Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Diversa

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsförmedlingen Huddinge
KontaktpersonVanja Bardh Olsson
E-postvanja.bardh-olsson@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4861056
Beviljat ESF-stöd500 000 kr
Total projektbudget500 000 kr
Projektperiod2009-07-01 till 2009-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projekt Diversa ska genom att kompetensutveckla flerspråkiga och övriga medarbetare avsevärt minska risken för diskriminering på Af och i kommunerna. Projektet ökar medarbetares kompetens och arbetsgivarens förmåga att tillvarata den.

Bakgrund

Genom att kompetensutveckla medarbetare och bättre nyttja deras språk- och kulturrelaterade kompetens ska projekt Diversa minska risken för diskriminering och diskriminerande strukturer i Arbetsförmedlingens och kommunernas verksamhet. Projektet leder till att flerspråkiga anställda kan leverera service på andra språk än svenska, och vid behov kulturanpassa vissa aktiviteter.
Under 2008 var i månadsgenomsnitt nästan 13 000 utrikes födda inskrivna på Arbetsförmedlingen i arbetsmarknadsområde (AMO) Huddinge och Södertälje, och andelen utrikes födda inskrivna arbetssökande ökar stadigt. Sysselsättningsgraden för utrikes födda lägre än för inrikes födda, och särskilt låg bland nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingens och kommunernas verksamhet bedrivs på svenska, styrs av regelverk på svenska och aktiviteterna bygger på erfarenhet och traditioner i en svensk kontext. När tolk anlitas begränsas individens tillgång till telefonsupport, spontanbesök, gruppaktiviteter m.m, och olika språkliga och kulturella referensramar kan medföra att väsentlig information går förlorad vid en direkt översättning. Att utrikes födda med små eller inga kunskaper i svenska inte får tillgång till stöd och service på samma villkor som övriga arbetssökande fördröjer integrationen. Situationen tyder på att Arbetsförmedlingen och kommunen löper risk att skapa och bibehålla diskriminerande strukturer. Under en förprojektering ska utvecklingsområdets omfattning beskrivas och möjliga lösningar identifieras.
Genom gemensam kompetensutveckling av personalen ska projekt Diversa minska risken för diskriminering och diskriminerande strukturer i Arbetsförmedlingens och kommunernas verksamhet. I de aktuella verksamheterna finns medarbetare vars språkkunskaper uppskattningsvis täcker ett drygt tjugotal språk. Hypotesen är att kompetensutveckling av flerspråkig och övrig personal kan underlätta för verksamheterna att bättre ta vara på medarbetarnas kunskaper och med hjälp av denna resurs förebygga och motverka diskriminerande strukturer. Anställda ska kompetensutvecklas för att få ökade kunskaper om betydelsen av språk och kultur för individens förmåga att etablera sig på arbetsmarknaden. Särskilda insatser för flerspråkiga anställda ska leda till att dessa kan leverera service på andra språk än svenska, och också kunna kulturanpassa vissa aktiviteter. Projektet ska också undersöka olika tekniska lösningar för möjligheten att erbjuda flerspråkig service på distans.
En ökad medvetenhet hos medarbetare om betydelsen av språk och kultur för individens behov och förutsättningar minskar risken för diskriminering och diskriminerande strukturer. Den minskade risken påverkar också den service som erbjuds arbetsgivare. Som resultat kommer kompetensen i verksamheterna att öka och individens kunskaper bättre tas tillvara och synliggöras på arbetsmarknaden.

Syfte

Projekt Diversas övergripande syfte är att genom kompetensutveckling bättre ta tillvara medarbetares kunskaper och genom denna resurs minska risken för diskriminering och diskriminerande strukturer på Arbetsförmedling och i kommunen. Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden medför en risk att utrikes födda kvinnors och mäns kompetens inte utnyttjas på det sätt som krävs för en väl fungerande arbetsmarknad. Som resultat av kompetensutvecklingsinsatserna kommer kompetensen att öka, bättre tas tillvara och synliggöras. Förprojekteringens syfte är att ta fram ett underlag för en ansökan om ett sådant genomförandeprojekt.
Under förprojekteringen kommer behov av och tillgång till olika kompetensutvecklingsinsatser att undersökas. Medarbetare (oavsett språkkunskaper) ska erbjudas kompetensutveckling i betydelsen av språk och kultur för individens möjligheter att tillgodogöra sig stöd på väg mot arbete. Medarbetare med kunskaper i fler språk än svenska kommer dessutom att erbjudas kompetensutveckling i hur man kan använda dessa språkkunskaper i sitt arbete utan att äventyra sin roll eller rättsäkerheten. Båda insatserna kopplas till att förebygga och motverka diskriminering och diskriminerande strukturer.
Projektets resultat kan förmodas få direkt påverkan för medarbetare på Arbetsförmedling och kommuner inom AMO Huddinge och Södertälje. Deras kompetens ökar och arbetsgivaren tar tillvara på sina medarbetares fulla potential på ett bättre sätt. Även de medarbetare som inte deltar i kompetensutvecklingsinsatser påverkas indirekt genom organisationernas ökade förmåga att se, utveckla och använda sina medarbetares kompetens. Överlag ska projektet leda till avsevärt mindre risk för diskriminering och diskriminerande strukturer i Arbetsförmedlingens och kommunens verksamheter.

Målsättning

Förprojekteringens mål är att arbeta fram ett underlag till en ansökan om genomförandeprojekt. För att utforma en ansökan om genomförandeprojekt med stor chans att lyckas kommer involverade samverkanspartners att bjudas in till flera workshops och seminarier under förprojekteringen, bland annat en workshop för att arbeta igenom projektets alla delar. Samverkan kommer därmed att förankras igenom hela projektplaneringsprocessen.
Fokusgrupper med arbetsförmedlare och kommunala handläggare i målgruppen kommer att användas i utvecklingsarbetet.
Förprojekteringen ska producera en slutrapport och därmed ett underlag för en ansökan om genomförandeprojekt. I underlaget ska finnas:
- en översikt och analys över befintlig språk- och kulturrelaterad kompetens hos medarbetare
- en riskanalys kring förekomsten av diskriminering
- idébeskrivningar över kompetensutvecklingsinsatser
- planer för projektets jämställdhets- respektive tillgänglighetsarbete
- en riskanalys för projektet som helhet
- en utvärderingsplan
- en fördjupad projektplan

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kontakt har etablerats med flera leverantörer av processtöd kring tillgänglighet, bland annat Sensus och Tillgängligt Projekt. Inom förprojekteringen kommer ett seminarium om tillgänglighet att anordnas för styrgrupp och andra relevanta aktörer. Genom att detta sker tidigt i projektperioden säkerställs tillgänglighetsperspektivet i det fortsatta arbetet.
I förprojekteringen ska personer kunna delta och medverka på lika villkor oavsett synliga och osynliga funktionshinder. Arbetet kommer huvudsakligen att bedrivas i Arbetsförmedlingens ordinarie lokaler som är anpassade för personer med funktionshinder. Arbetsförmedlingens handlingsplan för tillgänglighet kommer att följas. Projektet ska eftersträva fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet.

Samarbetspartners

 • Haninge kommun
 • Huddinge kommun
 • Utbildning och arbetsmarknad

Kommun

 • Botkyrka
 • Haninge
 • Huddinge
 • Nacka
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Värmdö