Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

fortbildning till hållbart arbete

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIF Metall Avd 33 Vätterbygden
KontaktpersonLaila Bradling
E-postlaila.bradling@ifmetall.se
Telefonnummer036-34 59 58
Beviljat ESF-stöd579 716 kr
Total projektbudget579 716 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet bygger på att skapa samarbeten mellan IF Metall, offentligheten och näringslivet. Dessa ska i ett senare genomförande nyttjas för att finna en modell som snabbt och effektivt kan stödja personer som står utanför arbetsmarknaden att komma in på densamma. Vi kommer tillsammans med människor i utanförskap, näringslivet och fackliga företrädare finna former för att möjliggöra en smart praktik,lärande och sysselsättnings-metodik. Vi vill undersöka våra möjligheter att hjälpa samhället att "klä på" särskilt utsatta i samhället kompetensen och självkänslan som krävs så att ett anställningsförhållande uppstår. Via det framtida genomförandeprojektets insatser vill vi öka tillgänglighet och jämställdheten på medverkande företag. Vi vill ta fram en modell för att realisera och implementera ”folkbildningsmodellen” för arbetslösa.

Bakgrund

Analyser visar att unga och personer med utländsk bakgrund har det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, samtidigt som arbetslösheten och ohälsan är hög.
Verkligheten för de personer som hamnat i ett utanförskap är att såväl självkänslan som självförtroendet ofta tappas. Detta är en problematik som kan leda till att man inte orkar, kan eller vill ta nästa utvecklingssteg. För att kunna få förståelse för detta måste vi lära. När vi förstår vår situation är drivkraften att göra något åt den starkare. Om vi inte försätter oss i en lärande situation, kommer vi inte heller ha förmågan att förändra oss och utvecklingen uteblir.
Sammantaget för samhället såväl som individen får detta konsekvenser på både kort och lång sikt. Dels det rent ekonomiska sett ur bidragsperspektivet eller det rent personella i form av utebliven livskvalité. En faktor som vi idag vet bidrar till sjukdomar och psykisk ohälsa.
Med IF-Metall finns redan idag goda förutsättningar för de människor som redan har en arbetsgemenskap och vill vidareutveckla sig själva. Detta sker dels i form av utbildningar, men även i form av själva medlemskapet för att stärka sig själv och sin anställningssituation.
ABF har varit väldigt framgångsrika i många år med utbildningsarbete med stöd av folkbildningsmodellen.
De vi nu vill göra är att tillsammans addera ett ökat tvärsektoriellt fokus på de lågutbildade grupper som är mest utsatta och själva inte är medvetna om resurser och möjligheter som finns i samhället. Helt enkelt kartlägga våra förutsättningar för att på bästa möjliga vis stödja unga, unga invandrare, handikappade unga och unga kvinnor som befinner sig i ett utanförskap. Vi önskar stärka dessa individer tillsammans med samhällets primära stödfunktioner.
För att detta ska kunna ske på bästa möjliga vis har IF-Metall och ABF gått ihop som de naturliga partners vi är.
För att befästa och stärka folkbildningsmodellen vill vi mobilisera oss och skapa de relationer som krävs för att återskapa de ypperliga resultat som IF-metall i stora delar av Sverige har lyckats skapa genom liknande samarbeten med olika utbildningsaktörer och myndigheter.
Det ligger i vårt blod att vilja göra vad vi kan för att skapa anställningar, stärka anställningar, stärka gynnsamma samverkansformer och stärka individen med kunskap och självkänsla. Det är ett ansvar vi önskar axla för att stärka välfärden och kunskapen.
Mot bakgrund av ovan vill vi i detta förprojekt (vidare kallat förstudie) utgå från att det går hitta lösningar till samhällsutmaningen med den nuvarande och kommade arbetslöshets- och kompetensförsörjningproblematiken kopplat mot just samhällets mest utsatta. För detta krävs en målmedveten analys och vidare utveckling av relationer. Vi har givetvis sedan innan ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan men förprojektet ska leverera ett resultat som binder dessa aktörer mot projektet för att uppnå en växelverkan tvärsektoriellt. Syften och mål behöver befästas, samarbetsformer måste diskuteras och i det stora hela måste vi bygga upp en kraftfull konstellation av aktörer för att ha den handlingskraft som krävs för att i ett framtida genomförande göra en mätbar och upplevd skillnad.
Det stora delar av Sverige idag redan har möjliggjort är skarpa satsningar som möjliggör snabb anställning/praktik genom nya innovativa utbildnings och yrkespraktiksinsatser med företag, arbetsförmedling, ABF och IF-metall i samverkan. Det är precis den dynamiken och snabbheten som vi önskar möjliggöra med denna förstudie.
Syftet med förstudien är således att identifiera och skapa förutsättningarna för att förankra en gemensam målbild och kartlägga egna resurser.
Denna förstudie är betydelsefull för att möjliggöra riktade insatser som motverkar just unga, unga kvinnors och unga utlandsfödda Svenskars minst sagt besvärliga situation på jobbmarknaden.
Detta projekt ska möjliggöra ett framtida genomförande där vi skapar förutsättningarna till en effektiv matchning som ska kunna leda till ett arbete för de allra mest utsatta. För att få detta att ske kommer kompetens, välmående och snabba vägar till sysselsättning i olika former (företrädesvis jobb och praktik) vara faktorer som vi ska hitta vägar att utvecklas inom. Återigen har vi inom IF-metall nationellt goda förebilder som dagligen åstadkommer fantastiska resultat. Det finns flera testade angreppssätt och det finns modeller vi kan låna och anpassa för just vår region.
Vi vill undersöka och se vad de fackliga organisationerna tillsammans med företagen och handläggande myndigheter och övriga stödsystem gemensamt kan göra för att skapa en effektiv process och metod för "matchning mellan individ och arbetsgivare" istället för där man idag tenderar att arbeta mer i "isolerade öar". För att nå denna effektiva process behöver samarbeten initieras, relationer förstärkas, målbilder skapas och analyser av effekter utvärderas gemensamt. IF-Metall tar gärna på sig rollen att driva detta, men utan ett gott fundament av tillit mellan aktörer kommer denna väl beprövade arbetsmetodik fallera, detta vet vi.
Förstudien är viktig och bygger således på att undersöka förutsättningarna för att skapa en aktiv och levande samverkansmodell med bl.a. företagare i regionen, till vilka IF Metall och ABF sedan tidigare har naturliga upparbetade kontakter med. Vidare ska övriga aktörer som arbetar med människor som står långt från arbetsmarknaden involveras där det bedöms strategiskt riktigt (T.ex Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Fackliga organisationer, Studieförbund, Universitet samt andra utbildningsaktörer och myndigheter). Vi vill understryka att vi har goda förutsättningar för ett lyckat förstudieprojekt och att realismen är hög även fast framtidsvisionen är kittlande. Det är trots allt något som visat sig funka i andra delar av Sverige, även fast långt ifrån hela Sverige har insett fördelarna med denna typ av tvärsektoriell samverkan.
Konkret behövs:

1. Arbetsgivare kontaktas för intresseförfrågningar – Här söker vi svar på om de är intresserade av att delta i förstudien. Detta är viktigt då vi vill att de skall ge sina synpunkter på hur vi ska involvera människor i utanförskap på bästa vis.

2. Mycket god och aktuell kunskap om dagens arbetslöshet inom de specifika geografiska områden vi avser att bearbeta med fokus kring genus, ålder, yrkes och ursprungsperspektiv - Vi måste givetvis veta omfattningen av utanförskapet för att kunna bedöma resursåtgång och hitta lämpliga aktiviteter för ett framtida genomförandeprojekt.
3. En strategi för kompetensförsörjning måste framarbetas riktat mot de i utanförskap – Vad behöver vi för åtgärder i ett genomförandeprojekt för att kunna förmedla den kunskap som krävs för att göra människor i utanförskap till attraktiva arbetssökande för företag?

4. En informationsstrategi måste framarbetas för att informera arbetsgivare om fördelar med ung och invandrad arbetskraft ur det rent finansiella perspektivet, med fokus kring lägre avgifter och stödformer arbetsförmedlingen kan erbjuda – Vi måste så tidigt som möjligt förbereda oss på rollen att ”sälja in” de som befinner sig i ett utanförskap till företagen.
5. Vi måste så tidigt som möjligt bedöma vilka typer av insatser vi måste ta med i en genomförandeplan och ha en god bild av vilka problem dessa insatser åsyftar att stävja eller motverka. Därför behövs inom förstudiens ramar breda kontaktsökande insatser riktat mot ungdomar för att få förslag på nya typer av åtgärder, men också feedback på åtgärder vi själva bedömer aktuella.
6. Data kring omfattningen av de kommande generationsväxlingarna samt en strategi för hur vi ur ett kompetensmässigt och sysselsättnings - perspektiv kan vända detta till en fördel för personer i utanförskap.

7. Kartlägga vilka resurser IF-Metall, ABF & Ädelfors Folkhögskola innehar samt tydliggöra vart resurserna finns och tydliggöra vad det innebär för ett framtida genomförande.

Målsättning

1. Att identifiera, kartlägga och bygga en konstellation av aktörer i syfte att i ett framtida genomförande tillsammans hitta nya lösningar och modeller för att möta arbetslöshets- och kompetensförsörjningproblematiken som människor i ett utanförskap utsätts för.
2. Att skapa ett utkast till en handlingsplan för en framtida arena där arbetsgivare och arbetssökande ges möjlighet att ”pröva varandra” genom praktik för att öka möjligheterna till en effektiv matchning som ska kunna leda till ett arbete för unga, unga invandrare och unga kvinnor.
3. Att ha säkrat det tvärsektoriella deltagandet med näringingslivet, myndigheter, utbildare och fackliga organisationer. Med fokus på att förankra syftet utan att ge avkall på respekt och förståelse för varandras möjligheter och begränsningar.
4. Att under 2014 genom förstudiens resultat ha skapat förutsättningarna för att genomföra ett genomförandeprojekt där den framarbetade metoden testas.
5. Minst 100 företag har skrivit under en ambitionsförklaring för att medverka i ett genomförandeprojekt.
6. Ca: 50 personer som befinner sig i ett utanförskap har blivit intervjuade för att stärka syftet och vara vägledande för vilka åtgärder som bör prioriteras i ett framtida genomförande.
7. Vi ska jobba fram en strategi för hur vi ska nyttja IF-metalls upparbetade ”kompetensbank” i ett framtida genomförande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inom EU finns sedan 2003 en handlingsplan för lika möjligheter för personer med funktionshinder. Handlingsplanen togs fram i samarbete mellan kommissionen och medlemsländerna och ligger till grund för samarbetet i högnivågruppen för handikappfrågor inom EU. Socialdepartementet representerar Sverige i detta sammanhang. Handlingsplanen är indelad i tvåårsfaser med politiska prioriteringar som grundar sig på de jämlikhetsklyftor som funktionshindrade personer står inför. Innehållet i handlingsplanen överensstämmer väl med den handikappolitik som förs i Sverige. Vi prioriterar frågor om delaktighet genom ökad tillgänglighet inom arbetsmarknadsområdet, tillgänglighet till varor och tjänster samt infrastruktur. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står även i fokus. Vidare har EU:s ministerråd med stöd av artikel 13 i EG-fördraget antagit ett direktiv om likabehandling i arbetslivet, som även omfattar människor med funktionshinder. Detta kommer att vara vägledande för projektet.
Funktionshindrade ska kunna delta i projektet på lika villkor som andra. För att detta ska ske på bästa sätt kommer vi se till så att funktionshindrade har samma tillgänglighet till projektet som alla andra. Vi kommer uppmärksamma dels synliga fysiska funktionsnedsättningar men även neurologiska funktionsnedsättning.
Det ska vara möjligt för funktionshindrade att enkelt ta sig fram och delta i arbetet.
För att garantera den kommunikativa och informativa tillgängligheten kommer naturligtvis lokaler att vid behov anpassas så att funktionshindrade ges möjlighet att delta i diskussioner vid konferenser, seminarier, möten och utbildningar.
Vi ser redan idag att en av de viktigaste delarna i vårt arbete vad gäller tillgänglighet är att få till en medvetenhet hos både företagsledning och arbetstagare att det går att anpassa arbetsplatsen för att sudda bort hinder.
Utöver detta ska vi arbeta fram vilka parter som kan tänkas vara intresserade ur tillgänglighetsperspektivet i ett framtida genomförande. Detta bedömer vi vara viktigt då det kan framkomma information kring handikappade ungdomars situation som innebär att vi behöver involvera en strategi för att minska barriären till arbetslivet även för dessa. Exempelvis via riktade insatser.
Vi ser det vara av största värde att vi kan lyfta fram en annars "undangömd" fråga i intervjuform medan vi för dialoger med företagen.

Transnationellt samarbete

IF Metall har sedan tidigare genomförda projekt upparbetade transnationella samarbeten. Dessa kontakter bedöms vara relevanta inom ramen för denna förstudie. Det kommer således föras dialog med partners inom ETUI i Bryssel för att bereda väg för transnationalitet 2014.

Samarbetspartners

 • ABF Jönköpings län
 • Ädelfors Folkhögskola

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult