Logotyp på utskrifter

Validerad kompetensutveckling, CNC-Teknik 2007

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSkärteknikcentrum Sverige AB
KontaktpersonThomas Petersson
E-postthomas@skarteknikcentrum.se
Telefonnummer0371-17220
Beviljat ESF-stöd499 836 kr
Total projektbudget499 836 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-10-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Klara konkurrensfördelar uppnås genom att kvalitetssäkra sin personals kunskap. Ändå har allt för få företag idag certifierat sin personal enligt CNC Teknik 2007. En klar höjning av konkurrenskraften inom skärande bearbetningsbranschen är möjlig om fler företag validerar/certifierar personal.

Bakgrund

Svensk verkstadsindustri står under en allt hårdare konkurrens från omvärlden. Hotet från Kina känns numera som ett vedertaget begrepp när man talar om svensk tillverkande industri. Expertisen är dock enig om att det mycket väl går att konkurrera med lågkostnadsländer som Kina och östeuropeiska länder. För att svensk industri ska kunna hävda sig behövs bland annat att man fortlöpande strävar mot ökad produktivitet, hög kvalitet, fokuserar på rätt tillverkning, på utveckling och optimering av tillverkningsprocessen. Innebörden av detta blir att detaljerna blir mer komplexa (får ett högre förädlingsvärde) och detsamma gäller för företagens tillverkningsprocesser. Även i de fall då man tillverkar detaljer med lägre förädlingsvärde ställs krav på mer kunnande inom automation och avancerad processövervakning. Företag verksamma inom skärande bearbetning arbetar till största delen som underleverantörer till andra delar av svensk och internationell industri. De flesta detaljer i både enkla och mycket avancerade konstruktioner har tagits fram med hjälp av just skärande bearbetning.

Inom verkstadsbranschens sektor skärande bearbetning innehar merparten av företagen en maskinpark bestående av CNC-styrda (CNC Computer Numerical Control) svarvar och fräsar. Det är dyra maskiner som trots hög tekniknivå snabbt blir omoderna. Det är därför av yttersta vikt för dessa företags konkurrenskraft att deras maskiner utnyttjas för värdeskapande processer så stor del av årets alla timmar som möjligt.

De som hanterar dessa maskiner är så kallade CNC-operatörer. De utgör en grupp som bakåt i tiden inte erhållit tillräcklig kompetenshöjning i förhållande till hur snabbt teknikutvecklingen påverkat arbetet. Därtill är CNC-operatörer en bristvara på arbetsmarknaden idag, och förhoppningarna är att projektet ska kunna öka intresset för yrket. För att samarbeta kring lösningar till dessa två problem har 11 företag aktivt valt att gå in i detta projekt.

Företagen i projektet utgör ett viktigt inslag i regionens näringsliv, dels i egenskap av arbetsgivare, dels som samverkande partner till övriga industrigrenar i kommunerna. Det ömsesidiga beroende som finns gör att alla delar i regionen måste driva sin verksamhet på kostnadseffektivt sätt med välutbildad personal kvar. Detta är en förutsättning för ett fortsatt blomstrande näringsliv.

Syfte

Det finns ett tvådelat syfte med projektet. Dels ska projektet validera CNC-operatörers kompetens gentemot branschens uppsatta kunskapsmål, vilket förväntas leda till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Dels är syftet att på ett strategiskt strukturerat sätt höja kompetensen i branschen för att på så sätt hänga med i den tuffa konkurrensen och inte utmanövreras.

Ett långsiktigt syfte är att förbättra informationen om möjligheterna att utbilda sig till CNC-operatör i skolorna och ge en förståelse för vad arbetet innebär.

Målsättning

1 Att certifiera CNC-operatörerna
Förväntad effekt: Att med hjälp av valideringen kartlägga kompetensen så att vi genom rätt kompetensutveckling skapar förutsättningar för certifiering. Detta kommer även i ett senare skede att få effekten att medarbetaren har dokumenterad kompetensnivå, vilket ger möjlighet till ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

2 Höja kompetensen bland CNC-operatörerna
En rad effekter kommer vid kompetenshöjningen och certifieringen:
- Projektet stärker individen - certifikatet är ett personligt intyg på individens yrkeskunskaper
- Ökad stimulans på sin arbetsplats som CNC-operatör
- Ökad möjlighet att röra sig på arbetsmarknaden
- Stärka företagens konkurrenskraft
- På ett mer effektivt sätt utnyttja maskinparkerna i verksamheten.

3 Validering av medarbetare med utländsk bakgrund
Förväntad effekt är att den erfarenhet som kanske inte tidigare kunnat specificeras, nu med vårt verktyg kommer att kunna valideras. På så sätt kan kompetensen hos medarbetare med utländsk härkomst utvärderas och individuella utbildningsplaner kan därefter skapas för att möta efterfrågat kompetensbehov.

4 Skapa en strukturerad kompetensinventering
Genom att använda valideringsverktyget skapar man rutiner i företagen för att på rätt grunder bedöma kompetensen hos både befintlig personal samt vid nyrekrytering.

5 Projektet ska inspirera branschen som helhet
Förväntad effekt är att projektet kommer att öppna ögonen för flera verksamheter som inte är med i detta EU-projekt att se mervärdet i att göra denna validering, vilket leder till ökad kompetenshöjning även utanför projektet.

6 Fler kvinnor som CNC-operatörer
Förväntad effekt av detta är att skapa en mer dynamisk arbetsplats där båda könen gör bättre ifrån sig. Genom utbildningarna för IP (interna projektledare) kommer företagen få en ökad kompetens inom området. Detta kommer i ett längre skede att öka lönsamheten och konkurrenskraften i företagen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Bland projektdeltagarna finns ett antal medarbetare med funktionshinder. Det är viktigt att dessa har samma förutsättningar som andra att vidareutvecklas i sitt arbete. Därför är det särskilt viktigt att dessa deltar i valideringen. Vi kommer att lägga särskild vikt vid att se till att projektet är tillgängligt i fysiskt, kommunikativt, verksamhetsmässigt och informativt. I den jämställdhetsutbildning som sker i förprojkteringen kommer ett avsnitt att behandla dessa frågor.

I genomförandefasen ska utbildningarna utformas så att alla kan tillgodogöra information om innehållet och alla kan delta i dessa.

Samarbetspartners

 • Näringslivets EU-byrå

Deltagande aktörer

 • Bufab Lann AB
 • Burseryds Mekaniska AB
 • Exir AB
 • Form & Verktyg
 • Gnosjö Automatsvarvning AB
 • Kalsets Automatsvarvning AB
 • Sandviks Metall AB
 • Söderlunds Metall AB
 • Värnamo Industri
 • Åvalls Metallindustri AB
 • Östlings Verktyg AB

Kommun

 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Jönköping
 • Värnamo