Logotyp på utskrifter

Tillväxt och Lönsamhet - Genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIUC I Kalmar AB
KontaktpersonAnders Ivarsson
E-postanders.ivarsson@iuc-kalmar.se
Telefonnummer0480-491521
Beviljat ESF-stöd8 451 990 kr
Total projektbudget8 451 990 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2010-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen visar att näringslivet går mot ökad specialisering och gränsen mellan produktion och tjänster blir alltmer diffus. För att klara kommande strukturomvandlingar måste behovet av kompetensutveckling sättas i fokus. Detta kallar vi för Strategiskt Förändringsarbete.

Bakgrund

Förprojekteringen har genomförts på 69 företag med totalt 1761 anställda. Antalet anställda fördelar sig på 1241 st män och 520 st kvinnor. Företagen finns inom Mönsterås, Oskarshamn, Kalmar, Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner.

Förprojekteringen har genomförts i olika steg med stöd från delprojektledare från IUC i Kalmar, Kalmar Science Park, IÖC i Mönsterås, Möre Resurscenter i Torsås och Sustainable Sweden Sydost AB.

Inledningsvis kontaktade delprojektledarna ett stort antal företag för besök och för kartläggande intervjuer. Intervjuerna syftade till att ta reda på vilka utmaningar som företagen står inför och fakta har därför samlats in om företagens verksamhet, mål, visioner, marknad, produkter, tjänster, personal och organisation. En enkät utarbetades som gått ut till företagens alla anställda. Enkäten behandlade frågor inom målstyrning, organisation och behov av kompetensutveckling relaterade till verksamhetens behov samt inom jämställdhet och tillgänglighet. Resultat från intervjuer och enkät har sammanställts och återkopplats till resp företag.

Företagen har därefter deltagit i workshops, där de utifrån resultat av medarbetarnas enkätsvar har fått förtydliga och komplettera behoven av sin kompetensutveckling. Grupparbeten i workshops har visat att flera av utvecklingsbehoven sammanfaller och ett antal gemensamma områden har utkristalliserat sig. Varje deltagande företag har tagit fram kompetensplaner för sina anställda på individnivå.
De allra flesta av företagen är små med högst 20 anställda och de befinner sig i tuffa konkurrenssituationer med begränsade resurser och kompetenser. Kalmar län är mitt uppe i en större strukturomvandling, från lågteknologi till högteknologi inom tillverkande företag, från handel i mindre skala till gigantiska stormarknader. Gränsen mellan produktion och tjänster blir diffuserare, internationaliseringen och specialiseringen ökar. Företagen måste dels se till att behålla sina marknadsandelar och kunder, dels satsa på nya marknader och kunder samt utveckla ny teknik och nya tjänsteområden.

Genom våra enkäter och samtalen under workshopen kan vi bekräfta att utmaningarna är stora och företagen måste kunna utveckla både verksamhet och anställda i rätt tid inför kommande omställningssituationer. Lyckas man inte med detta hotas både företagens existens och anställningstryggheten. De företag som ingått i projektet är framför allt små företag och resurser saknas för ordentliga omställningsarbeten. I grupperna finns också ett antal nystartade företag som ännu inte kunnat bygga upp några buffertar inför framtiden för utveckling. Nyetablering av stormarknader i ytterområden runt Kalmar håller formligen på att explodera, vilket gör att cityhandel och mindre butiker i ytterområdena har en oerhört tuff marknad att hävda sig på framöver.
Inom nedanstående områden finns tydliga kompetensutvecklingsbehov
- Ledarskap och förändringsarbete
- Projektledning
- Företagsledning och administration
- Data och IT
- Produktionsteknik och underhåll
- Logistik, inköp och försäljning
- Process och kvalitet
- Kvalitetssäkring och uppföljning av förändringsarbete

Företagens behov fokuserar på beredskap för att klara omställningssituationer och kunna arbeta i flexiblare organisationer med modernare ledarskap samtidigt som olika funktioner i företagen måste utvecklas inom
t ex produktion, logistik/inköp, försäljning/marknadsföring, data/IT, kvalitet, språk, service och bemötande.
Företagen kommer att behöva finna sig i ett tillstånd av ständig förändring och förbättring. Vi ser väldigt tydligt att det finns ett behov av att hjälpa företagen genom förändringsarbeten i olika omfattning inom respektive företag. För att dessa ska leda till lyckade resultat som är hållbara över tiden uttrycker företagen ett stort behov av att få tillgång till en resurs i form av en utbildad förändringsledare under projektperioden. I första hand ska det finnas en per företag, som utses bland befintlig personal. Företag som är riktigt små vill ha tillgång till en förändringsledare genom något annat företag i projektet eller via projektägaren.
Förändringsledaren ska se till att aktiviteterna genomförs effektivt och leder till ökade kompetenser och utveckling. Förändringsledaren ska också se till att koordinera utvecklingsarbetet i och mellan företagen så att lärande sker mellan företagen och skapar förutsättningar för fortsatt nätverksarbete. Förändringsledaren kommer att ha en strategisk roll i respektive företags framtid. Det benämner vi Strategiskt Förändringsledarskap.

Syfte

Projektet syftar till att, med stöd av den strategiska förändringsledaren, höja kompetensnivån i respektive företag, så att företaget kan utveckla ny teknik, nya varor och tjänster, som efterfrågas för nya marknader och av nya kunder. Projektet syftar också till att ge företagen verktyg och metoder för att arbeta med förändringsarbete efter projekttidens slut. Företag och anställda ska efter projektet vara bättre rustade kompetensmässigt och uppleva en klart större framtidstro.

Målsättning

80% av de anställda ska anse att de fått bättre förutsättningar att klara sina arbetsuppgifter
50% av de anställda som deltagit i projektet ska efter projekttidens slut har fått vidgade eller nya arbetsuppgifter.
75% av företagen ska anse att de genom de kompetenshöjande aktiviteterna arbetar i mera flexibla och ändamålsenliga organisationer
100% av de som deltagit i projektet ska ha fått ökade kunskaper om hur man arbetar med rättvisare förutsättningar och hur diskriminering kan motverkas
Nya nätverk ska bildas mellan företagen med syfte att öka erfarenhetsutbytet och skapa möjligheter till bättre resursutnyttjande

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vid kartläggningen har inte framkommit att det finns några deltagare med någon form av funktionsnedsättning. Kompetenshöjande aktiviteter kommer att genomföras i externa lokaler och i egna lokaler, vilka kan anpassas eller väljas med de faciliteter som behövs om det ändå skulle visa sig att lokaler eller utrustning måste anpassas utifrån någon deltagares behov.

De kompetenshöjande aktiviteterna har redan i förprojekteringen gjorts tillgängliga för alla anställda med behov inför omstruktureringar. Alla anställda har deltagit i behovskartläggningen. Alla anställdas deltagande i kartläggningen är ett mycket medvetet val för att ge rättvisa förutsättningar för alla medarbetare.

Information om pågående projekt, dess resultat och effekter kommer att kommuniceras ut i företagen i naturliga och lättillgängliga former, t ex på arbetsplatsmöten, chefsträffar och ledningsgrupper. Information sker både i skriftlig och muntlig form. Om någon anställd skulle ha svårigheter att tillgodogöra sig utbildning eller information i skriftlig eller muntlig form kommer stödresurser eller hjälpmedel att sättas in.


Jämställdhetsintegrering

I förprojekteringen har varje företag fått svara på frågor om jämställdhetsplaner och i vilken grad medarbetarna upplever att företaget lever efter sin jämställdhetsplan. Resultaten ser olika ut beroende på storlek och bransch. Inom deltagande industriföretag i Kalmar och Mönsterås svarar 52% att jämställdhetsplan finns och att man lever efter den till drygt 80%, medan industriföretag i Torsås och miljöföretag svarar att jämställdhetsplan finns i 37 % och att man efterlever den till 80%. När det gäller företag inom Kalmar Science Park-gruppen finns en plan endast inom 9% av företagen och denna efterlevs då till ca 65%.

Företagen inom Handel är starkt kvinnodominerande. I Kalmar län är 31% män och 64% kvinnor anställda inom området handel-transport-kommunikation. För Kalmar kommun och inom handel är motsvarande siffror 35 % män och 65 % kvinnor. Fördelningen är dock mycket olika beroende på bransch, t ex för handel inom bygg och verktyg är andelen män mycket högre än t ex inom livsmedel, kosmetik, presentvaror.

Det finns en hög svarsfrekvens inom samtliga grupper som svarar nej eller vet ej på frågan om jämställdhetsplan finns. Denna höga siffra beror med stor säkerhet på att det finns flera företag med färre än 10 anställda och som inte behöver ha en sådan plan.

Deltagande industri- och miljöföretagen har övervägande män anställda (77%) och ett mindre antal kvinnor (23%). Inom deltagande företag inom handeln är det precis tvärtom (15% män och 85% kvinnor). De konstaterade siffrorna är traditionella och inte förvånande. På ledande befattningar dominerar männen inom industri, teknik och miljö, medan handeln av förklarliga skäl har övervägande andelen kvinnor som butikschefer.

Föräldrarledigheten, dvs uttag av föräldrarpenning, fördelar sig på 79% kvinnor och 21% män i riket. Kalmar läns siffror är 81% kvinnor och 19% män. I intervjuer med företagen i de aktuella kommunerna visar det sig att dessa siffror är i stort lika länssnittet.

Mot bakgrund av ovanstående finns ett behov att i projektet arbeta med kompetenshöjande aktiviteter som skräddarsys och som handlar om mjuka delar. Genusavsnitt kommer därför att läggas in i framför allt förändringsledarutbildningen, i ledar- och projektutbildningarna, i utbildningarna i marknadsföring och försäljning med syfte att diskutera synsätt och rättvisa förutsättningar för att åstadkomma förändringar.

De företag som har över 10 anställda och saknar jämställdhetsplan ska genom projektet få stöd från förändringsledaren i det egna arbetet att ta fram en jämställdhetsplan, med målet att ge företaget och dess verksamhet ett mervärde och ökad lönsamhet. De företag som har en jämställdhetsplan och som inte arbetar efter den ska med förändringsledarens stöd uppdatera denna, så att den blir meningsfull för både medarbetare och företag. En modell tas fram där jämställdhetsarbetet eller rättvisa förutsättningar för alla medarbetare blir en del i förändringsarbetet, där företagen i de olika grupperingarna kan lära av varandra. Modellen kommuniceras och förankras i förändringsledarnas nätverksträffar.

Samarbetspartners

 • Giraffens Köpcentrum Företagsf
 • IÖC i Samverkan AB
 • Kalmar Företagsgrupp
 • Kalmar Science park AB
 • Möre Resurscentrum
 • Sustainable Sweden Southeast AB

Deltagande aktörer

 • AB B. Åkesson & CO
 • AB Lindströms Elverkstad Eftr.
 • Ace Energi & Klimat Kalmar AB
 • Apptronic Elteknik AB
 • Blomstermåla Industri AB
 • Calmar Industriteknik AB
 • Carrab Brake Parts AB
 • Communication Research Lab
 • Dectron AB
 • Del-Ta Produktion AB
 • Design Hans o Jan
 • Djurkompaniet
 • Dressman Kalmar
 • Elajo Engineering AB
 • Eleraff
 • Emmaboda Elnät AB
 • Emmaboda Energi och Miljö AB
 • eXperience3D Sweden AB
 • Franssons Maskinbearbetning i
 • Gila Control System AB
 • Giraffens Köpcentrum Företagsf
 • Guldklimpar.se 2MUM HB
 • Hööks Hästsport
 • Ingemar Bengtsson Städ AB
 • Kalmar Blomsterdesign
 • Kalmar Science park AB
 • Kalmar-Plast AB
 • KalmarSundhus AB
 • KID HEMTEXTIL
 • KST Color Center i Kalmar AB
 • Kvilla Fjäder AB
 • Lindex Kalmar
 • Luma Metall AB
 • Läckeby Water AB
 • Marin Invest Kalmar AB
 • Mercatus Engineering AB
 • Meridium AB
 • Meriworks AB
 • MOTOMAN ROBOTICS EUROPE AB
 • MSM i Mönsterås AB
 • Mönsterås Elman AB
 • Nallebudet & Co AB
 • Naturbolaget i Sydost AB
 • Norba AB
 • OGO AB
 • Omegapoint
 • Ostkustens Trädgårdsservice AB
 • Patroner i Skandinavien AB
 • Plåt & Spiralteknik AB
 • Sayswho
 • Scand Design Online AB
 • Spinova AB
 • Spring Systems AB
 • Stece Fjädrar AB
 • Sundells Detaljhandel
 • Söderåkra Snickerier
 • Teknikmagasinet Kalmar
 • Telenor Stores Kalmar
 • TME Elektronik
 • Trelleborg Rubore
 • Trädgårdsliv AB
 • Tube Tec AB
 • Vatten och Samhällsteknik i Go
 • Vikingpeggen AB
 • Ådala Verkstads AB
 • Österdahl, Linn Myli Design

Kommun

 • Emmaboda
 • Kalmar
 • Mönsterås
 • Nybro
 • Oskarshamn
 • Torsås