Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Anna-modellen för arbetsrehabilitering

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStiftelsen Anna Johansson - Visborgs Minne
KontaktpersonKicki Strandqvist
E-postinfo@visborgsminne.se
Telefonnummer08-716 03 90
Beviljat ESF-stöd276 758 kr
Total projektbudget365 974 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-07-15
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projektet ska kartlägga hur arbetsgivare och fackföreningar kan öka möjligheterna för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna att bli mer anställningsbara och få arbete. Det är en strategisk allians som har unika påverkans möjligheter via sitt omfattande nätverk på regionens arbetsplatser.

Bakgrund

Trots en hög tillväxt och god ekonomisk utveckling har utanförskapet på arbetsmarknaden vuxit och är alltjämt stort i Stockholm. I regionen finns tusentals människor, i arbetsför ålder, som saknar möjlighet att delta på arbetsmarknaden eller arbetar mindre än de skulle vilja. Den allra största delen består av människor som hamnat i långtidssjukskrivning eller sjuk- och aktivitetsersättning, den ersättningsform som tidigare hette förtidspension. Det leder, för den drabbade, till ekonomiskt och socialt utanförskap och ofta till ytterligare ohälsa. Projektets partners har i likhet med nulägesanalysen för Stockholm regionen identifierat att kvinnor är överrepresenterade i bland de sjukskrivna. Kvinnor utgör 75 % av de med diagnosen psykiska sjukdomar, syndrom och beteendestörningar, sjukdomar i rörelseorganen. Långtidssjukskrivning är ingen bra lösning för någon, allra minst för personer som lider av behandlingsbara sjukdomar och symptom. Långtidssjukskrivning leder till ekonomiskt och socialt utanförskap och ofta till ytterligare ohälsa. Det krävs minskningar av långtidssjukskrivningarna om vi ska kunna reducera utanförskapet. Stiftelsen Anna Johansson-Visborg Minnes är en framgångsrik utförare av rehabiliteringstjänster med anknytning till Stockholms fackföreningar genom LO-distriktet. Stockholms LO-distrikt, med 29 förbundsavdelningar och ca 180 000 medlemmar har tillsammans med Stockholms Hantverksförening, med sina 800 medlemsföretag ett unikt kontaktnät på Stockholms arbetsmarknad som kan underlätta för långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa att få arbete. I Stockholm råder det även en brist på utförare av rehabiliteringstjänster, som underlättar steget ut i arbete för vår målgrupp. En flaskhals för Stockholms små- och hantverksföretag är bristen på individanpassad arbetsplatsförlagd utbildning. En av utgångspunkterna för detta initiativ är att vi i detta första steg vill undersöka förutsättningarna för en idé till en modell, som bygger på strategisk samverkan. Den ligger även till grund för projektpartnerskap. Modellidén kan förenklat beskrivas av följande steg: 1) strategisk rekrytering 2) arbetsträning och rehabilitering 3) validering 4) matchning 5) arbetsprövning 6) arbetsplatsförlagd utbildning 7) anställningsbarhet/arbete. Idén bygger i delar på positiva resultat och erfarenheter från det arbete som försäkringskassan och arbetsförmedlingen i samarbete med Stiftelsen Anna Johansson-Visborg Minne i begränsad omfattning tidigare bedrivit. I förprojekteringen vill vi undersöka möjligheterna att bedriva arbetet i större skala. Vilket innebär att ta reda på förutsättningar och eventuella systemhinder för en samverkansmodell mellan fackföreningar, arbetsgivare och myndigheter som kan leda till att en stor grupp människor i länet kan bli anställningsbara. Det kan illustreras av att de initialt behöver hjälp för att träna sig på att fungera socialt på en arbetsplats, att komma i tid till arbetet, förstå arbetsinstruktioner och utföra enklare arbetsuppgifter. Det är något som Stiftelsen Anna Johansson-Visborg Minne har goda erfarenheter av och som inom ramen för en större strategisk samverkansinsats, kan dokumenteras och inordnas i länsomfattande nätverk av fackföreningar och arbetsgivare.
Försäkringskassan har under lång tid sökt åtgärder för arbetslösa sjukskrivna som är i behov av arbetslivsinriktade insatser, men i första skedet inte klarar att vara i aktivitet 10 timmar per vecka, vilket är kravet för deltagande i vår samverkan med Arbetsförmedlingen (FAROS). Vi vill i projektet hitta lösningar för steget innan den etablerade samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med målsättningen att minska ohälsotalet och medverka till att fler kommer tillbaka i arbete.Syfte

Syftet med vårt projekt är att underlätta för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna att få arbete och reducera sjukskrivnings- och arbetslöshetstiden. Vi avser att utveckla och pröva nya metoder för hur arbetsgivare och fackföreningar kan förbättra möjligheterna, i samarbete med försäkringskassan och arbetsförmedlingen, för vår målgrupp att få arbete genom strategiska satsningar som leder till ökad arbetsförmåga inom målgruppen. En av kärnpunkterna är att skapa länsomfattande nätverk av fackföreningar och arbetsgivare som med rätt förutsättningar kan bidra till att alla steg i processen, som består av 1) strategisk rekrytering 2) arbetsträning och rehabilitering 3) validering 4) matchning 5) arbetsprövning 6) arbetsplatsförlagd utbildning 7) anställningsbarhet/arbete, kan få genomslagskraft i Stockholms län såväl kvalitativt som kvantitativt. Förprojekteringen syftar till att undersöka och kartlägga vilka möjligheter det finns för fackföreningar, arbetsgivare och myndigheter att samarbete effektivare och bättre med målsättning att, underlätta för vår målgrupp att genom ökad anställningsbarhet och stödande nätverk, snabbare slippa sitt bidragsberoende och bli självförsörjande.

Målsättning

Vi ska skapa metoder som leder till att fler arbetsgivare i Stockholms län efterfrågar personal ur vår målgrupp. Vi ska i fas ett i förprojekteringen samla kunskaper och analysera möjligheterna för att utveckla nyskapande metoder, som hjälper oss att utveckla en arbetsinriktad rehabilitering, så att vi på ett optimalt sätt kan tillgodose individens behov av arbete och arbetsgivarens behov av arbetskraft. Under förprojekteringen ska vi ta reda på vad som krävs för att målgruppen ska vara anställningsbar och ta fram metoder som gör att de snabbt kan bli det. Det innebära att kommunikation och samverkansformerna mellan alla samverkande instanser och medverkande myndigheter förbättras. Metoder som främjar ett pull- orienterat synsätt, vilket innebär att arbetsgivarna kan ses som kunder i en kedja av aktörer fram till dess att ett jobb har utförts/skapats ska utvecklas. En mer processorienterad och värdeskapande organisation där alla funktioner samverkar inom ett så kallat sugande system, det vill säga. arbetsgivarnas efterfrågan på personal/arbetskraft är vägledande för insatserna. Alla inom organisationen samverkar optimalt för att tillfredställa arbetsgivarnas behov av rätt kompetens. Förprojekteringen ska skapa en gemensam plattform för ett övergripande synsätt, så att effektiviteten kan ökas inom den arbetsskapande processen och hålla fokus på vad som krävs för anställningsbarhet. Det blir en metod för att öka utbudet av arbetskraft genom att fler långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa kan återgå till arbete. Projektets modell ger en gemensam helhetssyn i en samverkanskedja, där vi ser på individ, myndighet, rehabiliteringsutförare, fackförening och arbetsgivare som medskapare i rehabiliteringsprocessen. Det är ett synsätt som sätter individens anställningsbarhet och arbetsgivarens incitament i fokus. Helhetssynsättet är nödvändigt för att kunna uppnå de krav som idag ställs på rehabilitering för anställningsbarhet. Mätbara mål/produkter för förprojekteringen är:


1. Utarbeta nya och utveckla befintliga rutiner för rekrytering. Resultatet publiceras i en manual för rekrytering.

2. Utarbeta en enkel modell för en arbetsskapande process som innehåller, arbetsträning och rehabilitering, validering, matchning, arbetsprövning, arbetsplatsförlagd utbildning, anställningsbarhet/arbete genom att dokumentera, analysera samt utveckla partnerskapets kunskaper och resurser. Modellen publiceras.

3. Genomföra en utredning över hur projektets resultat ska kunna överflyttas till ordinarie verksamhet för att garantera de systempåverkande effekterna. Utredningen publiceras.

4. Undersöka och analysera möjligheterna att upprätta ett länsomfattande nätverk av fackföreningar och arbetsgivare som kan delta i den arbetsskapande processen. Undersökningen publiceras.

5. Utföra en jämställdhetsanalys. Analysen publiceras.

6. Upprätta en tillgänglighetsplan. Planen publiceras

7. Upprätta en första plan, för strategisk påverkan, som innehåller horisontella och vertikala insatser samt ett kommunikativt budskap. Dokumenteras i skrift. Resultaten kan sedan dels ligga till grund för ansökan om ett genomförarprojekt och dels utvecklas och prövas i ett sådant projekt.

Det långsiktiga målet är att minst 70 % av målgruppen, som beräknas omfatta omkring 200 personer, efter avslutat genomförarprojekt har fått jobb eller upplever att deras möjligheter att få arbete har ökat.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ett betydande flertal i vår målgrupp har ett eller flera funktionshinder så som diagnosen psykiska sjukdomar, syndrom och beteendestörningar samt sjukdomar i rörelseorganen. Projektet ska ta fram en handlingsplan för hur vi ska identifiera och undanröja hinder för att skapa full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder. I arbetet med handlingsplanen utgår vi från Handisams riktlinjer för tillgänglighet, Riv hindren. www.handisam.se, 2008-09-09. Vi räknar också med att ta tillvara Galaxenbygg AB:s resultat från projektet ANIARA där det under anställningstiden utarbetats ett individuellt träningsprogram och vilket uppföljs med träningen under anställningstiden. I vårt projekt skall vi sträva efter metoder som reducerar särlösningar, för att istället öka tillgänglighet för alla oavsett funktionshinder eller ej.

Transnationellt samarbete

Projektet planerar att under förprojekteringen undersöka förutsättningarna för att utveckla ett partnerskap inom den Europeiska Unionen. Där ett samarbete kan förväntas skapa synergieffekter för medverkande organisationer.

Medfinansiärer

  • AF Liljeholmen
  • LFC Stockholm Söderort
  • Stockholm-Globen

Samarbetspartners

  • AF Liljeholmen
  • Galaxen Öst Bygg AB
  • LO-distriktet i Sth län
  • Stockholm-Globen
  • Stockholms Hantverksförening

Kommun

  • Stockholm