Logotyp på utskrifter

Validerad kompetensutveckling, CNC-Teknik 2007 - Genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSkärteknikcentrum Sverige AB
KontaktpersonBjörn af Bjur
E-postbjorn.afbjur@skarteknikcentrum.se
Telefonnummer0371-100 53
Beviljat ESF-stöd3 430 743 kr
Total projektbudget3 430 743 kr
Projektperiod2010-01-18 till 2011-07-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Validering av företagens medarbetare ligger till grund för kompetensutvecklingsinsatser och certifiering för säkerställd kompetens.

Jämställdhet och tillgänglighet är avgörande för projektets framgång. Tillsammans med skolan ska vi verka för en jämnare kösfördelning, fler kvinnor i branschen.

Bakgrund

Svensk verkstadsindustri står under en allt hårdare konkurrens från omvärlden. Inget nytt i sig men i ljuset av rådande lågkonjunktur ser vi konsekvenserna av detta. För att regionens företag ska kunna hävda sig krävs att man fortlöpande strävar mot ökad produktivitet, hög kvalitet och fokuserar på rätt tillverkning samt på utveckling och optimering av tillverkningsprocessen.
Deltagande företag är verksamma inom sektorn skärande bearbetning och arbetar till största delen som underleverantör till andra delar av svensk och internationell industri. Många av företagen är leverantörer till fordonsindustrin. De enda konkurrensmedel våra företag har gentemot omvärlden är att ha högsta möjliga tekniknivå på maskiner och övrig utrustning samt spetskompetens på sina medarbetare. Därför är utbildning och kompetenshöjning av yttersta vikt för dessa företag för att kunna behålla sin konkurrenskraft.
Branschen har gemensamt mött behovet av att kunna säkerställa den skärtekniska kompetensen i företagen genom att arbeta fram ett validerings- och certifieringssystem för CNC-operatörer och tekniker, CNC-Teknik 2007. Detta system kartlägger behoven på individnivå och visar på vilka kunskaper som behöver fyllas på för att nå upp till de kunskapsmål som motsvarar kraven för dagens CNC-tekniker.

Till följd av de höga krav som bland annat fordonsindustrin ställer på sina leverantörer räcker inte allmängiltiga kunskaper utan de utbildningar som tagits fram för CNC-Teknik 2007 är kravmärkta av branschen och utgör nödvändig spetskompetens.

I förprojekteringen har Skärteknikcentrum validerat deltagande företags CNC-operatörer enligt CNC-Teknik 2007. Denna valideringsprocess har skapat en strukturerad kompetensinventering för såväl enskild individ som företag. Mångfalden av de validerade har varit stor och behoven av insatser är varierande. Kartläggningen visar bl.a att endast 31 procent av de validerade CNC-operatörerna motsvarar branschens baskrav på kompetens för denna yrkesgrupp. Behovet av kompetenshöjande insatser är tydligt och möjligheten att stärka såväl enskild individ som företag i ett genomförandeprojekt är stort.
Med kompletterande utbildningsinsatser vilket är lika med direkt spetskompetens till varje enskild individ och i nästa steg certifiering av operatörernas kompetens säkerställer vi den skärtekniska kompetensen hos operatörer och företag. Detta leder till en stärkt kompetensprofil för varje enskild individ och till högre produktivitet och ökad konkurrenskraft hos företagen.

Bristyrkesproblematiken har genom åren varit påtaglig för regionens företag. Förprojekteringen visar också tydligt en kraftig snedfördelning avseende könsfördelning inom yrket. Statusen för yrket har också visat sig vara lågt när man ser till populariteten för gymnasieskolornas industritekniska program. Där är om möjligt andelen tjejer ännu lägre än i företagen. Därför kommer en del av projektet också att fokusera på möjligheten att på sikt öka andelen kvinnor inom yrket. Detta ska göras i samverkan mella företag och gymnasieskolor i regionen och skolor från andra regioner i Sverige som lyckats locka en förhållandevis stor andel tjejer till sina utbildningar.

Syfte

I förstudien har syftet varit dels att validera deltagande företags CNC-operatörers kompetens gentemot branschens uppsatta kunskapsmål, dels att strategiskt säkerställa den skärtekniska kompetensen hos företag verksamma inom branschen skärande bearbetning.
Förprojekteringen har kartlagt och synliggjort utbildningsbehoven på såväl individnivå som på företagsnivå.

Validering som verktyg mäter kompetens på individnivå mot specificerade mål vilket skapat förutsättningarna för genomförandet av detta projekt. Det betyder kliniskt optimerade utbildningsinsatser för varje individ som leder till individuell spetskompetens och säkerställd konkurrenskraftig kompetens för deltagande företag.
Målet är att stärka såväl den enskilda individen som företaget genom kompetenshöjande insatser med valideringsresultatet som grund.

Rätt utbildning till rätt individ säkerställer också kostnadseffektivitet i sättet att bedriva utbildning.

Att bidra till ökad rörlighet och större möjlighet för enskild individ att klara nya eller mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Att öka intresset bland kvinnor för att utbilda sig och arbeta inom branschen och därigenom bredda rekryteringsbasen och få en jämnare könsfördelning i företagen.

Målsättning

Mål: Kompetensutveckla och certifiera samtliga deltagare i företagen enligt förstudiens validering.
Effekt: Individen stärks i sin yrkesroll genom höjd kompetens och blir än attraktivare på arbetsmarknaden och bidrar även till ökad rörlighet samtidigt som företagens skärtekniska kompetens säkerställs och leder till ökad produktivitet och konkurrensförmåga.

Mål: Att samtliga deltagande företag har ett väl utvecklat arbetssätt att integrera jämställdhetsarbetet för att kunna öka rekryteringen av kvinnor till företagen.
Effekt: Breddad rekryteringsbas och större kompetensutbud leder till ökad produktivitet, jämnare könsfördelning och ett förändrat arbetsklimat på företagen.

Mål: Att företagen i projektet lär sig mer om funktionshindrade och dess anställningsbarhet och möjlighet att rekrytera och i förekommande fall anpassning av arbetsplatsen till enskilda medarbetares särskilda behov.
Effekt: Att kunna ta del av varje individs unika möjligheter och kunskaper.

Mål: Att öka gymnasieskolornas förmåga att få kvinnliga sökanden till de industritekniska programmen.
Effekt: Trenden bruten i ett av tradition mansdominerat yrke vilket skapar ökad konkurrens till utbildningarna och bidrar till en jämnare könsfördelning i yrkesskolornas industriprogram.

Mål: Sprida kunskap om projektets resultat i branschrelaterad media.
Effekt: Ökad insikt i branschen om validering- och certifiering som strategiskt verktyg för effektiv kompetensutveckling och ökad konkurrensförmåga.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen har vi haft workshops med företagens interna projektledare om tillgänglighetsbegreppet och vilka krav som ställs på företagen som skapade förutsättningar för företagen att själva utforma handlingsplaner avseende tillgänglighet.

Vi kommer att se till att projektet är tillgängligt enligt de fyra kriterierna som finns fastställda.

Fysisk del: De lokaler som ska användas ska vara anpassade för personer med rörelsehinder.

Bemötande: Arbeta med attityder och rådande synsätt gentemot funktionshindrade och grupper som omfattas av diskrimineringslagstiftelsen.
Kommunikation och information: Valideringssystem och utbildningsmaterial är dyslexianpassat. Detta gäller även för övrigt informationsmaterial som rör projektet.

En utbildning kommer att genomföras som seminarie/workshop med företagen.

Jämställdhetsintegrering

Det är önskvärt att öka andelen yrkesverksamma kvinnor i branschen. Detta är ett långsiktigt arbete som handlar om att förändra attityder i en av tradition mansdominerad bransch.

Under jämställdhetsintegreringsutbildningen konstaterades att det finns flera konkreta fördelar med att könsfördelningen utjämnas. Egentligen ur alla de fem begrepp som utbildningen grundas på (lönsamhet, attityd, kommunikation, förändringsarbete och lagstiftning). Bland projektledarna var det första svaret till orsaken om varför de inte har fler kvinnliga CNC-operatörer att det inte finns tillräckligt utbildade kvinnliga operatörer på marknaden. Yrket har traditionellt sett varit mansdominerat och det krävs att den gymnasiala utbildningen inom skärande bearbetning förmår att intressera kvinnliga sökanden. Lika viktigt är det att företagen arbetar internt med attityder och inte minst skapar en kultur som lockar kvinnor att välja yrket. Det är också viktigt att man skapar en mottagarorganisation som tänker könsneutralt när det gäller prao- och praktikplatser för högstadie- och gymnasieelever. Det är viktigt att detta tänkande genomsyrar hela organisationen varför de deltagande företagen kommer att ges ytterligare inspiration i jämställdhetsintegreringen genom seminarier.

Vi har under förprojekteringen gjort en jämförande studie med tre industrigymnasier utanför regionen som har en förhållandevis hög andel kvinnliga elever. SKF:s Tekniska Gymnasium i Göteborg, Volvo Industrigymnasium i Skövde och Curt Nicolingymnasiet i Finspång har alla en andel av 30 till 35 % tjejer per årskurs. Kvinnligt nätverk skapas mellan skolor och företag för utbyte av erfarenheter. Dels blir det en benchmarking mellan skolorna och dels mellan skolorna och företagen där det kvinnliga perspektivet tas tillvara.

Samarbetspartners

 • Bäckadalsgymnasiet
 • Curt Nicolin Gymnasiet
 • Fenix Kunskapscentrum
 • Gislaveds Gymnasium
 • Gnosjöandans Kunskapscentrum
 • John Bauergymnasiet
 • Lichron TeknikGymnasium
 • SKF Kompetenscentrum

Deltagande aktörer

 • Bufab Lann AB
 • Burseryds Mekaniska AB
 • Finnveden Powertrain AB
 • Gnosjö Automatsvarvning AB
 • Kalsets Automatsvarvning AB
 • LERNIA TECH AB
 • Sandviks Metall AB
 • Söderlunds Metall AB
 • Willo Maskin AB
 • Värnamo Industri
 • Åvalls Metallindustri AB
 • Östlings Verktyg AB

Kommun

 • Alvesta
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Jönköping
 • Värnamo
 • Växjö