Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

08 Kompetens

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStiftelsen Hotellhem i Stockholm
KontaktpersonCurt Hägerklo
E-postcurt.hagerklo@shis.se
Telefonnummer08-50840103
Beviljat ESF-stöd4 233 835 kr
Total projektbudget4 233 835 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2011-08-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

SHIS planerar tillsammans med de ideella organisationerna Rainbow, RFHL och BDF att genomföra en massiv kompetensutveckling av samtlig personal inom områdena vård och omsorg, management, administration, fastighetsfrågor och allmänna profilområden.

Bakgrund

En förprojektering har under perioden 15 april till 30 september genomförts med stöd av ESF-rådet, under namnet 08 Kompetens. Projektet har omfattat Stiftelsen Hotellhem i Stockholm samt samverkansparterna Rainbow Sweden, RFHL och Bygg Din Framtid. Samtliga organisationer arbetar i någon form med bostadssocial verksamhet. Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) har till ändamål att i samarbete med Stockholms stads nämnder med socialtjänstansvar, erbjuda boende för personer som saknar egen bostad. De tre frivilligorganisationerna samverkar på olika sätt med SHIS och har omfattats av och aktivt medverkat i projektet.

Förprojekteringen fokuserade kring arbetet med att diskutera och analysera organisationernas kompetensbehov, utifrån ett sårbarhetsperspektiv och att identifiera risker. Personalen kommer att arbeta med allt fler kategorier av hyresgäster såsom ungdomar med vissa sociala och psykiska problem, hyresgäster på hotellhem med uttalade sociala och psykiska problem, fler fysiskt och psykiskt sjuka personer, fler äldre men även yngre, traumatiserade invandrare med krigsrelaterade problem och utsatta familjer. Vi kommer att få fler svåra hyresgäster i framtiden. Även hälsan har blivit sämre bland de sökande. Framtiden kommer enligt förprojekteringen att medföra stora utmaningar i form av fler olika och tyngre belastade grupper och arbetet kommer därför att kräva mer utvecklade metoder och arbetssätt. Arbetet kommer alltså att bli mer komplicerat och fördjupat och kräva en högre kompetens av personalen. Det kommer dessutom att äga rum på fler och mindre platser och under en större del av dygnet. Vår personal ute i verksamheten består ofta av ungdomar med bristfälliga språkkunskaper och med låg formell kompetens. Utbildning av personalen kommer att vara en nyckelfaktor för om verksamheten ska kunna utvecklas vidare.

Under förprojekteringsaktiviteterna fick personalen tillfälle att diskutera och analysera samt utbyta erfarenheter kring sina kompetensbehov i ett framtida perspektiv tillsammans med arbetskamrater man inte alltid har daglig kontakt med.

Antalet samarbetspartners kan komma att öka i framtiden och omfatta även privata organisationer och ännu fler frivilligorganisationer. Även de boende själva kan engageras mycket mer i arbetet än f n, både individuellt och genom boende- och brukarorganisationer. Sysslolöshet och utanförskap i samhället är ett stort problem för många av våra hyresgäster. Fler resor och utflykter med isolerade hyresgäster är nödvändiga.Syfte

Avsikten med projektet är att under en tvåårsperiod genomföra den kompetensplanering som vi tagit fram under förprojekteringen med delaktighet av alla anställda såväl inom Stiftelsen som i samarbetsorganisationerna. I ett större och vidare perspektiv är syftet att säkerställa inte bara våra organisationers framtid utan även våra anställdas vidare anställningsbarhet och karriär i yrkeslivet.

Målsättning

Utgångspunkten för projektet är att alla anställda ska få bättre möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll. Vår personal på fältet har, generellt sett, anställts mer utifrån personlig lämplighet än vilken utbildning de har. Kraven har idag höjts från såväl våra ägare som kunder och upphandlande enheter. Vi måste höja kompetensnivån för att svara mot de krav som ställs på våra tjänster. Vårt mål är att genomföra den utbildningsplanering som vi redovisar i denna ansökan. Vi har också som mål att via dessa utbildningar utveckla och fördjupa samarbetet med våra samverkansorganisationer.
Målen kan därför anges som följer:
1.-minst 75% av de som anmäler sig till sina kurser/utbildningar ska fullfölja dem,
2.-minst 90% av de som fullföljer sina resp kurser/utbildningar ska klara sina slutprov.
Vi räknar med att alla deltagare successivt ska känna sig tryggare och mer självständiga i sina yrkesroller och därmed aktivt kunna bidra till en bättre och mer målgruppsinriktad verksamhet i förhållande till samtliga de kriterier som anges nedan. Vi förväntar oss också att samarbetet mellan våra organisationer ska kunna bli tätare under den här tiden så att det i ännu högre grad gynnar både våra kunder och våra hyresgäster. Det vore värdefullt om det gick att i utvärderingen göra även en kund- och brukarenkät för att se om kompetensutvecklingen snabbt slår igenom och blir märkbara bland dessa.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Stiftelsen har ännu inte vidtagit några större åtgärder i den här delen. Den har däremot belysts som en sårbarhet i SWOT-analysen och som ett område som måste förbättras betydligt i framtiden. Det måste dock ske i samverkan med stiftelsens fastighetsägare, i första hand AB Stockholmshem.
Generellt kan sägas att den fysiska tillgängligheten inom stiftelsens lokaler är betydligt sämre än inom allmännyttan i stort. Det finns fortfarande för mycket trappor, trösklar och trånga utrymmen för att lägenheterna och lokalerna ska vara allmänt tillgängliga. Det vi hittills kunnat åstadkomma i den delen är att vissa fastigheter renoverats och byggts om och att de nya ombyggnadsreglerna därmed kunnat tillämpas. I det fall våra äldre eller handikappade hyresgäster haft behov av det, har stiftelsen hjälpt till att söka anpassning för just deras bostäder. Inom ramen för förstudien har också behovet av tillgänglighet för personal och hyresgäster i socialt och psykiskt utanförskap belysts. Det som uppmärksammats speciellt är behovet av hörselslingor och hjälpmedel för syn-och hörselskadade. Så behovet av ytterligare åtgärder inom tillgänglighetsområdet är stort och kommer att beaktas vidare i genomförandet.

När det gäller psykiska funktionshinder finns det klara styrkor på det här området, åtminstone under kontorstid, tack vare handledning och stor förståelse, empati och tolerans mot avvikande människor. Svagheterna och hoten inför framtiden består till stor del i bristande formella kunskaper i psykologi, fysiska och psykiska sjukdomar samt i bristande bemanning. Även om det är högt i tak inom stiftelsen är det dessutom en del som upplever att de inte blir lyssnade på eller tas på allvar, varken internt eller av utomstående organ. Det finns helt klart en utsatthet i arbetet för vissa personalgrupper, en utsatthet som riskerar leda till utbrändhet.
När det gäller möjligheter finns här en uppräkning av faktorer, som kan leda till en bättre framtid för stiftelsen, dess personal och hyresgäster, bl a:
- bättre kommunikation mellan ledning och anställda, nya anläggningar, metodutveckling och utbildning, en bättre hemsida och utvecklat IT-stöd, en ny organisation som bättre tillvaratar människors resurser.
I fråga om målgruppen för utbildning ska alla kurslokaler vara tillgängliga för rörelsehindrade. De ska också ha hörselslinga så de blir tillgängliga för hörselskadade. När det gäller våra hyresgäster arbetar vi kontinuerligt tillsammans med Stockholmshem för att bostäderna ska bli mer tillgängliga. T ex blir det en ny entré till Pelikanen efter årsskiftet så att den boende kan åka hiss till det plan där den vanliga hissen finns. Nyligen har Stadshagens ungdomsbostäder/hotellhem invigts efter ombyggnad så att det blir fullt tillgängligt i såväl badrum som pentryn. Det finns även större lägenheter än tidigare. Vi har installerat dörröppnare på många anläggningar och hjälper till att söka hjälpmedel där det behövs.
I vårt data-projekt tillsamans med .se har vi utvidgat kretsen med funktionshinder till att omfatta även hemlösa, som haft svårt ta till sig information på nätet av olika anledningar. På vår hemsida kommer vi att lägga ut information om projektet och där hänvisas till kontaktpersoner, som redan idag är nåbara via telefon och e-post. Därmed blir projektet tillgängligt även för andra funktionshindrade.


Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsperspektivet i företagen diskuterades utifrån SWOT-modellen. Till styrkorna hör att de flesta enheterna har en relativt jämn köns- och åldersfördelning horisontellt med undantag för jourenheten. Det finns en bra jämställdhetsplan och en hög flexibilitet i arbetet så att inte vissa arbetsområden utförs enbart av män eller kvinnor. Svagheterna är att stiftelsens ledning enbart består av män. I ledningsgruppen ingår visserligen kvinnor men de har inte lika mycket inflytande som männen. På ett traditionellt kvinnligt område som boende med stöd, omsorg och tillsyn är det alltså huvudsakligen män som bestämmer inriktningen i arbetet. Hoten består då i att tänkandet blir ensidigt och enkelspårigt och att det kvinnliga perspektivet saknas. Möjligheterna utgörs av att på sikt komplettera ledningsgruppen utifrån ett jämställdhetsperspektiv i samband med förestående pensionsavgångar. Fältverksamheten domineras av kvinnliga ledare. Ledartutbildning och kompetensutveckling för ledare i fältverksamheten har bedömts som mycket viktig och högprioriterad. Det är viktigt både för ledarna själva och för organisationen som helhet.

Transnationellt samarbete

Personal inom Stiftelsen har tidigare gjort studiebesök i Italien på ett arbetskooperativ för f d missbrukare: San Patriano. Det har varit mycket värdefullt och gett många impulser. Vi vill gärna få tillstånd ett närmare samarbete med detta eller liknande projekt. Även personalen inom RFHL och Rainbow har intresse av ta del av deras erfarenheter för att kunna utveckla sin verksamhet.

Bygg Din Framtid har i förprojekteringen lyft fram Foyermodellen som hittills inte fått något större genomslag i Sverige. Med stöd från SHIS tror man sig kunna fortsätta undersöka möjligheten att arbeta mer uttalat med modellen inom SHIS ungdomsverksamhet och Bygg din framtid. Det finns en viss brist på intresse från de politiska partierna i Sverige för att arbeta med vanliga bostadslösa ungdomar. Det byggs bara för högskolestuderande ungdomar och det är enbart dessa bostäder som får räntesubventioner f n. Bygg din framtid ser stora möjligheter i denna modell att arbeta med utsatta ungdomar och har ett samarbete med Foyer Federation i Storbrittanien. SHIS och BDF vill gemensamt besöka Foyers i Storbritannien för att undersöka möjligheterna till ett mer intimt samarbete.

Samarbetspartners

  • Bygg Din Framtid
  • Rainbow Sweden
  • RFHL Stockholm

Kommun

  • Stockholm