Logotyp på utskrifter

Utsikt och insikt 2

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIUC I Kalmar AB
KontaktpersonSylvia Kiellarson
E-postsylvia.kiellarson@iuc-kalmar.se
Telefonnummer0709-308090
Beviljat ESF-stöd12 791 640 kr
Total projektbudget12 791 640 kr
Projektperiod2012-01-09 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

"Utsikt och Insikt 2" ger företagsledare och medarbetare i Kalmar län möjlighet att lära nytt och lära om, för att stå bättre rustade inför förändringar i en omvärld av hård konkurrens. Ett parallellt attitydförändrande arbete sker utifrån genusperspektivet.
Företag i Kalmar län (85 % tillverkning, 15 % tjänste) erbjuds utbildningar, baserade på tillväxtplaner, individuellt utarbetade genom en fördjupad TBN-analys (Tillväxt i befintligt näringsliv), som i nästa steg bör resultera i kompetensutveckling. Ökad anställningstrygghet för berörda medarbetare och långsiktig tillväxt för företagen förväntas.
Projektet skapar mötesplatser för "korsbefruktning" mellan industri- och tjänsteföretag. Att tillgodose utvecklings- och kunskapsbehov ökar beredskapen inför förändringar.
Projektet integrerar jämställdhet och tillgänglighet i tillväxtplanerna och driver aktivt dessa frågor under projektet med syfte att förbättra arbetsförhållanden för kvinnor, män och funktionshindrade.”

Bakgrund

Kalmar län är starkt beroende av tillverkningsindustrin. År 2008 var andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin 22 % att jämföra med rikssnittet på 16 %. Sett till enskilda kommuner är några mycket beroende av sin tillverkningsindustri, t ex Emmaboda med drygt 50 %. I flera av länets kommuner återfinns mer än 30 % av alla arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin, vilket gör dem sårbara och ger problem med kompetensförsörjning. Många företag saknar egna funktioner för forskning och utveckling. Dessa fakta betonas i "Rupen", Kalmar läns regionala utvecklingsprogram och Regionförbundets politiska måldokument.
De mänskliga resurserna och medarbetarens delaktighet är en avgörande faktor för tillverkningsindustrins tillväxt. Dagens organisatoriska arbete präglas av inre differentiering och anpassning till en snabb, komplex och föränderlig omvärld. Organisationernas gamla tankemönster klarar inte alltid de nya uppgifter som kräver sin lösning. Ett företag består av dess människor och all förändring och utveckling handlar om att förändra människor och tankemönster för att därigenom påverka beteende och agerande. En kontinuerlig utveckling av individens och företagets kompetens framstår alltmer som ett inre behov och en nödvändig konkurrensfördel. Medarbetare får nya roller som ställer krav på förståelse och utveckling av tänkande och agerande i nya sammanhang och mot nya mål: att lära nytt och lära om. Insikter blir till handling - idéer implementeras - resultaten skördas!
Om de anställda inte får den kompetensutveckling som gör dem rustade för att möta konkurrensen i omvärlden riskerar företagen att stagnera och tillväxten uteblir. Om inte företagen har framsynta ledare med kompetens för utvecklingsarbete och delaktiga medarbetare riskeras också företagens överlevnad och tillväxt.
I tider där global ekonomi alltmer påverkar enskilda länder blir vikten av förnyelse än mer central för tillverkningsföretagens konkurrenskraft, även sett ur ett EU-perspektiv. Många företag behöver inspiration, uppmuntran och stöd för att utveckla en s k innovativ process - få breda perspektiv på omvärlden, på forskning och utveckling och därmed möjligheter till nytänkande. Företagens förmåga att ta fram nya produkter och tjänster och finna nya marknader blir allt viktigare för att öka deras konkurrensförmåga tillsammans med t ex kompetensutveckling och gränsöverskridande samarbete som ger "utsikter och insikter". Vi vill med vårt projekt höja den totala kompetensen i företagen genom att förutom att ge de anställda utbildningar som i förlängningen kan ge dem stärkta kompetenser, ge företagsledare och nyckelpersoner nya infallsvinklar t ex genom kontakter med "trendspanare", aktuell omvärldskunskap, nya mötesplatser och goda exempel, som förs ut i organisationerna.
Vårt projekt heter "Utsikt och Insikt": En av våra ambitioner med projektet är att öka företagsledarnas kunskaper om vad som händer i världen och varför. Vi vill ta bort "jag tror" och ersätta det med "jag vet" - aha-upplevelser. Då blir medvetenheten - "insikten" - påtaglig och engagerande: vilka "utsikter" (möjligheter) ger oss en plats på tåget? Inte se det försvinna bort i kurvan medan vi står kvar på perrongen.
Ett annat problem för tillverkningsindustrin är att arbetsmarknaden i regionen i stor utsträckning präglas av en ensidig arbetsdelning mellan könen som förutom gamla patriarkala strukturer och principer även är en följd av näringslivets struktur. Detta gäller i hög grad tillverkningsindustrin där t.ex. 98 % av maskinoperatörerna är män. Det finns enligt Regionförbundet tendenser att underskatta och till och med negligera genusperspektivet i den regionala utvecklingen. Detta vill vi belysa och försöka påverka i vårt projekt genom en stark fokusering på jämställdhetsintegrering.
Att arbeta systematiskt med arbetsmiljö och miljö är redan lagkrav. Det finns stora ohälsotal inom industrin och förmodligen även stora mörkertal: människor mår inte bra på sina arbetsplatser och långtidssjuka har svårt att komma tillbaka till en arbetsplats som inte förändrat sitt synsätt på "god arbetsmiljö". Vi vill i vårt projekt betona vikten av att aktivera detta arbete och ge konkreta tips och råd genom inspirerande seminarier. Här har IUC:s pågående CSR-projekt mycket att bidra med: goda exempel kommer att användas. Projektet beskrivs under "Transnationalitet". Parallellt ansöker vi om ett projekt inom socialfond 2: "Nyckeln i låset" som kan ge synergieffekter kring arbetsmiljöfrågor.
"Tillväxt" är ett ord som används frekvent i många rapporter kring svensk industri. Ett problem för företagen är att de ofta inte "vet" inom vilka områden de har möjligheter/kunskap/resurser att nå tillväxt. Det är här TBN kommer in i bilden. IUC databas TBN (tillväxt i befintligt näringsliv) är ett nationellt verktyg som konkret, baserat på verkliga fakta, belyser företagens utvecklingsbehov. Olika organisationer som har till uppgift att arbeta med näringslivsutveckling får via genomförda tillväxtanalyser en samlad och aktuell bild av företagens verkliga behov och status.
Genom TBN ges den överblick som gör att åtgärder kan sättas in där behoven finns. Styrkan med dessa tillväxtanalyser är att de är framåtsyftande, bygger på företagens verkliga behov och görs vid personliga möten mellan företagsledningen och IUC-representanten. Svaren på ett strategiskt frågebatteri ger en kartläggning av företagets specifika behov inom områdena marknad, produkter/tjänster, produktion, personal och organisation. En prioritering av företagets tre viktigaste insatsområden görs. Därefter görs återkoppling och förankring med företagens fackliga organisationer och medarbetare via utvecklingssamtal.
Idag har nästan 200 analyser gjorts på industriföretag i Kalmar län. De prioriterade områdena för kompetensutveckling finns inom 1. marknad/försäljning (export, utveckling av egen marknad), 2. organisationsfrågor o affärsutveckling (ledarskap), 3. produktionseffektivitet, 4. produktutveckling. Verktyget sorterar informationen från de undersökta företagen så att överskådliga beslutsunderlag kan erhållas och därigenom vara ett stöd i näringslivs- och samhällsutvecklingen.
En form av TBN användes i förprojekteringsfasen för socialfondsprojektet "Tillväxt och lönsamhet" och gav underlag för den individuella kompetensutvecklingen i genomförandefasen. Projektet drevs av IUC i Kalmar och avslutades i december 2010.
De tillverkningsföretag som gjort TBN-analysen utgör den bas av företag vi kommer att inbjuda att medverka i det nya projektet. Men vi är medvetna om att den utförda analysen är alltför grund för att kunna sätta in punktinsatser i kompetensförsörjande syfte på de fyra prioriterade områdena: den måste fördjupas. Detta är ett av de grundläggande momenten i vår mobiliseringsfas eftersom dessa kunskaper är avgörande för projektets - och företagens - framgång. Vi kan i mobiliseringsfasen tänka oss att av deltagare i projektet är ca 85 % tillverkande företag och ca 15 % tjänsteföretag. Utifrån de fyra prioriterade områdena kan t ex design, callcenter och e-handel vara tänkbara.
Att skapa mötesplatser mellan tillverkande företag och tjänsteföretag är vad vi anser en innovativ ansats i vår projekt. Mötesplatserna blir en länk mellan företag där det i utgångsläget kanske inte kan ses några naturliga kopplingar, men där mötena berikar, vidgar vyer och tänjer tankens gränser för vad som faktiskt går att genomföra under fruktbara samarbeten!

Målsättning

De övergripande målen för projektet "Utsikt och insikt" är
- att både medarbetare och företag genom riktad individuell kompetensutveckling har blivit rustade för att klara av framtida omställningar i en konkurrensutsatt omvärld,
- att arbetet med attityder och värderingar lett till märkbara positiva förändringar i företagen och att de anställda mår bättre.
- att företagen har nått långsiktig tillväxt
- att medarbetarna har nått en ökad anställningstrygghet men även en ökad anställningsbarhet på marknaden,
- att en "korsbefruktning" av kompetenser och insikter mellan industri- och tjänsteföretagens utvecklings- och kunskapsbehov har skett samt att
- nya konstellationer av nätverk har etablerats mellan tillverkande- och tjänsteföretag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eftersom cirka två miljoner av Sveriges invånare har någon form av funktionsnedsättning är det givet att vi bland våra deltagande aktörer kommer att möta dem: I SCB:s statistik för 2008 framgår att detta är en verklighet för 16 % av befolkningen i arbetsför ålder - var femte invånare beräknas ha någon form av funktionsnedsättning.

Vi hänvisar till FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som trädde kraft 2009 i Sverige. Vår ambition som projektägare är att genom lyhördhet på olika sätt avlägsna så många hinder som möjligt för deltagarna att till fullo kunna tillgodogöra sig projektets olika erbjudanden. Om vi inte lyckas med denna ambitionsnivå riskerar vi att det finns projektdeltagare som stängs ute från kompetensförsörjningen.

Under projektet "Tillväxt & Lönsamhet" deltog två i projektgruppen i en föreläsning av processtödet när det gäller tillgänglighet. De kunskaper som förvärvades där omsattes i praktiken framför allt i kontakten med utbildningsanordnare. De fick i brev strikta direktiv hur de borde kvalitetssäkra sina utbildningar utifrån tillgänglighet. Denna åtgärd blir användbar även i detta projekt.

Processtödet har engagerats för synpunkter och kommer genom hela projektet, både i mobiliserings- och genomförandefasen, att vara vårt bollplank när det gäller tillgänglighet.

Vi kommer under mobiliseringsfasen att med processtödets hjälp utbilda projektgruppen och -organisationen hur den bör kvalitetssäkra i projektet ingående verksamheter utifrån tillgänglighetsbegreppet när det gäller
a) lokaler (t ex rullstolsanpassade, försedda med hörselslinga, möjligheter till avskärmning av sol, god belysning, fria från allergiframkallande ämnen som rengöringsmedel, parfymer, djur)
b) verksamhet (t ex bemötande, förhållningssätt, utbildningsanordnares åtaganden)
c) kommunikation (t ex tydlighet i tal, kroppsspråk, struktur i presentationer o whiteboardskrift)
d) information (t ex utformning av texter för hög läsbarhet i material, webbplats som är tekniskt rätt uppbyggd, strukturen tydlig och överskådlig och språket begripligt och klart)
e) bemötande, att bli sedda.

Denna utbildning sker innan t.ex. kontakter med TBN-företagen tas och medel för denna verksamhet reserveras i budgeten.
Kvalitetssäkringen för projektet sker genom nedanstående handlingsplan:
projektledningen
- beskriver hur gruppen kommer att ta hänsyn till att alla deltagare ska kunna deltaga, t ex i inbjudning att delta i projektet (dokumentation)
- strävar efter att finna generella lösningar istället för särskilda
- säkrar att arbetet med tillgänglighet finns med i upphandling av utbildare, genomförandeplanen, i tids- och aktivitetsplanen, i riskanalysen, i utvärderingen och i budgeten,
- ser informationen till deltagande företag som ett kompetensområde för medarbetare och chefer där denna kunskap kan ge effekt på verksamheten, framtida personalrekrytering, nya kunder, nya produkter (design för alla), det systematiska arbetsmiljöarbetet,
- informerar deltagande företag om möjligheten av att använda sig av "Kompetenskraft" - ett av få bemanningsföretag i Sverige som är inriktat på personer med medicinsk begränsning. Genom socialt engagemang och personaluthyrning gör Kompetenskraft arbetsmarknaden återigen tillgänglig för långtidsfrånvarande och företaget kan hyra rätt kompetens utan att ta några risker. Kompetenskraft öppnar dörrar till effektivitet, lönsamhet och personlig utveckling. "Kompetenskraft" nås genom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring.

Vi kommer också att göra en inventering/kartläggning över vilka anpassningsbehov projektdeltagarna har. Denna inventering bör samordnas med inventeringen av företagens kompetensförsörjningsbehov.

Transnationellt samarbete

Nedanstående två transnationella projekt kommer på olika sätt att involveras i vårt ”Utsikt och Insikt”. Syftet är att vi ska kunna utveckla och pröva idéer som växer fram på den europeiska marknaden och omsätta nyskapande och nyttiga erfarenheter i praktiken mellan de olika projekten: skapa gränsöverskridande möten enligt en av våra innovativa idéer.

RespEn Projektet RespEn är ett EU-projekt inom South Baltic-programmet. Det är delfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden med prioritet på ekonomisk konkurrenskraft och för att främja företagsutveckling. Projektet pågår mellan 1/6 2010 och 30/12 2012. Det drivs i samarbete mellan Kalmar län och Pommernregionen i Polen. Från svensk sida deltar IUC i Kalmar AB och från Polen tre organisationer: Pomerania Development Agency Co i Gdansk, Responsible Business Forum i Warszawa och Pomeranian Chamber of Crafts for Small and Medium Enterprises i Gdansk.
Syftet är att genom ett utbildningsprogram engagera små och medelstora företag till att utveckla sitt CSR-arbete för miljö, människor och ekonomi.
CSR, Corporate Social Responsibility, är ett högprioriterat område inom EU och betyder att företag integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i samverkan med intressenter på frivillig grund. Anledningarna att arbeta med detta är bl.a. långsiktig lönsamhet, trovärdighet, anseende, goodwill, varumärkesbyggande, konkurrensfördelar och nöjda medarbetare. Detta stämmer mycket väl med den attitydförändrade ansats som vi har i vårt projekt utifrån genusperspektivet.
Nya affärskontakter inom och över gränserna kan bli ett av de resultat som kan komma vårt projekts deltagande företag till del genom samarbetet med RespEn. Samverkan mellan projekten kan ge berikande jämförelser när det gäller genusperspektivet och hur kvinnor och män behandlas i företagen.
Nytta för RespEn Projektledarna för den svenska delen av RespEn kommer att medverka under våra utbildningar i jämställdhet och tillgänglighet liksom i några av seminarierna och till deltagarna genom föreläsningar ge mervärden och nya infallsvinklar genom sina erfarenheter och resultat samtidigt som de tar med sig erfarenheter och resultat från vårt projekt till sitt eget.
Vi söker medel för nyckelpersoner i våra deltagande företag att närvara på dessa föreläsningar i vår budget.

Nytta för vårt projekt ”Utsikt och Insikt” Vi kommer att erbjuda ett antal av våra projektdeltagare att delta i nedanstående aktiviteter som infaller under mobiliseringsfasen:
- Studiebesök av polska företag i Kalmar april 2012
- Slutkonferens i Kalmar maj 2012

Kontakterna med de polska företagen kan både ge nya affärskontakter och samtidigt utveckla förståelse över landsgränserna för olika levnads- och arbetsvillkor utifrån jämställdhets- och genusperspektivet.
Ett antal av våra projektdeltagare kommer att kunna delta i den stora slutkonferensen i Kalmar i maj 2012 med föreläsningar om CSR och redovisning av RespEns slutresultat när det gäller hur företag lyckats integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet.
Vi söker medel för dessa båda aktiviteter i vår budget.

STinno. Sustainable Sweden Southeast beskriver ett transnationella projekt som medför nytta för vårt projekt genom goda möjligheter till gränsöverskridande kunskapsöverföring och nya internationella kontakter:
STInno (www.stinno.eu) fokuserar på processvattenrening i perspektivet jämförelse mellan olivoljeindustrin i södra Europa och bl a papper- och trändustrin i Sverige och Finland. En del i projektet är teknikutveckling och erfarenhetsutbyten mellan de medverkande (Sverige, Finland, Grekland, Italien, Storbritannien) ländernas erfarenheter och företags kompetenser.
I första hand är det kontakterna med Lahti Science & Business Park som prioriteras för projektet ”Utsikt och Insikt”: en nod för företag när det gäller forskning, kompetens och affärsutveckling. Våra projektdeltagare kan utveckla djupare affärskontakter, ta del av deras kunskaper, möta andra spännande företag, och vidga vyerna, just det som är en av vårt projekts innovativa idéer.
Lahti Science and Business Park genomför kontinuerligt internationella seminarier och konferenser inom bl a clean-tech och miljö, design, innovation, bygg och konstruktion. Dessutom finns möjlighet att koppla konferensdeltagande till möten med finska företag i samverkan med Lahti Science and Business Park. (Lahti Science and Business Park är kontaktad genom SSSE.)
Bland den bas av företag som vi kommer att inbjuda till vårt projekt finns de som redan nu har intresse för den finska marknaden och därigenom också intresserade av ett aktivt lärande av finsk affärskultur.
Vi kommer att erbjuda ett 20-tal projektdeltagare i ”Utsikt och Insikt” att besöka någon av de konferenser som Lahti Science & Business Park anordnar under projekttiden. I dagsläget finns inget konkret program för dessa.
Medel för detta deltagande (resor, boende, konferensavgift) reserveras i budgeten.

Samarbetspartners

 • FöretagsCentrum i Oskarshamn
 • IF Metall Norra Kalmar län
 • IÖC i Samverkan AB
 • Kalmar Science park AB
 • Kalmarsundsreg.Arbetsgivarring
 • Mittpunkt Högsby
 • Möre Resurscentrum
 • Nybro Företagsgrupp
 • Sustainable Sweden Southeast AB
 • TRR Trygghetsrådet
 • Unionen Småland
 • Västervik Framåt
 • Ölands Näringslivskontor

Deltagande aktörer

 • AB Lindströms Elverkstad Eftr.
 • AB Mönsterås Metall
 • AB POD
 • Ankarsrum Die Casting AB
 • Apptronic Elteknik AB
 • BE-GE PLÅTINDUSTRI AB
 • Blomlöfs Rökeri AB
 • Carrab Brake Parts AB
 • CBW
 • Dectron AB
 • Ekonomi
 • Elajo Engineering AB
 • Emmabodafabriken
 • Emmabodafabriken
 • Franssons Maskinbearbetning i
 • Gaptec AB
 • Gila Control System AB
 • Go Excellent
 • Ingemar Bengtsson Städ AB
 • JOAB RECYCLING AB
 • Jon Stenberg AB
 • Kvilla Fjäder AB
 • Ligth My Fire Production AB
 • Luma Metall AB
 • Mercatus Engineering AB
 • Mobergarna AB
 • MOTOMAN ROBOTICS EUROPE AB
 • NYBRO ALLBUD AB
 • OGO AB
 • OSKARSHAMNSVARVET SWEDEN AB
 • PlastoMer Sweden AB
 • Plåt & Spiralteknik AB
 • Press och Plåtindustri
 • Spinova AB
 • Spring Systems AB
 • Söderåkra Snickerier
 • Tilka Trading AB
 • TME Elektronik
 • TORSÅS
 • Tube Tec AB
 • WASTEC AKTIEBOLAG
 • Vatten och Samhällsteknik i Go
 • Ölands Vattenskärning AB

Kommun

 • Borgholm
 • Emmaboda
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Kalmar
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Oskarshamn
 • Torsås
 • Vimmerby
 • Västervik