Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Carpe

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStockholms Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen
KontaktpersonCarina Schmidt
E-postcarina.schmidt@sot.stockholm.se
Telefonnummer0850825410
Beviljat ESF-stöd0 kr
Total projektbudget0 kr
Projektperiod2008-04-15 till 2008-07-14
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

CARPE (latin för ”ta vara på”)
Projektet genomförs inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning i kommunerna Stockholms stad, Järfälla, Sollentuna, Lidingö stad, Tyresö och Huddinge. Samverkanspartner är Socialstyrelsens enhet för funktionshinderfrågor, Länsstyrelsen i Stockholms län, Landstingets enhet Handikapp & Habilitering och Kommunal på nationell och regional nivå. Till genomförandeprojektet kommer gruppen att utökas med gymnasie- och högskolor. Vidare kommer under förprojekteringen att diskuteras och beslutas på vilket sätt brukarsamverkan och ytterligare fackligt deltagande ska ske.

Genom att ha erfaren projektledning och ta tillvara på den höga grad av expertis som finns i projektorganisationen kommer projektet att kunna genomföras kostnadseffektivt.

Verksamhetsområdet står inför en rad utmaningar där omställning är en. Ytterligare utmaningar är brist på rätt kompetens bland sökande till vakanta tjänster samt att kompetenskraven förändrats mycket de senaste åren. De medarbetare som inte uppfyller de framtida kraven kommer att ha mycket svårt att klara av en anställning vare sig hos offentlig eller privat vårdgivare. Dessutom måste tydliggöras att verksamhetsområdet är ett eget och specifikt område. Idag är utbudet av relevant utbildning som är riktad till verksamhetsområdet mycket begränsat och kurser måste utvecklas. Dessa skulle sannolikt vara intressanta även för andra kommuner i regionen. Som en struktur för den enskildes kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov ska den ”Kompetenstrappa”, som tagits fram med delaktighet av Socialstyrelsen och Kommunal användas i genomförandeprojektet.

Syftet med förprojektet är att genomföra kompetensanalyser och samla andra fakta som behövs för att kunna genomföra ett gemensamt projekt i sex kommuner. När det gäller kompetensbehovet ska fokus ligga på insatser som inte finns idag på marknaden utan som måste utvecklas, samt den kompetens som behövs för att leda och utveckla verksamheterna.

Syftet med genomförandeprojektet är att
- lyfta fram kompetensbehov och utveckla specifika kompetensutvecklingsinsatser samt genomföra dessa insatser.
- lyfta fram och skapa arbetsplatser med hög grad av tillit som tar vara på befintlig kompetens och är stödjande i varje medarbetares utveckling, exempelvis i svenska språket.
- lyfta fram verksamhetsområdet för beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, för presumtiva arbetstagare samt för skolor.
- ta tillvara projektresultatet och därmed skapa förutsättningar för att på sikt inrätta ett "Kunskaps- och Utvecklingscentrum för funktionshinderfrågor i Stockholms län".

Bakgrund

För att verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska kunna utvecklas optimalt behövs ett strukturerat samarbete mellan kommunerna i länet, med tillsynsmyndigheter, organisationer med expertiskunskap och fackliga organisationer på olika nivåer. Därför kommer detta projekt att genomföras i kommunerna Stockholms stad, Järfälla, Sollentuna, Lidingö stad, Tyresö samt Huddinge och med Socialstyrelsens enhet för funktionshinderfrågor, Länsstyrelsen i Stockholms län, Landstingets enhet Handikapp & Habilitering och Kommunal på nationell och regional nivå som samverkanspartner. Till genomförandeprojektet kommer gruppen att utökas med gymnasie- och högskolor. Vidare kommer under förprojekteringen att diskuteras och beslutas på vilket sätt brukarsamverkan samt ytterligare fackligt deltagande ska ske.

Omställning
Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning (i denna ansökan avses därmed den traditionella ”Handikappomsorgen” alltså undantaget socialpsykiatrin) står inför en rad utmaningar där omställning är en. Inom verksamhetsområdet finns ingen ”tradition” av entreprenörskap och privata driftsformer som exempelvis inom äldreomsorgen. I en nära framtid kommer det att bli en förändring i de kommuner som ingår i projektet - för de flesta i stor utsträckning. För att möjliggöra för enheter att kunna lägga framgångsrika anbud som enskild firma eller som egenregi behövs fördjupad och delvis annan kompetens än i dag. Den enskilde medarbetaren behöver oavsett driftsform ha hög kompetens utifrån de behov som dagens och morgondagens brukare har.

Kompetensbrist
En annan utmaning är brist på rätt kompetens bland sökande till vakanta tjänster: För de flesta människor, ungdomar som vuxna, finns det inte i deras föreställningsvärld att de skulle kunna börja arbeta som exempelvis vårdare och det av den enkla anledningen att området helt enkelt inte ”existerar”. Inriktning ”utvecklingsstörning/funktionshinder” har ofta inga sökande i ungdomsgymnasierna. (Ett undantag är nu Köping, där efter dokumentärfilmen ”I en annan del av Köping” kursen kunde starta med fullt elevantal.) Verksamhetsområdet måste lyftas fram i ljuset så att det exempelvis kan bli ett realistiskt val att starta arbeta där.

Förändrad verksamhet
Ytterligare skäl att satsa på verksamhetsområdet är att det idag är ett helt annat arbete än för säg 20 år sedan: För att verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska kunna utvecklas optimalt behövs ett strukturerat samarbete mellan kommunerna i länet, med tillsynsmyndigheter, organisationer med expertiskunskap och fackliga organisationer på olika nivåer. Därför kommer detta projekt att genomföras i kommunerna Stockholms stad, Järfälla, Sollentuna, Lidingö stad, Tyresö samt Huddinge och med Socialstyrelsens enhet för funktionshinderfrågor, Länsstyrelsen i Stockholms län, Landstingets enhet Handikapp & Habilitering och Kommunal på nationell och regional nivå som samverkanspartner. Till genomförandeprojektet kommer gruppen att utökas med gymnasie- och högskolor. Vidare kommer under förprojekteringen att diskuteras och beslutas på vilket sätt brukarsamverkan samt ytterligare fackligt deltagande ska ske.
Omställning
Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning (i denna ansökan avses därmed den traditionella ”Handikappomsorgen” alltså undantaget socialpsykiatrin) står inför en rad utmaningar där omställning är en. Inom verksamhetsområdet finns ingen ”tradition” av entreprenörskap och privata driftsformer som exempelvis inom äldreomsorgen. I en nära framtid kommer det att bli en förändring i de kommuner som ingår i projektet - för de flesta i stor utsträckning. För att möjliggöra för enheter att kunna lägga framgångsrika anbud som enskild firma eller som egenregi behövs fördjupad och delvis annan kompetens än i dag. Den enskilde medarbetaren behöver oavsett driftsform ha hög kompetens utifrån de behov som dagens och morgondagens brukare har.

Kompetensbrist
En annan utmaning är brist på rätt kompetens bland sökande till vakanta tjänster: För de flesta människor, ungdomar som vuxna, finns det inte i deras föreställningsvärld att de skulle kunna börja arbeta som exempelvis vårdare och det av den enkla anledningen att området helt enkelt inte ”existerar”. Inriktning ”utvecklingsstörning/funktionshinder” har ofta inga sökande i ungdomsgymnasierna. (Ett undantag är nu Köping, där efter dokumentärfilmen ”I en annan del av Köping” kursen kunde starta med fullt elevantal.) Verksamhetsområdet måste lyftas fram i ljuset så att det exempelvis kan bli ett realistiskt val att starta arbeta där.

Förändrad verksamhet
Ytterligare skäl att satsa på verksamhetsområdet är att det idag är ett helt annat arbete än för säg 20 år sedan:
- De personer som idag börjar på daglig verksamhet har oftast bott hemma hos sina föräldrar och gått på skola som andra. De har andra färdigheter med som kompensation för sina funktionsnedsättningar än tidigare brukare hade. Deras föräldrar har ofta höga krav på sysselsättningen.
- De ungdomar som idag ska flytta hemifrån vill inte självklart flytta in på en gruppbostad utformad som den är idag. Det behövs andra boendeformer men även andra metoder och kunskap.
- Den tekniska utvecklingen är stor och många hjälpmedel kan hjälpa den enskilde brukaren till högre grad av självständighet. En förutsättning är emellertid att det finns medarbetare som kan ge stöd i användandet och som kan upplysa god man om möjliga hjälpmedel att ansöka om.
- Diagnoser i dag och framöver förändras med utvecklade medicinska insatser och med förbättrade diagnostiska metoder. Detta kräver annan kunskap än den ”gamla”.
- Kraven på dokumentation har ökat liksom att varje medarbetare måste ta ett större ansvar för exempelvis administration. Detta kräver hög grad av kunskap i svenska språket i såväl tal som i skrift, liksom datorkunnande eftersom dokumentationen oftast sker digitalt.
- Med ökad andel personer med annan kulturell bakgrund än svensk behövs ökad kulturkompetens.

De medarbetare som inte uppfyller de kraven kommer att ha mycket svårt att klara av en anställning oavsett hos offentlig eller privat vårdgivare. Dessutom måste kunskap om systematiskt kvalitetsarbete, grupprocesser, arbetsorganisation samt budgetarbete öka hos alla medarbetare i viss utsträckning och hos några i hög utsträckning. Detta för att möta kraven på arbetsplatsers självständighet och möjliggöra en konkurrenskraftig verksamhet. Mer info i pappersbilaga då all text inte ryms//

Syfte

Syftet med förprojektet är att genomföra kompetensanalyser och samla andra fakta som behövs för att kunna genomföra ett gemensamt projekt i sex kommuner. När det gäller kompetensbehovet ska fokus ligga på insatser som inte finns idag på marknaden utan som måste utvecklas, samt den kompetens som behövs för att leda och utveckla verksamheterna.

Syftet med genomförandeprojektet är att
- lyfta fram kompetensbehov och utveckla specifika kompetensutvecklingsinsatser riktade till medarbetare som arbetar med personer som har funktionsnedsättning samt genomföra dessa insatser.
- lyfta fram och skapa arbetsplatser med hög grad av tillit som tar vara på befintlig kompetens och är stödjande i varje medarbetares utveckling.
- lyfta fram verksamhetsområdet för beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, för presumtiva arbetstagare samt för skolor.
- ta tillvara projektresultatet och därmed skapa förutsättningar för att på sikt inrätta ett "Kunskaps- och Utvecklingscentrum för funktionshinderfrågor i Stockholms län".

Målsättning

En målsättning för förprojektet är att det från alla förvaltningar i Stockholms stad samt från kommunerna finns tillräckligt med underlag för att kunna starta ett genomförandeprojekt i november 2008. Ytterligare en målsättning är att förprojektet genomförs i sådan anda att alla partner är intresserade av ett gemensamt genomförandeprojekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inga lokaler används som inte är tillgängliga, hörslingor används samt vid behov teckentolkar.
Målgruppen är medarbetare som arbetar med personer med funktionsnedsättning vilket innebär att det finns stor kunskap om tillgänglighet och den kunskapen används när det gäller brukare men inte tillräckligt gentemot medarbetare och kollegor. I projektet ska den aspekten lyftas fram.

De kommuner som deltar i projektet arbetar medvetet på att öka tillgängligheten till information mm för medborgare och brukare. Däremot är tillgängligheten till information, kunskap och utbildning inte optimal för medarbetare exempelvis med skriv- och lässvårigheter/dyslexi. Enligt en studie från LO så är personer med dyslexi överrepresenterade i LO-kollektivet. Det är förstås inte är förvånande att många valt yrken där man tidigare inte behövt vare sig läsa eller skriva i någon större utsträckning. Idag är det emellertid annorlunda. Alla behöver utvecklas inte bara praktiskt utan även teoretiskt och måste kunna läsa instruktioner, rapporter och diverse material samt även kunna dokumentera. De som har diagnosen dyslexi får god hjälp i skolan om de tar steget att anmäla sig till exempelvis en gymnasiekurs. Vissa vågar inte ens ta steget för att man under många år försökt hemlighålla sina problem, vilket blir allt mer ogörligt. En del i ett utvecklingsarbete blir att öka kunskapen hos alla medarbetare om vad det innebär att ha läs- och skrivsvårigheter. Men även att arbeta för att ändra attityder på arbetsplatsen så att personer med läs och skrivsvårigheter vill medge det och kan få ett adekvat stöd på arbetsplatsen.

Jämställdhetsintegrering

x

Transnationellt samarbete

-

Samarbetspartners

 • Länsstyrelsen, enheten för lokal och social utveckling
 • Socialstyrelsen, enheten för funktionshinderfrågor
 • Svenska kommunalarbetarförbundet

Deltagande aktörer

 • Huddinge kommun
 • Järfälla kommun, Socialförvaltningen, vård och omsorg
 • Lidingö stad
 • Sollentuna kommun
 • Tyresö kommun

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker