Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Diversa

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsförmedlingen Stockholm huvudkontor
KontaktpersonVanja Bardh Olsson
E-postvanja.bardh-olsson@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4861056
Beviljat ESF-stöd4 763 904 kr
Total projektbudget4 763 904 kr
Projektperiod2010-08-01 till 2012-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Diversa är ett projekt i samarbete mellan Af och kommunerna i Botkyrka, Huddinge och Södertälje. En förprojektering konstaterade behov och resurser för att öka personalens kunskap och trygghet och därmed minska risk för diskriminering. Diversas mål är att minska risken för diskriminering och diskriminerande strukturer. Genom kompetensutveckling ökar kunskaper om likheter och olikheter, vilket ger ett bättre bemötande. Särskild utbildning för flerspråkiga ger utökade kunskaper och möjlighet att utveckla nya insatser inom flerspråkig service. Särskild utbildning inom vägledning ger medarbetare chans att utveckla sitt arbetssätt. Framgångsrika insatser, arbetssätt och strukturer ska sen spridas. Diversa främjar likabehandling genom att påverka individ, system och strukturer. Ett samhälle i utveckling - bl a genom kommande reform inom introduktionen av nyanlända - behöver kompetens för bl a likabehandling och flerspråkig service, och Diversas möjligheter till strategisk påverkan är stora.

Bakgrund

Diversas förprojektering (Dnr 2009-3010070) bedrevs i samverkan mellan Af och tre kommuner under hösten 2009. Förprojekteringen visade att:
- mer än hälften av alla sökande/brukare/klienter hos Arbetsförmedlingen och kommunerna i AMO Huddinge och Södertälje (Södertörn inklusive Nacka och Värmdö) är utrikes födda
- kunder i allmänhet och utrikes födda kunder i synnerhet löper risk för diskriminering. Risker finns i det individuella mötet, men också i form av diskriminerande strukturer. Den diskriminerande struktur som närmast avses i Diversa är att service inom Arbetsförmedling och kommuner i praktiken inte är tillgänglig för alla på samma villkor, utan bl a har inbyggda krav på kunskaper i svenska.
- Problemet med diskriminering leder till att sökande/brukare/klienter inte får det stöd de behöver och har därmed svårare att komma in på arbetsmarknaden.
- Problemet leder också till att den diskriminering som förekommer på arbetsmarknaden inte motverkas tillräckligt aktivt.
- bland personalen finns språk- och kulturrelaterad kunskap och kompetens som kan tas bättre tillvara
- flerspråkig personal behöver stöd för att kunna utvecklas och använda sina språkkunskaper i arbetet
- genom kompetensutvecklingsinsatser kan personalen utveckla sin kunskap och förmåga till ett respektfullt och korrekt bemötande av samtliga kunder - både sökande/brukare och arbetsgivare - oavsett kön, etnicitet osv
- ett intersektionellt perspektiv är centralt för att förebygga och motverka fördomar och diskriminering.
- Kommande reform inom introduktionen av nyanlända invandrare (Prop 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd) innebär ett stort behov av kompetensutveckling inom Arbetsförmedlingen, av kompetensöverföring och erfarenhetsutbyte mellan Af och kommunerna, samt av gemensamt utvecklingsarbete för att arbeta med gemensamma målgrupper och överlappande ansvarsområden. Förändringens omfattning och betydelse innebär stora omställningsbehov i Arbetsförmedlingens och kommunernas verksamheter.

Slutsatserna i förprojekteringen har dragits utifrån flera olika underlag, varav samtliga har involverat både Arbetsförmedling och kommunerna:
- ENKÄT TILL MÅLGRUPPEN. En enkät skickades till samtlig personal i de involverade verksamheterna för att kartlägga personalens språk- och kulturrelaterade kunskaper. Analysen av inkomna svar visade att 10-15 % av personalen har goda eller mycket goda kunskaper i minst ett annat språk än svenska. De flesta flerspråkiga är intresserade av att utveckla sin kompetens, och en stor majoritet av de svarande anser att verksamheten skulle förbättras genom nya tjänster inom flerspråkig service.
- i DISKUSSIONER MED MÅLGRUPPEN om bemötandefrågor anges osäkerhet kring det "annorlunda" som en viktig orsak till sämre bemötande. "Det jag inte vet hur jag ska hantera vill jag slippa så fort som möjligt".
- INVENTERING TILLSAMMANS MED MÅLGRUPPEN. I en workshop användes Diskrimineringsombudsmannens verktyg Växthuset för att undersöka och identifiera risker för diskriminering inom verksamheterna. I dialog med processtöd Jämställdhet konstaterades att risk för diskriminering är stor i flera delar av verksamheterna, och kön, etnicitet och religion bedömdes vara de mest utsatta diskrimineringsgrunderna.
- i FOKUSGRUPPER MED UTRIKES FÖDDA SÖKANDE/BRUKARE/KLIENTER diskuterades bl a bemötande och diskriminering. Båda ansågs vara utvecklingsområden där Af och kommunen borde arbeta mer aktivt.
- olika UTBILDNINGSMOMENT TESTADES på målgruppen under förprojekteringen, som utvärderade insatserna utifrån bl a relevans och upplevd nytta.
- en grund för metodutveckling kring flerspråkig service lades genom IDÉMÖTEN MED DEN FLERSPRÅKIGA MÅLGRUPPEN
- nyttan av och inriktning på SPRÅKTEST TESTADES av den flerspråkiga målgruppen

Diversa vill i ett genomförandeprojekt minska risken för diskriminering och diskriminerande strukturer inom Af och kommuner genom kompetensutvecklingsinsatser till chefer och medarbetare. Kompetensutvecklingen ska erbjudas i fyra olika paket som riktar sig till olika delar av målgruppen.

1. GENERELL KOMPETENSUTVECKLING OM LIKABEHANDLING med syfte att öka kunskap, öka trygghet och därigenom förbättra bemötande. Erbjuds dels för chefer och dels för medarbetare.
2. SÄRSKILD KOMPETENSUTVECKLING FÖR FLERSPRÅKIGA i syfte att öka flerspråkiga medarbetares förutsättningar att använda sina kunskaper i arbetet. Medarbetarna ska även erbjudas tillfälle att få sina språkkunskaper bedömda utifrån Europarådets språkbedömninsgskala för ökad trygghet kring sina kunskaper. Språkbaserade nätverk ger en plattform för metodutveckling inom flerspråkig service. Med bättre kunskap och bättre stöd till flerspråkig personal kan nya tjänster inom flerspråkig service utvecklas.
3. SÄRSKILD KOMPETENSUTVECKLING INOM KOMMUNIKATION OCH VÄGLEDNING i syfte att bygga en plattform för utvecklade arbetssätt.
4. SPRIDNING AV FRAMGÅNGSRIKA ARBETSSÄTT OCH METODER, både för att säkerställa rätt service till en större variation av individuella behov OCH för att skapa strukturer för fortsatt kompetensförsörjning i organisationerna.

Kompetensutveckling enligt ovan minskar risken för diskriminering genom att:
- chefer och medarbetares kunskap, insikt och trygghet i en värld av likheter och olikheter ökar och fördjupas varpå det individuella bemötandet förbättras
- flerspråkiga medarbetares kunskaper och därmed förutsättningar att använda sina språkkunskaper i arbetet ökar. Nya tjänster och insatser inom flerspråkig service kan utvecklas, vilket gör mer stöd tillgängligt för fler. Genom utökad flerspråkig service minskar risken för diskriminerande strukturer
- genom ökad kunskap inom vägledning kan nya arbetssätt och metoder utvecklas som tillgodoser en större variation av individuella behov. Detta minskar risken för diskriminerande strukturer.
- via spridning av dokumenterat framgångsrika nya arbetssätt och insatser får flera medarbetare möjlighet att öka sin kunskap, utvecklas i sitt arbete och minska risken för diskriminering och diskriminerande strukturer.

Syfte

Genom kompetensutveckling av chefer och medarbetare inom Arbetsförmedling och kommun ska Diversa minska risken för diskriminering och diskriminerande strukturer i dessa organisationers verksamhet. Medarbetares utökade kunskap och kompetens tillsammans med organisationernas stärkta förmåga att ta tillvara och utveckla personalens kompetens ger positiva effekter för verksamheternas kunder: bättre bemötande, bättre service och därmed ökade chanser att etablera sig på arbetsmarknaden eller (för arbetsgivare) att hitta arbetskraft.

Kompetensutvecklingen ska leda till MINSKAD RISK FÖR DISKRIMINERING genom:
- nya kunskaper ger utvecklad förmåga och ett BÄTTRE BEMÖTANDE av både sökande/brukare/klienter och arbetsgivare, oavsett kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning och könsöverskridande identitet eller -uttryck.
- ett bättre TILLVARATAGANDE AV PERSONALENS KOMPETENS
- ökade kunskaper och nya insatser inom FLERSPRÅKIG SERVICE
- ökade kunskaper om nya ARBETSSÄTT OCH METODER
- SPRIDNING av strukturer för kompetensförsörjning samt framgångsrika verktyg, arbetssätt och metoder

Diversas syfte ligger tydligt i linje med de indikatorer som slagits fast i Nationellt strukturfondsprogram
för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ESF) 2007 - 2013.

Diversas positiva effekter innebär att medarbetares resurser och kompetens tas bättre tillvara (individ), att insatserna utvecklar både den enskilde medarbetaren och arbetsplatsen (system), att en bättre service blir tillgänglig för fler och att kunderna (både sökande/brukare/klienter och arbetsgivare) får rätt stöd (struktur). En verksamhet som inte diskriminerar är på alla sätt en mer resurseffektiv verksamhet, till glädje och nytta för alla.

Målsättning

Diversas syfte är att minska risken för diskriminering och diskriminerande strukturer inom Arbetsförmedlingen och kommunen. I en verksamhet utan diskriminering får varje individ stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Genom metoder från Logiskt Ramverk (Logical Framework Analysis) har Diversas problem- och målbild analyserats av deltagande aktörer.
Huvudmålet är RÄTT BEMÖTANDE OCH RÄTT STÖD TILLGÄNGLIGT
och två delmål:
1. ökad kompetens hos medarbetare
2. ökad tillgänglighet i det stöd som erbjuds
2:1. nya tjänster inom flerspråkig service
2:2. nya framgångsrika arbetssätt och verktyg ska spridas
2:3. struktur för kontinuerligt arbete mot diskriminering

Mål 1. ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE
Syfte: ett bättre bemötande av kunder/brukare oavsett kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning och könsöverskridande identitet eller -uttryck.
Effekter: Ökad kunskap ger ökad trygghet, därmed bättre bemötande och mindre risk för diskriminering.
Mätbara projektmål (Målnivåerna är kompletterade i bilaga dnr 0004):
K 1: Minst 300 personer (jämnt fördelat mellan kvinnor och män), varav minst 40 chefer, har genomgått Diversas generella kompetensutvecklingsinsats om bemötande och likabehandling.
K 2: Minst 45 personer (jämnt fördelat mellan kvinnor och män) har genomgått Diversas särskilda kompetensutvecklingsinsats omvägledning.
K 3: Minst 80 procent av deltagande chefer och medarbetare anser sig ha fått utökad kunskap om likabehandling och antidiskriminering
K 4: Minst 67 procent av deltagande chefer och medarbetare upplever en ökad trygghet och förmåga att bemöta människor med olika behov och bakgrund


Mål 2: ÖKAD TILLGÄNGLIGHET I DET STÖD SOM ERBJUDS

Mål 2:1. NYA TJÄNSTER INOM FLERSPRÅKIG SERVICE
Syfte: ett bättre tillvaratagande av personalens kompetens OCH nya insatser inom flerspråkig service
Effekter: Ökade kunskaper ger större trygghet och därmed bättre förutsättningar att använda sina språkkunskaper i arbetet. Nya insatser inom flerspråkig service ger personer med knappa kunskaper i svenska större tillgång till stöd och service utifrån sina behov och förutsättningar.
Mätbara projektmål (Målnivåerna är kompletterade i bilaga dnr 0004):
F 1: Minst 100 medarbetare (jämnt fördelat mellan kvinnor och män) har genomgått Diversas särskilda kompetensutvecklingsinsats för flerspråkiga medarbetare.
F 2: Minst 100 flerspråkiga medarbetare har fått sina språkkunskaper testade och bedömda.
F 3: Minst 80 procent av flerspråkiga deltagare anser sig ha fått ökad kunskap om flerspråkighet, språkutveckling och kommunikation i en flerspråkig situation.
F 4: Minst 67 procent av flerspråkiga deltagare upplever sig ha fått förbättrade förutsättningar att bredda eller fördjupa sina arbetsuppgifter genom att använda sina språkkunskaper i arbetet.
F 5: Minst fem språkbaserade nätverk har etablerats genom träff/metoddag
F 6: Andelen flerspråkiga

Mål 2:2. NYA FRAMGÅNGSRIKA ARBETSSÄTT OCH VERKTYG SKA SPRIDAS
Effekt: minskad risk för diskriminerande strukturer i fler verksamheter
Syfte: spridning av framgångsrika arbetssätt och metoder som är anpassade till en större variation av individuella behov
Mätbara projektmål (Målnivåerna är kompletterade i bilaga dnr 0004):
A 1: Framgångsrika arbetssätt och metoder, inte minst från systerprojektet Directa, har förmedlats via föreläsning, workshop och/eller handledning till 500 personer utanför de involverade verksamheterna.
A 2: Minst 80 procent av dessa deltagare anser sig ha fått ökad kunskap om nya arbetssätt och metoder
A 3: Minst 67 procent av deltagarna anser att de nya arbetssätten och metoderna ökar deras förutsättningar att ge kunder stöd utifrån individuella behov.

Mål 2:3. STRUKTUR FÖR KONTINUERLIGT ARBETE MOT DISKRIMINERING
Syfte: Kontinuerligt lärande och varaktigt minskad risk för diskriminering och diskriminerande strukturer
Effekt: Utvecklade arbetssätt och metoder för fortsatt arbete stärker organisationernas lärande
Mätbara projektmål:
Struktur 1: en struktur/modell som beskriver hur en arbetsplats kan arbeta för att bibehålla och utveckla kompetens och lärande kring likabehandling och anti-diskriminering.

Denna grundstruktur för mål och uppföljning av Diversa har tagits fram under förprojekteringen tillsammans med en konsult inom utvärderingstjänster. Inför genomförandeprojektet kommer en upphandling av utvärderingstjänster att göras. Målformuleringar, målnivåer, insamlingsrutiner och mätmetoder kommer att utformas i dialog med leverantören. Kundundersökningar genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingens Statistikenhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under Diversas förprojektering genomfördes ett seminarium om tillgänglighet för att öka kunskapen om tillgänglighetsfrågorna och integrera dem i projektplaneringen. Seminariet planerades tillsammans med och leddes av processtöd Tillgänglighet.

Diversa kommer att integrera tillgänglighetsarbetet i genomförandeprojektet genom att:
- Styrgrupp och projektgrupp får särskild kompetensutveckling i tillgänglighet.
- I Diversas kompetensutvecklingsinsatser diskuteras diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Den intersektionella ansatsen innebär att tillgänglighet och behandlas både enskilt och i kombination med övriga diskrimineringsgrunder.
- Lokaler som används i Diversas verksamhet ska kunna nås med rullstol. Mikrofon eller motsvarande hjälpmedel ska finnas och användas.
- Information om Diversa och projektets aktiviteter, både skriftlig och muntlig, ska ske med enkelt och tydligt språk.

Arbetet med att integrera tillgänglighetsarbetet i Diversas verksamhet följs upp av projektledning och styrgrupp. Under genomförandet kommer Diversa att säkerställa fokus på tillgänglighetsarbetet genom en kontinuerlig kontakt med processtöd tillgänglighet.Jämställdhetsintegrering

Med grund i den jämställdhetsSWOT som genomfördes under förprojekteringen tillsammans med processtöd Jämställdhetsintegrering (se "Bakgrund till projektet" och "Jämställdhetsintegrering") kommer Diversa att jämställdhetsintegrera sin verksamhet genom följande:

JÄMSTÄLLD REPRESENTATION
- Deltagare i Diversas kompetensutvecklingsinsatser ska vara jämnt fördelade mellan kvinnor och män
- Projektgrupp, styrgrupp, referensgrupp och fokusgrupp ska eftersträva en jämn könsfördelning
- Bland de föreläsare och utbildningsanordnare som anlitas till utbildningsinsatser ska en jämn könsfördelning eftersträvas

JÄMSTÄLLDHET PÅ AGENDAN
- Styrgrupp och projektgrupp ska få kompetensutveckling kring jämställdhet och jämställdhetsintegrering
- Jämställdhet ska tas upp i samtliga diskussioner i projektverksamhetens möten, på alla metoddagar, nätverksträffar och vid alla spridningstillfällen.
- Intersektionalitet betonas i alla utbildningssammanhang. Detta säkerställer att jämställdhetsfrågan alltid finns med och alltid ses i sitt större sammanhang.

KÖNSUPPDELAD STATISTIK OCH UPPFÖLJNING
- All statistik och uppföljning av Diversas insatser ska redovisas separat för kvinnor och män där detta är möjligt. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män ska bevakas, analyseras och åtgärder vidtas för att minska eventuellt missförhållande eller snedfördelning.

Deltagande aktörer

 • Arbetsförmedlingen Avdelningen BM Sekritariat och avd. Rehab CFAR är i Stockholm
 • Huddinge kommun
 • Utbildning och arbetsmarknad

Kommun

 • Botkyrka
 • Haninge
 • Huddinge
 • Nacka
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Värmdö