Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

CARPE

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSocialförvaltningen, Stockholms stad
KontaktpersonCarina Schmidt
E-postcarina.schmidt@stockholm.se
Telefonnummer08-50825410
Beviljat ESF-stöd34 928 886 kr
Total projektbudget34 928 886 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2012-03-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Se bilaga

Bakgrund

Se bilaga

Syfte

Syftet med projektet är att
- tydliggöra verksamhetsområdet för beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå samt för presumtiva arbetstagare och för gymnasie- och högskolor
- i processinriktad form utveckla specifika kompetensutvecklingsinsatser utifrån de kompetensbehov som framkommit i förprojektet
- genomföra kompetensutvecklingsinsatser, utvärdera och förändra dem vid behov
öka chefers möjlighet att kunna förestå verksamheten i enskild drift om det är aktuellt
- ta vara på den höga grad av kompetens samt projekterfarenhet som finns i verksamheten
- vidareutveckla en nätverksmodell för lärande och utveckling som kan appliceras på Kompetensombud och andra ombuds- eller specialistuppdrag eller inom specifika kompetensområden
- lyfta fram och skapa arbetsplatser med hög grad av tillit som tar vara på befintlig kompetens och är stödjande i varje medarbetares utveckling
- på de enheter som så önskar implementera den Kompetenstrappa som framtagits i tidigare projekt i samarbete med Socialstyrelsen
- påbörja ett arbete för att ta fram gemensamma kvalitetsindikatorer
- starta en regional och nationell diskussion om lämplig beteckning på verksamhetsområdet samt titel för medarbetare som ett steg till gemensam vokabulär
- öka kunskapen om faktorer som påverkar mäns vilja att söka arbete och stanna kvar inom funktionshinderområdet samt sprida kunskap om dessa faktorer inom och utanför verksamhetsområdet
- ta tillvara projektresultatet och därmed skapa förutsättningar för att på sikt inrätta ett Kunskaps- och Utvecklingscentrum för funktionshinderfrågor i Stockholms län.
För förtydligande av dessa punkter se bilaga

Målsättning

- ett ökat antal medarbetare anser att allas kompetens tas till vara
- ett ökat antal medarbetare anser att tilliten är hög i arbetsgruppen
- ett ökat antal medarbetare tror sig vara kvar på arbetsplatsen eller i liknande verksamhet om ett respektive tre år
- minst 6500 månadsanställda berörs av projektet (innebär en ökning med ca fem kommuner)
- 90 % av dem som deltar i de kompetensutvecklingsinsatser som har skapats anser att de motsvarar deras behov
- 75 % av alla månadsanställda medarbetare har deltagit i något av de gemensamt genomförda kompetensutvecklingsinsatserna (därutöver ska alla medarbetare delta i lokal kompetensutveckling som studiecirklar mm vilket inte kommer att mätas.)
- 50 % av chefer utan högskoleexamen har påbörjat utbildning för att kunna få tillstånd att förestå verksamheten

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I projektet kommer inga lokaler att användas som inte är tillgängliga, hörslingor ska används samt vid behov teckentolkar.

Målgruppen är medarbetare som arbetar med personer med funktionsnedsättning vilket innebär att det finns stor kunskap om tillgänglighet och den kunskapen används när det gäller brukare men inte tillräckligt gentemot medarbetare och kollegor. I projektet ska den aspekten lyftas fram.

De kommuner som deltar i projektet arbetar medvetet på att öka tillgängligheten till information mm för medborgare och brukare. Däremot är tillgängligheten till information, kunskap och utbildning inte optimal för medarbetare exempelvis med skriv- och lässvårigheter/dyslexi. Enligt en studie från LO så är personer med dyslexi överrepresenterade i LO-kollektivet. Det är förstås inte är förvånande att många valt yrken där man tidigare inte behövt vare sig läsa eller skriva i någon större utsträckning. Idag är det emellertid annorlunda. Alla behöver utvecklas inte bara praktiskt utan även teoretiskt och måste kunna läsa instruktioner, rapporter och diverse material samt även kunna dokumentera. De som har diagnosen dyslexi får god hjälp i skolan om de tar steget att anmäla sig till exempelvis en gymnasiekurs. Vissa vågar inte ens ta steget för att man under många år försökt hemlighålla sina problem, vilket blir allt mer ogörligt. En del i ett utvecklingsarbete blir att öka kunskapen hos alla medarbetare om vad det innebär att ha läs- och skrivsvårigheter. Men även att arbeta för att ändra attityder på arbetsplatsen så att personer med läs och skrivsvårigheter vill medge det och kan få ett adekvat stöd på arbetsplatsen.

Jämställdhetsintegrering

På Kompetensombudsträffar kommer jämställdhetsaspekten att vara ett tema ur perspektivet vilken konkret betydelse arbetsplatsernas könssammansättning har för brukarna och den frågan kan då tas upp på arbetsplatsernas ordinarie Arbetsplatsträffar. Jämställdhetsaspekten kommer att uppmärksammas vid utvärderingar av olika kompetensutvecklingsinsatser.
Om projektledningen blir helt kvinnlig ska en manlig referensgrupp tillsättas.

Samarbetspartners

 • Länsstyrelsen, enheten för lokal och social utveckling
 • Socialstyrelsen, enheten för funktionshinderfrågor
 • Svenska kommunalarbetarförbundet

Deltagande aktörer

 • Huddinge kommun
 • Järfälla Kommun
 • Lidingö stad
 • Sollentuna kommun
 • Stockholms Stad, Socialtjänst- o arbetsmarkn förvaltn
 • Tyresö kommun

Kommun

 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Sollentuna
 • Stockholm
 • Tyresö