Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

V.I.S

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
Projektägareadapta ab
KontaktpersonKent Gudmundsen
E-postkent@adapta.se
Telefonnummer036-305634
Beviljat ESF-stöd4 861 387 kr
Total projektbudget12 421 387 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2011-05-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Ett projekt för unga och andra arbetslösa där individuell kompetens ska matchas med företag och den egna utvecklingspotentialen och deltagens unika förutsättningar ska stå i fokus.

Bakgrund

Regionen och Smålands län har drabbats hårt av lågkonjunkturen. En stor del av industrin är tillvekningsindustri och många är underleverantörer till den i dag så hårt drabbade bilindustrin. Varselkurvan har varit brant stigande sen sep. 2008 och nyanmälda platser till arbetsförmedlingen är starkt sjunkande. Arbetslösheten i länet har ökat fr. 2,0 till 3,6 % på
4 månader.
Arbetslösheten bland unga mellan 15 och 24 år ökar. Under andra kvartalet 2008 var 22.000 fler unga arbetslösa jämfört med året innan.

Lågkonjunkturen kommer att slå hårt mot unga och många kommer att känna sig utanför och belasta samhället . Kraven från omvärlden är i dag höga både från skola och arbete Många unga drabbas av psykisk ohälsa och känner ett utanförskap Ungdomsgruppen är den grupp som kommer att drabbas mest vid en stor lågkonjunktur

- Om lågkonjunkturen håller i sig är jag orolig för att fruktansvärt många människor kommer att känna sig utanför och belasta samhället, säger Susanne Zander på Ungdomsstyrelsen.
En för projektering har genomförts vilket visar att arbetslösheten mer än fördubblats under perioden 2008-2009 för åldergruppen 18-24 år i regionen. Arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år var 0,5 % högre i länet än i hela riket.
Med ovanstående fakta i betänkande så uppstod en idé till ett projekt för framförallt unga (18-24 år) som ska vara arbetslösa.
adapta AB har genomfört en förstudie under ht 2008/2009 med ovanstående problematik som grund, och utvecklat en projektidé för att få ut unga på arbetsmarknaden.
Under förprojekteringen har kommuner, arbetsförmedlingar och försäkringskassor i nedanstående kommuner besökts och faktiska siffror har tagits fram vad det gäller arbetslöshet framför allt för åldersgruppen 18-24 år. Under förprojekteringen har även statistik på andra åldersgrupper diskuterats och även här finns ett behov för personer 24-65 år att medverka i ett projekt.
I dec hölls ett informationsmöte för arbetsförmedlingen på Höglandet. I januari 2009 träffades samtliga arbetsförmedlingschefer på Höglandet och de är positiva till att medverka i ett projekt. Därefter har försäkringskassan och kommuner i nedanstående orter kontaktas och är positiva till en medverkan
Ljungby, Markaryd, Alvesta
Gislaved, Gnosjö, Värnamo
Jönköping, Habo, Mullsjö, Tranås, Vaggeryd, Värnamo
Nässjö, Eksjö, Vetlanda, Sävsjö
Ett antal företag, utbildningsanordnare, skolor har också fått information om projektet och är positiva till en medverkan (se samverkanspartners) och lokaler anpassade för verksamheten har preliminärt bokats.
Projektidén har även presenterats för ESF rådet som har delgetts förstudien och är positiva till projektet.
Andra projekt av liknande innehåll har visat sig varit mycket lyckade för just den här målgruppen. Klon i projektet är att deltagaren får sin personliga kompetens synliggjord och coachningen kan matchas med rätt arbetsplats, företagande och/eller rätt utbildningSyfte

Mot denna bakgrund är det viktigt att ungdomar får möjlighet att utvecklas efter sina behov och att projektet kan implementera innovativa metoder och samverkansformer mellan deltagare, näringslivsaktörer, myndigheter, kommuner, utbildningsanordnare samt främja företagande och framförallt etablering på arbetsmarknaden.

Projektet syftar till att utveckla deltagarnas självbild och självförtroende för att kunna förverkliga personliga mål och få en meningsfull sysselsättning.

Genom att:

Stärka och utveckla det entreprenöriella tänkandet hos individen
Ge individen möjligheter att inhämta kunskap med olika metoder
Se möjligheter med samverkan mellan olika individer och organisationer
Inspirera deltagarna till vidare utveckling genom nya metoder och praktisk erfarenhet
Skapa nya kontakter inom näringsliv och offentlig förvaltning
Bryta mönster och förändra samverkansformer och därigenom stärka individens möjlighet till etablering i samhället

Målsättning

Målet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkan underlätta arbetsmarknadsetablering för deltagaren i projektet samt att utveckla ungdomars förståelse, färdighet och förtroende för arbetsmarknadens villkor. Vidare avser projektet att skapa förutsättningar för ett långsiktigt strategiskt arbete där insatserna skapar en etablerad verksamhet. Det ger ungdomarna möjlighet att på egen hand skaffa sig ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. 40% av deltagarna ska ha ett arbete inom 3 månader.


Mål

Att synliggöra den kompetens som deltagaren besitter
Marknadsföra kompetensen
Etablering på arbetsmarknaden
Hitta samarbetspartners och stärka samverkan
Hjälpa företagen att hitta rätt rekryteringar
Ge deltagaren möjlighet att prova ett yrke , nytt yrke
Ge deltagaren möjlighet att hitta rätt: yrke , utbildning , företagande
Matcha deltagarens kompetens mot företagets behov
Skapa förutsättningar för eget företagande
Skapa förutsättningar för vidare studier
Skapa samverkan mellan deltagare, företag och andra aktörer

Den måttstock mot vilket projektets resultat ska ställas är graden av arbetsmarknadsetablering, utbildning och nyföretagande. De mätbara mål som ska användas för alla kategorier arbetslösa är att projektdeltagarna antingen får egen försörjning genom arbete/reguljär utbildning/eget företagande eller ökad kompetens och därmed ökad anställningsbarhet som i sin tur ska ge större konkurrenskraft på arbetsmarknaden
Det långsiktiga och kvalitativa i projektet är fokus på arbetsmarknads etablering, företagande och/el utbildning för deltagarna.
Kvalitativa mål är en kunskapsuppbyggnad, attitydpåverkan och samverkan
Målen ska följas upp i utvärderingen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att prioritera en mångfald vid rekryteringen av deltagare. Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. Det kan vara allt ifrån fysiska funktionshinder till dyslexsi, dyskalkyli och andra funktionshinder för deltagaren. Lokaler och ev. stöd ska anpassas efter behov. De lokaler som ska användas kommer att vara anpassade så att alla kan använda och ta sig fram på ett fungerande sätt. Sanitära utrymmen och andra bekvämlighetsanordningar ska finnas på utbildningsplatser där behov finns.
Att öka kunskapen om funktionsnedsättning är och tillgänglighet är viktigt därför kommer projektet att använda sig av materialet
Riv hindren Riktlinjer för tillgänglighet enl. förordningen 2001:526 om statliga myndigheters ansvar genomförda av handikapp politiken.
Det är viktigt att alla deltagare oavsett om de har eller inte har funktionshinder kan ta till sig information, därför kommer deltagarna att ha tillgång till forumet First Class som har funktioner som är anpassat för funktionsnedsättning.
Projektet kommer att ge möjlighet för deltagarna att beakta frågor som bemötande och förståelse, oavsett om någon deltagare i projektet har en funktions nedsättning eller ej.
Tillgänglighets perspektivet kommer att följas upp i utvärderingen.

Jämställdhetsintegrering

Projektinnehållet ska präglas av en medvetenhet om att olika villkor som råder för människor och att ingen diskriminering ska ske på grund av kön, etnicitet, funktions hinder, sexuell läggning eller ålder Fokus riktas på speciella mekanismer i samhället som jämnar ut skillnader och ger alla mer jämställda förutsättningar. Projektet ska även främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, samt att nå balans mellan kvinnors och mäns inflytande vid arbetsförhållanden och beslut. Ett grundläggande synsätt att arbeta efter är att människan är aktiv och skapande med inneboende resurser att förändra sin livssituation.

För att väcka intresse för jämställdhetsdebatt så ska ett antal träffar genomföras för deltagarna där intresseväckande debatter om genus och jämställdhetsperspektivet ska lyftas.

Inriktning under debatten:

Jämställdhet i vår omvärld
Villkor för kvinnor resp. män på arbetsplatser
Värderingar och attityder
Jämställdhetsplaner, vad är det?
Jämställdhet hos ungdomar i dag
Jämställdhet i framtiden
Köns segregering på arbetsplatser

För målgruppen i projektet är det viktigt att belysa jämställdhets perspektivet då genus debatten i vår omvärld är i allra högsta grad aktuell, inte minst via media och dess konsekvenser.

Medfinansiärer

 • Af Jönköping
 • Af Tranås/Eksjö/Ydre
 • Arbetsförmedlingen Sävsjö
 • Arbetsförmedlingen Vaggeryd
 • Arbetsförmedlingen Vetlanda
 • Arbetsförmedlingen Värnamo
 • Arbetsmarknadsområde Nässjö
 • Barn- och ungdomskontoret
 • Kommunledningskontoret

Samarbetspartners

 • Biljana Business Support AB
 • Internationella Handelshögskol
 • Kriminalvården
 • Mekonomen AB
 • Qality Eurostop Hotel Jönköpin
 • Staro International

Kommun

 • Alvesta
 • Borgholm
 • Emmaboda
 • Gotland
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Oskarshamn
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Uppvidinge
 • Vimmerby
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult