Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

VISA

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVäxjö kommun Arbete och Välfärd
KontaktpersonMaida Koric
E-postmaida.koric@vaxjo.se
Telefonnummer0470-734 616
Beviljat ESF-stöd8 040 747 kr
Total projektbudget13 431 236 kr
Projektperiod2012-01-01 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

VISA, växa, integration, språk och arbete, är ett projekt med syfte att underlätta etableringen i det svenska samhället. Projektet vänder sig till personer med invandrarbakgrund som av olika anledningar inte har klarat sfi och inte heller har kommit ut i arbete. Dessa personer behöver individuell hjälp och coachning för att på så sätt bryta utanförskapet och komma vidare i sin språkutveckling och ut i arbetslivet. Projektdeltagarna genomgår alla en introduktionsperiod där bakgrund, aktuell språknivå i svenska och framtidsplaner kartläggs. Därefter matchas individen mot en praktikplats med syfte att kombinera språk- och yrkesträning. Projektet genomsyras av den individuella fokuseringen som främjar deltagarens sjävkänska och självförtroende. Förväntade effekter är högre grad av självförsörjning, effektivare samverkan på olika plan kring dessa individer, lägre ohälsotal, lyckad integrering samt en förnyad syn på dessa personer utifrån olika perspektiv.


Bakgrund

En stor mängd av de flyktingar och invandrare som kommer till Sverige har svårt att inom överskådlig tid nå arbetsmarknaden. Relativt snart efter ankomst påbörjas sfi, svenska för invandrare, och de nyanlända får därigenom en grundläggande språkutbildning. Många går igenom sfi med goda resultat och fortsätter sina studier eller börjar arbeta. Det finns dock en stor mängd deltagare som av olika anledningar aldrig slutför utbildningen. Efter ett avbrott från sfi finns inte så många möjligheter för individen, utan individen övergår till ekonomiskt bistånd eller andra ersättningar, ofta utan tydligt målinriktade aktiviteter. Vi anser att detta behöver förändras då det varken gagnar individ eller samhälle. Det finns stora summor pengar som varje månad betalas ut som bättre skulle kunna användas till olika insatser som främjar individen och dess möjligheter. Att inte kunna stå för sin egenförsörjning har också negativ inverkan på individen själv, vilket visar sig i bland annat bristande självförtroende, självkänsla och passivitet, vilket snarare leder individen från arbetsmarknaden än till den. Det utvecklingsbehov vi har identifierat finns således på såväl individnivå, d.v.s. hos varje enskild deltagare som ingår i någon av projektets målgrupper, på gruppnivå, samt på organisationsnivå: det finns ett stort behov att från kommunal och regional sida att organisera en verksamhet som aktivt arbetar mot det utanförskap samt de större strukturella problem det i förlängningen innebär att en stor grupp kommuninvånare står utanför arbetsmarknaden.

Växjö kommun erbjuder idag sfi till flyktingar och invandrare för att ge deltagarna tillräckliga språkfärdigheter för att klara sig i samhället. Varje deltagare har en individuell studieplan, och personen kan delta i verksamheten så länge progression i språket sker. Det finns även en ramtid om 525 timmar, vilken kan över- eller underskridas efter individuella behov. Många deltagare avbryter sfi av olika orsaker innan ett slutbetyg har nåtts. Många personer har också en hälsoproblematik, som i kombination med bristande språkkunskaper påverkar deras förmåga att nå arbetsmarknaden. För personer som klarat sfi finns ett brett vuxenutbildningsutbud och olika yrkesutbildningar att ta del av. För de personer som inte klarat sfi är utbudet betydligt snävare. Många i den aktuella gruppen står därför utanför såväl studier som sysselsättning. De lösningar som finns idag kräver många gånger högre språkkunskaper i svenska än vad dessa personer har. Därför vill vi skapa ett projekt där vi testar och utvärderar en mer individanpassad metod för att få personerna i arbete. Fokus ska ligga på yrkeslivsintegrering tillsammans med språkutveckling utifrån individens förutsättningar. Många av de presumtiva projektdeltagarna har också misslyckande av olika slag bakom sig eller andra hinder som hämmar deras fortsatta integration. Det som krävs är alltså ett nytt, mer individanpassat och lotsande/coachande sätt att leda dem vidare ut i såväl samhällsliv som arbetsliv. Bristande språkkunskaper i svenska får inte vara något hinder. Visa-projektet syftar till att tillsammans med deltagaren se och skapa nya möjligheter till utveckling – på ett personligt och kunskapsmässigt plan – för att nå arbetsmarknaden.

Metoden kan beskrivas så här:

1. Först genomförs en intervju med en presumtiv deltagare. Är det aktuellt för denna personen att delta i projektet?

2. Individuell kartläggning av bakgrund, förutsättningar, framtidsplaner och en språkbedömning genomförs.

3. Deltagande i olika aktiviteter i ett initialt skede. Här får deltagaren en introduktion tillsammans med andra projektdeltagare. Introduktionen pågår i ca. 6 veckors tid, men utgår alltid efter individens behov och förutsättningar.

4. Deltagaren placeras på en praktikplats speciellt utvald för individen utifrån önskemål, framtidsplaner, yrkeskompetens och andra kompetenser. Deltagaren erbjuds en arbetsplatsförlagd färdighetsträning i kombination med yrkesteori och språkstöd.

5. Föreningslivet kommer att utnyttjas som en resurs för deltagarna i att ge värdefulla kontakter och utökat kontaktnät. Detta är positivt ur integrationssynpunkt.

6. Kontinuerlig uppföljning av deltagarna på arbetsplatserna sker i samråd med deltagaren och praktikplatshandledaren.


En utförligare beskrivning av metoden ges under avsnittet "Innovativ verksamhet".

Genom personlig vägledning och coachning samt individuell språkträning och en praktikplats som är speciellt utvald för deltagaren ökar möjligheterna att deltagaren når arbete. Genom den individuella fokuseringen på deltagaren och dennes behov möjliggör detta också stärkandet av deltagarens självkänsla och självförtroende. Genom den individuella språkträningen ökar det möjligheterna till fortsatt positiv språkutveckling vilket också bidrar till individens ökade möjligheter till fortsatt arbete efter genomförd praktik. Genom att projektet också fokuserar på hälsa och friskvård bidrar det förhoppningsvis till bättre hälsa hos deltagarna vilket också ökar chanserna till ett aktivt deltagande i det svenska arbeslivet genom projektdeltagandet.

Projektet VISA står övergripande för att individen genom projektet ska ges möjlighet att visa sina kompetenser på arbetsmarknaden. Många personer i den aktuella målgruppen har på grund av bristande språkkunskaper svårt att göra sig hörda och ta sig in på arbetsmarknaden. Projektet VISA strävar till att ge dessa individer möjlighet att visa och vidareutveckla sin kompetens. Projektets initialer står för V - Växa, I - Integration, S - Språk, A - Arbete. Genom projektet ska individen utifrån ett individbaserat perspektiv växa på arbetsmarknaden genom att utveckla sina språkkunskaper och ta eget ansvar och därmed nå arbete.

Framgångsfaktorer genom projektet blir att deltagaren ges möjligheter att skapa goda nätverk, får en yrkesidentitet, startar yrkeskarriären, utvecklar språket snabbare samt bryter en social isolering.

Jämställdhetsintegrering liksom tillgängligheten är viktiga faktorer för ett lyckat projektresultat. Individerna blir genom projektet medvetandegjorda och får redskap för att vidareutveckla sin egen syn på manligt och kvinnligt på arbetsmarknaden. Vi vill utmana deltagarna att se nya möjligheter för att nå arbete. Vi kommer att informera om vilka anställningsformer som finns och också uppmuntra eget företagande, såväl kvinnligt som manligt. Projektet har också som tydligt mål att vara tillgängligt i alla projektfaser. Alla i den aktuella målgruppen ska ha möjlighet att delta i projektet utifrån sina förutsättningar. Mångfald berikar samhället och arbetsmarknaden. I den förstudie som gjorts av aktuell målgrupp finns det 119 presumtiva deltagare genom ekonomiskt bistånd som uppfyller målgruppskraven. Könsfördelningen i gruppen är relativt jämn: 54 st män och 65 st kvinnor. Av dessa är 13 för närvarande helt sjukskrivna. Detta är en första bild av den aktuella målgruppen. Kartläggningen av den aktuella målgruppen kommer att fördjupas under mobiliseringsfasen.

Vår förhoppning är att projektet övergår till en permanent verksamhet i Växjö kommun efter projekttidens slut samt att samarbetet mellan kommuner, organisationer och verksamheter i andra regioner utvecklas så att vi tillsammans blir bättre på att bemöta och arbeta med målgruppen. Vår metod är innovativ i sammanhanget och kan komma att fungera som inspiration för våra samverkanspartners. Samtidigt är det viktigt att vi använder projekttiden för att lära oss av varandra hur vi kan bli effektivare, och att vi noggrant och kontinuerligt utvärderar våra insatser för målgruppen.

För att kunna genomföra detta projekt söker vi medel genom Programområde 2. Projektet kommer att arbeta för att underlätta för kvinnor och män med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet liksom att underlätta för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna att återgå till arbetsmarknaden. Detta uppfyller Mål 3 och 4.

Målsättning

De övergripande målen har delats in på individnivå, samhällsnivå, organisationsnivå samt regional/nationell nivå.
Arbetet med målformuleringarna kommer att fortsätta under mobiliseringsfasen, varvid revideringar kan komma att ske.


Individnivå:
1. Personerna i den aktuella målgruppen har nått större självinsikt och ökat självförtroende

2. Individerna har uppnått bättre språkkunskaper utifrån individuella behov

3. Såväl kvinnor och män inom den aktuella målgruppen har stärkt sin plats och ser nya möjligheter på arbetsmarknadenSamhällsnivå:
1. Fler personer når självförsörjning vilket leder till samhällsekonomiska vinster

2. Ökad mångfald inom arbetsmarknaden och en ökad förståelse för individers olikheter

3. Attitydförändringar i samhället och hos målgruppen gällande målgruppens möjligheter på arbetsmarknadenOrganisationsnivå:
1. Projektmetoderna och arbetssättet har blivit en permanent verksamhet inom Växjö kommun

2. Resurserna inom förvaltningen och kommunen kan omorganiseras genom att olika typer av ersättningar har minskat


Regional/nationell nivå:
1. Projektmetoderna och arbetssättet sprids och kan tillämpas i andra kommuner i den aktuella målgruppen


Vissa av målen återfinns på olika nivåer. Attitydförändringar i samhället och målgruppen är något som exempelvis påverkar på samhällsnivå och individnivå.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Växjö kommun verkar för att vara en tillgänglig verksamhet. I kommunens Mångfaldsprogram finns övergripande mål och strategier angivna för hur personer med funktionsnedsättningar ska bemötas i verksamheten. Förvaltningen Arbete och välfärd arbetar också just nu särskilt aktivt med värdegrundsfrågor. En särskild etikpolicy har tagits fram i förvaltningen. Dessa bägge dokument bifogas ansökan. Genom att kommunen arbetar mycket med att implementera dessa frågor i den dagliga verksamheten har projektdeltagarna god kompetens inom området och är väl medvetna om hur dessa frågor kan tillvaratas inom projektet - dels i bemötande och arbete med deltagare och dels känner vi också till vilka krav vi kan ställa på vår arbetsgivare i dessa frågor.

I samband med ansökningsförfarandet har projektgruppen inventerat behoven av ett projekt med denna inriktning och målsättning. I den målgrupp som kommer att delta i projektet finns många personer med olika funktionsnedsättningar. Av denna orsak är graden av tillgänglighet mycket viktig i vårt projekt, inför och under vårt projektgenomförande. Deltagarna i vårt projekt kan också vara dubbelt utsatta i samhället, om de dels har ett funktionshinder och dels tillhör en etnisk minoritet. Att använda relevanta hjälpmedel är därför en självklarhet för att underlätta språkinlärning och integrering av en utsatt grupp i samhället. Inventeringen av funktionsnedsättningar hos målgruppen kommer att fördjupas under mobiliseringsfasen då vi kommer att intervjua presumtiva projektdeltagare för att dels skapa mer kunskap om den aktuella målgruppen och dels för att göra bedömning om vilka typer av särskilt stöd som dessa behöver. Genom att redan i mobiliseringsfasen göra detta har vi god beredskap att förbereda både vår egen verksamhet och också praktikplatser, dels genom kompetensutveckling men också genom att förbättra lokalernas tillgänglighet och genom anskaffning av olika hjälpmedel.

Under projektansökan har vi på olika sätt ökat våra kunskaper om tillgänglighet. Vi har fått många viktiga synpunkter genom avdelningens specialpedagog. Vi har också läst boken På väg in – vuxna i behov av stöd i svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv utgiven av SIOS. Vi har också tagit del av information från www.tillgangligtprojekt.se liksom material från SPSM. Genom ESF:s processtöd tillgänglighet har vi får värdefulla tips av Agneta Lindqvist.

Under mobiliseringsfasen kommer vi att arbeta fram en handlingsplan för tillgänglighet, liksom utse en projektmedlem som är särskilt ansvarig för dessa frågor. Vid rekrytering, samt vid upphandling av extern utvärderare kommer vi även att prioritera sökande med kunskap och erfarenhet av tillgänglighetsarbete, samt uppsätta skall-krav att utvärderaren har kunskaper inom detta område. Under mobiliseringsfasen kommer vi att utbilda nyckelpersoner i projektet i tillgänglighet. Till dessa hör projektmedarbetarna, och också alla praktikhandledare.

Projektmedlemmarna ingår alla i arbetslaget Vuxnas lärande, som är väl fungerande sammansättning av pedagoger, studie- och yrkesvägledare, handläggare och handledare. I arbetsgruppen som skriver ansökan finns stor kompetens inom området tillgänglighet, dels genom formell utbildning i specialpedagogik och om kompensatoriska hjälpmedel och även i det dagliga arbetet med sfi-deltagare där vi arbetar mycket med dessa hjälpmedel då vi möter deltagare med dessa behov. Vid projektstart kommer en specialpedagog att knytas till verksamheten på deltid. Denna person kommer att arbeta med att verksamheten är tillgänglig, både under kartläggningsperioden samt på deltagarnas praktikplatser.

Tillgängliga lokaler
Våra lokaler ligger på Hjalmar Petris väg i Växjö. Lokalerna är fullt tillgängliga för personer med rörelsehinder. Alla trösklar är borttagna, liksom det finns dörröppnare vid alla dörrar i lättåtkomlig höjd. Det finns flera handikapptoaletter i byggnaden. Det finns en lätt tillgänglig hiss för att ta sig upp till byggnadens andra våning där café och pentry finns, liksom grupprum. Vid syn/hörselnedsättningar finns resurser och beredskap så att deltagare i behov av detta fullt ut kan tillgodogöra sig den information som ges. Läs- och skrivstöd i form av olika språkprogram som Talsyntes, Talande tangentbord, Symwriter, Stava Rex, Lexia och liknande finns installerade på datorer i de salar vi kommer att bedriva verksamhet.

Inför projektets start kommer vi att gå igenom de lokaler vi kommer att använda för högsta möjliga tillgänglighet, liksom vi vid de praktikavtal som upprättas mellan projekt – arbetsgivare - deltagare se till att den arbetsplats som deltagaren kommer att praktisera på är tillgänglig. Visar det sig att arbetsplatsen inte lever upp till de krav vi ställer kommer vi att sörja för en annan praktikplats. Under mobiliseringsfasen kommer vi också att göra våra lokaler fullt tillgängliga för personer med nedsatt orienteringsförmåga, då våra lokaler idag i full utsträckning inte lever upp till detta krav.

Tillgänglig verksamhet
Visa-projektet vänder sig till alla individer inom den aktuella målgruppen – mellan 25 och 64 år, med språkliga hinder som står utanför arbetsmarknaden. Projektet strävar efter mångfald i alla delar. Det berikar projektet ur många perspektiv, såväl på individ-, grupp som samhällsnivå.

De personer som kommer att delta kan ha nedsättningar av olika art. Det kan röra sig om fysiska, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Deltagarna kommer att få en individuellt anpassad plan, efter hur deras behov ser ut, och också efter deras förutsättningar. Vissa personer kan ha svårigheter att delta i gruppverksamhet, varför de kommer att få individuellt stöd. Det kan även röra sig om svårigheter att delta en längre tid i verksamheten, om man exempelvis har varit sjukskriven en längre period och nu ska återgå till sysselsättning. Utifrån ett individuellt och holistiskt synsätt på varje individ görs en plan upp, vilken revideras vid behov.

Inför varje elevuppstart kommer vi att möta upp deltagarna i entrén för att visa dem vart de ska och ge dem ett personligt bemötande. Varje deltagare kommer att få en personlig mentor som följer dem före projektstart, under projektets gång samt vid uppföljning vid projektets slut. Många av deltagarna har behov av individuellt utformad handledning och struktur. Att vi genom hela projektet avser arbeta mycket på individuell basis tror vi är en nyckel till att nå ett högt mått av tillgänglighet. Genom detta arbetssätt kan vi möta varje individs behov och ta tillvara deras förutsättningar.

Kommunikativ och informativ tillgänglighet
Om gruppstorleken överstiger 15 personer kommer vi att använda oss av högtalaranläggning. Om det finns någon deltagare som är i behov av hörselslinga kommer vi att utrusta våra lokaler med en sådan.

Då våra deltagare befinner sig på olika nivåer i svenska språket och alla är andraspråksinlärare, är det av yttersta vikt att de förstår och kan göra sig förstådda i projektet. Vi kommer därför att använda oss av tolkar i den utsträckning som behövs och har budgeterat för detta.

Information om projektet kommer att delges på olika sätt. Efter att projektgruppen och dess samverkanspartners har tagit fram presumtiva deltagare till projektet kommer de att kontaktas för samtal. Dessa samtal kommer att vara individuella. Att ha möjlighet att tillsammans med personal från projektet få information som är speciellt riktad efter individens behov ser vi som ytterst värdefullt. Personen har möjlighet att ställa frågor, vilket är lättare att göra i ett mindre sammanhang än i en större grupp. Vi kommer också alltid att ha tolk vid dessa samtal.

Vi kommer också att låta trycka en informationsbroschyr om projektet. Vi har möjlighet att ta fram informationen i alternativa format. Då vi presenterar information av olika slag är tydlighet och lättillgänglighet viktiga faktorer vid utformningen.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Växjö
  • Förvaltningen för Arbete och Välfärd
  • Växjö Lokalt försäkringscentra

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Växjö
  • Förvaltningen för Arbete och Välfärd
  • Växjö Lokalt försäkringscentra

Kommun

  • Växjö