Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Vi trivs i Oskarshamn

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFöretagsCentrum i Oskarshamn
KontaktpersonJanine Seldenthuis
E-postjanine.s@fco.se
Telefonnummer0491-769469
Beviljat ESF-stöd641 818 kr
Total projektbudget641 818 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2010-02-15
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

FCO samordnar ett intensiv språkprogram för att underlätta integrationen av europeisk arbetskraft till Oskarshamn. Nyckelord för programmet är kvalitet, flexibilitet och hög studietakt. Genom en lyckad integration skapar vi bra förutsättningar för framtida rekrytering.

Bakgrund

Oskarshamn har ett stort rekryteringsbehov i både industri- och offentliga sektorn. Industrin kände höga tillväxten under 2008, och även för 2009 är förutsättningar gynnsamm, trots att ekonomin stagnerar lite i nuläget.
På längre sikt, oavsett konjunkturscykelns rörelse, är prognosen att rekryteringsbehovet för både företag och myndigheter kommer öka ännu mer. Förklaringen är att Oskarshamn har en negativ befolkningsutveckling och fyrtiotalisterna lämnar arbetsmarknaden framöver. Mellan 2006 och 2016 kommer antalet personer i arbetsför ålder att minska. I Oskarshamn kommer 9,7 % att sluta arbeta x.

I nuläget drar för få företag nytta av den möjlighet som europeiska arbetsmarknader erbjuder på grund av höga kostnader för språkutbildning och stora krav som ställs av de personalavdelningar som ta emot utländska arbetskraft. Oskarshamn är en liten stad där det befintliga utbildningsutbudet saknar flexibilitet vad det gäller studietider och homogena grupper. Detta behovs som en anpassning till arbetslivets tider och ger också en högre studietakt och högre kvalitet.
En bra behärskning av det svenska språket är emellertid grundläggande för att komma igång snabbt och att kunna fungera fullvärdig på jobbet och i samhället. En lyckad integration beror främst och framöver på detta. Därför satsar vi med projektet på språket, som första steg av integrationen.
Att utveckla ett gemensamt språkutbildningsutbud i Oskarshamn, betyder att anstränga sig gemensamt för att kunna behålla Oskarshamns kompetensnivån i framtiden. Konkurensen är hård och hela Sverige kommer att drabbas av generationsväxeln.
Att attrahera och integrera kompetent utländsk personal funkar bara om man ta hand om dem. Vi anser en språkutbildning av hög kvalitet som syftar till flexibilitet och blir anpassad till arbetsgivarens behov som porten till utländsk rekrytering. Genom att förbättra förutsättningar för utländsk personal skapar vi morgondagens goda exempeln av lyckad integration. Genom att underlätta möjligheterna för arbetsgivare kan vi även övertyga de som fortfarande är tveksamma till att anställa européer, att den europeiska lösningen verkligen funkar. Då kan europeisk arbetsmobilitet innebära en bra lösning till alla arbetsgivare med rekryteringsbehov i Oskarshamn.

x Källan:(Se: http://www.arbetsformedlingen.se/documents/LAN/Kalmar_lan/arbetsmarknaden/PrognosHlan_h07.pdf, prognos över arbetsmarknadsutsikterna i kalmar Län 2008, Länsarbetsnämden 2008, sidan 39 och http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/index.asp, prognos befolkningsutveckling Statistiska Central Byrån).

Syfte

Från början var syftet att skapa ett integrationsprojekt för hela familjen (alltså inte bara för anställda) som fokuserade på språket, social integration och stöd till att få arbete för medföljande. Därför att projektet som vi hade tänkt oss inte passade i ESF "mallen", var vi tvungen att anpassa projektet, och skära bort delarna som satsar på social integration och stöd till medföljande i den här ansökan. Därför att vi vet att trivsel av medföljande familjmedlemmer är också mycket viktigt till en lyckad integration, har vi bestämt oss att köra vidare med detta utan ESF-stöd. I stället satsar vi med den här ansökan på främsta delen av integrationen, nämligen språket, som förresten också är mest avgörande för en lyckad integration.

För en beskrivning av förprojekteringen hänvisar vi till projektplanen "Vi trivs i Oskarshamn", bilaga 1, samt avslagen EU ansökan "Vi trivs i Oskarsham", utlysningsdatum 03/06/08.

Målsättning

Mål
Att utveckla första steget av ett integrationsprogram till inflyttande europeiska familjer. Första steget innebär att utveckla en gemensam språkutbildning som riktar sig till alla företag/myndigheter med rekryteringsbehov. Syftet är att utbildingen är flexibelt, yrkesanpassad och individuellt.
En språkutbildning av hög kvalitet och flexibilitet innebär en underlättning och stimulans till de som i nuläget är tveksamm att rekrytera från europeiska marknaden.

Bakomliggande mål:
1. Stimulera och underlätta näringslivets behov av nyrekryteringar
2. Ge impuls till att Oskarshamn blir ännu mer attraktivt
3. Förbättra kommunikation och samarbete mellan alla företag som har rekryteringsbehov och utbildningsaktörer.
4. Skapa nätverk i Kalmar Län med kommuner och organisationer som jobbar med samma syfte.
5. Skapa föruttsättningar för att kunna dra nytta av Europas möjligheter till arbetsmobilitet.

Koppling till individ och arbetsplats:

Press och Plåtindustri:
På Press och Plåt behöver följande personer utveckla deras språkkompetenser för att kunna fortsätta jobba som svetsare:

Wieslaw Sobczynski,
Michal Botulinski,
Kryszof Buczek,
Janusz Buczma,
Robert Kulaga,
Sebastian Swidzinski.
Andrej Ranosz
Robert Luszcz,
Zbifniew Waczynski,

Nuläget: Alla svetsare jobbar med att tillverka komponenter till bland annat frontlastare: De jobbar självständigt men behöver mer språkkunskaper för att kunna kommunicera och samarbeta med kollegor. Sen krävs högre språknivå för att kunna utveckla/utbilda sig vidare yrkes- och kariärmässigt och för att kunna integrera i samhället.

Utgångsnivån: Alla svetsare har fått en grundkurs i facksvenska (via Lernia) så att de kan genomföra sitt arbete.
Alla svetsare kommer att genomföra en individuell skriftlig SFItest och får ett personligt samtal med läraren för att mäta utgångsnivån. Testen/samtalet kommer att äger rum innan kursstarten, som är planerad andra hälften av januari 2009.

Målsättning:
Utgångsnivån varierar troligen mellan de olika individerna vilket påverkar slutresultatet men målsättningen är att alla ska uppnå tillräckliga språkkunskaper för att fullt ut kunna arbeta och för att kunna utvecklas inom såväl nuvarande arbetsområdet (som svetsare) som karriärmässigt och personligt. Muntligt uttryckskunskaper/förståelse/skriftlig uttryckskunskaper bör höjas upp till minst SFI D nivån/åtminståne till nivån att man kan delta i vidare kompetensutveckling.

Mätning resultat:
Nationella SFI test. Sen har deltagare utvecklat följande kunskaper:
-PPi deltagare har tillräcklig språk- och yrkesspecifik ordkunskap för att kunna arbeta utan problem
Bevis: Han klarar jobba självständigt på sin arbetsplats
-PPi deltagare har tillräckliga språkkunskaper för att skriftligt kunna kommunicera med sina kollegor
Bevis: Han klarar att skriva enkla epostmeddelanden
-PPi deltagare har tillräckliga språkkunskaper för att kunna prata med sina kollegor
Bevis: Referenser av kollegor
-PPi deltagare har tillräckliga språkkunskaper för att kunna kommunicera via telefon
Bevis: referenser av kollegor
-PPi deltagare har tillräckliga språkkunskaper för att kunna delta i möten
Bevis: aktivt deltagande på förståelig svenska och referenser av kollegor
-PPi deltagare har tillräckliga språkkunskaper för att självständigt kunna förstå interna instruktioner.
Bevis: Han uppföljer instruktioner.

Landstinget:
På landstinget behöver följande personer utveckla vidare sina språkkompetenser för att fullt ut kunna jobba som läkare:

Primärvården:
Sandra Fremuth, Vik leg läkare Slottsgatans vårdcentral, börjar sin anställning 080901(Österrike).
Pascal Quaedvlieg, distriktsläkare, började sin anställning 070401 (Holland).
Psykiatriförvaltningen:
Lukasz Czarnovski, spec läkare psykiatri, började sin anställning 070924 (Polen).

Sjukhuset:
Christian Boesche, ST-läkare medicinkliniken, började sin anställning 060915 (Tyskland).
Aleksander Maksimovic, Spec läkare röntgenkliniken, började sin anställning 070730 (Serbien).
Benedykt Sielicke, ST-läkare röntgenkliniken, började sin anställning 070301 (Polen).
Marianna Vizbor, Spec läkare anestesi, började sin anställning 071001 (Ungern).
Olga Suchchaya, Spec läkare anestesi, började sin anställning 080819 (Ryssland).
Tomasz Zwierzchlewski, Spec läkare medicinkliniken, började sin anställning 070901 (Polen).
Iwona Jarocka, Spec läkare medicinkliniken, började sin anställning 071206 (Polen).
Monika Grandys, ST-läkare medicinkliniken, började sin anställning i 080922.
Janusz Grandys, ST-läkare ögonkliniken, började sin anställning 080225 (Polen).
Asimina Dremestsika, Vik leg läkare medicinkliniken från 081117, finns i landstinget som läkare sedan 080512 (Grekland).
Andreas Elefheriou, Vik leg läkare medicinkliniken från 081117, finns i landstinget som läkare sedan 080512 (Grekland).
Florian Domqzewski, vik underläkare medicinkliniken, påbörjade anställningen 080901 (Österrike).

Nuläget: Alla läkare har läst svenska (Folksuniversitet, SFI, SENSUS), klarar sig ganska bra med svenska men ändå behöver utveckla/förfina sina språkkunskaper för att få mer flyt, bättre uttal, och en bättre förståelse i kontakt med patienter och kollegor.

Utgångsnivån: Alla läkare har läst svenska (Folksuniversitet, SFI, SENSUS), klarar sig ganska bra med svenska men ändå behöver de att utveckla mer spetskompetens för att kunna förbättra kommunikationen med patienterna och samarbete med kollegor.
Alla läkare kommer att genomföra ett individuellt SFI-test (D-nivå) plus Folkuniversitetets inplaceringstest A-C. Testen/samtalet kommer att äg rum innan kursstarten, som är planerad till andra hälften av januari 2009.

Målsättning:
Att uppnå tillräckliga språkkunskaper för att självständigt och fullt ut kunna arbeta som läkare. Målet är att förbättra flytet i vardagsspråk, uttal och förståelse av olika dialekter. Nivån bör höjas till minst Folkuniversitetsnivån.

Mätning resultat:
Prov i svenska för utländsk vårdpersonal.
Sen har deltagarna utvecklat följande kunskaper:
-Landstingets deltagare har tillräckliga språk- och yrkesspecifik ordkunskap för att kunna jobba.
Bevis: Han eller hon klarar jobba självständigt på sin arbetsplats.
-Landstingets deltagare har tillräcklig muntlig språkfärdighet för att obehindrat kunna kommunicera med patienter och kollegor.
Bevis: Referenser patienter och kollegor.
-Landstingets deltagare har ett förståeligt uttal.
Bevis: Referenser av patienter och kollegor.
-Landstingets deltagare har utvecklat en förmåga att förstå patienter i olika ålder och med olika bakgrund.
Bevis: Referenser av patienter av olika ålder och bakgrund.
-Landstingets deltagare kan uttrycka sig skriftligt.
Bevis: Han eller hon skriver förståeliga epostmeddelanden och annan skriftlig kommunikation samt klarar att skriva protokoll på möten.
-Landstingets deltagare är aktiva deltagare i olika möten.
Bevis: Han eller hon ställer upp i olika arbetsuppgifter och referenser av kollegor.

NB Trots att vi kommer att använda några befintliga mätningsverktyg (nationella prov SFI, Folksuniversitets implaceringstest) syftar vi till ett resultat av högre kvalitet som är bättre än det som man har uppnåt med de befintliga språkkurs. Dessa språkkurser har visat sig otillräckliga för att uppnå den språknivån som krävs i respektive yrkesområden.
Kvalitetsskilnaden utmärker sig så här:
-Anpassning till respektive yrkesmässig behov
-Anpassning till individuelt behov
-Flexibel planering anpassad till arbetstider
-Effektivitet genom differentierat utbud för olika nivåer och yrkesgrupper


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I nuläget är ingen av deltagande drabbas av någan form av funktionhinder. För att få språkutbildning behöver de därför på förhand ingen skärskild anpassning för att höja fysiska, psykiska och kommunikativa tillgängligheten.

Om någon deltagande under projektets löptid drabbas av någon form av funtionshinder ska vi agera så här:

Om det handlar om fysisk tillgänglighet:
Byggnaden var utbildningen äger rum är inte tillgängligt för rollstolar. I fall att någon deltagande bli drabbad av fysisk funktionhinder, ska vi byta utbildningsplats till Oskarshamn sjukhuset, som är tillgängligt till alla former av funktionshinder.

Om det handlar om tillgänglig verksamhet:
Lärare (som kommer att jobba med deltagande i projektets ramen) blir instruerad att man respekterar varandras olikheter och att ingen behöver känna sig nedvärderad.
Om någon av deltagande i gruppen drabbas av funktionhinder får språklärare en kompetensutbildning i frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder. I budgeten reserverar vi medel till detta.

Om det handlar om kommunikativ tillgänglighet:
Vi budgeterar en post för att kunna skaffa hjälpmedel för de som blir drabbas av kommunikativ funktionshinder (medel till att kunna skaffa teckentokning, teleslinga, hjälpmedel till att kunna förbättra akustisk miljö, samt intranät för blinda).

Om det handlar om informativ tillgänglighet:
Vi kommer att använda följande multimediala kommunikations medel i språkutbildningen. Om situationen uppstår att utbildningens informativ tillgånglighet blir begränst för någon av deltagande, ska vi söker en passande alternativ. I budgeten reserverar vi medel till detta.

Om situtionen uppstår att någon av de deltagande behöver anpassning för att kunna använda läromedel ska läraren:
antingen modifiera/göra anpassningen med hjälp av skaffade kommunikativa medel för inträffade funktionshindrade
eller ersätta läromedel mot material som passar personen med funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Strength: I projektets arbetsgrupper har vi många kvinnliga medlemmar (7 man, 14 kvinnor), som är faktiskt underrepresenterade i de yrkesområde som de representerar.

Weakness: Projektet har ingen möjlighet att styra eller påverka kompetensutbildningsefterfrågan. Personer som deltar i utbildningen blev rekryterade tidigare. Selektion sker inte på kön utan på utbildningsbehov och kunskap.

Opportunities: Att ha möjlighet att stimulera och beakta jämställdhet även i traditionellt mansdominerade yrkesgruppen (svetsare och läkare).
Sen får Europa dra nytta av Sveriges framträdande roll angåande jamställdhet. Sveriges framträdande roll i könjämstäldhet och jämställdhet med kulturella minoriteten kan vara lockande för människor i länder med mindre gynnsamm förutsättningar i detta. Genom att förbättra situationen för denna gruppen kan vi öka jämställdhet i Europa.
Slutligen erbjuder projektet möjlighet att jämställa en yrkesgrupp som har tradionellt en lägre status med en yrkesgrupp med en traditionellt högre status genom att erbjuda dem densamma utbildningsmöjlighet.

Threats: Projektets möjligheter för att övertyga kvinnor i Europa för att utbilda sig i traditionellt mansdominerade yrken är inte så stora.

I projeket utgår vi från jämställdhetspolitik av företag och myndigheter med rekryteringsbehov. I anställningsprocedur som ägde rum utanför projektets ramen, hanterade både PPi samt Landstinget sina jämställdhetsdokument, som ni hittar som bilaga.
I framtida rekryteringar ska vi påpeka intresset av jämställdhetsintegrering i utlänsk rekryteringen så att antalet anställda kvinnliga svetsare och läkare möjligtvis kommer att öka. I spridningen av projektets resultat ska vi budgetera extra pengar för att understryka intresset av jämställdheten i rekryteringsprocessen så att antalet utbildningsdeltagare i framtiden blir större.

Transnationellt samarbete

Projektet kommer att dra nytta av EURES kunskaper om europeiska arbetsmarknader. Genom EURES databas och via europeiska rekryteringsmässor hittar vi kompetent personal som matchar Oskarshamns efterfråga. EURES är också en kanal för att sprida projektets resultat och erfarenheter över de nationella gränserna.

Samarbetspartners

  • FöretagsCentrum i Oskarshamn
  • Kommunledningskontoret
  • SCANIA CV AKTIEBOLAG

Deltagande aktörer

  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Press och Plåtindustri

Kommun

  • Oskarshamn