Logotyp på utskrifter

Unga Kalmar

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFolkuniversitet i Kalmar
KontaktpersonAnders Håkansson
E-postanders.hakansson@folkuniversitetet.se
Telefonnummer044-207640
Beviljat ESF-stöd5 741 548 kr
Total projektbudget14 010 535 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2013-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Alltför många blir utslagna från arbetsmarkaden redan i unga år. Många av dem lever i stort utanförskap och riskerar att hamna där permanent. Genom samlade insatser från vården, Försäkringskassan, Socialförvaltningen, Vuxenutbildning, arbetsgivare, den sociala ekonomin m.fl. kan vi på ett effektivt sätt hjälpa dem in på arbetsmarknaden eller tillbaka i studier och egen försörjning. Vi vill utveckla och sprida nya metoder och nya sätt att samarbeta genom att samla alla de resurser den individuelle deltagaren behöver i ett resursteam. Genom samarbete och tillgång till all relevant information kan vi hjälpa deltagaren framåt på ett effektivt, stimulerande och motiverande sätt. Vi bygger upp en individuell handlingsplan för varje individ. De dagliga aktiviteterna innehåller kognitiv beteendecoachning, jobbcoachning, personlig utveckling, utbildning och träning i kost-motion-hälsa-sömn, samhälls- och kulturkunskap och arbetsträning på en arbetsplats.

Bakgrund

Det finns idag 382 personer i åldersgruppen 20 – 29 år i Södra Kalmar län som idag uppbär aktivitetsersättning från Försäkringskassan. (Försäkringskassans statistikportal STORE och gäller för 2010-08). Därtill kommer de som uppbär försörjningsstöd från Socialförvaltningen och troligen ett stort mörkertal av ungdomar i utanförskap som försörjs av sina familjer. Cirka 25 % i målgruppen har inte klarat av skolan. Många besväras av social fobi och saknar helt umgänge och sysselsättning/aktiviteter. En del har någon form av utvecklingsstörning men kan troligen klara av ett anpassat arbete. De behöver något som inte förknippas med sjukdom, sjukvård och Försäkringskassan. Många behöver öva på att komma i tid, få en kontinuitet i vardagen, umgås med andra och kunna få möjligheten att lämna sjukrollen. Många kan, om de får denna hjälp, gå framåt mot arbete, sysselsättning eller studier och egen försörjning. Många av dem har aktivitetsersättning, och en del av dem har idag LSS. Det som saknas är steget innan FAROS (dvs. arbetsförmågebedömning mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan). Idag är det därför svårt att avgöra om de har arbetsförmåga eller inte (även om behandlande läkare vid förfrågning ofta uppger att det inte föreligger medicinska hinder för att påbörja arbetslivsinriktad rehabilitering på minst 10 timmar per vecka). Tyvärr är inte heller läkarna alltid medvetna om vad arbetslivsinriktad rehabilitering innebär, utan tror att det är någon form av sysselsättning. De deltagare som skrivs in i FAROS är de oftast för dåliga. Steget mellan sjukskrivning och FAROS saknas, och det är det steg detta projekt vill utveckla. Tyvärr är detta inte ett regionalt problem för Småland och öarna, utan problemet är lika stort i hela Sverige, och troligen också i andra delar av EU. Därför är implementerings- och spridningsaktiviteter väldigt viktiga delar i projektet, liksom transnationellt samarbete, då vi vill studera hur man löser dessa problem i andra länder, och delge dem våra erfarenheter och arbetssätt.

För att lyckas, fordras ett brett samarbete mellan vård och andra behandlande organisationer, Försäkringskassan, Arbetsförmedling, arbetsgivare, jobb- och rehabcoacher, vuxenutbildning, social ekonomi och andra resurser. Vi samlar alla dessa i ett ”resursteam”, som på ett effektivt och positivt sätt ska hjälpa ungdomarna framåt. Det är där Folkuniversitetet kommer in i bilden – med jobb- och rehabcoacher, som samordnare av insatser från olika experter och som erfaren projektledare. Vi vill också bygga vidare på samarbete med den sociala ekonomin, som många gånger har positiva erfarenheter av insatser för målgrupper med olika typer av problem. Denna typ av bred samverkan med ”resursteam” som samlas ihop från olika håll existerar inte idag, utan är ett av de mervärden projektet ger. Det krävs ett helhetsgrepp för att möte de problem som dessa ungdomar har. Det krävs ett utökat samarbete med läkare, psykologer, kuratorer inom såväl psykiatrin som primärvården och med andra experter. För att projektet ska bli framgångsrikt, fordras därför ett samarbete mellan ett stort antal aktörer.

Folkuniversitetet bedriver idag ESF-projektet ”Återgången – med liv och lust tillbaka i arbetslivet” tillsammans med Försäkringskassan, kommuner i Kronobergs och Kalmar län, Arbetsförmedlingarna samt företag. Vi har arbetat med grupper bestående av 12 – 15 personer, med olika begränsningar och i olika åldrar. Till de av de senaste grupperna hade Försäkringskassan valt ut en grupp bestående av ungdomar i åldersgruppen 20 – 29 år. Deltagarna hade huvudsakligen begränsningar av psykiatriska slag. De kom huvudsakligen från landstingets behandlingsenhet Valnötsträdet i Kalmar. Genom kombinationen av insatser från Valnötsträdet och projekt ”Återgången” har deltagarna fått mycket snabbare förbättringar. Denna grupp startade 1 mars 2010 och kommer att sluta 30 september 2010. 19 personer har ingått i projektet under denna tid – övervägande kvinnor. Mer än hälften av dessa är ungdomar i åldersgruppen 20 – 29 år med i första hand psykiska begränsningar. I skrivande stund har vi 8 personer ute på arbetsträning. Överlämning till Af och Fk pågår och vi håller på med avslutningsdokumentation för dem som är kvar i projektet fram till den 30 sept. 12 personer har gått vidare:
1 tillbaka till tidigare anställning (arbetsträning pågår på arbetsplatsen)
4 till studier
7 till AF, de flesta av dessa har kunnat gå in i FAROS-projektet (Fördjupad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan när det gäller rehabilitering). Av dessa 7 har 1 person även påbörjat deltidsstudier.
4 personer är ”specialare” - dvs. de är inne i projektet endast någon enstaka dag i veckan och coachas tillsammans med FK en gång var fjärde vecka. Dessa personer har bl.a. svårigheter med att läsa av andra personer. Vid uppföljningssamtalen visar det sig att de är mycket nöjda med upplägget och över att de vågat lämna sina hem.
2 personer åter till på FK – plus de fyra ”specialarna” som inte är redo för arbetsträning ännu. Av dessa har 1 person även påbörjat deltidsstudier. Vi tycker att detta är ganska fantastiska resultat, och vi hoppas få arbeta vidare med metodutveckling och samarbete!

Vi vill i detta projekt kombinera och vidareutveckla de goda erfarenheterna av ”Återgången” med ett tidigare Mål 3- projekt, ”SOLSOC”, som Folkuniversitetet och Socialförvaltningen i Kristianstad bedrev under 2006-2007. Målgruppen var ungdomar, som fick sin försörjning via Socialförvaltningen. Resultaten motsvarade mer än väl målsättningen för projektet och ett antal ungdomar gick vidare till arbete eller studier och egen försörjning, vilket innebär en stor personlig vinst för deltagarna och en stor ekonomisk vinst för samhället. Under detta projekt utvecklade vi också nya arbetsmetoder tillsammans med utvärderaren, Henry Egidius. Då det var så framgångsrikt, uppstod en önskan att utveckla metoderna ytterligare, sprida dem till fler användare och hjälpa andra som befinner sig i utanförskap till gemenskap i samhället och egen försörjning. Gemensamt vill vi fortsätta denna strategiska metodutveckling i ett större partnerskap för målgruppen ungdomar 20 – 29 år.

Vi vill bygga vidare på tidigare projekt och samarbeten genom att involvera flera berörda personer och bygga upp ett professionellt resursteam runt aktuella personer i målgruppen, så att insatser och aktiviteter kan samordnas på ett helt nytt sätt, och därmed också bättre inriktas mot den rehabilitering, vård eller andra insatser och aktiviteter personerna behöver för att kunna gå vidare mot ökad självförsörjning.

De arbetshinder som finns för var och en av de presumtiva deltagarna behöver redas ut för att de ska kunna få hjälp genom olika resurser och särskilda stödåtgärder för att på sikt kunna komma vidare till arbete, studier eller andra åtgärder. Många av personerna skulle behöva stöd från flera olika håll för att komma till rätta med sina kärnproblem. Resurserna är begränsade och ingenstans finns den möjlighet till det helhetsgrepp som sammanhållet kunde hjälpa individen framåt.

Detta projektförslag har utarbetats gemensamt av projektets partners i möten, diskussioner, granskning av presentationer, utvärdering av tidigare projekt, idé- och erfarenhetsutbyten etc. Vi ansöker därför inte om förprojekt, eftersom vi redan har gjort det arbete som ett förprojekt innebär, men vi vill börja med en mobiliseringsfas, där samarbete och engagemanget från partnerskapet fördjupas ytterligare, och detaljerad projektplanering utförs och förankras. Vi har i utarbetandet av denna ansökan haft god hjälp av ESF:s processtöd Magnus Olsson.

Vi ansöker om en mobiliseringsfas om max 3 månader. Anledningen är, att vi vill göra en väl genomarbetad projektplan, och också ge personal och projektledning gemensam kompetensutveckling inom jämställdhet och tillgänglighet, och inom de områden som programkriterierna berör.

Syfte

Syftet kan delas upp i tre nivåer:

DEN PERSONAL OCH DET PARTNERSKAP SOM DIREKT ELLER INDIREKT ÄR INVOLVERADE I PROJEKTET SKA

• utveckla och implementera nya samarbetsformer och arbetsmetoder för att därigenom mera professionellt och effektivt kunna hjälpa deltagarna i målgruppen vidare till egen försörjning eller andra åtgärder. Syftet är att utveckla redskap och aktiviteter där vården/behandlingen får ett komplement att finna snabbare och bättre lösningar.
• bygga upp kompetens och en större helhetssyn både bland vårdgivare, utbildare, coacher och andra som kommer i kontakt med målgruppen.
• bygga upp kunskaper genom att vi tar till oss erfarenheter, metoder och idéer från andra EU-länder genom de transnationella aktiviteterna.
• sprida kunskaper och arbetsmetoder till andra kommuner, landsting, vårdenheter m.fl.

FÖR DELTAGARNA SKA PROJEKTET

• lyfta fram anledning och orsak till aktuella problem, som gett de arbetshinder som finns för varje individ för att sedan kunna vägleda och åtgärda efter var och ens förutsättning.
• hjälpa dem att på bästa möjliga sätt bli anställningsbara eller återvända till studier.
• hjälpa dem med sin personliga utveckling, så att de i framtiden både kan se mening och mål och själv finna sina vägar framåt.
• motverka utanförskap och bygga upp nya gemenskapsmöjligheter.

FÖR SAMHÄLLET SKA PROJEKTET

• minska utanförskap och ge människor nya möjligheter till delaktighet.
• bidra att undanröja hotet att ungdomar går in i permanent utanförskap. Vi skickar med en debattartikel från Dagens Nyheter 2010-08-08, skriven av Niklas Ekdal och Cecilia Magnusson om medicinering, förtidspensionering och utslagning (bilaga 5).
• generera stora kostnadsbesparingar inom vården och den sociala verksamheten. En intressant sifferberäkning: Med nuvarande målsättning att 50 % kommer i arbete, och vi räknar med att t.ex. 15 deltagare kan rehabiliteras på heltid, så blir samhällsvinsten med en genomsnittlig ersättning på 7 659 kr per månad 1, 4 miljoner kr per år. Räknat på en genomsnittlig medellivslängd på 80 år och (lågt räknat) från 30 år blir samhällsvinsten drygt 70 miljoner.
• de nya samarbetsformer och arbetsmetoder som utvecklats kommer att förkorta och effektivisera handläggande- och väntetider och snabbare kunna hjälpa målgruppen vidare till arbete, utbildning eller andra åtgärder.

FORTSATT UTVECKLING

• Under projektets gång kommer fortsatt utveckling och implementering ständigt att stå på dagordningen. Vi kommer att sprida samverkans- och arbetsmetoder till andra kommuner. Vi diskuterar även hur vi ska kunna sprida och utveckla metoder i samverkan med andra länder inom EU.
• Nya metoder och kunskapsutveckling att i bred samverkan finna lösningar för ungdomar i denna målgrupp.

Målsättning

FÖR DELTAGARNA

Att minst 70 % av dem som erbjuds projektets resurser skall ta del av dem. Deltagarna skall bli anställningsbara, och inom ett år skall minst 50 % av dem som deltar i projektet ha gått vidare till arbete, till FAROS, till studier eller annan försörjning och resten kunna bli arbetsföra på sikt enligt den handlingsplan som varje individ ska göra.

FÖR PARTNERSKAPET

Att effektivisera, göra behandlingen mera meningsfull för klienterna och öka samarbetet mellan vårdande, finansierande och andra berörda partners. Detta ska leda till kortare vårdtider och ökad livskvalitet för deltagarna. Detta planerar vi att mäta genom att skatta klientens livskvalitet med hjälp av SF36 vid ingång respektive utgång ur projektet.

FÖR SAMHÄLLET

Att samhället gör ekonomiska vinster genom att färre personer får sin försörjning via Försäkringskassan eller Socialförvaltningen. Detta kan mätas med hjälp av samhällsekonomisk utvärdering.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genom vårt arbete med funktionshindrade deltagare i andra sammanhang, har vi byggt upp en god kompetens att arbeta med dessa typer av problematik. Detta gäller såväl den fysiska som den kognitiva delen i undervisningen eller projektarbetet. Vi strävar efter att bygga upp projektet helt på individens behov och förutsättningar, och anpassar verksamheten fortlöpande tack vare en nära och god kommunikation mellan deltagare, resursteam, projektledare och coacher. Våra lokaler är handikappanpassade och utrustning anpassas regelbundet efter deltagarnas behov. Detta innebär t ex att vi har tillgång till höj- och sänkbara bord samt annan ergonomisk utrustning. Vi undviker starkt doftande rengöringsmedel och i det fall att någon deltagare lider av någon form av allergi så tar vi hänsyn till detta. Detta kan innebära att personalen inte använder parfymer, sköljmedel, hårspray eller dylikt. Vi informerar även andra deltagare och vädjar till dem att respektera eventuella restriktioner. En hel del av deltagarna lider av neuropsykiatriska problem ADHD, ADD etc. Vi planerar därför ett samarbete med Vestibularis i Mönsterås (www.vestibularis.se). Detta samarbete syftar framför allt till att ge stöd till personal i projektet och till kompetensuppbyggnad hos personalen i de samverkande organisationerna.

Tyvärr kunde vi inte delta i den utbildningsdag om jämställhet och tillgänglighet som arrangerades i Jönköping och Kalmar. Vi kom därför överens med Anette Larsson att det var ok att vi deltog i motsvarande arrangemang som ESF i Sydsverige genomförde. Det var mycket givande, och vi vill engagera dessa processtöd från Småland och Öarna att genomföra motsvarande utbildning för personal och projektledning under mobiliseringsfasen.

Jämställdhetsintegrering

Swotanalysen och de diskussioner och förslag som kommer fram i mobiliseringsfasen kommer att vara styrande och vägledande i genomförandfasen. Jämställdhetsarbetet ska inriktas på:

Kompetens: de som arbetar i projektet ska ha kompetens och kunskaper om jämställdhetsfrågor.
Könsfördelning: Vi kommer att sträva efter en jämn könsfördelning, i projektgrupp och bland deltagarna.
Resurser: Alla resurser i projektet ska komma både kvinnor och män till del, efter vars och ens individuella behov.

Samverkande aktörer: Vi kommer att diskutera jämställdhetsfrågor med våra samverkande aktörer och arbeta för att även de arbetar med jämställdhetsintegrering.

Könsuppdelad statistik: Vi kommer att föra könsuppdelad statistik.

Målgrupp: Målgruppen är relativt jämnt könsfördelad. Vi kommer i rekrytering att anstränga oss att följa denna fördelning.

Utvärdering och uppföljning: vi kommer att anställa en extern utvärderare, som ska arbeta med lärande utvärdering, och ta fram detaljerad utvärderings- och uppföljningsplanering i mobiliseringsfasen. Utvärdering och uppföljning ska redovisas könsuppdelat. Vi kommer också att i största möjliga utsträckning mäta hur mycket av resurserna som kommer män respektive kvinnor till del.

Transnationellt samarbete

Olika länder kan ha olika idéer om hur man bäst kan hjälpa denna målgrupp till arbete eller studier, och tillbaka i social gemenskap. Vi är intresserade av att studera hur man ser på och arbetar med dessa frågor i några av EU:s medlemsländer. I ett tidigare förprojekt har vi studerat hur man arbetar med sociala företag i England, Spanien och Italien. Detta gav mycket inspirerande och användbara kunskaper. Vi bifogar reserapport som bilaga 6 till denna ansökan. Vi kommer i första hand att vända oss till de sociala företag vi då hade förmånen att få besöka, och vidareutveckla vår kunskap om deras samhällen och ta till oss metoder och idéer. Vi vill gärna göra nya studiebesök hos några av dessa organisationer, och diskutera nya frågeställningar. Det transnationella samarbetet ska utformas under mobiliseringsfasen. Vi ser gärna att detta utmynnar i någon gemensam ansökan inom EU:s Life Long Learning Program.

Medfinansiärer

  • BEHANDLINGSHEM VALNÖTSTRÄDET
  • Försäkringskassa i Kalmar
  • Socialförvaltningen

Kommun

  • Borgholm
  • Emmaboda
  • Kalmar
  • Mörbylånga
  • Nybro
  • Torsås