Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Äldreliv Nordost

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareÖsteråkers kommun, Stats och kommunled/övergripandeplanering
KontaktpersonGöran Oscarsson
E-postgoran.oscarsson@osteraker.se
Telefonnummer08-54081091
Beviljat ESF-stöd500 000 kr
Total projektbudget500 000 kr
Projektperiod2008-08-25 till 2009-02-25
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Förprojektering Äldreliv Nordost ska skapa förutsättningar för att rätt utbildnings- och kompetensutvecklings-insatser finns och kan erbjudas individer inom äldreomsorgen i Stockholm Nordostregionen för att stärka dessa personers förutsättningar att finnas kvar som verksamma inom branschen men också att kunna bidra till fortsatt utveckling av såväl sig själva som av befintliga och nya verksamheter inom äldreomsorgen.

Förprojektering Äldreliv Nordost
ska med hjälp av inventerings- och analysarbete identifiera och tydliggöra äldreomsorgens befintliga och förväntade behov, möjligheter och utmaningar i ett verksamhetsperspektiv inom Stockholm Nordostregionen
ska utifrån detta material identifiera viktiga delmålgrupper och kartlägga i branschen verksamma individers behov av utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för att stärka och säkerställa dessas förmåga och engagemang att fortsatt och långsiktigt kunna vara verksamma inom äldreomsorgen.
Ska utifrån gjorda kartläggningar identifiera relevanta befintliga och behov av nya utvecklingsinsatser.
Ska därutöver identifiera lämpliga kunskapsgivare och andra supportaktörer.
Ska skapa forum för ökad dialog och samverkan mellan offentlig och privat, ideell och social sektor
ska resultera i en konkret ansökan till Europeiska Socialfonden inom projektfas "Genomförande".
förväntas också lägga grunden till ett långsiktigt samarbete mellan, inför och under förprojekteringsfasen, identifierade samarbetspartners.

Bakgrund

Äldrelivsbranschen är ett viktigt nyckelområde som sysselsätter många personer såväl offentligt som privat och i den ideella sektorn. Området har stor utvecklingspotential för framtiden men samtidigt finns en rad utmaningar och brister att ta sig an som gäller såväl organisationer som individer. Kompetensfrågorna är här centrala "utvecklingsnycklar". Inom Stockholm Nordost, bestående av kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker, uppskattas antalet personer sysselsatta inom äldreomsorgen till 7000. Stockholm Nordost avser att gemensamt kraftsamla i en satsning kring äldrelivsbranschen för att stimulera och öka förutsättningarna för ett företagande och en arbetsmarknad i tillväxt. Ett första steg rör utbildning och kompetensutvecklingsinsatser för att stärka redan sysselsatta individer inom äldreomsorgen så att de kan fortsätta sin verksamhet men även utvecklas i denna. Med äldreomsorg avses den äldrevård och äldreomsorg som kommunerna har ansvar för. Hur många av de
7000 och vilka individer som specifikt har behov av utbildning/kompetensutveckling eller behov av insatser för att stärka sitt entreprenörskap får en förprojekteringsfas utvisa.

Förprojektering Äldreliv Nordost ska leverera underlag och generera förslag till konkreta utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser tänkta att genomföras i en kommande genomförandefas. Förprojekteringen omfattar både utlysningens "del 1 främja kompetensförsörjning inom offentlig och ideell verksamhet" och "del 4 främja entreprenörskap". Synergierna med att arbeta med båda delarna tillsammans är tydliga. Äldreomsorgen är omfattande och mångfacetterad och det gäller att på ett effektivt sätt få en bra helhetsbild. Då inventerings- och analysarbetet för del 1 och del 4 till stora delar bedöms omfatta samma områden, till delar samma individer, till stora delar samma samarbetspartners och kompetensgivare jämte en gemensam marknad är det angeläget att genomföra ett samlat förprojekteringsarbete.
Utifrån befintlig kunskap förefaller det övergripande vara fyra kompetensutvecklingsgap som behöver åtgärdas. Dessa är;
I: grundläggande omvårdnadsutbildning eller motsvarande med någon form av certifiering för undersköterskor och vårdbiträden sysselsatta inom äldreomsorgen så att de kommer upp till en basnivå.
II: Vidareutbildning eller kompetensutveckling för sysselsatta inom äldreomsorgen.
III: Utbildning och kompetensutvecklingsinsatser för att främja eller stärka entreprenörskap hos individer som startat avknoppningsverksamhet och individer som startat verksamhet inom nya områden inom äldreomsorgen. Ytterligare information finns i ansökan.

Syfte

Förprojektering Äldreliv Nordost ska skapa förutsättningar för att rätt utbildnings- och kompetensutvecklings-insatser finns och kan erbjudas individer inom äldreomsorgen i Stockholm Nordost-regionen, utifrån deras respektive förutsättningar och behov, för att stärka dessa personers förutsättningar att finnas kvar som verksamma inom branschen men också att kunna bidra till fortsatt utveckling av såväl sig själva som av befintliga och nya verksamheter inom äldreomsorgen. Förprojekteringen ska även visa hur den offentliga och ideella/civila sektorn kan samverka inom äldreomsorgen och vilka kompetensutvecklingsinsatser på individ- och organisationsnivå nivå som behövs för detta.

Målsättning

Målsättningen med förprojekteringen är;
att få ett fullödigt kunskaps- och analysmaterial som kan tjäna som underlag för konkreta utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för identifierade målgrupper i en genomförandefas så att dessa är tillräckligt rustade för befintliga och kommande möjligheter och krav som kommer att finnas inom äldreomsorgen
att identifiera kompetensutvecklingsinsatser som kan stimulera och stärka entreprenörer att utveckla/starta verksamheter inom den nya gränsöverskridande tjänstebranschen med fokus på äldomsorgen med resultat som leder till ett företagande och en arbetsmarknad i tillväxt
att skapa ett forum för dialog med den ideella/civila sektorn
att skapa förutsättningar för ett långsiktigt samarbete med intressenter/samarbetspartners
att lägga grunden till en långsiktigt hållbar metodik och arbetsmodell för behovsinventering och -analys när det gäller kunskap och kompetensutveckling som tar sin utgångspunkt i befintliga kunskaper och erfarenheter från olika projekt och initiativ.Mätbara mål:
Förprojekteringsfasen rymmer en rad olika insatser.
När det gäller kartläggning och behovsinventering gäller:
för målgrupp A att minst 500 personer har kontaktats och involverats med start i enkäter eller intervjuer och med fortsättning i kompetensanalyser och/eller medverkan i workshops och andra möten. Minst 70% förutsätts vara kvinnor.
för målgrupp B att minst 60 personer kontaktats och involverats genom intervjuer och medverkan i workshops och andra möten. Minst 60% förutsätts vara kvinnor.
för målgrupp C att minst 60 personer kontaktats och involverats genom intervjuer och medverkan i workshops och andra möten. Minst 60% förutsätts vara kvinnor.
En benchmarkinginsats har genomförts med detagande av 2-3 personer från arbetsgruppen
En SWOT-genomgång och analys har genomförts avseende jämställdhetsintegrering
En SWOT-genomgång och analys har genomförts avseende tillgänglighet för personer med funktionshinder
En ansökan för en genomförandefas kring Äldreliv har utformats och förankrats bland i förprojekteringsfasen samtliga involverade parter.

Förväntade effekter är att under förprojekteringsfasen identifierade behov jämte förslag till utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser i en genomförandefas kan omsättas till konkreta insatser som resulterar i en säkerställan och utveckling av individers sysselsättning samt organisationers och företags verksamhet inom äldreomsorgen i Stockholm Nordost.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen kommer, utifrån de befintliga och framtida möjligheterna och utmaningarna inom äldreomsorgen, en särskild inventering att genomföras avseende personer med funktionshinder sysselsatta inom branschen för att utröna om särskilda insatser behövs för dessa ur ett kompetensutvecklings- och tillgänglighetsperspektiv. SWOT-analys kommer att användas som en metod.

Jämställdhetsintegrering

-

Transnationellt samarbete

-

Samarbetspartners

 • Coompanion Roslagen
 • FÖRETAGARNA I ROSLAGEN, NORRTE
 • Kommunledningskontoret
 • KSL:s kansli
 • Landstingsstyrelsens förvaltning, Personalstrategiska avd.
 • Nationella program
 • Norrtälje kommun, Socialförvaltningen
 • Projekt "Kravmärkt yrkesroll"
 • Socialförvaltningen
 • Stockholms Universitet, Pedagogiska institutionen
 • Täby kommun, Kommunledningskontoret
 • Utbildningskontoret
 • Vaxholms stad med alla underliggande förvaltningar.
 • Österåkers kommun, Stats och kommunled/övergripandeplanering

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker