Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Directa

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsförmedlingen Huddinge
KontaktpersonVanja Bardh Olsson
E-postvanja.bardh-olsson@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4861056
Beviljat ESF-stöd4 916 770 kr
Total projektbudget12 556 654 kr
Projektperiod2010-08-01 till 2012-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Det finns hos Af och kommunerna på Södertörn nyanlända och andra utrikes födda med knappa kunskaper i svenska, utan utbildning eller erfarenhet som förankring i yrkeslivet. Trots insatser står de långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa är Directas målgrupp. Problemet är att rätt stöd inte är tillgängligt och att deras egna kraft inte tas tillvara. Directa ska utveckla och pröva nya metoder och verktyg och vägar att anpassa befintliga insatser till fler. En stor del av verksamheten sker på andra språk än svenska. I Directa samverkar Af i AMO Huddinge och Södertälje med bl a Botkyrka, Huddinge och Södertälje kommuner.
Genom Directa kommer nya, framgångsrika metoder att kunna användas inom Af och kommunerna. Befintliga insatser ska anpassas och nå de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Förändringarna kring nyanlända i december 2010 innebär ett stort behov av verksamhetsutveckling och omställning hos bl a Af och kommuner. Directa har därmed stor chans till spridning och implementering.

Bakgrund

En fjärdedel av Södertörns befolkning är utrikes född. I Botkyrka kommun är hela 44 procent utrikes födda. Av de över 30 000 personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i området är nästan hälften utrikes födda. Bland dessa finns både personer som tidigare arbetat men trots stöd och insatser stått utanför arbetsmarknaden under lång tid och personer som nyligen fått uppehållstillstånd och ännu inte hittat en väg in på arbetsmarknaden. De som saknar relevant utbildning och erfarenhet löper stor risk för fortsatt arbetslöshet och utanförskap. Arbetsmarknadens allt högre krav innebär att även personer med kompetens inom okvalificerade yrken riskerar långvarig arbetslöshet. Av samtliga utrikes födda inskrivna på Arbetsförmedlingen på Södertörn har 40 procent grundskola som högsta avslutade utbildning.

Målgruppen för Directa uppskattas till 1 000 - 1 300 personer, ungefär lika många kvinnor som män. Arabiska bedöms vara det största språket bland målgruppen. Inom målgruppen har var tionde person särskilt små förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. I termer från Logiskt Ramverk (Logical Framework Analysis) kan huvudproblemet för Directas målgrupp formuleras som SVÅRT ATT ETABLERA SIG PÅ ARBETSMARKNADEN. Problemet beror dels på att rätt stöd saknas och dels på att individens egen kraft inte tas tillvara. Svårigheten att etablera sig på arbetsmarknaden får negativa konsekvenser för målgruppen: resurser som inte tas tillvara, sociala problem, fattigdom, brist på delaktighet samt ohälsa och dåligt självförtroende. Directas verksamhet ska bidra till att lösa problemet.

Directa är ett metodutvecklingsprojekt och ett samverkansprojekt. För att målgruppen ska få tillgång till rätt stöd behöver nya arbetssätt, metoder och verktyg utvecklas, och framför allt behöver befintliga resurser kunna anpassas. Arbetet med att utveckla och pröva nya metoder, arbetssätt och verktyg ska ske i samverkan mellan Af och kommuner, och dessutom i samarbete mellan Directas personal och Directas deltagare. De personer som deltar i Directa - målgruppen - kommer alltså att vara högst involverade. Grunden för metodutvecklingen är målgruppens egen bild av sin situation, dess orsaker och lösningar, i kombination med personalens grundkoncept för kommunikation och vägledning. Konceptet bygger på:
- Delaktighet: individens egen kraft
- Kommunikation: stöd på individens starkaste språk
- Dialog.
- Anpassning. Insatser ska kunna skräddarsys. Studiebesök, samtalsgrupper m.m.
- Tillgång till specialistkompetens - stöd hela vägen mot målet.
- Rätt kompetens hos medarbetare: Interkulturell vägledning. Dialogmetodik. Supported employment. Funktionshinderkunskap. Verktyg och modell för metodutveckling.

Directas förprojektering (Dnr 2009-3010074) genomfördes i samverkan mellan Af och kommuner under hösten 2009 och visade att:
1. Det finns nyanlända invandrare och andra utrikes födda kvinnor och män som står stilla i utanförskap långt ifrån arbetsmarknaden. Med rätt stöd skulle de kunna bidra till arbetskraftsförsörjning och tillväxt.
2. Knappa kunskaper i svenska och olika perspektiv på arbete och arbetsmarknad försvårar kommunikation, och risken för felaktiga bedömningar, bortslösade resurser och passivitet ökar.
3. De insatser som erbjuds från Af och/eller kommunen är inte tillräckligt anpassade för att tillgodose behov hos de personer med lägst förutsättningar att matchas mot arbetsmarknaden.

Målgruppens inflytande under förprojekteringen skedde genom fokusgrupper, där all kommunikation skedde på både svenska och arabiska. Fokusgrupperna framförde bl a:
- bra att få använda sitt starkaste språk. De som sällan hörs blir delaktiga.
- många har goda erfarenheter av Af och kommun, men känner sig övergivna och utnyttjade.
- många möter fördomar och misstänksamhet
- många vet inte vilket stöd som finns, vilken rätt man har.
- Enklare och tydligare information behövs.
- den privata situationen - helheten - ska respekteras mer.
- nätverk stärker den enskilda individen.

Förprojekteringen bekräftade också att:
4. Språk- och kulturrelaterad kunskap bland personalen kan användas för att utveckla nya metoder och arbetssätt för att anpassa befintlig service till en större variation av individuella behov.
Förprojekteringen använde en enkät till medarbetare för att undersöka dessa resurser. Enkäten identifierade kunskaper i 23 språk utöver svenska, och stor kulturrelaterad kunskap och/eller insikt vad gäller perspektiv på arbete och arbetsmarknad. Medarbetare ansåg att Arbetsförmedlingens och kommunernas service till kunderna kan förbättras genom att erbjudas på flera språk, och genom att ta hänsyn till olika perspektiv.

5. Förestående förändringar i de deltagande aktörers ansvarsområden innebär goda
förutsättningar att implementera framgångsrika arbetssätt i ordinarie verksamhet.
Med start i december 2010 kommer huvudansvaret för nyanländas etablering att föras över från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Detta innebär ett stort behov av verksamhets- och kompetensutveckling inom Arbetsförmedlingen, stora behov av anpassning och omställning inom den kommunala verksamheten, samt ett gemensamt behov av verksamhetsutveckling utifrån de nya förutsättningarna. Kommande förändringar ger en stark motivation för utveckling och goda möjligheter till både implementering av framgångsrika arbetssätt och till strategisk påverkan inför, under och efter Directa.

Följande definitioner av utrikes född och nyanländ invandrare kommer att användas i Directa:
Utrikes född: Personer som är födda utanför Sverige
Nyanländ invandrare: Utrikes födda som inom de senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd i Sverige enligt Utlänningslagen 5 kap. § 1, 2, 3, 3a, 4 och 6 . Detta innebär att personen är född i ett land utanför EU/EES och Schweiz, samt har fått uppehållstillstånd som flykting eller övrig skyddsbehövande. I definitionen ingår även personer som fått uppehållstillstånd som anhöriga till dessa.

Syfte

Directas målgrupp har knappa kunskaper i svenska, kort utbildning och saknar förankring i arbetslivet. Deras behov tillgodoses inte med de resurser som erbjuds från Af och kommuner idag. Dålig kommunikation och skilda referensramar orsakar missförstånd, bortslösade resurser, besvikelse och passivitet. Med rätt stöd kan målgruppen bidra till arbetskraftsförsörjningen och därmed tillväxten i regionen

Directa ska
- utveckla och pröva nya metoder, arbetssätt och verktyg för stöd till personer med mycket svag förankring i yrkeslivet. Stöd behöver utvecklas och erbjudas på andra språk än svenska.
- utveckla nya sätt att anpassa de resurser som redan finns inom Arbetsförmedlingens och kommunernas verksamhet. Ofta finns rätt insatser, men krav på språkkunskaper eller annan förförståelse gör att de inte blir tillgängliga för de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden.
- söka vägar för nya insatser och samarbeten utifrån deltagares individuella behov.

Metodutvecklingen i Directa ska ske i samarbete mellan deltagare - målgruppen - och Directas personal. Deltagare får samtidigt stöd att snabbare komma in på arbetsmarknaden.

I termer från Logiskt Ramverk (Logical Framework Analysis) kan Directas huvudmål beskrivas som att målgruppen ska kunna ETABLERA SIG PÅ ARBETSMARKNADEN. Målet har två delmål:
- att bättre stöd erbjuds
- att individens egna kraft tas tillvara.
De positiva effekterna för målgruppen är t ex att resurser tas tillvara, bättre sociala relationer och nätverk, ekonomisk självständighet, delaktighet samt bättre hälsa och välmående.

Målsättning

Directas syfte och huvudmål är att målgruppen ska kunna ETABLERA SIG PÅ ARBETSMARKNADEN. Detta sker genom att två delmål uppnås: RÄTT STÖD ERBJUDS och INDIVIDENS EGNA KRAFT TAS TILLVARA.

Delmålet om rätt stöd ska nås genom metodutveckling, kompetensutveckling samt utvecklad samverkan.
Övergripande mål för RÄTT STÖD TILLGÄNGLIGT är:
Stöd 1: Minst x procent av medarbetarna i Directa och i involverade ordinarie verksamheter anser att de har förändrat sitt arbetssätt genom förbättrad kommunikation eller service.

Följande mätbara mål kopplas till RÄTT STÖD TILLGÄNGLIGT:
ANPASSNING AV RESURSER:
Stöd 2: beskrivningar av minst x antal nya och dokumenterat framgångsrika metoder, verktyg och arbetssätt.
Stöd 3: beskrivningar av minst x antal dokumenterat framgångsrika metoder för anpassning av befintliga resurser.
ÖKAD KUNSKAP HOS PERSONALEN:
Stöd 4: Minst x procent av chefer och medarbetare hos deltagande aktörer anser att arbetssätt från Directa har integrerats i den ordinarie verksamheten. (Obs! Detta mål kompletteras av Directas "systerprojekt" Diversa, se "Kopplingar till andra projekt".)
FÖRBÄTTRAD SAMVERKAN:
Stöd 5: Minst x procent av chefer och medarbetare hos deltagande aktörer anser att Directa har medfört utvecklade samverkansstrukturer mellan dem.

Delmålet att individens egna kraft tas tillvara ska nås genom att Directa - i samarbete mellan personal och deltagare - utvecklar och erbjuder nya metoder, arbetssätt och verktyg för individuellt anpassade insatser: vägledningsinriktat stöd individuellt och i grupp, stöd för nätverksbyggande och konkret arbetsmarknadsorientering, individuell anpassning av nya och befintliga resurser.
Övergripande målet för INDIVIDENS EGEN KRAFT TAS TILLVARA är:
Egen kraft 1: Minst x procent av deltagarna i Directa upplever att de i ökad utsträckning kan påverka sina möjligheter att få ett jobb.

Följande mätbara mål kopplas till INDIVIDENS EGNA KRAFT TAS TILLVARA:
INSIKT OM MÖJLIGHETER PÅ ARBETSMARKNADEN:
Egen kraft 2: Minst x procent av deltagarna känner till arbetsmarknaden bättre.
Egen kraft 3: Minst x procent av deltagarna känner till sin kompetens bättre.
EN PLAN / VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN:
Egen kraft 4: Samtliga deltagare har satt ett eget mål för sitt samarbete med Directa
Egen kraft 5: Minst x procent av deltagarna har utökat sitt kontaktnät
FÖRVERKLIGANDE:
Egen kraft 6: Minst x procent av deltagarna har nått sitt mål (arbete, studier, arbetsmarknadsutbildning mm)
Egen kraft 7: Minst x procent av övriga deltagare har planerade och tidssatta insatser som leder närmare målet.

Denna grundstruktur för mål och uppföljning togs fram under förprojekteringen i samarbete med en konsult inom utvärderingstjänster. Inför genomförandeprojektet kommer en upphandling av utvärderingstjänster att genomföras. Målformuleringar, målnivåer och mätmetoder kommer att utformas och bestämmas i dialog med den slutliga leverantören av utvärderingen. Se vidare under "Uppföljning, utvärdering och lärande".

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För att säkerställa att Directas verksamhet blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning behöver projektgrupp och styrgrupp kunskap om tillgänglighet.
- processtöd tillgänglighet bjuds in till styrgruppen för att ge grundläggande kunskaper.
- I den kompetensutveckling som Directa-personalen får inför projektets start (se under "Kopplingar till andra projekt och program") behandlas tillgänglighet i olika aspekter: tillgänglighet, olika funktionsnedsättningar och hjälpmedel. Stor vikt läggs vid ett intersektionellt perspektiv vad gäller individer med funktionsnedsättning och som tillhör någon etnisk minoritet.

Lokalerna för Directas verksamhet kommer att gås igenom för en bedömning av tillgängligheten, både för personal och för deltagare. Eventuella behov av åtgärder kommer att tas upp med hyresvärden. De externa lokaler som hyrs för verksamheten ska vara tillgängliga samt ha mikrofon eller motsvarande hjälpmedel.

Directas verksamhet ska verka för och ytterligare utveckla arbetssätt, metoder och verktyg som kan anpassas till ett större spektrum av individuella behov än vad som är fallet i dagens ordinarie verksamheter. I detta arbete är ett icke-diskriminerande bemötande och förhållningssätt grunden. Projektgrupp och styrgrupp kommer att kontinuerligt under projektperioden att diskutera bemötande- och värderingsfrågor.

Kommunikativ och informativ tillgänglighet är en viktig del av Directas verksamhet. Projektet kommer att arbeta med flera språk än svenska, med översatt material och andra grepp för att stärka alla deltagares möjligheter att göra sig hörda utifrån sina förutsättningar.

Directa ska arbeta för att uttrycka sig på ett tydligt sätt, både muntligt och skriftligt.

Jämställdhetsintegrering

Med grund i den SWOT-analys som genomfördes i förprojekteringen med hjälp av Processtöd Jämställdhetsintegrering (se "Jämställdhetsintegrering" under fliken "Bakgrund") utgår Directa från följande grundpelare i arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheten:

INDIVIDUELLA BEHOV, STRUKTURELLA FÖRUTSÄTTNINGAR
Directas målsättning är att kvinnor och män ska erbjudas stöd utifrån individuella behov och förutsättningar. Detta förutsätter att strukturella könsrelaterade aspekter beaktas och hanteras så att kvinnor och män erbjuds samma möjlighet till makt och inflytande.

ÅTSKILDA ELLER TILLSAMMANS
Målgruppen för Directa inkluderar både kvinnor och män. Directas målsättning är en jämställd generell verksamhet. I vissa situationer och diskussioner kan åtskillnad melan kvinnor och män ge ett mervärde för individens möjligheter att uttrycka sig, sina behov och önskemål. När aktiviteter och insatser planeras måste diskussioner föras om det finns ett sådant mervärde i den enskilda insatsen.

JÄMSTÄLLD REPRESENTATION
Directa ska generellt sträva efter en jämn könsfördelning, dvs att varken kvinnor eller män utgör mer än 60 % av samtliga.
- Directa ska eftersträva en jämn könsfördelning i styrgrupp, referensgrupp och fokusgrupper.
- Directa ska eftersträva en jämn könsfördelning bland personalen. Detta ska tydligt framgå i annonseringen vid rekrytering.
- Directa ska eftersträva en jämn könsfördelning bland deltagare. Andelen deltagande kvinnor och män ska bevakas och återkopplas till ordinarie verksamhet för att undvika överrepresentation.
- Könsfördelningen bland gäster, föreläsare och andra strategiska roller i verksamheten ska bevakas och en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

JÄMSTÄLLDHET PÅ AGENDAN
- Projektgrupp, styrgrupp, referensgrupp och fokusgrupper ska utbildas i jämställdhet och jämställdhetsintegrering.
- Jämställdhetsaspekten ska tas upp i samtliga diskussioner i projektverksamhetens olika möten, samt finnas med i planering och genomförande av metoddagar, uppföljningsmöten och spridningsaktiviteter mm.

RESURSER OCH RESULTAT
Directa ska kontinuerligt följa resursåtgång och resultat i ett jämställdhetsperspektiv.
- Eventuella signaler på att resurser fördelas ojämnt mellan kvinnor och män ska lyftas till styrgruppen, analyseras och åtgärder vidtas.
- Signaler på att resultat skiljer sig mellan kvinnor och män ska lyftas till styrgruppen, analyseras och åtgärder vidtas.

KÖNSUPPDELAD STATISTIK
Alla resultat och siffror som tas fram i och kring Directas verksamhet ska redovisa uppgifter för kvinnor och män separat där detta är möjligt. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män, antingen i utgångsläge eller i resultat, ska analyseras.

Medfinansiärer

 • Huddinge kommun
 • Södertälje kommun, Arbetsmarknads-/arbetslivskontoret
 • Utbildning och Arbetsmarknad

Samarbetspartners

 • Huddinge kommun
 • Utbildning och Arbetsmarknad

Kommun

 • Botkyrka
 • Haninge
 • Huddinge
 • Nacka
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Värmdö