Logotyp på utskrifter

VÄXA

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFörvaltningen för Arbete och Välfärd
KontaktpersonJessica Sorting
E-postjessica.sorting@vaxjo.se
Telefonnummer0470-73 46 35
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Förstudien syftar till att kartlägga den grupp ungdomar/unga vuxna som varken arbetar eller studerar och som ej heller är i kontakt med varken Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller kommunen. Enligt Arbetsförmedlingens rapport rör det sig om ca 20 000 ungdomar i riket. Omräknat efter befolkningsmängd, utan hänsyn tagen till andra faktorer, innebär detta ca 180 individer i Växjö. Det är angeläget att genom uppsökande arbete komma i kontakt med denna grupp som sannolikt har stora etableringsproblem och som riskerar att permanent hamna utanför samhället. Förstudien riktar sig även till de ungdomar som är aktuella på någon myndighet men där lämplig sysselsättning saknas. Genom förstudien ska målgruppen kartläggas, en modell för uppsökande verksamhet riktat till målgruppen ska utvecklas och föreningar och organisationer ska involveras i ett aktivt samhällsinkluderande arbete för unga i utanförskap. Genom bättre kunskap om målgruppen ska mer anpassade arbetsformer och insatser utvecklas

Bakgrund

Genom erfarenheter som Växjö kommun förskaffat sig från tidigare genomförda samt pågående ESF-projekt (framförallt Framtid Kronoberg och Resurs Araby) kan vi konstatera att vi har svårigheter att nå den grupp ungdomar och unga vuxna som är ersättningslösa och alltså inte finns i Arbetsförmedlingens eller kommunens system. Vissa av dessa känner vi till genom kommunala informationsansvaret som ska ha kännedom om den grupp ungdomar mellan 16 till 20 år som inte befinner sig på en gymnasieutbildning. Alltså har vi när det gäller denna grupp en uppfattning av hur många ungdomar det rör sig om, dock kan vi inte alltid erbjuda tillräckliga insatser för att denna grupp ska kunna tillgodogöra sig aktiva arbetsmarknads- eller utbildningsinsatser. Vi har också en stor grupp ungdomar mellan 20-24 år som varken arbetar eller studerar och som väljer att inte anmäla sig på Arbetsförmedlingen eller kontakta kommunen.

Mot bakgrund av Arbetsförmedlingens rapport, Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden, anser vi att det är av högsta vikt att kartlägga och utveckla metoder för att nå de ungdomar som saknar sysselsättning och ej är i kontakt med någon myndighet. Även de ungdomar som under långa perioder befinner sig utanför arbete eller studier och saknar aktivitet är en viktig målgrupp. I rapporten konstateras att ca 77 000 ungdomar och unga vuxna i riket varken arbetat eller studerat tre år i följd. Utav dessa har drygt 20 000 ej heller varit i kontakt med Arbetsförmedlingen, kommunen eller Försäkringskassan. Omräknat till Växjö, baserat på befolkningsmängd, innebär detta ca 180 ungdomar och unga vuxna som varken arbetat eller studerat tre år i följd och därtill ej varit i kontakt med någon myndighet. Rapporten konstaterar också att det är troligt att det i denna grupp unga finns en stor andel personer med mycket stora etableringsproblem som riskerar att permanent hamna utanför samhället.

På sex orter i landet arbetar Arbetsförmedlingen med projektet Unga in för att komma i kontakt med unga som varken arbetar eller studerar och inte finns inskrivna på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen i Växjö har uttryckt en vilja att samverka med kommunen kring satsningar för att nå de unga som kan vara i behov av Arbetsförmedlingens eller annan myndighets insatser. Detta för att undvika risker med för långa perioder i passivitet. För att göra detta krävs en utökad och väl genomarbetad samverkan samt en kartläggning kring hur stor gruppen som är i behov av dessa insatser är.

Arbetsförmedlingens senaste prognos för "arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Kronobergs län" meddelar att det sker en försiktig ljusning i konjunkturen, ökningstakten i antalet arbetssökande bromsar in och att arbetslösheten bedöms minska i takt med att konjunkturen förbättras. I prognosen konstateras att antal personer i utsatta grupper fortsätter att öka. Till dessa grupper räknas: arbetssökande med högst förgymnasial utbildning, arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetssökande äldre än 55 år samt arbetssökande utanför Europa. Gemensamt för dessa grupper är att de uppvisar långa arbetslöshetstider samt svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden även i tider när konjunkturen är god.

I Växjö kommuns budget för 2014 fastställs att arbetslinjen är fortsatt prioriterad och särskilt viktigt är det att minska ungdomsarbetslösheten. Växjö kommun har i dagsläget en väl utbyggd verksamhet för arbetssökande kommuninvånare i ordinarie regi. Flera av dessa ordinarie verksamheter bygger på erfarenheter från tidigare projektverksamheter som har implementerats i sin helhet eller i vissa delar. Det som idag är 11-gården arbetsmarknad och 11-gården lärcenter bygger på de tidigare projekten Basement work och Basement school och 11-gårdens verksamhet är även till stor del influerad av de erfarenheter som gjordes under projektet Resurs Araby. I budgeten fastslås en fortsatt satsning på dessa verksamheter samt på arbetsmarknadsanställningar för individer som uppbär ekonomiskt bistånd och ferieplatser inom Växjösommar för gymnasieungdomar. För de ungdomar som befinner sig helt utanför skolan och som saknar fullständiga betyg krävs kraftfulla insatser och Växjö kommun har ansvar att ge dessa individer verktyg för att skapa bättre förutsättningar i livet.

Ungdomslotsen
I Växjö kommun arbetar vi med ungdomsfrågor i en sektorsövergripande grupp. I gruppen som kallas Ungdomslotsen, ingår representanter från Skol och Barnomsorgsförvaltningen, Gymnasieförvaltningen, Förvaltningen för arbete och välfärd, Kultur och fritidsförvaltningen, kommunledningskontoret samt två politiska representanter från kommunstyrelsen med speciellt ansvar för ungdomsfrågor. Ungdomslotsen arbetar med projekt där det är viktigt att samarbeta på bred front, där kommunen är en aktör tillsammans med externa parter i arbetet med ungdomar. Inom ramen för Ungdomslotsen har flera samordnade insatser för ungdomar utvecklats och bedrivits.

Ungdomskontorets omvärldsanalys
I Växjö kommun finns ett kontor som på uppdrag av Ungdomslotsen arbetar verksamhetsinriktat med ungdomsfrågan. De förvaltningar som utgör kontoret är Arbete och Välfärd, Skola och Barnomsorg, Kultur och fritid, Gymnasiet och kommunledningen. Kopplat till kontoret är även nätverket kring Växjösommar.

Växjö kommuns ungdomskontor genomförde under hösten 2011 en omvärldsanalys med frågeställningen: Vilka förändringar i omvärlden påverkar ungas förutsättningar att ha en meningsfull och utvecklande fritid? Även om analysen handlade om ungas fritid är stora delar av analysen ändå viktig för projektet, följande trender bedöms vara av särskild vikt för projektet:
1. Ökad ungdomsarbetslöshet
2. Ökade krav i skolan
3. Ökad psykisk ohälsa bland unga
4. Ungdomar i utanförskap
5. Mångkulturen i samhället ökar
6. Socioekonomiska klyftor ökar
Följande idéer kom fram ur trendanalyserna för att möta trenderna:
- Information via ungdomsportalen till arbetssökande
- Göra den arbetssökande tiden så likvärdig arbetslivet som möjligt med både rutiner och en meningsfull fritid
- Stöd/handledning till handledare (på praktik) och forum för handledare
- Nya sätt att studera. Utveckla nya metoder för informellt lärande och ny pedagogik. Exempelvis enskild studietakt
- Riktade insatser för tjejer
- Läxhjälp och yrkesvägledarhjälp
- Öka undervisning i modersmål samt undervisning i kärnämnen på andra språk
- Tillgodose ungdomars behov av hjälpmedel i skolundervisningen
Ungdomskontoret gick vidare med tre prioriterade områden: gratis fritidsaktiviteter, spontanidrottsplatser och tillgång till olika arenor: stöd till unga utanför – ferieplatserna, jobbsök, hitta till mötesplatser och fritidsaktiviteter samt: Ungt entreprenörskap. Dessutom arbetades det intensivt med informationsspridning och uppbyggnad av kommunens ungdomsportal växapp.se. Ett resultat av omvärldsanalysen blev de arbetsgrupper som formerades inom ramen för "Växjösommar året runt". Detta har skapat kontaktytor ut till i stort sett alla områden i kommunen, och även skapat kontakt med organisationer och föreningar som är hållbara över tid.

Luppen
Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) har genomförts i Växjö kommun sedan 2003 med intervallet var tredje år. Resultat och slutsatser bygger på en enkätundersökning som genomförs med syftet att öka kunskapen om kommunens ungdomar och ge stöttning och vägledning till kommunen i dess ungdomspolitiska arbete. Genom Lupp ges politiker och tjänstemän en möjlighet att forma insatser och verksamheter utifrån vad de unga själva definierar som viktigt för dem. Luppen genomfördes senast 2012 i Växjö kommun och resultatet har redovisats för politiker och tjänstemän under våren 2013. Anmärkningsvärt att konstatera i undersökningen är att det finns en tydlig skillnad mellan könen inom vissa indikatorer, främst för trygghet på allmän plats där tjejerna i betydligt mindre utsträckning än killarna anger att de känner sig trygga.

Målsättning

- Minska antalet ungdomar som befinner sig utanför något offentligt system

- Minska ungdomsarbetslösheten i Kronobergs län bland ungdomar 16-24 år

- Ökad samverkan mellan och inom förvaltningarna i kommunen till nytta för Växjös ungdomar

- Öka ungas inkludering i samhället genom samverkan med andra offentliga verksamheter, näringslivet, föreningar och organisationer

- Långsiktigt stärka ungas kompetens och konkurrenskraft på arbetsmarknaden

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektägaren har tidigare tagit hjälp av det processtöd avseende tillgänglighet som erbjuds av ESF-rådet för att säkerställa tillgänglighetsperspektivet. Vidare processtöd för tillgänglighet och utbildning kring tillgänglighet kommer att nyttjas under förstudien för att säkerställa tillgänglighet i genomförandefasen av projektet.

Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga är nästan dubbelt så hög som bland befolkningen i stort. Bland unga som har ofullständig grundskole- eller gymnasieutbildning finns ofta någon form av funktionsnedsättning/psykisk ohälsa, med eller utan diagnos. Individer med funktionsnedsättning/psykisk ohälsa finns ofta utanför systemet. Vi kan därför anta att en stor del av den målgrupp som förstudien riktar sig till är i behov av insatser som kan anpassas utifrån individens behov och förutsättningar. Tillgänglighet för alla i målgruppen ska tillförsäkras genom att i förstudien kartlägga framtida projektdeltagares behov.

En konkret plan för tillgänglighet i projektets genomförande ska göras under förstudien. Under förstudien ska även en inventering göras av vilka resurser som finns tillgängliga genom våra samverkansparter.

Transnationellt samarbete

Under förstudien ska ett transnationellt erfarenhetsutbyte initieras med fokus på organisationer som arbetar med sk drop-outs eller early school leavers. Fokus på utbytet ska vara att hitta gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar. Växjö kommun har idag kontakter med ett antal organisationer inom EU som kan användas för att initera ett transnationellt utbyte. På ungdomskontoret finns även ett internationellt syfte och arbetet kan på detta sätt påverka utvecklingen av det ordinarie internationella arbetet och skapa förutsättningen till utbyten som utvecklar projekt och verksamheter efter förstudiens/projektets slut. Erfarenheter från Framtid Kronobergs transnationella arbete finns även att ta del av och samverka med.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Växjö

Kommun

  • Växjö