Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Consensio - Kompetensutveckling i samspel

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFörsäkringskassan, LFC för EUs strukturfonder
KontaktpersonKristian Lindström
E-postkristian.lindstrom@forsakringskassan.se
Telefonnummer010-1161814
Beviljat ESF-stöd25 173 462 kr
Total projektbudget25 173 462 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-07-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Med anledning av de brister Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna har att i samverkan bemöta och stödja personer med funktionsnedsättning till arbete har projektet Consensio för avsikt att lämna in en ansökan om kompetensutveckling av deras, vårdens, skolans, brukarorganisationernas och de sociala företagens anställda.

Denna gemensamma kompetensutveckling, som i nuläget inte är möjlig inom ramen för ordinarie verksamheter, kommer i projektet att ges i form av kurser, föreläsningar, studiebesök och handledning, där kompetens och erfarenhetsutbyten mellan myndigheter, kommuner och organisationer kommer att vara centrala. Den kartläggning som har gjorts visar på ett stort behov av kompetensutveckling med utgångspunkt från områden som gemensam värdegrund, bemötande och förhållningssätt samt utökad kunskap om funktionsnedsättningar.

Projektet kommer, om det beviljas medel, att bedrivas inom Stockholms län under perioden januari 2012 till juni 2014.

Bakgrund

Rätten till delaktighet (i samhällslivet) slås fast i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (1). I konventionen tydliggörs det att sektorsansvariga aktörer ska ”främja att personer med funktionsnedsättning tillägnar sig arbetslivserfarenhet på den öppna arbetsmarknaden”. Ändå är det många som står utan en meningsfull sysselsättning eller arbete. För personer vars funktionsnedsättning gör att de har nedsatt arbetsförmåga är arbetslösheten nästan dubbelt så stor som för befolkningen i helhet.


Med anledning av ovan presenterade regeringen den 16 juni 2011 sin strategi för funktionshinderpolitiken 2011 – 2016. Strategin i sin helhet är i linje med projektets deltagare, nämligen Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens och kommunernas nationella mål för funktionshinderpolitiken och bygger framförallt på målet om att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet, självbestämmande, sysselsättning och arbete. Försäkringskassan, som är projektägare, har liksom Arbetsförmedlingen dessutom ett sektorsansvar inom funktionshinderområdet vilket bl.a. innebär att sektorsmyndigheternas ansvar är att samordna, stödja och driva på andra aktörer inom sitt område för att uppnå de nationella målen för funktionshinderpolitiken. Utöver Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna, är även Handikappförbunden och Handisam* deltagare i projektet. (Samverkanspartner är Stockholm Läns landsting, Kommunförbundet i Stockholms län, skolan, och sociala företag).

Utifrån undersökningar gjorda bland personer med funktionsnedsättning kommer det fram att man inte är nöjd med sina kontakter med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna, som inte har kunnat möta dessa medborgargrupper på ett sätt som motsvarar deras förväntningar. Myndigheterna och kommunerna har tolkat sina uppdrag utifrån de politiska målen mycket snävt med allmänt hållna mål kring handläggning och tillgänglighet.

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna behöver för att utveckla ett gemensamt arbets- och förhållningssätt arbeta tillsammans med Handikappförbunden och Handisam. Viktiga aktörer kommer också projektets samverkansparter att vara. Inom projektet kommer man dessutom dela sina gemensamma erfarenheter med andra europeiska projekt och organisationer för att bygga på deras erfarenhet av samarbete och utveckling på området.

Inriktningen för perioden är att administrationen av stöden ska utvecklas och att arbetslinjen och aktivt deltagande i samhällslivet ska prioriteras för personer med funktionsnedsättning. Arbetslinjen ska vara förstahandsvalet. Det är en stor utmaning för myndigheters och kommuners verksamheter och anställda, där den senare utgör målgruppen för detta projekt. Utmaningen för målgruppen består i att möta medborgarnas krav på bemötande från myndigheter och kommuner eftersom dessa aktörer idag saknar en gemensam kompetens inom detta område. Denna uppfattning om ett stort kompetensgap bland målgruppen har kommit fram i undersökningar bland anställda hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna, där man uttrycker behov av betydande kompetensutveckling, såväl intern som gemensam till följd av de allt större krav som ställs och kommer att ställas på dem i deras yrkesroller, både i de interna och i de samordnade mötena med personer med funktionsnedsättning. Vid sidan av ovannämnda medarbetargrupper kommer också Handikappförbundens anställda att tillhöra projektets målgrupp.

Även Handisam, Statskontoret, Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Försäkringskassans egen interna revision och brukarorganisationerna har lämnat rapporter som stödjer uppfattningen att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna gemensamt har ett behov av att utveckla arbets- och förhållningssätt kring personer med funktionsnedsättning. Behoven har således utretts grundligt och det råder en bred och väl förankrad samsyn kring de kompetensutvecklingsbehov målgruppen har.

Möten mellan Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens, kommunernas anställda och den enskilde är därför särskilt viktiga händelser där t.ex. gemensam metodik och bemötande behöver utvecklas. Ett sådant stöd kan vi inte ge inom ramen för våra nuvarande verksamheter.

För att ringa in deltagande aktörers gemensamma problembild inför de förberedande insatserna genomfördes den 11 augusti 2011 en Logical Framework Approach (LFA) under ledning av processtödet Sensus. Deltagare var medarbetare från Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Kommunförbundet i Stockholms län, kommuner i Stockholms län samt Handikappförbunden. Problemställningen "Anställda hos samverkande huvudmän har brister i att samverka, bemöta och stödja personer med funktionsnedsättning till sysselsättning och arbete" identifierades med olika betoningar.

MOBILISERINGSFAS

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna behöver, tillsammans med övriga projektdeltagare och samverkanspartner ha en samsyn och en delad värdegrund, som utgår från individens behov och där aktörerna gemensamt tar ansvar för hela processen utifrån en helhetssyn, därav projektnamnet ”Consensio”, vilket har just betydelserna samsyn och samarbete.

En gemensam kompetensutveckling, som i nuläget inte är möjlig inom ramen för ordinarie verksamheter, skulle i projektet kunna ges i form av kurser, föreläsningar, studiebesök och handledning, där kompetens och erfarenhetsutbyten mellan myndigheters, kommuners, vårdens, och brukarorganisationers medarbetare kommer att vara centrala (med i detta kompetens- och erfarenhetsutbyte kommer också anställda inom skolan och de sociala företagen att vara). Den kartläggning vi har påbörjat visar på ett behov av gemensam kompetensutveckling med utgångspunkt från områden som gemensam värdegrund, bemötande och förhållningssätt, utökad kunskap om funktionsnedsättningar samt individernas livsbetingelser. Detta skulle kunna leda till medarbetare som känner större trygghet i yrkesrollen, vilket möjliggör ett samlat och mer kvalitativt möte med medborgaren.

För att möjliggöra ovanstående kompetensutveckling (se en mer detaljerad redovisning under rubrikerna övergripande mål, projekt- och delmål, samt mervärde), kommer ett kompetensråd att inrättas, med representanter från de olika myndigheterna, kommunerna, vården och brukarorganisationerna. Under mobiliseringsfasen kommer sedan en mer detaljerad inventering att påbörjas kring de behov av kompetensutvecklingsinsatser som målgruppen för detta projekt har. En viktig insats kommer att vara erfarenhetsutbyten med andra europeiska myndigheter och organisationer, eftersom vi vet att vi har mycket att lära av dem inom funktionshinderområdet.

(1) Enligt Socialstyrelsens termbank (http://app.socialstyrelsen.se/termbank/QuickSearchBrowse.aspx) är definitionen för funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Bakgrund för denna term är: En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. Funktionsnedsättning skall ej sammanblandas med funktionshinder som har följande definition: begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Och bakgrunden till denna term är här beskriven som: Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen.

*Komplettering 2011-09-30:
Efter samtal den 29 september med Stefan Eklund Åkerberg, projektledare på Handisam kom vi överens om att de också deltar som deltagande aktör. Med detta sagt kommer även deras medarbetare, såväl handläggare som chefer,att delta i kompetensutvecklingsinsatserna.

Målsättning

Tillsammans med övriga parter avser projektet att under mobilisering undersöka lämpliga insatser för att stärka myndigheternas, kommunernas, vårdens, skolans, brukarorganisationernas och de sociala företagens gemensamma kompetens inom funktionsnedsättningsområdet. Den kunskapen saknas idag och tillförseln kommer kunna medföra en strategisk påverkan och ett nytt arbetssätt som behövs för att kunna ställa om till den nya funktionshinderpolitiken och Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens och kommunernas större ansvar. Mot bakgrund av projektets storlek och geografiska spridning kommer projektet under mobiliseringsfasen att fortsätta utveckla mål.

Projektgruppen har under sommaren och hösten 2011 haft flera workshops, arbetsmöten och diskussioner med intresseorganisationer, medarbetare och kommande samverkansparter för att analysera problemställningar och föreslå ett lämpligt metodval. För att nämna några har vi haft representation och förankrat projektet hos vården, skolan och brukarorganisationer. Projektgruppen har även förankrat projektet i respektive organisation.

För att konkretisera problembilden har det genomförts en workshop enligt LFA-metoden med hjälp av processtödet Sensus. I det arbetet framgår att deltagarna (såväl medarbetare som chefer) anser att huvudmålet är utökad kompetens som kan ge bättre samordnade insatser av myndigheter och kommuner med effektmålet att minska utanförskapet hos personer med funktionsnedsättning som saknar eller behöver utveckla sin arbetsförmåga p.g.a. bristande stöd och egen motivation. Därmed kommer också målgruppen för detta projekt, nämligen våra anställda att känna en större trygghet i sina yrkesroller och på så sätt bli mer tillfredsställda i sitt arbete. Professionalisering kommer att vara ett ledord i detta arbete.
Nedanstående projekt- och delmål bekräftades även på det gemensamma förankringsmötet.

ÖVERGRIPANDE MÅL:

"Anställda hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna har utökad kompetens att i samverkan bemöta och stödja personer med funktionsnedsättning till arbete".

För att möjliggöra ovanstående mål inom och mellan berörda organisationer och för anställda och chefer kommer det att inrättas ett kompetensråd, med representanter från såväl projektdeltagare, som samverkanspartners. Kompetensrådets samlade kompetens omfattar således huvudparten av de verksamheter som personer med funktionsnedsättning har kontakter med och kommer på så sätt att vara en garant för de kompetensutvecklingsinsatser de beslutar om.

För att möta upp målgruppens kompetensutvecklingsbehov kommer olika block av kompetensutvecklingsinsatser, t.ex. kurser, föreläsningar, seminarier, studiebesök och handledning att ges. De kompetensutvecklingsinsatser som erbjuds ska motsvara behoven i verksamheten, vilket innebär att utbudet av utbildningar, kurser, föreläsningar och handledning behöver vara brett och varierat, på både grund-, fortsättnings- och fördjupningsnivå. Andra former av kompetensutveckling är minst lika viktigt för utvecklingen i arbetet, t.ex. studiebesök, nätverksträffar, arbetsrotation, studiecirklar och inte minst reflektion tillsammans med andra.

För att koppla samman dessa kompetensutvecklingsinsatser med ordinarie verksamhet är det av vikt att inom och mellan organisationerna tillvarata vars och ens kunskaper och erfarenheter, och synliggöra och tillgängliggöra de anställdas samlade kompetenser. För att alla ska kunna utvecklas är det viktigt att erfarenheter och kunskaper värderas och används på arbetsplatserna, samt att olikheter ses som en tillgång för hela arbetsgruppen. Detta kan ske genom inventering av intressen, utbildning och meriter eller genom professionell validering. Det är också viktigt att ta tillvara andra gruppers kunskap och erfarenheter genom olika samarbeten.

Erfarenheter har här dragits av de resultat som Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens och kommunernas deltagande i ESF-projektet KomAn har gett upphov till. Ett liknande samarbete är det Örebrobaserade projektet Jobb i sikte, vilket vi också har mycket att lära oss av, i det att deras målformulering är att möjliggöra arbete för elever i särgymnasierna, liksom det gotlandsbaserade företagarföreningsprojektet Skarphäll som syftar till att genom att erbjuda personer med funktionsnedsättning praktik i förlängningen möjliggöra anställning för dessa individer.

På samma sätt kommer även kommunernas kompetensutvecklingsprojekt Carpe att ge oss viktiga lärdomar kring våra anställdas förändrade yrkesroller och de kompetensutvecklingsbehov de har (En mer utförlig beskrivning av dessa erfarenhetsutbyten finns under avsnittet "KOPPLING TILL ANDRA PROJEKT ELLER PROGRAM").

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I projektet kommer representanter för Handisam, Habilitering & Hälsa, brukarorganisationer och sociala företag att finnas representerade på styrgrupps-, referens- och/eller målgruppsnivå. Deras deltagande i projektet kommer att säkerställa att tillgänglighetsperspektivet finns med vid framtagandet av underlag till projektet. Dessa aktörers representanter kommer också att kunna lämna synpunkter och tillföra kunskap om vilka åtgärder som är nödvändiga för att kunna skapa bättre förutsättningar för målgruppen. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna har god kunskap och lång erfarenhet av arbete med frågor om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. På Försäkringskassans intranät finns ett verktyg där handläggare kan få råd och stöd. Projektet kommer att använda sig av processtödet Tillgänglighet i arbetet och använda deras verktyg och genomföra en SWOT-analys i mobiliseringsfasen.

Information om projektets verksamhet kommer att utformas och anpassas efter personers funktionsnedsättningar. Tekniklösningarna ska anpassas utifrån de riktlinjer och standarder som finns för full delaktighet.

Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens, kommunernas och brukarorganisationernas anställda har naturliga kontaktytor med personer med funktionsnedsättningar. Tillgänglighet som den beskrivs av Handikappförbunden innebär att de kommunikativa och informativa inslagen kan tas emot och förstås av alla. Man beskriver även att själva verksamheten måste vara tillgänglig på ett förhållandemässigt sätt, en tillgänglighet fri från diskriminering.

MOBILISERINGSFAS

I samråd med processtöd inom Tillgänglighet planeras att under mobiliseringsfasen ta fram en mer detaljerad tidsaktivitetsplan med kompetensutvecklingsinsatser och åtgärdsförslag gällande fysisk, informativ, kommunikativ och verksamhetstillgänglighet. Möten mellan projektledare och processtöd är inplanerade under perioden januari till april 2012, då vi får möjlighet att tillsammans utforma en konkret plan för tillgänglighetsarbetet i projektet.

Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens och kommunernas handläggare har som lägst en grundkompetens inom området men kompetensinventeringen kan påvisa ytterligare behov. Utöver denna kompetensutveckling kommer projektet att arbeta mot en gemensam värdegrund, där vi säkerställer att våra organisationers befintliga policys tillgängliggörs och används i våra verksamheter.

*Komplettering 2011-09-30: Eftersom vi med detta projekt vill möjliggöra utökad kompetens för våra anställda inom funktionshinderområdet för att på så sätt kunna ge personer med funktionsnedsättning ett bättre bemötande och större möjligheter till arbete, vill vi samtidigt inom myndigheterna och kommunerna undersöka hur vi kan flytta fram våra positioner i att anställa fler personer med funktionsnedsättning. Som vi har sett av aktuell forskning ligger små och medelstora företag i framkant i att anställa personer med funktionsnedsättning där myndigheter och kommuner, liksom stora företag kommer långt efter.

Med ett närmare samarbete med svenskt näringsliv, sociala företag, och med olika projekt såsom ex. Skarphäll, vill vi inom projektet ta tillvara på den kompetensutveckling och de erfarenhetsutbyten som kommer att ges, däribland till chefer med rekryteringsansvar, för att vända denna trend.

**Komplettering 2011-09-30: Den 5 oktober kommer Kristian Lindström att närvara vid den SWOT- och handlingsplansutformning som Dirigo kommer att göra tillsammans med processtödet Tillgänglighet.

Transnationellt samarbete

Den 31 maj 2011 beslutade Socialfonden om att bevilja medel till två projekt med inriktning mot 100 % transnationalitet. Projektägare är Socialfondens processtöd Arbetsmiljöforum och Sensus. När dessa projekt startar sin verksamhet kommer vårt projekt att undersöka möjligheterna att använda sig av de möjligheter till transnationellt arbete som finns genom dessa projekt. Det är svårt att ge en bild av vilka transnationella aktiviteter som kan bli aktuella, men t ex utbildningar, konferenser och utbytesresor är exempel på troliga aktiviteter.

Viktigt är här att också skapa ett gemensamt lärande med andra projekt där myndigheter och organisationer inom EU deltar, för att via ett transnationellt utbyte lära oss om den gemensamma arbetsmarknaden, vilken är central för att målgruppen ska kunna expandera arbetslinjen till att omfatta även personer som har en funktionsnedsättning.

Vi befinner oss på en i många fall liknande arbetsmarknad med liknande svårigheter men använder olika arbetssätt och metoder för att lösa problemen. Det kan finnas värden i att skaffa erfarenheter och information om arbetssätt samt sprida resultat och metoder med ett europeiskt perspektiv. Vår avsikt är därför att söka en mindre andel transnationellt lärandeutbyte för att därigenom också få ett lärandeutbyte med andra intresserade av samma frågor.

Projektet kan också komma att använda sig av det stöd som ESF-rådet kan ge. Sammantaget finns det därför goda möjligheter att kunna bedriva transnationell verksamhet i detta projekt. Under mobiliseringsfasen kommer vi att närmare redogöra för hur projektet ska bedriva transnationell verksamhet.

*Komplettering inkom 2011-09-30: Kristian Lindström kommer att delta på den sammankomst som Arbetsmiljöforum håller i den 12 oktober 2011. Till denna dag, som har fått namnet "projektsök", kommer representanter från flera svenska och europeiska projekt att närvara för att på så sätt få möjlighet att knyta kontakter inför eventuellt kommande erfarenhetsutbyten.

Samarbetspartners

 • Basta
 • Coompanion Kooperativ Utveckling Stockholms län
 • Handikapp&Habilitering Stockholms län
 • KSL:s kansli
 • MellanMålet

Deltagande aktörer

 • Danderyds Kommun med flera förvaltningar.
 • Handikappförbundens samarbetso
 • Handisam
 • Haninge kommun
 • Järfälla Kommun
 • Lidingö stad
 • Stockholms kommun
 • Södertälje kommun
 • Vaxholms stad med alla underliggande förvaltningar.
 • Österåkers kommun, Stats och kommunled/övergripandeplanering

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker