till att kunna konkurrera på den offentliga och privata marknaden. Offentliga anbud vinns bara med bra pris och dokumenterat bra kvalitet. Det behövs alltså kunskaper och färdigheter bland de anställda och i ledningarna om bra och internationellt beprövade metoder på området för att säkra verksamheternas överlevnad

I arbetet innan ansökan har Coompanion byggt partnerskapet genom att inbjuda grupper i sociala företag, föreningar, kommuner och myndigheter och samtidigt fråga dem om omställningsbehoven hos den egna personalen – det gällde både antalet individer, vilka yrkeskategorier och kompetensutvecklingsområden.

I svaren från samverkanspartnerna uppgav man översiktligt följande behov, något som ska utvecklas mer i detalj under mobiliseringsfasen och dessutom fördelas över de olika formerna av kompetensutveckling som planeras:

Yrkesgrupper och antal individer

21 ekonomer och administratörer
19 informatörer
19 projektledare
60 lokala arbetsledare
24 handledare och handläggare
13 säljare och uppköpare.
6 marknadsförare
20 jobbtorgsanställda
8 socialsekreterare
3 rehabsamordnare
24 anställda i medlemsorganisationer i Skoopi, Reseurscentra och Hela Människan
27 övriga (bl.a. lärare, rådgivare, verksamhetsutvecklare, chefer och lokalvårdare)

Totalt 244 individer har utpekats som målgrupp vid förundersökningen/enkäten februari 2011 vilket pekar på en slutlig målgrupp på minst 450 individer i planering och budget.
Uppgivet behov av kompetensutveckling i förundersökning innan projektansökan i termer av antal organisationer som pekat ut visst behov:
Det totala antalet aktörer är vid ansökningstillfället 19 st men innehåller sedan i sig medlemsföretag, medlemsorganisationer och medlemsmyndigheter.
Nedanstående kartläggning ger en överblick över de primära behoven av kompetensutveckling hos individerna anställda hos aktörerna. Den baseras på en enkät som tillställdes och besvarades av samtliga tillfrågade partners. De förval som angivits bygger på efterfrågan uppkommen vid samtal med deltagare vid seminarier under hösten 2011.

Enkäten innehöll konkreta frågor rörande:

1 Vilka individer som kunde behöva kompetensutveckling vi omställningen till socialt företagande
2. Vilka personalkategorier/yrkesgrupper det konkret rör sig om
3. Vilken kompensutveckling som efterfrågas för individerna
4. Vilka bidrag och roll aktören själv har kompetens nog att erbjuda i projektet.

Detta är den samlades svarsbilden på frågorna:

Att förstå och utveckla det sociala företagets särart på marknaden - 13 st aktörer
Ledning och organisering av sociala företags affärsverksamhet - 13 st aktörer
Att handleda och organisera anställda, medarbetare och frivilliga – 17 st aktörer
Det sociala företagets affärsplan - 13 st aktörer
Försäljning mot privat marknad - 13 st aktörer
Försäljning mot offentlig marknad - 11 st aktörer
Projektfinansiering av start, drift och utveckling - 10 st aktörer
Värdegrunden som tillgång i det sociala företaget - 8 st aktörer
Marknadsföring och information till kunder och intressenter – 13 st aktörer
Samverkan med privata företag (OCN och STROI) – 10 st aktörer
Projektledning för att skapa sociala företag – 9 st aktörer
Kvalitetsarbete – social redovisning/Visvardi – 10 st aktörer
Företagsekonomi och redovisning sociala företag – 11 st aktörer
Administrativa rutiner i sociala företag – 10 st aktörer
Social franchising – 6 st aktörer
Övrigt (begrepp, konflikthantering, lagar och avtal, arbetsmiljö) - 1 aktör per område

Coompanion har i denna projektbeskrivning utgått från den inledande kartläggningen innan projektets start och sökt skatta de slutliga volymerna och behoven, även med tanke på de nuvarande och kompletterande samverkanspartnernas behov. Under mobiliseringsfasen fördjupas analysen som beskrivs ovan och konkretiseras i aktivitetsplanen.

Problemformuleringen har utvecklats och fördjupats, särskilt med avseende på de omställningsbehov som individer och aktörer får när nya krav ställs på de anställda då verksamhetens karaktär och innehåll förskjuts från ideell inriktning till affärsmässig produktion av varor och tjänster – med bevarad värdegrund.

Projektets mervärde ligger i att det kompetensutvecklar grupper av anställda i sociala företag, föreningar och offentlig sektor som kan riskera att försvaga sin ställning på arbetsmarknaden då stora delar av den sociala ekonomin i allt högre grad övergår från frivilligt arbete och påverkansarbete (”röst”) till att driva avancerad tjänsteproduktion (”produktion”) i form av socialt och annat företagande. Då krävs många helt nya färdigheter och kunskaper bland de anställda.

Samtidigt understödjer projektet flera andra pågående och tilltänkta projekt på andra programområden och kvalitetssäkrar organisationers och offentligas arbete med att minska utestängningen från arbetsmarknaden. Både individens och organisationens överlevnad säkras.

Projektet bygger vidare på vunna erfarenheter, metoder och nätverk främst från projekten ”Kompetent Social Ekonomi (KSE)”, ”Kompetenta Anordnare (KA)” och det transnationella Equalprojektet ”Social Enterprise - From Solidarity to Market Success”. Projektet uppläggning baseras i hög grad på Coompanions 20-åriga erfarenhet av socialt företagande och diskussionerna i den sociala ekonomins regionala samorganisation Föreningen SLUP.SE. Därmed skapas både ett större sammanhang och ett kluster av regionala aktörer och projekt som drar åt samma håll vilket ger kraftigare effekter och en bättre resursanvändning.Syfte

Projektet syftar till att kompetensutveckla en stor grupp anställda inom den sociala ekonomin som är i omställning då det sociala företagandet växer i länet och landet liksom anställda i arbetsverksamheter i kommunerna och samordningsförbunden liksom i andra myndigheter och företag – med stort fokus på dem som berörs av omställningen mot socialt företagande och annan affärsutveckling inom främst länets sociala ekonomi.
En nära samverkan med flera andra projekt och deras utvecklingsarbete med personer som idag står långt från arbetsmarknaden sker, kommer så lång möjligt att samordnas och koordineras utbildnings- och utvecklingsprocesserna koordineras med varandra.
Dessutom prövas som en pilot en längre utbildning som på sikt kan bli en permanent nationell yrkeshögskoleutbildning. Denna del av projektet utvärderas särskilt vid två tillfällen för att kunna bli en del av en ansökan till Myndigheten för Yrkeshögskolan att bli permanent.

Kompetensutvecklingens utformning och metod måste understödjer utvecklande av den tvådelade uppgift som de anställda har i ett socialt företag – utveckling av den dubbla affärsidén (se mer om det under Metoder) och den sociala arbetsintegrering som denna verksamhet kräver. De sociala företagens målgrupp – de som arbetsintegreras – kommer anlitas som medutbildare i de kompetenshöjande insatserna för att understödja detta syfte.

Coompanion har analyserat vilka kriterier som gäller för att lyckas med sociala företag och har kommit fram till fem viktiga punkter, och de har alla bäring på den kompetens som krävs för att både främja och arbeta i de sociala företagen:

1. Affärsidén kommer att ge tillräckligt med pengar för att löner, inklusive med lönebidrag, kan betalas ut inom en överskådlig framtid. Under en övergångstid kan andra finansieringsformer för medarbetarna vara nödvändiga och viktiga och t.o.m. vara permanenta.

2. Finansiärer är villiga att bidra till en finansiering av utrustning, relevant tid och resurser för utbildning samt ytterligare period för hållbar processcoachning och företagsstödjande. Nya former av finansiering som donationer från företag och privatpersoner bör prövas vid sidan av offentlig projektfinansiering, upphandling och lån från kreditgivare.

3. En stabil kärna av motiverade människor som utför verksamhetens arbete. Kärnan, bestående av en professionell ledning och dito yrkeskunniga anställda behövs för kontinuitet och hållbarhet, en mellangrupp för förnyelse och energi samt en periferi för volym och genomströmning som samtidigt, rätt organiserad, ger lönsamhet.

4. Socialtjänst, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Kriminalvård och Samordningsförbund har ett nära samarbete med företaget utifrån kooperatörernas behov. De har dock ingen som helst makt över företagets ledning och beslutsfattande. De offentliga aktörerna bör samverka för att på bästa sätt ha nytta av det sociala företaget. Samverkansförbund är bra.

5. Målen, metoderna och företagandet präglas av ett tydliga ambitioner att främja kraftfulla empowermentprocesser där det sociala företagets målgrupp av anställda involveras och är delaktiga. Socialt företagande organiserat i arbetskooperativ form samt föreningslösningar där medarbetarna är naturligt delaktiga och medlemmar i ägarorganisationen (-erna) ger bästa resultaten.

Metod och innovation
De arbetsintegrerande sociala företagen har en ”dubbel affärsidé”. De säljer varor och tjänster som alla andra företag men de säljer också arbetsintegrering (praktik, rehab, sysselsättningsplats, utslussning m.fl. åtgärder) till den offentliga sektorn. Individens engagemang, deltagande och delaktighet i denna empowermentprocess är just det sociala företagets mervärde.

Det är av största vikt att de kompetenshöjande åtgärderna riktade till anställda hos aktörer som främjar, startar eller driver sociala företag är organiserade på ett sätt som understödjer det sociala företagets dubbla affärsidé och speciella ledning och organisering. Varje anställd i ett socialt företag organiserar runt sig själv och produktionen medarbetare som ännu inte har en anställning, men kan få en sådan om företagets affärer utvecklas positivt.

I projekt ”DUBBELT SÅ BRA” kommer mycket av det kompetenshöjande arbetet bestå i arbetsplatsförlagd utbildning och uppföljande handledning/rådgivning. Coompanion i hela Sverige har utvecklat gemensamma nya metoder och pedagogiskt material på detta område. En del av utbildningen kommer ske med ”medarbetarna” i de sociala företagen som medlärare – deras synpunkter på arbetssätt, organisering delaktighet och beslutsfattande i de sociala företagens arbete ska tas tillvara. Viss samordning och gruppering av det arbetsplatsförlagda lärandet kommer ske om det är motiverat av pedagogiska,eller ekonomisk skäl plus det positiva mervärdet av att de sociala företagens personal och ledningar bildar kollegiala nätverk.

Det arbetsförlagda lärandet kommer ske i workshops där egendokumentation av lärandet och dess resultat sker bl.a. i form av videoinspelningar, andra former av ljud- och bildupptagningar samt mer klassisk textdokumentation. Det mesta av detta material används bara internt i varje grupp och av utvärderare/följeforskare efter särskilda beslut rörande integritet och tystnadsplikt. Avsikten med vald metod är att öka självinsikten och att stärka effekterna av arbetsplatsutbildningen kopplats till kärnan i de arbetsintegrerande sociala företagens grundläggande idé och värde. En annan avsikt är att överbrygga anställdas och medarbetares ibland skilda tillgångar till skriftspråket.
De arbetsplatsförlagda insatserna kompletteras med inledande korta, bredare och mobiliserande utbildningar under slutet av 2011, fördjupande tematiska utbildningar utgående från vissa personalgrupper specifika behov under 2012 och 2013 samt de två årslånga pilotutbildning/yrkesutbildningarna.
KOMPLETTER

Yrkeshögskolepilotens utbildning bedrivs som distansutbildning på kvartsfart under 2 ggr 1 år. De 12-15 studerande i varje årslång utbildning delas upp i studiegrupper med 5-7 studerande i varje grupp. Varje grupp har en handledare från skolan att tillgå, handledaren har till uppgift att tillse att stödja de studerande i studiearbetet. Uppgifter görs individuellt och i grupp. Uppgifter kan vara litt. studier med reflektioner, intervjuer, studiebesök med skriftliga rapporter. Projektets partners, t.ex. stadsmissionens skola kan tillhandahålla undervisningslokaler och övriga pedagogiska resurser.Utbildningen innehåller huvudsakligen följande moment Introduktion till utbildningen: 2 dagar. Seminarier med delkurser: 8 tillfällen med utbildningar för att kunna leda, stödja, utveckla och samordna sociala företag och socialt företagande- projekt. Större teman är: Det sociala företagandets särart, den dubbla affärsidén, intressentanalys, etableringsanalys, att stödja empowermentprocesser, projektkunskap, ledarskap och organisation samt kvalitetssäkring. Avslutning och utvärdering: 2 dagar Mellan träffarna görs studiearbete i studiegrupper och individuellt, liksom telefonkonferenser och diskussioner via webben.Under fältstudierna medföljer en studiehandling för att leda den studerande att utifrån de teoretiska momenten i kursen inom området socialt företagande se hur dessa praktiseras. Att verklighetsanknyta de teoretiska delarna i praktisk erfarenhet ger de studerande en vidare beredskap under utbildningen att arbeta för sin kommande uppgift. Under icke studietid påbörjar de studerande med att initiera, utveckla projekt inom sociala företag. Att verklighetsanknyta de teoretiska delarna i praktisk erfarenhet ger de studerande en vidare beredskap under utbildningen att arbeta för sin kommande uppgift. Utbildningen ska syfta till att de studerande inhämtar tillräckliga kunskaper och färdigheter för att efter utbildningen inom verksamheter som: sociala företag, organisationer och socialförvaltningar, leda, stödja, utveckla och samordna sociala företag och socialt företagande- projekt.

Målsättning

Projektet har som konkreta mål:

att genom utbildning höja kompetensen för 450 anställda i organisationer, sociala företag och myndigheter i Stockholms län
att minst 10 sociala företag engageras i kompetensutveckling av sin personal
att minst 15 organisationer/föreningar engageras i kompetensutveckling av sin personal
att minst 5 lokala/regionala myndigheter engageras i kompetensutveckling av sin personal
att utveckla innovativa former för utbildning anpassade till det sociala företagandet
att understödja de sociala företagen som innovation i sig själva och de tjänster de erbjuder.
att bidra till etableringen av permanenta utbildningar i länet för framtida behov.
att uppnå effektiv samverkan med andra projekt angivna i denna ansökan
och genomföra projektet i ett aktivt och delaktigt partnerskap.

Mätbara mål, indikatorer och effekter:

Mål Indikator Effekt

Beredskap för omställning Upplevd beredskap Ökad kompetens
Vidgad individuell kompetens Ledares omdöme om detta Hållbart företag
Nå utpekad målgrupp med utb. Antal som deltagit i utb Ny kompetens
Uppnå angiven volym utb. Antal utbildningar Ny kompetens
Etablera sociala innovationer Antal nybildade sociala företag Arbetstillfällen
Etablera hållbara utbildningar Om ny yrkeshögskolekurs blir Ny etabl resurs
Etablera nya anpassade metoder Deltagares nöjdhet med dem Bättre lärande
Samverkan med andra projekt Antal samordnade aktiviteter Större genomslag
Delaktighet i partnerskapet Nöjdhet hos kontaktpersoner Ökad absorbtion

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I sociala ekonomins organisationer, och inte minst i de sociala företagen, finns många anställda med olika typer av funktionsnedsättning fysiska såväl som psykiska. Organisationerna är ofta intresseorganisationer för och med målgruppen men också sociala företag vars syfte är att integrera människor med arbetsnedsättning in på arbetsmarknaden t ex HSO. Stor kunskap finns därför i Coompanions och samverkanspartnern föreningen SLUP.SEs nätverk kring dessa frågor. I projektet kommer det att finnas resurser som har i uppdrag att granska utbudet av kompetensutvecklingen samt att bidra till utvecklingen av bl a tillgängligheten i de olika kompetensutvecklingsinsatserna.
Vidare ska projektet ge viss kompetensutveckling kring tillgänglighetsfrågor i övrigt samverka med systerprojekten SATSA och START där tillgänglighetsfrågan kommer att utvecklas i samband med nätverksträffar. Krav på tillgänglighet utifrån målgrupp och typ av kompetensutveckling kommer att ställas på samtliga utförare i projektet. All information som ges från projektet kommer att granskas innan det skickas ut eller läggs ut på Coompanions och partners hemsidor.
Hemsidorna kommer även, så långt det är möjligt, att anpassas för att så många som möjligt ska kunna använda den. Inom den sociala ekonomin är man van att arbeta med individer som har ett eller flera funktionsnedsättningar. Detta gäller i hög grad de sociala arbetskooperativen. Vid behov ska vi använda hjälpmedel så att tillgängligheten för alla är tillfredsställande. Erfarenheter och slutsatser från projektarbetet i de snart avslutade projektet ”Kompetent Social Ekonomi” och ”Kompetenta anordnare” ska implementeras i projektplanen under mobiliseringsfasen.

Jämställdhetsintegrering

Resultat av problem och behovsanalysen i mobiliseringsfasen ska införas i genomförandefasen. Ett övergripande mål med kompetensutvecklingen är att det blir en jämnare fördelning mellan män och kvinnor som arbetar med att främja start av, leda och arbeta i sociala företag. Ett andra mål är att stärka organisationernas och de sociala företagens kompetens i att beakta jämställdheten internt bl.a genom att uppmuntra till nytänkande och vara vaksamma på traditionell rollfördelning och arbetsuppgifter.
Kompetensutvecklingen bör uppmärksamma hur rekryteringar genomförs och av vem. Vad anses meriterande och vem gör denna bedömning? För att nå detta mål behövs kompetensutveckling för män och kvinnor i ledande ställning inom det sociala företagandet, dvs de som rekryterar nya ledare.

Problem- och behovsanalyser ska ha ett jämställdhetsperspektiv. För att säkerställa detta kommer organisationer aktivt ta del i den löpande behovsanalysen och finnas med i arbetet. Under kompetensutvecklingen ska kvinnors perspektiv belysas. Resurser kommer därför att avsättas för att mäta jämställdhetsintegreringen i projektet. Erfarenheter och slutsatser från projektarbetet i de snart avslutade projektet ”Kompetent Social Ekonomi” och ”Kompetenta Anordnare” ska implementeras i projektplanen under mobiliseringsfasen.

Transnationellt samarbete

De sociala företagens överlevnad och personalens arbetstillfällen säkras bl.a genom ett gediget arbete med kvalitetssäkring. Fördjupande erfarenheter av kompetensutvecklingsarbete och utbildningsmetoder med kvalitetssäkring och integrerande empowermentprocesser kommer hämtas från Östersjöområdet och även från Storbritannien. Här vinns även kunskaper att hämta hem, utbyta och genomföra egen utbildning i. Det gäller social redovisning, socioekonomiska bokslut, Social Return on Investment SROI, och de finska metoderna YM och SYTA. Ett inledande utbyte sker redan idag med Finland inom ramen för de pågående projekten ”Kompetent Social Ekonomi” och ”Kompetenta Anordnare”. Projekt ”Dubbelt så bra” har kompetenshöjning på området kvalitetssäkring som ett av de viktigaste målen och det transnationella arbetet ska understryka och fördjupa den inriktningen.

I ESF-rådets regionala plan framhålls ”att det transnationella arbetet ska olika aktörer, myndigheter frivilligorganisationer, arbetsmarknadens parter och företag mötas inom området arbetsmarknad - utbildning med målet att minska utestängning och utslagning. Det transnationella samarbetet kan användas både som ett verktyg för innovation, dvs. inhämtning och spridning av nya idéer, och som ett verktyg för strategisk påverkan”.

”Dubbelt så bra använder resultat som prövats i flera länder och utvecklingsarbete som beaktar flera olika perspektiv kan få ett mer framgångsrikt genomslag och omsättning i ordinarie verksamhet också i Sverige.

Konkretisering av transnationella aktiviteter:
Workshops inom och utanför Sverige med partners främst från Östersjöregionen
En egen konferens i Sverige med inslag från tre länder
Praktikveckor med studiebesök på sociala företag och hos aktörer som utbildar på området
Utbildning i kvalitetssäkringsmetoder baserat på etablerad internationell kunskap som anpassats till att passa svenska förhållanden och även mindre aktörer.

Samarbetspartners

 • Blå vägen
 • Coompanion Roslagen
 • Föreningen SKOOPI Sociala kooperativens intresseor
 • Föreningen Skyddsvärnet/Kansli
 • Hela Människan Botkyrka Salem
 • Samma som ovan
 • Samordningsförbundet Östra Södertörn
 • Sensus Stockholm-Gotland
 • SLUP.SE
 • Socialtjänst och arbetsmarknds förvaltningen
 • Stadsmissionens skola
 • Svenska Röda Korset
 • Verdandi Stockholmsdistriktet
 • X-Cons Stockholm
 • Ågesta Folkhögskola

Deltagande aktörer

 • Blå vägen
 • Coompanion Roslagen
 • Föreningen SKOOPI Sociala kooperativens intresseor
 • Föreningen Skyddsvärnet/Kansli
 • Hela Människan Botkyrka Salem
 • Samma som ovan
 • Samordningsförbundet Östra Södertörn
 • Sensus Stockholm-Gotland
 • SLUP.SE
 • Socialtjänst och arbetsmarknds förvaltningen
 • Svenska Röda Korset
 • Verdandi Stockholmsdistriktet
 • X-Cons Stockholm
 • Ågesta Folkhögskola

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker