Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

ALFA

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSocialförvaltningen, Stockholms stad
KontaktpersonCarina Bergdahl
E-postcarina.bergdahl@stockholm.se
Telefonnummer08-508 25 185
Beviljat ESF-stöd10 352 278 kr
Total projektbudget21 434 856 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2013-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Syftet med ALFA är att genom öppnandet av en alternativ förmedling öka anställnings- och sysselsättningsgraden bland personer med psykisk funktionsnedsättning. Ökningen ska ske genom en samverkan mellan huvudmännen ansvariga för rehabilitering av målgruppen samt genom strategiskt påverkansarbete.

Bakgrund

Möjligheterna för personer med psykisk funktionsnedsättning att närma sig arbetsmarknaden är i dagsläget små och krångliga. Stockholms stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget har delar av ansvaret gällande psykiskt funktionsnedsattas möjligheter till sysselsättning, rehabilitering och försörjning. Att ansvaret är delat på olika huvudmän försvårar i många fall för brukare att ta sig tillbaka till arbetslivet eller finna meningsfull sysselsättning. Vid en kartläggning av insatser till personer med psykiska funktionshinder 2006/2007 i Stockholm framkom att drygt 3000 personer hade någon form av socialpsykiatrisk insats från kommunen under året. Av dessa saknade över hälften sysselsättning.

För brukaren medför en övergång från kommunal sysselsättningsverksamhet till studier, praktik eller arbete ofta en ökad oro kring möjligheten till försörjning. Oron kan minska brukarens drivkraft att ta sig vidare. Informationen om vad som gäller i samband med övergången från sysselsättning till arbetslivet eller studier behöver bli lättillgängligare. Vidare behöver informationen kring vilken form av studier som finns och vilken av de formerna som passar den enskilde brukaren bli tydligare.

Under förprojekteringen av ALFA (Alternativ förmedling av arbete, praktik, studier och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning) har arbetsgrupper med representanter från de fyra huvudmännen samt brukarorganisationer bildats. I arbetsgrupperna har ansvarsfördelning och samarbetsvägar mellan deltagande kommuner, Försäkringskassan, Landstinget/psykiatrin och Arbetsförmedlingen diskuterats. I samverkan mellan huvudmännen uppstår problemen för brukaren främst när det är dags att gå vidare från en kommunalt biståndsbedömd verksamhet till studier eller praktikplats/arbete. Det uppstår en gråzon där ansvaret mellan huvudmännen inte är helt klart och där riktlinjer och praktik inte alltid stämmer överens. Utifrån arbetsgruppernas diskussioner kring var de största problemen kring samverkan finns och hur de ska lösas inom ALFA har ett förslag till gemensamt arbetssätt vid ett genomförande av ALFA tagits fram, se bilaga 1.

I Stockholms stad finns i dag 26 biståndsbedömda arbetsträningar/sysselsättningar för psykiskt funktionshindrade och i Huddinge kommun finns två verksamheter. I dagsläget förekommer det att förvaltningarna/kommunerna endast erbjuder sysselsättning inom den egna stadsdelsförvaltningen. Det kan leda till att brukare inte kan påbörja "rätt" sysselsättning/arbetsträning för honom/henne vilket i sin tur minskar möjligheten att komma ut på

Ofta är det personalen inom psykiatrin som först kommer i kontakt med brukaren. För psykiatrins personal är det ännu svårare att hålla sig uppdaterad kring vilka sysselsättnings-, studie-, praktik-, och jobbmöjligheter som finns för målgruppen och som är aktuella för just den enskilde brukaren.

Under förprojekteringen har en kartläggning av befintliga sysselsättningsverksamheter för målgruppen genomförts. Kartläggningen visar att ca 2/3 av ställena bedriver liknande verksamheter. Vanligast var textil/hantverk, snickeri, försäljning, datautbildningar och matlagning. Om sysselsättningen bland personer med psykisk funktionsnedsättning ska öka krävs det en differentiering av sysselsättningarna. Dagens unga nyinsjuknade brukare kanske inte har samma intressen som de äldre långtidssjuka brukarna hade och som verksamheterna ursprungligen byggdes upp för.

Syfte

Psykiskt funktionshindrade befinner sig till stor del långt från arbetsmarknaden. De får idag sin ekonomiska grundtrygghet genom de offentliga systemen, främst Försäkringskassan (sjuk- och aktivitetsersättning) och till viss del från socialtjänsten (försörjningsstöd). På grund av arbetsovana och mångfacetterad problembild är de i de flesta fall inte omedelbart anställningsbara. Målgruppen tenderar att cirkulera mellan offentliga huvudmän utan att vinna insteg i arbetsmarknaden eller samhället i övrigt.

ALFAs övergripande syfte är att öka sysselsättningsgraden (arbete, praktik, studier och sysselsättning) för personer med psykisk funktionsnedsättning. I ALFA kommer man att ta ett samlat grepp kring de problem som uppstår i samband med arbete, praktik, studier och kommunal sysselsättning för psykiskt funktionshindrade. Samordningsproblemen mellan myndigheter och mellan stadsdelar/kommuner minskas via ALFA och fler personer påbörjar anställning, studier eller kommunal sysselsättning.

Ökningen ska ske genom att långsiktiga fungerande samarbetsvägar mellan huvudmännen byggs upp samt genom att bygga upp en alternativ förmedling där hela spännvidden från jobb på öppna arbetsmarknaden till enkel sysselsättning finns representerat. Det ökar möjligheten för individerna inom målgruppen att hitta den bästa enskilda lösningen. Vidare är syftet med projektet att genom strategisk påverkan i form av brukarinflytande framtvinga förnyade strukturer kring kommunala sysselsättningsverksamheter.

Syftet ska uppnås genom att följande identifierade behov och problem från förstudien löses:

1. För att underlätta för brukaren att ta nästa steg mot arbete på öppna arbetsmarknaden kommer personalen på ALFA ha specialkunskaper kring vad som gäller vid önskemål om arbete, praktikplats eller studier. Kontaktpersoner från huvudmännen och samverkanspartners kommer att vara knutna till ALFA och tillgängliga för enskild konsultation med en brukare eller gruppinformation på ALFA eller hos sysselsättningsverksamheterna. Samverkan med brukarorganisationer och övriga aktörer som kommer i kontakt med målgruppen (exempelvis personliga ombud och personal på Stockholm stads jobbtorg) leder till att fler får information om möjligheter till arbete, praktik, studier och sysselsättning. Det leder förhoppningsvis i sin tur till att fler inom målgruppen påbörjar önskad form av arbete/sysselsättning.

2. Brukarens rätt till egen vald sysselsättning uppnås genom att samtliga, i ALFA, deltagande kommuner, efter biståndsbedömning, köper och säljer sysselsättning fritt av varandra utifrån brukarnas önskemål efter handläggarnas bedömning. Forskningen kring rehabilitering visar att insatserna får störst effekt om brukaren själv får välja aktivitet utifrån sina egna intressen. Brukaren kan lättare lägga upp en långsiktig planering för målet med sysselsättningen och eventuell flytt till annan stadsdelsförvaltning/annan deltagande kommun medför inte längre några problem i form av framtvingat byte av verksamhet.
Kommunala sysselsättningsverksamheter kommer utifrån den ökande konkurrensen om brukarna vara tvungna att ändra och anpassa sitt innehåll utefter efterfrågan. Det kommer leda till att utbudet av verksamheter och deras innehåll förändras och förbättras. Brukare kommer att välja verksamheter som passar just deras intressen och önskemål vilket stärker brukarens självkänsla och egenvärde men även medför en strategisk förändring/förbättring av kvaliteten i verksamheterna.

3. Informationen kring vilka sysselsättningar som finns tillgängliga för målgruppen samlas på ett ställe (ALFA) som man antingen kan besöka eller söka upp via hemsida på nätet. Informationen blir lättare tillgänglig för brukare och personal hos samverkande huvudmän.


4. I ALFA kommer man informera om möjligheten att starta sociala arbetskooperativ som ett sätt för målgruppen att närma sig arbetsmarknaden. Genom ALFA kommer deltagare i kommunala sysselsättningar beredas möjlighet att delta i utbildningar kring hur man startar sociala företag . Samverkan kring detta kommer att ske med kooperativa rådgivare. ALFA står för kostnaden för kurserna genom avtal med lärosäten.

Målsättning

Den övergripande målsättningen med ALFA är att fler personer med psykisk funktionsnedsättning ska påbörja önskat arbete, studier, praktik eller sysselsättning.

För att få ett mått på i vilken utsträckning denna målsättning nås ska följande variabler mätas:

1. Antalet kvinnor och män som efter kontakt med ALFA får någon form av anställning ska öka med 10 procentenheter under de tre år projektet pågår.
2. Antalet kvinnor och män som får en praktikplats ska öka med 10 procentenheter under de tre år projektet pågår.
3. Antalet kvinnor och män som går vidare från kommunal sysselsättning till studier ska öka med 10 procentenheter under de tre år projektet pågår.
4. Antalet brukare med biståndsbedömd sysselsättning ska öka med 10 procentenheter i samtliga deltagande kommuner/stadsdelsförvaltningar under tre år från projektets start.
5. Antalet köp av platser för sysselsättning mellan kommuner och stadsdelsförvaltningar ska öka med 20 procentenheter under de tre år projektet pågår.
6. Brukarens upplevda delaktighet och valfrihet när det gäller sysselsättning ska öka under projekttiden. Via brukarundersökningar i början och i slutet av projekttiden mäts brukarnas upplevelse.
7. En bredare variation av innehållet/inriktningen i sysselsättningsverksamheter ska uppnås under projekttiden.
8. Antalet sysselsättningsverksamheter (inom kommunen eller genom andra aktörer som exempelvis sociala företag ska öka under projekttiden).

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I projektet kommer arbetet att ske utifrån Stockholms stads handikappolitiska program som utgår från FN:s 22 standardregler och Agenda 22 samt nationella handlingsplanen som riksdagen antog 2000 Från patient till medborgare, där följande framkommer:

Stockholm har målet att bli världens mest tillgängliga huvudstad 2010. Stockholm ska vara En stad för alla. Mångfald är en tillgång. Samhällets mångfald är en tillgång och människors olika bakgrund och erfarenheter bidrar positivt till gemenskapen och samhällsutvecklingen. En del medborgare har alldeles särskilda behov och speciella förutsättningar och behöver mer för att få lika mycket. Det ska beaktas vid all samhällsplanering.

Alla verksamheter har handikappaspekter som ska vara en naturlig och integrerad del av det vardagliga arbetet. Utgångspunkten ska vara att man söker generella lösningar så att alla medborgare kan ta del av verksamheten. Särlösningar som motverkar delaktighet och integrering ska undvikas. Men ibland krävs det speciella lösningar för att särskilda individuella behov ska kunna tillgodoses.

Handikapp uppstår i mötet mellan människor och omgivning

Genom att skapa en alternativ förmedling för sysselsättning, studier, praktik och arbete för personer med psykiska funktionsnedsättningar möjliggör vi för individen att kunna välja den verksamhet som önskas.
För att detta skall fungera kommer vi i projektet att skapa en webbplats där utbudet finns samlat. Vi kommer även att utbilda handläggarna i stadsdelarna/kommunerna i hur vi ska möjliggöra denna rörelsefrihet för den enskilde. Vi har Stockholms alla stadsdelar inkl enheten för hemlösa med samt Huddinge som aktiva parter i förmedlingen. Även personal inom psykiatrin kommer att informeras om ALFA och hur man på smidigast sätt informerar om samt söker information via förmedlingen och hemsidan. Genom förmedlingen kommer brukarnas känsla av att stå utanför samhället och ett arbete att minska och de ges de verktyg som krävs för att bli delaktiga i sin strävan mot en meningsfull sysselsättning eller arbete.

Allt arbete i projektet kommer i största möjliga mån att bedrivas i tillgängliga lokaler. Gruppinformation och workshops kommer att hållas i lokaler med hörselslingor. All informationstext och alla rapporter som produceras under projekttiden kommer att finnas tillgängliga i lättläst version för att öka delaktigheten för personer med läs- och skrivsvårigheter, kognitiva svårigheter samt för invandrare. Materialet kommer även finnas tillgängligt i Daisy-format för synskadade om någon så önskar. Eventuella symboler kommer vara enligt ny standard som SiS förespråkar.

Tillgång till rätt utbildning för målgruppen kommer att prioriteras i projektet. I Stockholms handikappolitiska program framgår det att Stockholm stad ska Ge alla barn, ungdomar och vuxna likvärdig utbildning, ge nödvändiga stödinsatser till barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd, verka för att både kommunala och privata utbildningssamordnare ger likvärdig utbildning även för personer med funktionsnedsättning. I dagsläget är det svårt för personer med psykiska funktionsnedsättningar att hitta studier anpassade till funktionsnedsättningen.
I projektet ska ett nära samarbete ske med utbildningsförvaltningen samtidigt som en av de projektanställda förmedlarna ska vara särskilt ansvarig för att bevaka och uppdatera informationen kring aktuella utbildningar och anpassningar av utbildningar för målgruppen.

Enligt Stockholms stads funktionshindersombudsman, Riitta-Leena Karlsson, så efterfrågar brukarna ett värdigt bemötande framför lokalanpassning. För att hålla frågorna kring bemötande, jämställdhet och tillgänglighet aktuella under projektperioden kommer tre workshops hållas kring ämnena. Personal och brukare som deltar i ALFA kommer att bjudas in till träffarna för att försäkra oss om att begreppen levandehålls i projektet och att arbetssättet som förespråkas förankras i hela ALFA. Vi kommer även att bjuda in andra projekt som jobbar mot samma/andra målgrupper att delta i arbetet. Workshopparna kommer att ledas av Stockholms stads funktionshindersombudsman.

Jämställdhetsintegrering

Vid vår SWOT framkom åsikter om att det främst är unga kvinnor som med rätt stöd kan ta sig vidare från någon form av sysselsättning till arbete, praktik eller studier medans männen i större utsträckning blir kvar inom kommunal sysselsättning. Under projektperioden kommer vi att föra statistik över antalet brukare som via ALFA går vidare från kommunal sysselsättning till studier, praktik eller arbete. Statistiken kommer att presenteras könsuppdelad för att få information om eventuella könsskillnader. Resultatet kommer att diskuteras och utvärderas i workshopsen kring jämställdhet och tillgänglighet.

Vid ett genomförande av ALFA kommer jämn könsfördelning att prioriteras vid tillsättandet av arbetsgrupper och projektledning. Vi kommer sträva efter att förmedlarna i ALFA kommer att vara en kvinna och en man för att kunna tillgodose brukarnas önskemål på bästa sätt. Vidare kommer brukar- och intresseorganisationerna att vara med vid tillsättandet av en av förmedlarna för att tillförsäkra brukarinflytandet i projektet och bryta myndighetsdominansen något.


KOMPLETTERING JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING.

Resultatet från den SWOT som gjordes under förstudien kommer att tas tillvara på följande sätt:
Uppfattningen om att det främst är kvinnor som går vidare från sysselsättningsverksamheterna medans männen blir kvar och att verksamheterna därmed till stor del utformas utifrån mäns behov och önskemål ska ses över vid ett genomförande av ALFA. Socialtjänstförvaltningen kommer tillsammans med utrednings- och statistikkontoret att genomföra en brukarundersökning våren -09. I undersökningen kommer brukarna svar på följande frågor gällande sysselsättning samt gradera hur nöjd/missnöjd man är med det som efterfrågas:

Hur många timmar man har beviljats
Vad man får göra när man är där
Möjlighet att påverka vad man får göra
Personalens kunnighet och kompetens
Hur personalen bemöter en
Om man får sitt stöd av samma person/personer
Hur meningsfullt det känns att delta i verksamheten
Hur trygg och säker man känner sig när man är där
Hur stämningen är
Personalens förmåga att aktivera personen till att få saker gjorda
Hur nöjd/missnöjd man är på det hela taget med den sysselsättningsverksamhet man deltar i

Statistiken kommer att presenteras könsuppdelad och vid återkommande workshops.

Vid ett genomförande av ALFA kommer svaren att analyseras djupare och förslag till lösningar diskuteras fram. I och med den ökande konkurrensen mellan sysselsättningsverksamheterna i samband med att brukarna fritt får välja önskad verksamhet finns en förhoppning om att verksamheterna kommer profilera sig tydligare vad gäller innehåll och arbetssätt. Det kommer förhoppningsvid leda till att fler ställen erbjuder ett innehåll som efterfrågas specifikt av kvinnor eller vissa åldrar. I samband med workshops och utvärdering av ALFA kommer frågan om förändring av verksamheternas innehåll utifrån jämställdhetsintegrering att finnas med som en central punkt. Uppfattningen om att det främst är kvinnor som går vidare från sysselsättningsverksamheterna medans männen blir kvar och att verksamheterna därmed till stor del utformas utifrån mäns behov och önskemål ska ses över vid ett genomförande av ALFA.Transnationellt samarbete

Ingen transnationell verksamhet kommer att bedrivas inom ALFA.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen rehab
 • Bromma stadsdelsnämnd
 • Enheten för hemlösa
 • Enskede-Årsta-Vantör stadsdels
 • Farsta stadsdelsförvaltning
 • FK City Stockholm
 • Huddinge kommun
 • Hägersten-Liljeholmens stadsde
 • Hässelby-Vällingby stadsdel
 • Kungsholmens sdf
 • Landstingsstyrelsens förvaltning, Personalstrategiska avd.
 • Norrmalms stadsdelsnämnd
 • Psykiatri sydöst
 • Psykiatrik sydväst
 • Psykiatrin Nordväst
 • Psykiatrin Nordöst
 • Psykiatrin norra
 • Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
 • Skarpnäcks stadsdelsförvaltnin
 • Skärholmens stadsdelsförvaltning
 • SLSO Psykiatri Södra Stockholm
 • Spånga-Tensta SDF
 • Stockholms Stad, Socialtjänst- o arbetsmarkn förvaltn
 • Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Vuxenutbildningsavdelningen
 • Södermalms stadsdelsförvaltnin
 • Älvsjö sdf
 • Östermalms sdf

Samarbetspartners

 • IFS Centrala Stockholm
 • Lidingö stad
 • RSMH Stockholms läns distrikt
 • Solna Stad, Social psykiatrienheten
 • Sundbyberg Stad, Individ och familjeförvaltning

Kommun

 • Huddinge
 • Lidingö
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg