Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

AGERA - kompetensförsörjning inom non-profit vård och social omsorg

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFamna
KontaktpersonKerstin Eriksson
E-postkerstin.eriksson@famna.org
Telefonnummer08-54694932
Beviljat ESF-stöd5 704 926 kr
Total projektbudget5 704 926 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2011-07-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

AGERA riktar sig till 192 chefer verksamma inom Famnas stockholmsbaserade medlemsorganisationer. Kompetensförstärkning av dessa chefer möjliggör tillväxt för den ideella sektorns vård och omsorgsorganisationer. Områden som affärsmannaskap, jämställdhet och integration kommer att få ett större fokus.

Bakgrund

Famna är en branschorganisation för idéburna, non-profit, organisationer inom vård och social omsorg. Organisationen bildades 2004 på initiativ av en handfull ideella organisationer som upplevde svårigheter att enskilt få sin röst hörd. Utvecklingen var också den att verksamheterna som bedrevs blev alltmer konkurrensutsatta. Famna bildades och dess verksamhet syftar till att tillvarata gemensamma intressen och gynna tillväxt för dessa idéburna organisationer som bedriver vård och/eller social omsorg.

Politiska beslut leder idag utvecklingen inom vård och omsorg mot ökad valfrihet för den enskilde. Det är en strukturförändring som får konsekvenser för aktörer inom vård och omsorg. Kommuner och landsting i stockholmsregionen är på många sätt föregångare när det gäller att införa valfrihet för den enskilde och konkurrensen mellan vårdgivare - privata kommersiella, offentliga och idéburna - är därför hård i regionen.

Konkurrensutsättningen kräver verksamheter som arbetar affärsmässigt. Detta innebär i sig ett stort omställningsproblem för den ideella sektorns organisationer, eftersom frågor om företagande och affärsmannaskap inte varit prioriterade. Verksamheter inom den ideella sektorn har av tradition inte utvecklats från en affärsidé, utan har etablerats utifrån människors behov, vilka inte tillgodosetts på annat sätt i samhället. För den idéburna organisationen är därmed konkurrensutsättningen en stor omställning vilket kräver ett ledarskap med kännedom om både affärsmässighet och värdegrundsarbete. Lär vi oss inte att hantera detta, finns en uppenbar risk att endast stora privata aktörer, såsom Carema och Attendo för att nämna några, har möjlighet att långsiktigt överleva. Detta skulle kunna leda till en icke önskvärd oligopol situation inom vård och omsorg med minskad mångfald och därmed också minskad valfrihet för den enskilde som konsekvens. Eftersom Famnas medlemsorganisationer bedriver vård och omsorg utifrån olika idégrunder är de ett naturligt och önskat inslag i det mångfaldssträvande som finns. Den ideella sektorns organisationer har också genom sin småskalighet och sitt sätt att arbeta nära brukarna, potential att vara aktiva, innovativa, leverantörer av vård och omsorg.

Förprojekteringen för detta projekt syftade till att lyfta kompetensförsörjningsfrågor bland de anställda inom Famnas medlemsorganisationer med fokus på att idéburna organisationer bättre ska kunna möta nya krav från omvärlden och klara den omställning personalen står inför. I förundersökningen ville vi också undersöka vilka hinder för tillväxt och utveckling som kunde identifieras. Förprojekteringen gjordes i ett flertal steg med enkätundersökning, ett flertal rundbordsamtal, samverkansgrupper och Open Space seminarier. Resultat av de olika aktiviteterna visade klart och tydligt på brister inom ledarskap, affärsmannaskap, personalledning, mm.

Till Open Space seminarierna inbjöds ett representativt urval av de anställda från organisationerna. Temat var att undersöka hur de idéburna organisationerna skulle klara den pågående strukturförändringen. Hur man, utan att förlora sin värdegrund och vårdidé, kan anpassas till ett mer konkurrensutsatt sammanhang, kartlägga behov och brister men också styrkor och möjligheter. En analys av dagen visade att värdegrunden som drivkraft är mycket viktig för personalen. Det är viktigt att det finns vårdalternativ som har andra drivkrafter än vinstintresse. Här är organisationerna starka. Däremot saknar man insikt om behovet av strategisk planering och tillräcklig kunskap om omvärlden och dess förändringar. Man saknar också tillräcklig kompetens för att hitta en anpassning till nya förutsättningar, utan att förlora sina drivkrafter. Man ansåg också, att om de idéburna organisationerna inte ska tappa marknadsandelar i den alltmer konkurrensutsatta omgivningen, så krävs att de personer som kan påverka verksamheten får förstärkt kompetens. Med en sådan kompetensförstärkning menade man att det också fanns stora möjligheter för tillväxt och utveckling.

Under de år Famna funnits har kompetensfrågorna diskuterats och behovet av att stärka ledarskapet har uppmärksammats ett flertal gånger. Chefer inom den ideella sektorn har oftast god kännedom om värdegrundsfrågor, vård och omsorgsfrågor. Det är den kompetensen som varit vägledande vid rekryteringen. Ofta har de också blivit rekryterade internt till olika chefsposter vilket gjort att de har god kännedom om den egna organisationen. Den enkätundersökning som gjordes under förundersökningen visade att när det gäller kunskaper om den egna organisationens verksamhetsidé så ansåg 54 % av de tillfrågade cheferna att de hade mycket bra kunskaper. När det gäller kunskaper om värdegrund så ansåg hela 57 % % att de hade mycket bra kunskaper och när det gäller organisationens mål var motsvarande siffra 51 %. Detta måste jämföras med andra påståenden i samma enkät som exempelvis frågan om kompetens i affärsmannaskap och personaladministration där endast 15 %, ansåg sig ha tillräckliga kunskaper och när det gäller kunskap om upphandlingar och avtal endast 6 % ansåg sig ha tillräcklig kunskap. Annat som är värt att notera i enkätundersökningen är att frågor om jämställdhet och integration var mycket lågt prioriterade. Av de tillfrågade cheferna svarade majoriteten att de inte har någon åsikt om dessa frågor hanteras tillfredsställande i den egna organisationen. Endast 7 % ansåg att organisationen hanterar integrationsfrågor på ett tillfredsställande sätt och 14 % ansåg att organisationen hanterar jämställdshetsfrågor på ett tillfredsställande sätt.

Annat som måste noteras i förundersökningen är att 61 % av cheferna ansåg sig har befogenheter att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt, 55 % ansåg också att de har tillräcklig kompetens för att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Detta stämmer ganska illa med att man ansåg sig sakna kompetens inom affärsmannaskap och personalledning och andra viktiga kompetensfrågor för chefer.

En slutsats som gjorts efter analys av enkäten är att cheferna har god kompetens inom vård och omsorg, men saknar kompetens i ledarskapsfrågor och affärsmannaskap. Det saknas också i viss mån en förståelse för vad som krävs och vilken kompetens en chef behöver för att klara rollen som ledare i en konkurrensutsatt verksamhet. Om vi inte tillför denna kompetens kommer många av dessa chefer inte att kunna stå kvar i sina uppgifter utan riskerar att bli utbytta.

Undersökningarna i förprojekteringen har visat att målgrupp för åtgärderna i första hand bör vara ledarpersonal inom organisationerna. Om dessa inte har tillräcklig kompetens kommer inte organisationerna att kunna genomgå nödvändig utveckling och förändring. Då finns risk för nedläggningar med uppsägningar som följd. Det måste finnas ett ledarskap med tillräcklig kompetens för att leda en strukturförändring även inom organisationerna. De behöver också få verktyg för att implementera nya kunskaper och tillvägagångssätt i den egna organisationen, i hela personalgruppen.

Förundersökningen pekade också på behovet av en anpassad utbildning för just denna grupp. Flera av organisationerna pekade också på det ökade kompetenskravet som finns för chefer, där formell utbildning med högskolepoäng alltmer är en nödvändighet. Att då hitta en utbildning som både ger kompetenshöjning inom de efterfrågade områdena och även ger meriterande högskolepoäng är av mycket stort värde för sektorn. Ersta Sköndal högskolas medverkan i projektet möjliggör, inte bara en kompetensförstärkning för deltagarna, deras organisationer, brukare, m.fl., utan även ett formellt kompetenstillskott för den enskilde i form av högskolepoäng (15 hp för hela utbildningen).


Syfte

Projektets syfte är att stärka ledarpersonalens kompetens för att dessa bättre ska klara av sin chefsroll. Den pågående strukturförändringen inom vård och omsorg kräver chefer med en högre kompetens inom bland annat ledarskap och affärsmannaskap. Ett ledarskap som uppmärksammar nya förutsättningar och krav från samhällets sida och som förmår att implementera dessa i den organisation de leder. Den nya vårdvalsmodellen gör att organisationerna blir mer konkurrensutsatta, vilket i sin tur ställer högre krav när det gäller frågor som av tradition inte varit högt prioriterade inom den ideella sektorn. Nya föreskrifter kräver också att chefer inom olika områden har formell kompetens i form av högskolepoäng. Det finns en uppenbar risk att många chefer inte kan stå kvar i sina uppgifter på grund av bristande kompetens. Därför vill vi med projektet stärka den formella kompetensen genom att skapa en utbildning som ger meriterande högskolepoäng.

Från förprojekteringen ser vi att det finns en förhållandevis god kompetens när det gäller värdegrundsfrågor och frågor runt den egna organisationens verksamhet. Samtidigt brister kunskaperna när det gäller andra helt avgörande frågor för organisationernas fortlevnad och utveckling såsom, affärsmannaskap, kommunikation, chefskap, jämställdhet och integration. Projektet syftar därför till att utveckla chefernas förmåga inom dessa områden, så att de står bättre rustade att leda organisationen till utveckling och tillväxt. Med ökad kompetens, närhet till brukaren och benägenheten att hitta innovativa lösningar blir den ideella sektorns organisationer en kraft att räkna med inom vård och omsorg.

Syftet är också att det i utbildningen ska ingå undervisning om hur de deltagande cheferna ska implementera kunskaperna i den egna organisationen. All personal i organisationerna behöver få kunskap och vara delaktiga i omställningar inom den egna organisationen. All personal behöver också vara delaktiga i jämställdhets- och integrationsfrågorna. Om inte organisationerna klarar omställningen till mer konkurrensutsättning riskerar vi att se nedläggningar och uppsägningar av personal.

Syfte är också att skapa en långssiktig utbildning för den ideella sektorns chefer. Projektets utbildning på Ersta Sköndal högskola med 15 högskolepoäng planeras att bli en utbildning som ges med kontinuitet och erbjudas ideella sektorn, kooperationen och andra intresserade.


Målsättning

Den övergripande målsättningen är att kompetensförsörja chefer inom den ideella sektorns vård- och omsorgsorganisationer för att säkerställa att de har tillräcklig kompetens att leda verksamheter i den strukturförändring som pågår. Genom att stärka ledarskapet motverkar vi nedläggningar och uppsägningar av personal och möjliggör för chefer att stå kvar i sina uppgifter.


192 chefer inom Famnas stockholmsbaserade medelmsorganisationer har fått ökad kompetens i frågor som chefskap, affärsmannaskap, omvärldskunskap, arbetsmiljö, kommunikation, jämställdhet, tillgänglighet och integration, mm

192 chefer som har kompetens i hur de kan implementera kunskaperna bland den övriga personalstyrkan i den egna organisationen.

Ett etablerat samarbete mellan Famna och Ersta Sköndal högskola för en långsiktig utbildningsinsats för ledare inom den ideella sektorns vård- och omsorgsorganisationer.

En utvärdering av projektet vars resultat har skapat former för lärande om kompetensförsörjning för den ideella sektorn.

Kunskap om projektet och dess resultat ska ha nått till aktörer inom den ideella sektorn och till politiker och beslutsfattare på olika nivåer i samhället.

Erfarenheter från AGERA har nått liknade organisationer i andra länder inom EU.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetet med tillgänglighet utgår från tre perspektiv, att lokalerna ska vara tillgängliga, att verksamheten ska vara tillgänglig och att informationen ska vara tillgänglig.

I planeringen av samtliga aktiviteter inom projektet AGERA kommer hänsyn att tas till dessa tre perspektiv. Vid inbjudan till målgruppen för projektet kommer frågan att ställas om det finns behov av teckentolkning, syntolkning, speciell kost, eller om någon behöver undervisningsmaterial i alternativa format. För den som har inlärningssvårigheter ska finnas möjlighet att få föreläsningen i förväg och presentationsmaterial kopierat.

Famna har anlitat Ersta Sköndal högskola för att de inom ramen för sin uppdragsutbildning ska utforma kurser i enlighet med den plan AGERA har. Högskolan har en tillgänglighetsplan för personer med funktionshinder som utgår från Lagen om likabehandling av studenter i högskolan. Högskolan har tillgång till kontaktpersoner/samordnare som kan erbjuda studenter med funktionsnedsättning individuella samtal för att diskutera eventuella behov av pedagogiska stödåtgärder. De pedagogiska stödåtgärder som högskolan erbjuder är i form av anpassade läraraktiviteter och examinationsaktiviteter. Samtliga kurstillfällen kommer att lokaliseras till Högskolans lokaler. De 8 parallella kurserna kommer att hållas på Ersta Sköndal högskola, campus Sköndal. Högskolan har stor erfarenhet att tillhandahålla utbildning även för dem som har någon form av funktionshinder.

Campus Sköndal är beläget vid sjön Drevviken i Sköndal. Bästa sätt att komma dit är med buss från Gullmarsplan och sedan 5 minuters promenad, eller med bil. Fordon kan köra fram till porten och det finns ett antal markerade P-platser att tillgå.

Campus Sköndal har nyrenoverade och nyinredda föreläsningssalar, grupprum och bibliotek. Undervisningen bedrivs i ljusa, luftiga rum med fantastisk utsikt vilket skapar en trivsam miljö. Lokalerna är fullt handikappanpassade med hissar till alla plan och handkappanpassade toaletter.
Kaffe serveras utanför föreläsningssalen och lunch intas i matsalen. Till matsalen är det två trappsteg där en ramp placeras ut vid behov.

Övriga aktiviteter inom projektet är seminarier på olika platser. Vid planeringen av seminarierna kommer lokaler att anlitas som är fullt handikappanpassade. Vi kommer även att säkerställa att det finns alternativ för den som behöver särskild kost.

I de fall personer med funktionsnedsättning skulle medverka i projektorganisationen som annat än deltagare/målgrupp kommer lokal och material att anpassas för den enskilde så att han/hon har samma möjligheter som andra att medverka och tillgodogöra sig informationen. Detta arbete kommer att samordnas av projektgruppen i samarbete med Ersta Sköndal högskola.

Jämställdhetsintegrering

Den enkät som besvarats av tilltänkta projektdeltagarna i förundersökningen visar att jämställdhetsfrågor inte är prioriterade inom organisationerna. Av de tillfrågade cheferna har majoriteten svarat att de inte har någon åsikt om dessa frågor hanteras tillfredsställande i den egna organisationen. Endast 14 % anser att organisationen hanterar jämställdshetsfrågor på ett tillfredsställande sätt. Här krävs en kompetenshöjning bland cheferna så att frågorna aktualiseras i organisationerna. Analysen visar att vi behöver rikta mer fokus på jämställdhetsfrågor än vad vi inledningsvis trodde.

Jämställdhetsperspektivet kommer att vara inkluderat i samtliga moduler. Undervisningen kommer att innehålla moment som belyser ledarskap med fokus på jämställdhet, exempelvis olika förutsättningar för män och kvinnor vid chefsutveckling, personalledningsfrågor, arbeta för goda förutsättningar inom organisationerna vid graviditet och föräldraledighet. De olika förutsättningar som finns för brukarinflytande för män och kvinnor, etc. När det gäller utbildningen i tillväxt och utvecklingsfrågor kommer jämställdhet att aktualiseras särskilt som en förutsättning för utveckling. I modul 2 kommer utbildningen också att särskilt fokusera på jämställdhet. Deltagarna kommer att få verktyg för att lyfta frågorna i den egna organisationen.

I uppföljningen av projektet vill vi särskilt undersöka om och hur jämställdhetsfrågorna har integrerats i deltagarnas dagliga arbete. Forskningsenheten får detta som ett särskilt uppdrag.

Inom vård och omsorg är det största problemet när det gäller jämställdhet att kvinnor är överrepresenterade. Det behövs aktiva åtgärder för att fler män ska rekryteras in i dessa yrkesområden. Utbildningen kommer att ge verktyg för att analysera och föreslå åtgärder för mer jämställda verksamheter.

Projektets planering sker så att män och kvinnor får samma möjligheter att delta i de olika aktiviteterna. Utbildningen kommer att gå parallellt med 8 kurser vilket möjliggör för den som behöver vara hemma för vård av barn att byta undervisningstillfälle. Utbildningen ska planeras så att den går att kombinera med tider för ordinarie barnomsorg.

Angående projektets ledning så består projektgruppen av två kvinnor och en man. Projektledare och övergripande ansvarig är en kvinna medan övergripande ansvarig för kurserna vid högskolan är en man. Det finns en klar fördelning av ansvarsområdena.

Projektet AGERA ställer sig bakom Ersta Sköndal högskolas jämställdhets och diskrimineringspolicy, vilken bifogas denna ansökan.

Samarbetspartners

 • Ersta Sköndal högskola

Deltagande aktörer

 • Arbete och Sysselsättning
 • Ersta Diakonisällskap
 • Famna
 • Filadelfiaförsamlingen
 • Föreningen Edsätras Vänner
 • Föreningen skyddsvärnet/Kansli
 • Haganäs
 • Körsbärsgården m.fl.
 • Löjtnantsgården
 • S:t Lukas i Stockolms Län
 • Saltå by
 • Solåkrabyn
 • Stiftelsen Credo
 • Stiftelsen Jospehinahemmet
 • Stiftelsen Rödakorsethemmet
 • Vidarkliniken

Kommun

 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Stockholm
 • Södertälje