Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Analys strukturomvandling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonCecilia Lindahl
E-postcecilia.lindahl@rtk.sll.se
Telefonnummer08 7372516
Beviljat ESF-stöd500 000 kr
Total projektbudget500 000 kr
Projektperiod2008-04-14 till 2008-08-12
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Näringslivet i Sverige omvandlas och förnyas kontinuerligt. Detta kan dels förklaras utifrån att det startas nya företag samtidigt som många företag läggs ner eller går i konkurs, men också utifrån den dynamik som existerar bland företagen inom branscherna, det vill säga den omvandling av innehåll, inriktning och villkor som ständigt pågår. Den kanske största anledningen till näringslivets ständiga omvandling och förändring är den omstrukturering som sker till följd av omvärldsförändringar.

För Stockholmsregionen är detta särskilt sant då regionen enligt OECD tillhör de mest kunskapsbaserade ekonomierna i världen och också Sveriges mest expansiva region. Den strukturomvandling som sker i Stockholmsregionen innebär en snabb förändringstakt i arbets- och näringsliv, vilket kräver en stark tillväxtmiljö samt välutbildade medborgare som också har möjlighet att ständigt förnya sin kompetens. I detta sammanhang blir matchningsproblematiken uppenbar där arbetsgivare efterfrågar viss kompetens medan de regionala förutsättningarna för att tillgodose detta inte alltid sammanfaller samt trögheten i systemet vad gäller universitetens, högskolornas och yrkesutbildningarnas anpassningsförmåga till den kompetens som efterfrågas. Men detta innebär också att de sysselsatta inom befintliga företag och branscher ständigt behöver förnya sina kompetenser samt utveckla nya sådana för att vara konkurrenskraftiga.

Ett analysarbete kommer att genomföras i syfte att få ökad kunskap om vilka branscher i Stockholms län som står inför stora omstruktureringar. För att tillväxten och utvecklingen inom sådana branscher och företag ska säkerställas kan olika kompetensutvecklingsinsatser behövas. Detta kommer också analysen att inbegripa. Analysen kommer att ligga till grund för kommande utlysningar av medel inom socialfonden och för de prioriteringar av ansökningar som strukturfondspartnerskapet ska göra under programperioden 2007-2013.

Länsstyrelsen Stockholms län, Regionplane- och trafikkontoret/Stockholms läns landsting (RTK) och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är alla regionala organ och företrädare för de 26 kommunerna i länet. De tre aktörerna är viktiga medfinansiärer till både Social- och Regionalfonden. Parterna har en grundläggande laglig uppgift att ta fram beslutsunderlag för staten och lokala parter, dvs det är parternas lagstadgade ansvar. Arbetet med att ta fram efterfrågad analys har två huvudmålgrupper. Dels kommer den i högsta grad att kunna ligga till grund för de regionala parternas arbete, dels ligga till grund för kommande utlysningar av medel inom Socialfonden. Dialog och nära samarbete med Svenska ESF-rådet, Stockholm ser vi som en viktig förutsättning i arbetet. Vi ser även att andra regionala och lokala aktörer i regionen blir berörda av framtagandet av analysen och mottagandet av analysens resultat. Den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2001 kan ligga till grund för arbetet och resultatet från analysarbetet kommer att kunna integreras i det pågående arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010.

Några frågeställningar som ska besvaras i analysen: Vilken kompetens saknas? Vilka anställda löper risk att förlora sina arbeten på grund av bristande kompetens? Vilka branscher och yrkesgrupper har störst behov av kompetensutveckling? Vilka branscher hotas p.g.a. internationell konkurrens? Vilka branscher utgör potentiella tillväxtområden? Men även frågor som: Vilka är de bakomliggande mekanismerna för strukturomvandling? Vilka branscher är under/står inför en omstrukturering?

I analysen kommer också ett jämställdhetsperspektiv att belysas på så sätt att det klart ska framgå hur kvinnors och mäns förutsättningar och behov ser ut vad gäller branscher, anställningsformer och behov av kompetensutveckling. Även aspekten tillgänglighet för personer med funktionshinder kommer att inkluderas i analysarbetet.

Analysarbetet ska redovisas senast 12 augusti 2008.


Bakgrund

Näringslivet i Sverige omvandlas och förnyas kontinuerligt. Detta kan dels förklaras utifrån att det startas nya företag samtidigt som många företag läggs ner eller går i konkurs, men också utifrån den dynamik som existerar bland företagen inom branscherna, det vill säga den omvandling av innehåll, inriktning och villkor som ständigt pågår. Den kanske största anledningen till näringslivets ständiga omvandling och förändring är den omstrukturering som sker till följd av omvärldsförändringar. Enligt NUTEK och IVA (2005) är dessa omvandlingar så stora att det i genomsnitt sker en ”varvskris” varje år. De sysselsattas rörlighet inom och mellan olika branscher är en betydelsefull indikator på strukturomvandling.

För Stockholmsregionen är detta särskilt sant då regionen enligt OECD tillhör de mest kunskapsbaserade ekonomierna i världen och också Sveriges mest expansiva region. Den strukturomvandling som sker i Stockholmsregionen innebär en snabb förändringstakt i arbets- och näringsliv, vilket kräver en stark tillväxtmiljö samt välutbildade medborgare som också har möjlighet att ständigt förnya sin kompetens. I detta sammanhang blir matchningsproblematiken uppenbar där arbetsgivare efterfrågar viss kompetens medan de regionala förutsättningarna för att tillgodose detta inte alltid sammanfaller samt trögheten i systemet vad gäller universitetens, högskolornas och yrkesutbildningarnas anpassningsförmåga till den kompetens som efterfrågas. Men detta innebär också att de sysselsatta inom befintliga företag och branscher ständigt behöver förnya sina kompetenser samt utveckla nya sådana för att vara konkurrenskraftiga.

Idag saknas det en djupare kunskap om bakomliggande faktorer för strukturomvandling samt vilka branscher i Stockholms län som står inför dessa omstruktureringar. I detta sammanhang blir det även viktigt att synliggöra tillgången till och efterfrågan på kompetens då detta kan utgöra ett hinder för företag och branscher att utvecklas.
Syfte

Syftet med analysarbetet är att få ökad kunskap om vilka branscher i Stockholms län som står inför stora omstruktureringar och att på så sätt arbeta för att förebygga strukturproblem och att skapa tillväxt i regionen.
För att tillväxten och utvecklingen inom sådana branscher och företag ska säkerställas kan olika kompetensutvecklingsinsatser behövas. Branscher där bristen på kompetens och arbetskraft utgör ett hinder för företagens utveckling kan också behöva ha sådana insatser. Analysen ska ligga till grund för kommande utlysningar av medel inom socialfonden och för de prioriteringar av ansökningar som strukturfondspartnerskapet ska göra under programperioden 2007–2013.

Den genomförda analysen ska ge svar på de frågor som efterfrågas i utlysningstexten, dvs Vilken kompetens saknas? Vilka anställda löper risk att förlora sina arbeten på grund av bristande kompetens? Vilka branscher och yrkesgrupper har störst behov av kompetensutveckling? Vilka branscher hotas p.g.a. internationell konkurrens? Vilka branscher utgör potentiella tillväxtområden? I analysen kommer också ett jämställdhetsperspektiv att belysas på så sätt att det klart ska framgå hur kvinnors och mäns förutsättningar och behov ser ut vad gäller branscher, anställningsformer och behov av kompetensutveckling.

Utöver dessa ser vi följande frågeställningar som komplement:
- Vilka är de bakomliggande mekanismerna för strukturomvandling?
- Vilka branscher är under/står inför en omstrukturering?
- Se över möjligheten till insamling av data om de funktionshindrades situation.

En konsult kommer att upphandlas (enligt lagen om offentlig upphandling) att utföra själva analysarbetet (se mer under projektorganisation).


FÖRTYDLIGANDE INSKICKAT 28/2 STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:
För att få svar på vilka branscher som står inför strukturomvandling är det viktigt att genomföra en deskriptiv studie som är longitudinell till sin karaktär. Den deskriptiva studien har sin bas i en kvantitativ ansats där statistisk data (SCB:s databaser) över branschutveckling bearbetas och analyseras. Förutom att göra en historisk beskrivning av utvecklingen inom olika branscher ska det även genomföras prognoser på branscher som identifierats som särskilt viktiga. Dessa prognoser har ett tidsperspektiv på 5-10 år men kan också sträcka sig fram till 2020 med nedslag 2010 och 2015. Dessa prognoser kan då användas som ett slags nollalternativ/scenario som kan utvecklas med både låg- och högalternativ.

För att få svar på vilka bakomliggande faktorer för strukturomvandling som existerar är det viktigt att genomföra en studie som är kausal till sin natur. Detta innebär att fokus ligger på att identifiera de orsakssamband som finns mellan strukturomvandling och bakomliggande orsaker till detta. Fokus på denna del blir en teoretisk diskussion. Tillvägagångssättet för denna del blir troligtvis en skrivbordsstudie där redan tidigare genomförda studier inom detta område analyseras. Som ett komplement till skrivbordsstudien kan det även genomföras intervjuer med experter inom området, förslagsvis inom akademin.

FÖRTYDLIGANDE/ÖVERENSKOMMELSE VID MÖTE MED Cecilia Lindahl/Börje Wreden RTK och Elisabeth Ramel/Ingmar Paulson/Mary-Anne Berglund 14 april 2008:
att samverkanspartner från Näringslivet ska med in i projektet
att metoden ska kompletteras med intervjuer av branschföreträdare
att projektet inte behöver fördjupa sig i vilken kompetens branscherna behöver

Målsättning

Målsättningen är att inom givna projekttid, dvs senast till den 12 augusti, ska analysen genomföras och slutsatser tas fram som ska ligga till grund för kommande utlysningar av medel inom socialfonden. Analysen föreslås ha tidsperspektivet 5-10 år i sina prognoser. Prognoser kan också sträcka sig fram till 2020 med nedslag 2010 och 2015. Detta kan då användas som ett slags nollalternativ/scenario och med tilläggen ett lågalternativ samt ett högalternativ där man skrivit ner eller skrivit upp vissa parametrar.

Målsättningen är också att ha en bra och nära samarbete med Svenska ESF-rådet, Stockholm i arbetet samt dialog med relevanta aktörer, bl a Arbetsförmedlingen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionshinder ska kunna delta på lika villkor som andra. Funktionshindrade är en av de grupper som haft det svårast att ta sig in på arbetsmarknaden och minskningen har varit mindre i denna grupp än in andra sökandegrupper. Funktionshindrade har stora skillnader i sysselsättningsgrad beroende på arbetsförmåga. Data och statistik har hittills endast funnits tillgänglig i begränsad utsträckning för utbudsanalysen. Denna brist på underlag försvårar inriktningen av insatser för funktionshindrade, varför det är högst angeläget att analysen även beaktar kunskapsunderlag kring de funktionshindrades situation på arbetsmarknaden i regionen och de särskilda kompetensbehov det kan komma att innebära i så stor utsträckning som möjligt. En frågeställning kan t ex vara inom vilka branscher funktionshindrade kan komma att beröras särskilt vid en omstrukturering/omställning.
Tillgänglighet för personer med funktionshinder omfattar "fysisk tillgänglighet", "tillgänglig verksamhet", "kommunikativ tillgänglighet" och "informativ tillgänglighet". Dessa fyra delarna söker vi beakta i analysarbetet.

Tillgänglighet för personer med funktionshinder är därmed en av de aspekterna som särskilt kommer finnas i uppdraget för konsulten att belysa i analysen.

Jämställdhetsintegrering


ej relevant i detta projekt

Samarbetspartners

 • KSL:s kansli
 • Länsstyrelsen, enheten för lokal och social utveckling

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker