Logotyp på utskrifter

Validera för spetskompetens avseende underhåll och renovering av ytor

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFärgCenter Gislaved AB
KontaktpersonMaria Westerlund
E-postmaria@fargcenter.se
Telefonnummer0371-13050
Beviljat ESF-stöd549 711 kr
Total projektbudget549 711 kr
Projektperiod2008-12-01 till 2010-04-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Nytt verksamhetssystem för virtuella organisationer. Metodutveckling med hjälp av informationsteknologin. Logistik genom IT. Finns det någon differens mellan de samverkande företagen beträffande ohälsa som är kopplat till arbetsorganisationen. Lärande strategier i hantverksföretag.

Bakgrund

Under perioden 2005-2007 genomförde FärgCenter Gislaved tillsammans med 3 andra måleriföretag Växtkraft Mål 3 med Målerifakta som projektägare i projekt 63966.

Under projektet startade vi ett mer långsiktigt projekt inom företaget FärgCenter. (Färgcenter 2010) vars mål var delaktighet hos de anställda, arbetsplanering och utförande, undvika negativ stress i form av tidsoptimism, brister i kommunikation och felbeskrivningar och utveckla logistiken.

Under KU 2006-2007 beställde vi handdatorer och utvecklade ett LOP (logistik, order och planeringssystem) som kunde vara länken mellan branschens affärssystem Entré och Målerifaktas system för ackords- mätning för måleribranschen. Under 2008 tar Målerifakta fram ett system för självmätning som ger säkrare och rättvisare mätningar men detta ersätter inte vårt framtagna system utan kompletterar vårt handdatorsystem.
Leveransen av våra handdatorer lovades till första tertialet 2006 men efter vår kompletterande utveckling och anpassning skedde leveransen första tertialet 2007 i samband med att vi anskaffat ändamålsenliga lokaler.
Ett helt nytt arbetssätt som bygger på handdatorer genomfördes och ny organisation anpassades till våra målare. De började arbeta i team om 2-4 personer så att enformiga arbetsuppgifter begränsades i tid för att undvika förslitningsskador och minimera säsongsvariationerna.

I samband med ansökan till ESF 2007-2013 beslöt samtliga som deltagit i Målerifaktas projekt att samverka i en egenfinansierad förprojektering. Två av företagen hade bildat ett gemensamt utvecklingsbolag och ytterligare ett hade anslutit sig till gruppen som gjorde
egenbekostad förprojektering dvs från 4 företag med 150 anställda till 8 företag med 350 anställda. Utvecklingsbolaget Nordisk Yta AB söker den första utlysningen och är själv projektägare. De övriga 4 hade Målerifakta AB i Stockholm som projektägare.
Eftersom projektägaren måste finns inom regionen måste de 4 övriga tänka om.
Bröderna Thunström i Ludvika sökte som enskild ansökan och har fått den beviljad av Norra Mellansverige diarienummer 2008-01357 med vilken vi fortfarande samverkar.

Vid årsskiftet 2007/2008 har branschen kraftigt förändrat sig. Nästan samtliga företag är små- eller soloföretag men det fanns två stora företag med över 1000 anställda. De två företagen har nu blivit ett och har över 20% av branschens anställda, Sandå Sverige AB.

Under våren och sommaren 2008 har våra nya aktörer genomgått samma rutiner som fanns vid växtkraft Mål-3 för kompetensutveckling av samtlig personal och diskussioner hur vi skall utveckla deras arbetsorganisationer för att klara marknadens krav 2010.
Vi kommer att vidareutveckla tekniska lösningar och fortsätta att anpassa de tre företagens arbetssätt och organisation till en nivå där huvuddelen av personalen kan ta ansvar för ett team eller sin roll i teamet.

Syfte

Under Växtkraft Mål 3, 2005 till 2007 har vi samarbetat med Målerifakta AB:s partner UDO-Institutet som fortsatt att arbeta tillsammans med FärgCenter för att genomföra projekt 2010. Vid påsk 2008 började diskussioner med två lokala kollegor, Finnanders Måleri i Värnamo och Damgaards Måleri och Färg AB i Reftele om gemensam kompetensutveckling inom ramen för Svenska ESF-rådet och som ett hjälpmedel en klimatmätning per halvår.
Under perioden 2008 till 2010 kommer Maria Westerlund bli VD i FärgCenter Gislaved och genomföra generationsväxling med ökat fokus på Gnosjöbygden för att möta prispress från Sandå Sverige AB som finns representerad på 60 orter.

Samverkan med andra partners med inriktning på kompetensutveckling och validering av personalen genomföres under 2008 till 2010

Prioritera hälsa, integration och jämställdhet i arbetsorganisationen.

En 3 & 4 dimensionell arbetsmiljömodell som i bild och i tid beskriver arbetsmomentent i nutid och framtid och som bygger på företagstjänster i digital miljö

Metod- och systemutveckling för matcha nya behov inom området
underhåll och renovering av ytor samt samspel inom entreprenader.

Förenklad samverkan mellan hantverksgrupper, beställare och arkitekter som leder till långsiktiga lösningar med hög kvalitet och arbetsmiljö med klimatsäkerhet.

Målsättning

Validera över 25 personal att arbeta virtuellt med handdatorer i den dagliga verksamheten vid projektperiodens slut 2010.
Förbättra ledarnas klimatmätningsresultat från över 2 till över 3 under projektperioden.
Minska sjukfrånvaron till under 2% och förhindra långtidssjukskrivningar under projektperioden.
Öka antalet kvinnor till över 10% under projektperioden
Förbättring av den inre effektiviteten med 10% per år under 2009 -2010

Målen syftar i första hand till att använda delaktighet och ansvar för att ta tillvara outnyttjade resurser, höja kompetens inom relationer, organisationer och yrket. Skapa ett arbetsklimat
som bidrar till hälsa och livskvalitet för enskilda människor.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi flyttade vår verksamhet 2006 från arbetsplatser i 4 plan till lokaler som ligger i markplan med hög Fysisk tillgänglighet till samtliga platser utom toalettutrymme.
Den tillgängliga verksamheten är god eftersom alla har en gemensam arbetsplats att utgå ifrån före det att arbetet skall utföras hos kund.
Kommunikativ tillgänglighet har brister i tekniska hjälpmedel och informativ tillgänglighet kommer att förstärkas under projektperioden.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer under hela projektperioden att ha månatliga träffar där vi beskriver projektet utveckling med utgångspunkt från jämställdhet och tillgänglighet. Grundarbetet hos
FärgCenter AB av ett nytt arbetssätt och en ny organisation är grunden för jämställdhet och tillgänglighet. Finnanders och Damgaards måste börja med samma grundarbete för att gå vidare. Arbetssättet med handdatorer och bättre logistik och metodik ger jämställdhet och tillgänglighet i det pratiska arbetet som bedrives i team.

Transnationellt samarbete

Behöver inga insatser av transnationalitet.

Samarbetspartners

  • Bröderna Thunströms Måleri AB

Deltagande aktörer

  • Damgaards Måleri & Färg AB
  • Finnanders Måleri AB

Kommun

  • Gislaved
  • Värnamo