Logotyp på utskrifter

Utveckling av personliga assistenter

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAristum Institutet AB
KontaktpersonNikolaos Tatidis
E-postnikos@aristuminstitutet.se
Telefonnummer0470-723366
Beviljat ESF-stöd414 900 kr
Total projektbudget414 900 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-10-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Syfte och resultat att identifiering av kompetenser och karriärvägar som bidrar till att de personliga assistenternas arbetsuppgifter fördjupas och breddas och kartläggning av effektiva sätt att utforma och förmedla kompetensutvecklingsinsatserna.

Bakgrund

Utdrag ur, Socialstyrelsens rapport, Artikel nr 2007-123-24,

Cirka 50 000 personer arbetar som personliga assistenter i Sverige. Man beräknar att det snart kommer att behövas 60 000 personliga assistenter. Många rapporter och forskningssammanställningar visar att personlig assistans är ett bristyrke och ett genomgångsyrke.

Många personliga assistenter berättar om arbetsglädje, givande samvaro med den användare de jobbar med och menar att de har ett viktigt och meningsfullt arbete. Samtidigt har yrket låg status och en låg lönebild. Allmänhetens bild av yrket är ofta att vem som helst kan arbeta som personlig assistent.
Utvecklingsområden inom yrket som identifieras i Socialstyrelsens rapport är otrygghet i anställningen, ensamarbete, lön, osäkerhet när det gäller arbetsuppgifter, arbetsmiljö, arbetsgivaransvar och arbetsledning, svårigheter att hålla isär yrkesutövande och privatliv, tjänstgöringsgrad, fortbildning, yrkesstatus samt yrkesidentitet.

Det krävs ingen formell utbildning för anställning som personlig assistent. Inom landet anordnas utbildning för blivande personliga assistenter vid ett femtontal folkhögskolor, via gymnasielinjer med valbara kurser inom omvårdnadsprogrammet och som arbetsmarknadsutbildning. Det finns även en uppdragsutbildning på distans vid Linköpings universitet vilken tagits fram i samarbete med fackförbundet Kommunal.

I socialdepartementets utredning om rekrytering av assistenter har meningarna varit delade om utbildning av assistenter. Man har dock konstaterat att dagens vård- och omsorgsutbildningar inte är relevanta.
Motståndet mot utbildning av personliga assistenter har som angetts ovan en historisk och ideologisk bakgrund. Principerna om assistansanvändarens självbestämmande och inflytande är grundläggande inom 1994 års handikappreform. Det finns farhågor om att en stärkt yrkesroll kan vara ett hot i den meningen att assistenten har en generell icke brukarrelaterad kunskap om hur arbetet ska utföras redan innan anställningen hos assistansanvändaren påbörjats (Gough, 1994a, Jacobson, 1996). Samtidigt finns goda skäl att ge blivande assistenter en relevant utbildning i för arbetet viktiga områden som exempelvis ergonomi, lagstiftning och etiskt förhållningssätt (Krönmark, 2001, Ahlström, Casco, 2000). En sådan grund kan även komma assistansanvändaren till del. För yrkeskategorin kan utbildning bidra till en gemensam yrkesidentitet, till att höja kvaliteten i servicen och till en örbättrad status. Uppfattningen hos personliga assistenter själva om utbildning är inte kartlagd i någon större omfattning. Vad som klart framträder är ett stort intresse för fortbildning.

Utdrag ur, Kommunals hemsida
De flesta som jobbar som personliga assistenter är kvinnor, 80 procent, och större delen av medlemmarna är mellan 25 och 44 år. Var tredje i yrket, drygt 30 procent, har utländsk bakgrund. En majoritet framför allt i kommunerna har tillsvidareanställningar med månadslön. I den privata sektorn däremot är den vanligaste anställningsformen tidsbegränsad med timlön. Sysselsättningsgraden är i snitt 76 procent. Högst sysselsättningsgrad har åldersgruppen 45-54 år. Endast en av fyra kvinnor arbetar 100 procent. Bland männen arbetar två av fem heltid.
Socialstyrelsens rapport ovan visar att en stor andel av de personliga assistenterna saknar idag formell utbildning, det saknas även någon form av planerad och etablerad karriärväg. Kommunals statistik visar också att en övervägande majoritet av de personliga assistenterna är kvinnor och att en stor andel har utländsk bakgrund.

Arbetet med förstudien innebär att vi kommer att göra en kartläggning och en analys av de personliga assistenternas kompetensbehov idag och en bedömning av deras behov i framtiden. Personlig assistent är ett yrke där det finns behov av att anställa personal. Många av de lediga arbetena är dock deltidstjänster. Omsättningen inom yrket är stor framförallt i större städer.
Genom att tillhandahålla relevant fortbildning och en möjlighet att utvecklas inom yrket kan de personliga assistenterna fördjupa och bredda sina arbetsuppgifter och därmed kan rörligheten öka både yrkesmässigt och geografiskt. Några frågor som är viktiga att besvara är; vilket behov av fortbildning har de personliga assistenterna? Hur ska en relevant fortbildning organiseras och levereras på ett effektivt sätt? Hur kan en karriärväg se ut för personliga assistenter som idag saknar utbildning? Vilka etablerade utbildningar finns idag som kan vara lämpliga som en karriärväg för personliga assistenter? Vilka möjligheter finns det att skapa lämpliga lärande miljöer för personliga assistenter? Vilka möjligheter finns det för att utveckla strategiska allianser och samarbeten mellan kommunerna i Kronobergs Län och mellan kommunerna och olika utbildningsleverantörer?
Under perioden november 2007 till januari 2008 har en första avstämning genomförts med ett urval av chefer för kommunerna i Kronobergs Län. Intresset för projektet är stort och behovet är tydligt. De olika kommunerna har olika stora behov. Detta beror främst på att kommunerna är olika stora till invånarantal. Behoven ser ut på följande vis:

Antal anställda personliga assistenter 2006 fördelade kommunvis.
kommun antal Personliga assistenter
Uppvidinge 57
Lessebo 19
Tingsryd 72
Alvesta 97
Älmhult 79
Markaryd 35
Växjö 313
Ljungby 180

Totalt 852

Målsättningen är att 30 % av samtliga personliga assistenter ska medverka i projektet. Detta innebär att totalt ca 250 personliga assistenter kommer att få kompetenshöjning genom projektet i genomförandefasen.

Syfte

Syftet är att kartlägga de personliga assistenternas behov av fortbildning samt möjligheterna till karriärutveckling, för att öka den geografiska och yrkesmässiga rörligheten. Den tillförda kompetensen ska syfta till att fördjupa och bredda de personliga assistenternas arbetsuppgifter.

Målsättning

Förstudien förväntas leda till följande resultat:
- identifiering och rangordning av de kompetenser som bidrar till att de personliga assistenternas arbetsuppgifter fördjupas och breddas, dvs de personliga assistenternas konkreta behov av kompetensutveckling.
- identifiering av hinder och möjligheter för att utveckla relevanta karriärvägar för personliga assistenter som leder till att öka den geografiska och den yrkesmässiga rörligheten.
- kartläggning av effektiva sätt att utforma och förmedla kompetensutvecklingsinsatserna genom samverkan mellan olika arbetsplatser hos de olika kommunerna och mellan kommunerna och olika utbildningsanordnare
- identifiering av relevanta utbildningsanordnare som kan medverka i projektets genomförandefas

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Aristum AB har genom åren haft många deltagare inom olika projekt med funktionshinder. Vår erfarenhet är att deltagarna har klarat av studierna på ett mycket bra sätt trots sitt handikapp. Lokalerna väl anpassade för personer med funktionshinder. Följande resurser finns:
- handikappsanpassade toaletter
- hiss till alla plan
- inga trösklar in till undervisningslokalerna

Jämställdhetsintegrering

Arbetet med kompetensutvecklingsanalysen är en process som innebär en genomgång av verksamheten idag och en bedömning av framtiden. Framtiden tyder på att det kommer att bli brist på kompetent personal inom hemsjukvården. Därför är det oerhört viktigt att behålla den personal som finns inom verksamhetsområdet och kompetenshöja den regelbundet.

Samarbetspartners

 • Kunskapsutveckling Syd

Deltagande aktörer

 • Kommunkontoret
 • Kommunledningsförvaltningen
 • Kommunledningskontoret
 • Nämnden för omsorg och hälsa
 • Omsorg och stöd
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • socialnämnden
 • socialnämnden

Kommun

 • Alvesta
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Tingsryd
 • Uppvidinge
 • Växjö
 • Älmhult