Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Demo K

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSödertälje kommun, Arbetsmarknads-/arbetslivskontoret
KontaktpersonJohan Brinck
E-postjohan.brinck@sodertalje.se
Telefonnummer08-550 228 44
Beviljat ESF-stöd250 000 kr
Total projektbudget757 140 kr
Projektperiod2008-04-15 till 2008-08-10
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projektet är en förstudie till ett mer omfattande projekt DEMO - K, som Södertälje har för avsikt att söka ESF-medle för i augusti 2008. Förstudien ska fokusera på att utifrån kommande stora pensionsavgångar, ta reda på behovet av arbetskraft och kompetens hos alla arbetsgivare inom kommunen under den kommande 10-års perioden. Parallellt med detta ska en samordning ske med alla aktörer som arbetar med människor som står utanför arbetsmarknaden samt flyktingar som kommer till Södertälje för att kartlägga/validera deras kompetenser. Utifrån kartläggningen planeras strategier för att kompetensutveckla målgruppen så att de kan matchas in på arbetsmarknaden. Förstudien kommer att resultera i en analys av det arbete med målgruppen och arbetsgivarna som förstudien omfattar. Syftet med förstudien är att se om vi tänker rätt, har rätt strategier, lägger upp arbetet på bästa sätt för att nå uppsatta mål i det stora projektet. Förstudien möjliggör korrigeringar innan ett mycket omfattande projektarbete startar.

Bakgrund

Södertälje kommun står inför omfattande problem framöver. Det gäller dels det stora antalet flyktingar som har kommit och som kommer till kommunen. Ett annat problem är de stora pensionsavgångar med start om två år som kommer att medföra att stor kompetensbrist uppstår. Vi vill med denna förstudie kartlägga hur behovet av arbetskraft och kompetens kommer att se ut i Södertälje om 2, 5 och 10 år. Vilka kompetensluckor behöver fyllas inom såväl näringslivet som den offentliga sektorn? Kommer vissa arbeten att försvinna? Kommer nya arbeten att skapas i och med att nya behov uppstår? Vilken kompetens behövs för dessa nya arbeten? En kartläggning med åtföljande analys av behovet av arbetskraft och kompetens hos arbetsgivarna inom Södertälje kommer att göras. Kartläggningen omfattar även en uppskattning av hur behovet av arbetskraft i regionen kommer att se ut. Ett frågeformulär arbetas fram av Stockholms Universitet som även står för analys av resultatet. Utifrån dagsläget och omvärldsfaktorer görs en prognos av hur tillgången och efterfrågan av arbetskraft kommer att se ut.

Förstudien syftar även till att genom samverkan med olika aktörer inom olika sektorer i samhället kartlägga kompetens och kompetensbehov hos målgruppen långtidsarbetslösa och flyktingar i Södertälje kommun. Dessa aktörer är bland annat näringslivets stora och små företag, utbildningsväsendet med vuxenutbildningen samt universitet och högskolor, den tredje sektorn med Basta samt kommun, arbetsförmedling och landsting. Kvalitetslab i Södertälje kommer att vara den samordnande aktören i förstudien. Då Kvalitetslab varit igång sedan början av 2007 kan förstudien startas omgående efter besked från ESF. Kvalitetslab har under ett år arbetat med att kvalitetssäkra det icke formella/informella lärandet enligt OCN-metoden inom och utanför kommunens gränser. (Open College Network). OCN-metoden och validering blir två verkningsfulla verktyg i det kommande projektet DEMO K. (se bilaga processmaterial DEMO K) Introduktionsprogrammet för flyktingar och Individuella programmet (gymnasiet) är två exempel på program som byggds och panelats av Kvalitetslab i Södertälje.

Utifrån analysen av arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetenser ska Södertälje kommun i samarbete med Arbetsförmedlingen satsa på att kompetensutveckla långtidsarbetslösa och flyktingar och matcha ut dem på arbetsmarknaden. I stället för ett problem blir då blir målgruppen en resurs för kommunen.

Syfte

Syftet med projektet är att kartlägga behovet av arbetskraft och kompetens under de närmaste 10 åren hos arbetsgivare inom Södertälje kommun. Ett annat syfte är att få alla aktörer inom aktuella sektorer att enas och samverka kring en gemensam insats för att nå resultat. Det senare handlar om att synliggöra de människor som står utanför arbetsmarknaden, till exempel långtidsarbetslösa och flyktingar, validera och kompetensutveckla dem så att de får arbete och kan bidra till sin egen försörjning.

Målsättning

Målsättningen (slutmål) med projektet/förstudien är att genom kartläggning och analys av arbetsmarknadens kommande behov av arbetskraft/kompetens arbeta fram hållbara strategier och kompetensutvecklingsinsatser för att öka långtidsarbetslösas och flyktingars inträde på arbetsmarknaden. Mätbara projektmål är:
1. Via telefonsamtal och frågeformulär kartlägga behovet av arbetskraft och kompetens hos arbetsgivare i Södertälje kommun.
2. Utifrån kartläggningen göra en analys.
3. Arbeta fram kompetensutvecklingsinsatser utifrån analysen.
4. Arbeta fram hållbara strategier, modeller (t ex matchning) och former för samverkan mellan projektets aktörer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vid kompetenskartläggning av enskilda individer (flyktingar/invandrare) används tolk. I förstudien kommer tillgänglighetsaspekten att kartläggas för att se vilka lokaler som skulle ge optimal tillgänglighet för projektets målgrupp. Frågor som vilka kompensatoriska insatser som behövs för att möjliggöra en anställning kommer att lyftas i förstudien.

Jämställdhetsintegrering

Ej aktuellt i förprojekteringen.

Transnationellt samarbete

Kvalitetslab har påbörjat ett samarbete med olika aktörer i Leeds och Manchester inom arbetsmarknadsområdet. De problem som denna region i England brottades med för 15-20 år sedan är liknande de som Södertälje har idag. Därför är det intressant att lära vad och hur samhällets aktörer gjorde i denna region. Deras erfarenheter ligger delvis till grund för förstudien till DEMO -K. Under förstudien och DEMO-K kommer ett forsatt samarbete att ske med dessa aktörer.
Syfte: Via de kontakter som togs i England inom projektet Kvalitetslab för kvalitetssäkring och synliggörande av icke formellt och informellt lärande avser vi nu att skaffa oss djupare inblick i goda exempel på kompetenshöjande insatser och metoder för att matcha arbetskraft och arbetsgivare. Det kommer främst att ske genom att besöka utbildningsanordnare och organisationer som använder sig av OCN-ackrediterade program i England samt orientera oss om de insatser som sker på uppdrag av motsvarigheten till Arbetsförmedlingen.
Deltagare är projektledare för förstudien, kontorschefen för Arbetslivskontoret samt verksamhetschef på Arbetsförmedlingen Södertälje. Sammansättningen av gruppen har vi gjort för att de ska vara beslutsmässiga och kunna ingå samarbetsavtal på plats om så är nödvändigt.

Samarbetspartners

 • Stockholms Universitet, Pedagogiska institutionen

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker