Logotyp på utskrifter

Ung kompetens - rörlig arbetsmarknad

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonMikaela Höjdevall
E-postMikaela.hojdevall@tranas.se
Telefonnummer0140-683 12
Beviljat ESF-stöd400 000 kr
Total projektbudget400 000 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Ungdomsarbetslösheten har länge legat på en hög nivå och även om perioder med högkonjunktur verkar i motsatt riktning förefaller varje ny konjunktursvacka att permanenta nya högre nivåer. Samtidigt finns inom många branscher en oro över den framtida kompetensförsörjningen. Vi har ett matchningsproblem.

Särskilt utsatta är de ungdomar som saknar gymnasiebetyg, men även bland dem som har högskolebehörighet har knappt hälften börjat studera inom tre år.

Tranås kommun vill göra en förstudie kring vad som påverkar studiebenägenhet och anställbarhet för att hitta perspektiv och aktörer som behöver uppmärksammas mer i framtida insatser.

Förstudiens långsiktiga mål är ett samverkansbaserat kompetenslyft för organisation och individ så att fler ungdomar kan ta sig vidare utifrån sina förutsättningar. Om fler väljer att studera vidare kommer resurser att kunna fokuseras på mer utsatta grupper samtidigt som det bidrar till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Ungdomsarbetslösheten har under lång tid legat på en hög nivå. Även om perioder av högkonjunktur verkar i motsatt riktning förefaller varje ny konjunktursvacka att permanenta nya högre nivåer. Detta talar för att det inte enbart är ett konjunkturproblem, utan att det också finns strukturella orsaker bakom problemet.
En särskilt utsatt grupp är naturligtvis de som saknar en fullständig gymnasieexamen och därmed inte kan läsa vidare, men även bland de som är behöriga till högskolan har knappt hälften börjat studera inom 3 år. Här är emellertid de regionala skillnaderna mycket stora – traditionellt ”välbärgade” kommuner liksom gamla etablerade universitetsorter har en övergångsfrekvens runt 2/3 eller mer.
För att göra bilden komplett kan vidare konstateras att det finns en matchningsproblematik på arbetsmarknaden där många arbetsgivare uppger att de skulle vilja anställa om de kunde hitta rätt kompetens samtidigt som det finns en hård konkurrens om de jobb som inte kräver någon särskild utbildning eller yrkeskunskaper.
I den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Jönköpings län redovisas 7 framgångsfaktorer som skall ligga till grund för insatser inom samtliga 4 delstrategier. Kunskap och kompetens är en av dessa framgångsfaktorer och här lyfter man bland annat fram vikten av att de unga slutför sina gymnasieutbildningar, att livslångt lärande uppmuntras och att tillgänglig arbetskraft har den kompetens som efterfrågas.
Den rådande situationen, där var fjärde person i åldrarna 18-24 år som vill ha jobb inte kan få det, ställer stora krav på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Behovet av stöd och handledning är självfallet mycket individuellt, men utifrån ovanstående beskrivning kan två stora grupper identifieras:
1. De som mycket väl skulle kunna studera vidare men av olika skäl inte gjort det.
2. De som inte kvalificerat sig för vidare studier.
I augusti uppgick ungdomsarbetslösheten i Tranås kommun till sammanlagt 21,8 % varav 11 % öppet arbetslösa. Detta är betydligt över länsgenomsnittet men även över riksmedel. I absoluta tal motsvarar detta 240 personer i åldrarna 18-24 år varav 116 kvinnor och 124 män. Vad som också kan noteras som specifikt för Tranås kommun är dels en, i jämförelse med riket och länet, låg utbildningsnivå (26 % högskoleutbildade jämfört med 37 % för riket) och dels att en mycket hög andel (ca 80 %) av de förvärvsarbetande både bor och arbetar inom kommunen. Andelen kvinnor med högskoleutbildning är högre än andelen män (30 % respektive 21 %) medan män pendlar i något högre utsträckning än kvinnor.
Många nya lokala initiativ har tillkommit för att samordna och förstärka insatserna mot ungdomsarbetslöshet. Det har handlat om att t ex stödja elever att avsluta sina studier med godkända betyg, informera om möjligheterna att studera vidare på högskola eller annan eftergymnasial utbildning, stödja olika former av praktik och sysselsättning, påverka ungdomar att i högre utsträckning ta arbete på annan ort etc.
Viktiga kommunala aktörer i detta arbete har varit arbetscentrum, gymnasieskolan, vuxenutbildningen, personalfunktionen samt det delägda näringslivsbolaget Tranås United. Sedan augusti 2010 finns också en samverkansgrupp mellan kommunledning, arbetsförmedling och näringslivsbolag, Ung chans, som har till uppgift att bedriva omvärldsbevakning, samordna insatser samt förmedla information.
Med utgångspunkt i att förutsättningarna ser olika ut för de två ovan definierade grupperna av arbetslösa ungdomar vill Tranås kommun närmare studera förutsättningarna för ett projekt som ska syfta till en genomgående kompetenshöjning inom- och mellan samverkande system och aktörer för arbetsmarknadsinsatser. Den effekt som efterstävas är en kompetenshöjning för båda grupperna och en ökad rörlighet som ska komma till uttryck genom att:
1. Fler går vidare till eftergymnasiala studier, kommer på sikt i arbete och bidrar till framtida kompetensförsörjning
2. En större del av samhällets resurser kan användas till insatser för de som står längst från arbetsmarknaden
3. Omsättning och rörlighet på arbetsmarknaden stimuleras med möjlighet för mer utsatta grupper att komma i arbete
Förstudien ska i hög grad bygga på målgruppens egen medverkan, dels genom intervjuer med ett representativt urval och dels genom att ett mindre antal personer ur målgruppen deltar i intervjuer med aktörer inom utbildning och arbetsmarknad. Om möjligt ska även personer som tidigare befunnit sig i en situation liknande målgruppens ingå i förstudien.
Då förstudien även ska vara mobiliserande kommer ett större antal arbetsgivare liksom civilsamhällets organisationer att engageras, i ett första skede genom personlig kontakt och intervjuer.
Genom samverkansgruppen Ung chans engageras de organisationer och funktioner som traditionellt brukar utgöra nyckelaktörer när det gäller insatser för arbetslösa ungdomar. I gruppen Ung chans, som kommer att utgöra styrgrupp i förstudien ingår: socialchef, skolchef, kommunchef, personalchef, kultur- och fritidschef, chef för arbetsförmedlingen, VD för näringslivsbolaget Tranås United samt folkhälsosamordnare.
Projektorganisationens uppgift blir inledningsvis att tillsammans med en projektledare ta fram underlag och formulera mer ingående frågeställningar till förstudien liksom att ta fram relevant statistiskt underlag. I ett avslutande skede är det projektorganisationens uppgift att sammanställa och göra en värdering av resultatet och med utgångspunkt i betydelsen för anställbarhet och studiebenägenhet identifiera:
1. Viktiga påverkansfaktorer som i tidigare insatser inte uppmärksammats tillräckligt.
2. Möjligheten och potentiella nyttan av att etablera samverkan med nya aktörer.
3. Vilka teman och arbetsformer som kan förväntas ge bäst resultat.
Med detta som utgångspunkt ska ändamålsenliga samarbeten och insatsområden etableras som grund för fortsatt projektverksamhet i den kommande programperioden.

Målsättning

Förstudiens långsiktiga mål är ett samverkansbaserat kompetenslyft för individ och system så att flera ungdomar ska kunna ta sig vidare i arbetslivet utifrån sina förutsättningar. Om fler väljer att studera vidare kommer resurser att kunna fokuseras på mer utsatta grupper samtidigt som det bidrar till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden som ger möjlighet för fler att komma i arbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För att säkerställa projektets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning liksom att sakkunskapen finns med i förstudien finns sedan tidigare etablerade kontaktytor mellan FST (Funktionsnedsattas Samverkansorganisation i Tranås) och kommunen. Då ungdomar är svagt representerade i de flesta av FST:s föreningar måste emellertid fler kanaler användas för att nå den aktuella gruppen, här har framförallt arbetscentrum och handikappomsorgen en god personkännedom.

Transnationellt samarbete

Projektet har inga transnationella inslag.

Kommun

  • Tranås