Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Directa

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsförmedlingen Huddinge
KontaktpersonVanja Bardh Olsson
E-postvanja.bardh-olsson@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4861056
Beviljat ESF-stöd372 800 kr
Total projektbudget500 000 kr
Projektperiod2009-07-01 till 2009-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Genom projekt Directa ska Af och kommunerna utveckla och erbjuda nya former av vägledningsaktiviteter som kan anpassas efter individens språkliga, kulturella, yrkes- och utbildningsmässsiga förutsättningar. Målet är att fler utrikes födda ska få arbete och att fler arbetsgivare ska få arbetskraft.

Bakgrund

Utrikes föddas kompetens är en viktig tillgång, inte minst när den demografiska utvecklingen leder till att allt färre ska försörja allt fler. Utrikes födda utgör en allt större del av de arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Nya metoder för vägledning till yrken eller utbildningar behöver därför utvecklas och anpassas till olika språkliga och kulturella referensramar samt till olika yrkes- och utbildningsspecifika förkunskaper. Projektansökan handlar om att tillgodose dessa behov. Den aktuella målgruppen utrikes födda ska aktivt medverka i projektet för att identifiera behov av metodutveckling och för att bidra till lösningar.
I december 2008 var 13 000 utrikes födda, något fler män än kvinnor, inskrivna på Arbetsförmedlingen i Arbetsmarknadsområde (AMO) Huddinge och Södertälje. Lågutbildade var överrepresenterade bland de arbetslösa, och var femte person saknade registrerad yrkeskompetens. För att identifiera individens kompetens och underlätta val eller byte av yrkesinriktning erbjuder Arbetsförmedling och kommun olika typer av vägledningsinsatser, men dessa verkar inte motsvara individers skiftande behov. Ett av problemen är troligen att verksamheten bedrivs på svenska och bygger på erfarenhet och traditioner i en svensk kontext. Många utrikes födda har andra språkliga och kulturella referensramar, och även när tolk anlitas finns det risk att väsentlig information och stöd går förlorad i översättningen.
Projekt Directa ska - med aktiv medverkan från målgruppen - utveckla och erbjuda nya metoder för vägledning till yrken eller utbildningar. Aktiviteter ska anpassas till olika språkliga och kulturella referensramar samt till olika yrkes- och utbildningsspecifika förkunskaper. Utvecklingen av nya metoder och aktiviteter ökar möjligheterna för nyanlända och utrikes födda att tidigt identifiera och synliggöra sin kompetens och därmed snabbare komma in på arbetsmarknaden.
På Arbetsförmedling och kommunen inom AMO Huddinge och Södertälje finns medarbetare vars språkkunskaper täcker ett drygt tjugotal språk. I projektet ska Arbetsförmedling och kommuner tillsammans utveckla och erbjuda språk- och kulturanpassade aktiviteter för personer med små eller inga kunskaper i svenska, låg utbildningsnivå och liten erfarenhet av yrkesarbete. Eftersom denna situation inte minst förekommer hos kvinnor har projektet en tydlig könsrelaterad dimension. Utvecklingen av nya metoder och aktiviteter ska ske med individen i fokus. I förprojekteringen får målgruppen själva formulera sina behov av språk- och kulturanpassade insatser.
Förprojekteringen ska producera ett underlag för ett projekt där individer som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden erbjuds nya typer av vägledningsinsatser. Förprojekteringen ska också undersöka möjligheten att genom tekniska verktyg leverera språk- och kulturanpassade aktiviteter på distans. Projektet ska leda till att fler nyanlända och utrikes födda arbetssökande kommer in på arbetsmarknaden och fler arbetsgivare kan hitta rätt kompetens.

Syfte

Projektets övergripande syfte är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Arbetssökande kvinnor och män ska oavsett etnicitet, kultur och kunskaper i svenska språket kunna erbjudas vägledning för ökade möjligheter att hitta arbete och tillgodose arbetsgivarnas behov av arbetskraft. Projektet leder till att individens möjligheter till egen försörjning ökar samtidigt som risken för arbetskraftsbrist minskar i ett längre perspektiv. I projektet ska Arbetsförmedling och kommun utveckla och erbjuda nya språk- och kulturanpassade aktiviteter för att vägleda utrikes födda kvinnor och män till lämpliga yrken och utbildningar. I arbetet ska särskilt behoven hos personer med låg utbildning, små kunskaper i svenska och ingen eller mycket liten erfarenhet av yrkesarbete - företrädesvis kvinnor - beaktas, med målet att dessa snabbare än idag ska komma in på arbetsmarknaden. De nya aktiviteterna ska även förbättra hur efterfrågad kompetens förmedlas till arbetsgivare som behöver anställa. Projektet kommer därmed att bidra till att höja sysselsättningsgraden hos nyanlända invandrare och andra utrikes födda med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.
Genom att ta tillvara medarbetares språk- och kulturrelaterade kunskaper stärker projektet deltagarnas möjligheter att utvecklas och påverka sin situation. Projekt Directa ska också undersöka möjligheten att genom modern teknik göra nya språk- och kulturanpassade aktiviteter tillgängliga på distans.

Målsättning

Förprojekteringens mål är att arbeta fram ett underlag till en ansökan om genomförandeprojekt. För att lägga grunden till ett framgångsrikt genomförandeprojekt ska förankringsarbetet med aktuella samverkanspartners ske i direkt samband med projektplaneringen. Deltagande parter kommer att bjudas in till workshops och seminarier för att fördjupa och förtydliga projektet. Fokusgrupper med deltagare från målgruppen kommer att etableras och få en central roll i valet av vilka aktiviteter som ska utvecklas och erbjudas.
Förprojekteringen ska producera en slutrapport och underlag för en ansökan om genomförandeprojekt. I underlaget ska finnas:
- en översikt och analys över målgruppen och målgruppens behov
- en översikt över språk- och kulturrelaterad kompetens hos medarbetare på Arbetsförmedling och kommun
- idébeskrivningar över de språk- och kulturanpassade aktiviteter som ska erbjudas
- planer för projektets jämställdhets- respektive tillgänglighetsarbete
- en riskanalys
- en utvärderingsplan
- en fördjupad projektplan

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kontakt har etablerats med tänkbara leverantörer av processtöd kring tillgänglighet, bland annat Sensus och Tillgängligt Projekt. Inom förprojekteringen kommer ett seminarium om tillgänglighet att anordnas för och styrgrupp och involverade samverkanspartners. Genom att ha seminariet tidigt säkerställs tillgänglighetsperspektivet i det fortsatta arbetet.
I förprojekteringen ska personer kunna delta och medverka på lika villkor oavsett synliga och osynliga funktionshinder. Arbetet kommer huvudsakligen att bedrivas i Arbetsförmedlingens ordinarie lokaler som är anpassade för personer med funktionshinder. Arbetsförmedlingens handlingsplan för tillgänglighet kommer att följas. Projektet ska eftersträva fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Huddinge

Samarbetspartners

 • Haninge kommun
 • Huddinge kommun
 • Utbildning och arbetsmarknad

Kommun

 • Botkyrka
 • Haninge
 • Huddinge
 • Nacka
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Värmdö