Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Att Ta Vid- Ungas väg till arbete och utbildning efter institutionsplacering

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion Göteborgsregionen
KontaktpersonCamilla Boström
E-postcamilla.bostrom@coompanion.se
Telefonnummer031-7440168
Beviljat ESF-stöd9 285 871 kr
Total projektbudget18 447 526 kr
Projektperiod2009-06-18 till 2011-11-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

"Att Ta Vid" vill skapa arbetstillf./coacha t studier för institutionsplac. unga gm start av det sociala ftg YScreen inne på inst/anstalt och i två regioner i Sverige. Bygga partn.skap i 5 regioner med fokus på behov efter inst.placering, för att skapa obrutna eftervårdskedjor till arb. och studier

Bakgrund

Förprojektet visar att de socialt mest belastade unga i åldern 16-24 år har mycket svårt att etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden samt i studiesammanhang. Kriminalvårdens klienter har en mycket svag ställning på arbetsmarknaden. Utmärkande är begränsad arbetslivserfarenhet, mest kortvariga och okvalificerade arbeten, bristfällig skolunderbyggnad (45 procent har endast fullföljd grundskola och 11 procent har inte fullgjort någon utbildning alls) och yrkesutbildning saknas i regel. Drygt hälften av Frivårdens klienter är arbetslösa enligt Kriminalvårdens statistik från 2006. De senaste fem åren har denna siffra i stort sett varit konstant.Endast ca 20 % har arbete av de som friges från anstalt. Dessa siffror gäller oavsett ålder och är troligen ännu mycket högre för unga med
tanke på ungdomsarbetslöshet.

De unga placerade på något av Statens Institution Styrelsers (SiS) 30 särskilda ungdomshem har som regel en svår bakgrund med missbruk, kriminalitet och psykosociala problem. Till SiS kommer ungdomar med stora luckor i sin skolgång, många har problem med läs- och skrivsvårigheter, och undervisningen handlar ofta om att 'göra kunskap' rent praktiskt, istället för att bara läsa in den. Ofta är självförtroendet mycket lågt avseende studier och arbete, och inte sällan förväntar sig vare sig omgivningen eller ungdomarna själva mycket litet av dem. Intresset, motivationen och självförtroendet behöver ofta väckas på ett sätt som talar till ungdomarnas egna intressen och på ett sätt som gör det lustfyllt och lätt att lyckas och hitta sina begåvningar och resurser. Oavsett om ungdomen dömts till sluten ungdomsvård istället för fängelse(LSU) eller omhändertas för utredning och behandling enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av Unga (LVU) på SiS, så är det viktigt att tiden hos SiS följs av fortsatt stöd på hemmaplan, annars är risken stor för återfall i kriminalitet, missbruk och antisocialt beteende. Sis är en del i en längre vårdkedja där inte minst socialtjänsten är en betydelsfull länk. Den kommunikationen kan definitivt förbättras för att tillgodose ungdomens behov och situation bättre, för att minska återfallsrisken. En del av dessa ungdomar är ofta rekryteringsbasen till kriminella gäng och nätverk, istället för att rekryteras till företag och sammanhang som kan erbjuda integrerande arbetsmöjligheter och en lärande arbetsgemenskap. Många av ungdomarna är inte studiemotiverade i sin placering på SiS. De senaste åren har SiS deltagit i ett antal projekt med fokus på eftervården.
Denna ansökan är bl a ett metodutvecklingsprojekt i nära samarbete med bl a SiS, för att vidareutveckla den svenska översättningen av Made in Jail. Det är i korthet en arbetsinriktad metod som börjar redan inne på institution/anstalt för att följa den unga ut i samhället via utsluss i det sociala företaget som etablerat relation och arbetskunskap internt. I detta fall Vägen ut! kooperativet YScreen som i liten skala framgångsrikt kan sägas ha väckt målgruppens hopp, egenmakt, studievilja, arbetsförmågor och tron på att de själva kan ta ansvar för sitt liv och skapa en god framtid för sig själva. Kombinationen av det sociala företagandets arbetar-/ägarinflytande, företagandets verkliga entreprenörskap och arbetspraktik, rollmodeller med egenerfarenhet av att själva gjort 'resan', arbetsträning och anpassad utbildning är nyckelfaktorer i denna utveckling.
Erfarenheter från det sociala företaget YScreens arbete med målgruppen visar ofta att de unga hittar sina begåvningar och sin fallenhet för olika ämnen/områden när de deltar i den dagliga tryckeriverksamheten som 'en i arbetsgruppen', i det dagliga arbetet ut mot de verkliga kundernas behov och önskemål. Arbetet väcker studieviljan, eftersom man märker att man kan och behöver mer. Ofta väcks även en längtan och hoppet om att kunna leva ett normalt liv. Det i sin tur driver också fram den unges egen längtan och ansvar för att vilja studera eller arbeta vidare.

All vår erfarenhet visar att studier och arbete, arbetsgemenskap och ett för individen trovärdigt/positivt laddat, förståeligt och hanterbart sammanhang präglat av egenmakt är avgörande faktorer på vägen till ett integrerat liv.
Slutsatserna visar behov av en obruten, stödjande arbets. och studiekedja kring den gruppen unga lagöverträdare/unga med bakgrund i sociala problem och missbruk som sitter inne på landets fängelser och institutioner. Huvudtanken vi har med oss från förstudien är att etablera det Sociala Företaget YScreen och ett brett verksamhetsöverskridande partnerskap med övriga parter kring den unge som sträcker sig ända inifrån institutionen tills den unge verkligen är i utbildning eller arbete/praktik. 'Att Ta Vid' inriktar sig inte bara på arbetet eller studierna i sig för den mest belastade ungdomsgruppen, utan menar att ett parallellt förändringsarbete av identitet, självbild och verkliga alternativa verkligheter måste följa för att nå långsiktiga resultat avseende arbete och sysselsättning. Hela 76% av den unga befolkningen (18-30) kan tänka sig att bli företagare. 2/3 gör det helst tillsammans med andra. För den mest belatade ungdomsgruppen är vår erfarenhet att det är mycket positivt laddat med arbete i samband med företagande, det är en alternativ identitet för den unge som kan konkurrera med den kriminella livsstilen som är en av de få sammanhang som öppet tar emot denna grupp unga. Många av dem har inget hopp om ett 'innanförskap' alls. Detta hopp återkommer genom det sociala företagets inkluderande förkunskap om deras situation och behov och är helt avgörande för att också lära sig alla de nya praktiker/koder och förhållningssätt som underlättar arbete och/eller studier i andra sammanhang.

Syfte

--Huvudsyftet med projektet är att skapa arbete för unga mycket långt ifrån arbetsmarknaden genom utbildning, praktik, samt successiv utslussning från institutioner och anstalter till sociala ungdomsföretag med mycket målgruppsanpassad arbetsträning,arbete, praktik och coaching till utbildning.
-Att etablera det sociala företaget - Vägen ut! kooperativet YScreen (den svenska motsvarigheten till framgångsrika italienska arbetskooperativa modellen 'Made in Jail') inne på inst/anstalt för att sedan TA VID 'på utsidan' med YScreens redan kända, trovärdiga 'lotsar' till arbetsträning och studier vid strafftidens/behandlingens slut. Att testa den italienska erfarenheten av nära samarbeten med institutioner och högprofilerade textilleverantörer, som en väg för att 'få häng' och trovärdighet hos målgruppen.
-Att etablera 3 institutionsinterna små YScreentryckerier för att skapa inre kognitiva och praktiska mötesplatser/mot-svarigheter i form av en arbetsinriktad utbildning/arbetspraktik.

Syftet är att med hjälp av kreativ designutbildning, entreprenörskapsutbildning samt små interna/externa sociala YScreentryckerier utveckla 'förfaser' till externa arbetsmöjligheter för dessa unga. Kedjan internt YScreen--Externt YScreen ska bilda en kedja och ett ett sammanhang med hög förförståelse för de ungas erfarenheter. Avsikten är att vidareutveckla en metod som via Arbetet leder till lägre återfall i brott än nuvarande statistik, lägre återfall i missbruk samt en motkraft till nyrekrytering/återfall till gängkriminalitet. Motivatörer med 'egenerfarenhet' i samarbete m socialarbetare erbjuder trovärdiga och attraktiva alternativ till den kriminella identiteten och inger hopp om att en ny livsstil är möjlig.

Vägenut!s erfarenheter visar att bl a praktiska färdigheter, upplevd och reell egenmakt, socialt företagande/entreprenörskap, upplevd meningsfullhet, kreativitet och alternativa, symboliska 'syster/
broderskap' till andra på utsidan som lyckats skapa nya vägar in i samhället för sig själva och andra leder bort från droger och kriminalitet. Samt skapar arbeten. Idag är mer än 50 personer anställda inom olika små medlemsägda Vägenut!företag.
Vägenut! kooperativen har i samarbete med Coompanion under flera år utvecklat nya innovativa vägar för att skapa arbete för bl a de unga som står längst ifrån från arbetsmarknaden. Vi vill genom genom genomförandeprojeketet i nära samverkan med andra nyckelverksamheter kring målgruppen etablera det sociala företagandet som medel för ugnas väg till arbete. Vi har ambitionen att med hjälp av social franchising som spridningsmetod under genomförandeprojektet skapa fler liknande verksamheter i landet, för att skapa fler jobb för denna grupp unga.

Vidare är syftet är att fortsätta vidareutveckla det europeiska samarbetet med den europeiska organsationen för social franchising ESFN, European Social Franchising Network, som ett sätt att framgångsrikt starta, stödja och driva sociala företag med grupper som är mycket otraditionella företagare. Vidare att tillsammans med de nationella parterna knyta närmare kontakt med MadeinJail, den ungdomsbaserade, mobiliserande antimaffiaorganisationen FLARE, samt Libera som på ett mycket dynamiskt sätt kan visa nya vägar för hur sociala företag kan skapa nya arbeten och ekonomiska och avgörande samhällsvärden i kampen mot utslagning och organiserad brottslighet.

Syftet med partnerskapen som på fem håll i landet ska byggas kring 'den mest utsatta ungdomsgruppen' är att sätta särskilt ljus på behovet av verkliga, attraktiva alternativ för målgruppen, samt skapa förutsättningar för en gemensam bild av problemen, skapa gemensamma lösningar kring dilemman kring den unge, motverka och röja tids- och relationsglapp mellan myndigheternas insatser riktade till målgruppen, för att vidmakthålla tidigare uppnådda resultat. En stor del av problematiken kring de unga handlar också om 'dötid' mellan insatserna, då ofta återfall till tidigare livsstil sker. Att medverka till att samverkansparterna tänker på Arbetsperspektivet i lika hög grad som vårdperspektivet.
Ytterst är projektets syfte att ta tillvara på den här gruppens befintliga enterprenörskap och resurser på ett målgruppsanpassat, kreativt och innovativt sätt och att placera deras svåra arbets- och livssituation i ljuset av det sociala företagets konkreta, normaliserande erbjudande att med hjälp av Arbetet kunna 'checka in' i samhället och senare hjälpa andra att göra detsamma.

Målsättning

--Att bygga upp interna minitryckerier på 4-6 av SiS ungdomshem, för att enl MadeInJailmetoden etablera en tidig relation och ny kunskap med en arbetsinriktad utbildning i bl a tryck, egenmakt, socialt företagande/ entreprenörskap. Som i sin tur leder till upplevd meningsfullhet, kreativitet och alternativa 'syster/broderskap' till andra som TAR VID på utsidan och som med arbetskooperativa metoder lyckats skapa nya vägar in i samhället för sig själva.
-internt utbilda 120 SiS-placerade ungdomar i screentryck, det sociala företagets entreprenörskap samt design i programmen photoshop/illustrator
--att 25 av dessa unga går vidare och deltar i arbetsträning på YScreen,
--att 25 använder YScreen som 'utsluss' vid frigivning
--att 40 går vidare till utbildning
--att 10 får jobb/lärlingsplats på annat företag i området
--att 6 unga personer från anstalt/institution får riktiga jobb på det befintliga sociala företaget YScreen i Göteborg
-förprojektera 4 sociala företag i landet, som vardera skapar 5-6 arbetstillfällen för målgruppen
--Etablera minst 2 sociala företag/tryckerier för unga i någon av de 4 nationella SiS-regionerna, för att kunna etablera inre/yttre YScreenkedjor för unga även där.

-Etablera ett fast partnerskap i Västra Götalandsregionen med fokus på målgruppens olika behov, samt för att kunna skapa och erbjuda obrutna kedjor för ungdomarna från Brätte samt Fagared
--att bedriva motiverande och hoppingivande arbete bland totalt 75 unga på häktet i Göteborg med ett mobilt, bärbart tryckeri som kan fungera i dagverksamheten.

-Att 50% av de unga som ingår i projektet ska uppleva 'innanförskap' med hjälp av Vägenut!, ökat inflytande, hopp och förståelse/överblickbarhet över de metoder/personer/alternativ som erbjuds dem.
-Etablera ett fast partnerskap i Västra Götalandsregionen med fokus på målgruppen
-Genomföra det sociala företaget YScreens social franschising koncept, i samarbete med ESFN, för att stödja framväxten av sociala företag för unga utan egentlig erfarenhet av arbete eller näringsverksamhet.

-att projektera och utreda om det är möjligt att etablera ett internt tryckeri på Boråsanstalten

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet syftar till att stödja personer med olika (ofta osynliga) funktionshinder att delta i sociala företag. Vi kommer därför att planera dessa så att deras deltagande underlättas. Information och utbildning utformas efter deltagarnas förutsättningar, samt med utgångspunkt i Coompanions/Vägen ut!s tidigare erfarenheter som visar att t ex den emotionella arbetsmiljön är mycket viktig för just projektets målgrupp. Även hänsyn till god tillgänglighet avseeende lokaler, som väljs med tanke på hörslingor etc. Kontinuerlig dialog med deltagarna om information och verksamheten är tillgänglig för alla deltagare.

Jämställdhetsintegrering

Vi har valt att inte rekrytera lika många unga kvinnor som män, då vår problemanalys visar på att majoriteten av de unga på landets institutioner och anstalter är unga män.
För att kvalitetssäkrear projeketet ur jämställdhetsperspektiv så kommer vi att använda 4R-metoden. Vi överser Representation, Resurser, analyserar varför resultatet det ser ut som det gör, samt i sista fasen svara på frågan vad verksamheten behöver Realisera för att den ska vara jämställd. Vi diskuterar vid varje partnerskapsmöte hur fördelningen egentligen ser ut i relation till vilket kön de unga lagöverträdarna är, samt hur statistiken ser ut vid varje verksamhet i sig.

Transnationellt samarbete

Projektet kommer att ha tydliga transnationella kopplingar. Inom ramen för projektet kommer vi att delta i European Social Franchising Network (ESFN) och ha samarbete inom Libera Terra (www.libera.it) som arbetar med socialt företagande i spåren av maffian i italien. Samt www.flarenetwork.org, FLARE - Freedom Legality and Rights in Europe. Det internationella nätverket av civilsamhällets organisationer engagerade i kampen mot organiserad brottslighet.

Projektet kommer att delta i det utvecklingsarbete som sker för socialt företagande i Europa. Ger kunnande och modeller. Möten med våra transnationella partner för att stärka YScreen och Social franchising som metod.

Deltagarna som startar YScreen institutionsinternt och Nationellt kommer att göra studieresa för att lära av italienska Made in Jail kollegor. Libera Terra och FLARE kommer hålla workshop här i Sverige för att överföra erfarenheter, metoder och förhållningssätt i relation till frågan om Arbete och kampen mot organiserad brottslighet.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Arboga
 • Arvika
 • Askersund
 • Avesta
 • Bengtsfors
 • Bergs
 • Bollebygd
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Borås
 • Botkyrka
 • Boxholm
 • Bräcke
 • Dals-Ed
 • Danderyd
 • Degerfors
 • Eda
 • Ekerö
 • Enköping
 • Eskilstuna
 • Essunga
 • Fagersta
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Finspång
 • Flen
 • Forshaga
 • Färgelanda
 • Gagnef
 • Gnesta
 • Grums
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Gävle
 • Göteborg
 • Götene
 • Hagfors
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Halmstad
 • Hammarö
 • Haninge
 • Heby
 • Hedemora
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hofors
 • Huddinge
 • Hudiksvall
 • Hylte
 • Håbo
 • Hällefors
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Härryda
 • Järfälla
 • Karlsborg
 • Karlskoga
 • Karlstad
 • Katrineholm
 • Kil
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kramfors
 • Kristinehamn
 • Krokom
 • Kumla
 • Kungsbacka
 • Kungsör
 • Kungälv
 • Köping
 • Laholm
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Leksand
 • Lerum
 • Lidingö
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusdal
 • Ljusnarsberg
 • Ludvika
 • Lysekil
 • Malung
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Mjölby
 • Mora
 • Motala
 • Munkedal
 • Munkfors
 • Mölndal
 • Nacka
 • Nora
 • Norberg
 • Nordanstig
 • Norrköping
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nyköping
 • Nynäshamn
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Orust
 • Ovanåker
 • Oxelösund
 • Partille
 • Ragunda
 • Rättvik
 • Sala
 • Salem
 • Sandviken
 • Sigtuna
 • Skara
 • Skinnskatteberg
 • Skövde
 • Smedjebacken
 • Sollefteå
 • Sollentuna
 • Solna
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Stockholm
 • Storfors
 • Strängnäs
 • Strömstad
 • Strömsund
 • Sundbyberg
 • Sundsvall
 • Sunne
 • Surahammar
 • Svenljunga
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Söderköping
 • Södertälje
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tierp
 • Timrå
 • Tjörn
 • Torsby
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Trosa
 • Tyresö
 • Täby
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Uppsala
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vallentuna
 • Vansbro
 • Vara
 • Varberg
 • Vaxholm
 • Vingåker
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Värmdö
 • Västerås
 • Ydre
 • Åmål
 • Ånge
 • Åre
 • Årjäng
 • Åtvidaberg
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Öckerö
 • Ödeshög
 • Örebro
 • Örnsköldsvik
 • Östersund
 • Österåker
 • Östhammar