Logotyp på utskrifter

Tekniklyft i grundskolan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareBarn- och utbildningsenheten
KontaktpersonMagdalena Wärnelius
E-postmagdalena.warnelius@oskarshamn.se
Telefonnummer0491-764498
Beviljat ESF-stöd5 272 500 kr
Total projektbudget5 272 500 kr
Projektperiod2012-01-09 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet ska utveckla det pedagogiska förhållningssättet samt ny metodik inom naturvetenskap och teknik (N/T) för pedagoger i grundskolan. Pedagogerna ska i detta projekt lära sig tillämpa Science Center-metodik i sitt dagliga arbete med elever. Med tillgång till interaktiva och mer effektiva undervisningsmetoder kan skolpersonalen bidra till att skapa nyfikenhet, större intresse och utökade kunskaper hos eleverna för frågeställningar inom N/T, inte minst hos flickorna.

I förlängningen ska bättre kunskaper och större intresse hos eleverna generera fler sökande till tekniska och naturvetenskapliga gymnasieutbildningar och även till högre studier inom högskola/universitet. Därigenom underlättas näringslivets starka behov av att rekrytera personer med teknisk kompetens i framtiden.

Projektet genomförs vid preliminärt 5 skolor i Oskarshamn, Kalmar, Nybro och Västervik där samtliga anställda pedagoger erhåller utbildning i S C-metodik.

Bakgrund

Den tekniska utvecklingen i samhället accelererar och kraven på utbildning och teknisk förståelse inom arbetslivet blir allt högre. Antalet sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden som arbetar med just teknik och teknikutveckling ökar kontinuerligt.

Näringslivet har ett stort behov av personer som vill jobba med naturvetenskap och teknik (N/T) inom industri, bygg, IT och övrig tjänstesektor. Företagen har under senare år, framförallt under högkonjunktur, fått det allt svårare att rekrytera personal med adekvat utbildning och kompetens inom detta område. Det är därför av stort värde om vi kan få fler ungdomar att välja utbildning med N/T-inriktning i gymnasieskola och på högre nivå.

Att samhälle och arbetsliv kräver allt högre kompetens och teknisk förståelse återspeglas även i de nyligen reviderade läroplanerna för förskola och grundskola. Framtidens lärare har som en av sina viktigaste uppgifter att förbereda eleverna för morgondagens arbetsliv.

Projektet "Tekniklyft i grundskolan" har stor potential att bredda och utveckla lärarrollen så att den bättre svarar upp mot samhällets krav på kunnande och teknisk förståelse hos eleverna idag och i framtiden.

Den 1 juli 2011 trädde den förtydligade läroplanen för förskolan i kraft. En betydande del av förändringarna i läroplanen handlar om behovet av att tydligare inrikta skolarbetet mot frågeställningar inom N/T. Motsvarande förändringar har gjorts även i läroplanen för grundskolan, Lgr 11. Det är viktigt att den grund som skapas i förskolan vidareutvecklas i grundskolan och därför behöver undervisningen i naturvetenskap och teknik förstärkas. En sådan satsning behövs framförallt för att långsiktigt och strategiskt bidra till den framtida kompetensförsörjningen inom näringslivet, både lokalt och regionalt.

En utveckling av pedagogernas kompetens inom N/T är det viktigaste för att åstadkomma detta. Kompetensutvecklande åtgärder behövs på alla nivåer, från förskola till och med gymnasium, som en naturvetenskaplig och teknisk röd tråd genom hela systemet. I den svenska skolan finns det allt färre lärare med goda kunskaper inom naturvetenskap och teknik.
Detta projekt syftar till att öka skolpersonalens kunskaper inom dessa områden. Kompetensutvecklingen ska främja ett tematiskt arbetssätt med flera ingående ämnen samt ett utnyttjande av omgivningarna runt skolan inkl andras kompetenser än lärarnas.

Den 20 april 2010 kallade Regionförbundet i Kalmar län till ett möte med titeln ”Energi i skolan”. Syftet med detta möte var just att möta den förutsedda arbetskraftsbristen i länet, inom energi och teknikområdena, genom satsningar inom skolan för att få fler elever intresserade av att utbilda sig inom dessa områden. Oskarshamns kommun visade på mötet att det redan fanns ett påbörjat tänk – en röd tråd genom utbildningssystemet för detta. Oskarshamns kommuns utsågs därför till att vara pilotkommun för att gå före och visa övriga hur man kan få in N/T inkl energi på ett naturligt sätt i undervisningen.

Det regionala utvecklingsprogrammet för Kalmar län (RUP) omfattar en strategi för hållbar utveckling som i hög grad lyfter fram betydelsen av "Lärande på alla nivåer" och om vikten av att därför utveckla skolan i sin helhet - länet behöver en väl fungerande förskola, grundskola, gymnasieskola etc.

Tillföra kunskap och kompetens i hela länet. Så benämns den andra hörnstenen i RUP och den beskrivs enligt följande:

”Kunskap är vår tids viktigaste råvara. En förutsättning för tillväxt är en fungerande kunskaps- och kompetensförsörjning. Vi behöver därför utveckla strategier och praktiska åtgärder för att främja ett ”livslångt lärande” för alla.

I texten beskrivs behovet av att "utveckla system och metoder för lärande utanför de traditionella systemen….samt stimulera till ett ökat samarbete mellan grundskola/gymnasium och näringsliv.”

Utvecklingen av lärarrollen enligt ovanstående beskrivning ska i detta projekt genomföras med hjälp av Science Center - metodik. I Sverige finns det idag 15 Science Center (S C). Ett av dessa återfinns i Kalmar, nämligen eXperimentLabbet. Aktiviteterna vid ett S C vänder sig främst till barn och ungdomar från förskola och uppåt och syftar till att öka unga människors intresse för naturvetenskap och teknik. Kunskaper inom teknik, fysik, biologi, kemi och miljökunskap omsätts till praktiska övningar, ägnade att väcka intresse och ge kunskaper inom N/T.

Barn/elever får praktiska kunskaper och konkreta erfarenheter av naturvetenskap och teknik. Teman som erbjuds är anpassade för barn från 3 år och uppåt. För de yngre barnen finns konstruktions- och vattentema och med stigande ålder utvecklas de olika tematiska inriktningarna. Andra områden som utforskas är el och magnetism, luft och tryck, människokroppen.

Fortbildning för verksamma pedagoger innebär bl. a att pedagogerna får laborera, experimentera och konstruera liksom eleverna vid skolbesöken. Fortbildningen och elevbesöken kopplas på så sätt samman och underlättar arbetet med aktuellt tema i klassrummet.

Förändringarna i förskolans och grundskolans läroplaner kommer att mötas på olika sätt av skolförvaltningarna runt om i landet. I flertalet kommuner kommer man sannolikt att använda traditionella metoder för att höja kompetensen hos den pedagogiska personalen. Vi vill i detta projekt utveckla utveckla och implementera en metodik som inte används i skolan idag. Med hjälp av S C-metodik kommer den pedagogiska personalen att få tillgång till verktyg, experiment och övningar som i hög grad kommer att underlätta för dem att åstadkomma ett ökat intresse, nya kunskaper och en större förståelse för N/T hos eleverna.

Denna fortbildning kommer till stor del att genomföras ute på skolorna med hjälp av en mobil enhet. Detta skulle innebära att skolornas pedagogiska personal får tillgång till praktisk kunskap och erfarenhet i naturvetenskap och teknik på ett enkelt och effektivt sätt. Tack vare utökad kompetens och ett helt nytt verktyg kan personalen inspirera och motivera eleverna till ökat intresse för N/T.

Med stor sannolikhet kommer denna kraftfulla satsning på N/T i skolan att på sikt generera fler sökande till gymnasieutbildningar inom N/T och höja kompetensen hos de ungdomar som söker sig till näringslivet både lokalt och regionalt. Ett näraliggande steg i satsningen på kompetenshöjning inom teknik och naturvetenskap är Oscarsgymnasiets ansökan om att få starta ett Teknik College i Oskarshamn tillsammans med Vimmerby och Mönsterås.

För att skapa ytterligare intresse och förståelse för vetande inom teknik och naturvetenskap ska ett historiskt perspektiv kopplas till undervisningen av deltagarna. En lämplig aktör, vars tjänster upphandlas, kommer därför att medverka i kompetensutvecklingen av den pedagogiska personalen.

Jämställdheten beaktas genom ett tydligt fokus och delmål om att särskilt stimulera flickorna till att upptäcka de intressanta möjligheter som finns inom teknik/naturvetenskap. Idag är flickor kraftigt underrepresenterade när det gäller val av utbildningar inom N/T. Sverige har också den mest könssegregerade arbetsmarknaden i hela Europa. Detta projekt vill därför ge ett viktigt och signifikant bidrag till att bryta detta cementerade mönster.

Projektet omfattar mobiliseringsfas första halvåret 2012 och därefter genomförande med start 2012-07-01. De aktiviteter som ska genomföras under mobiliseringsfasen återfinns i tid- och aktivitetsplanen.

Målsättning

De övergripande målen är flera:
1 Projektet ska utveckla lärarrollen och det pedagogiska förhållningssättet hos lärare och övrig personal med pedagogiska uppgifter inom skolan - med särskilt fokus på att skapa ett ökat intresse och mer omfattande kunskaper inom naturvetenskap och teknik (N/T) i lärargärningen.

2 Med tillgång till interaktiva och mer effektiva undervisningsmetoder ska skolpersonalen överföra kunskaper men framförallt skapa nyfikenhet och därmed ett betydligt större intresse hos eleverna för frågeställningar inom naturvetenskap och teknik.

3 Bättre kunskaper och ett utökat intresse hos eleverna för naturvetenskap och teknik ska generera fler sökande till motsvarande gymnasieutbildningar, och även till högre studier på högskolenivå.

4 Genom att fler ungdomar väljer tekniska studier underlättas rekryteringen av personal till främst teknikyrken inom näringslivet. Med en utökad rekryteringsbas kan företagen tillföras strategiskt viktig kompetens vilket stärker deras konkurrenskraft och stimulerar olika förnyelseprocesser.

5 Projektet syftar särskilt till att stimulera och därmed öka unga flickors intresse för teknik och naturvetenskap. Hos unga flickor finns en stor potential för att utveckla kompetens inom naturvetenskap/teknik, som oftast inte alls tas tillvara. Genom att öka unga flickors intresse för teknik och naturvetenskap på ett tidigt stadium kan vårt framtida arbetsliv bli mera jämställt och välfungerande istället för som nu, i hög grad segregerat utifrån könstillhörighet. I arbetet med att utveckla den nya metodiken ska jämställdheten hela tiden vara en levande och aktuell fråga som ska beaktas vid planering och genomförande av projektets aktiviteter.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under mobiliseringsfasen ska projektledning, styrgrupp och de pedagoger som undervisar i S C-metodik genomgå utbildning i tillgänglighet (utbildare Agneta Lindkvist, ESF-rådets processtöd).

Under samma fas ska en kartläggning göras av de behov och förutsättningar som finns hos lärare och fritidspedagoger som ska genomgå utbildning vid deltagande skolor. Denna kartläggning ska bl. a omfatta funktionsnedsättningar - och hur dessa kan påverka deltagandet i utbildningen. Det kan handla om uttalade synliga fysiska hinder men också om sådant som inte syns - som dyslexi, allergier, hörselnedsättningar mm.

Projektteamet ska således ta reda på om det finns personal med funktionsnedsättningar på deltagande skolor, bland lärare och fritidspedagoger. Om det är så ska åtgärder vidtas under projektfasen med målet att fullt ut tillgodose behovet av extra stöd i form av hjälpmedel, anpassad undervisning etc. Stödet måste anpassas till varje person beroende på vilken funktions-nedsättning det handlar om och hur problematisk denna är i förhållande till aktuell miljö och situation. Det är oftast den enskilda personen som har den bästa kunskapen om sitt funktionshinder och vad som behöver göras för att minimera dess betydelse i varje enskild situation.

En handlingsplan för hur arbetet med tillgänglighet ska bedrivas under projektfasen tas under mobiliseringsfasen fram av projektledningen med stöd av ESF-rådets processtöd. Denna plan ska beskriva hur undervisningen kan göras fullt tillgänglig för pedagogerna under projektfasen med utgångspunkt i det som framkommit i ovanstående kartläggning.

Planen ska även ställa tydliga krav på utbildningen i projektet så att frågor om tillgänglighet för elever i årskurs 1-6 beaktas av lärare/pedagoger i deras framtida arbete med S C-metodik och gärna även när de tillämpar mera traditionell undervisnings metodik. De enskilda S C - övningarna och experimenten kan ofta behöva anpassas för att göras fullt ut tillgängliga för elever med olika funktionshinder. Träning på att göra sådana anpassningar ska ingå i undervisningen av pedagogerna i projektet.

För eleverna gäller, liksom för lärarna, att det ofta handlar om icke synliga funktionshinder, t ex dyslexi, ADHD, koncentrationsstörningar etc.

Lokaler som används för undervisning i projektet ska vara tillgängliga för personer med rörelsehinder samt vara utrustade med hörselslinga.

Vid upphandling av externa tjänster, bl a av S C-pedagoger, ska klargöras att undervisningen av deltagarna i projektet ska innehålla och beakta tillgänglighet. Anbudsgivaren ska även redovisa sin kompetens inom området tillgänglighet.


Kontakter har tagits med Agneta Lindkvist, HSO, som arbetar som processtöd åt ESF-rådet.
Agneta har bidragit med värdefulla råd till denna ansökan.

Transnationellt samarbete

I våra grannländer runt Östersjön finns Science Centers som bedriver verksamhet med inriktning mot bla. skolan, mot lärare och elever. Experimentlabbet i Kalmar har utvecklade kontakter med centers i Polen, Lettland och Danmark, Bornholm.
Man deltar nu i ett pågående South Baltic-projekt som heter Edupeople med inriktning mot lärarfortbildning i Polen och Sverige. Ett annat projekt benämnt Energy Respect är under planering med deltagande från Danmark, Lettland, Polen och Sverige.
Även i detta projekt är lärare och pedagoger en viktig målgrupp.

Mobiliseringsfasen
Upphandling av S C- aktör för genomförandet av utbildningsinsatserna ska genomföras under mobiliseringsfasen.
eXperimentlabbet i Kalmar som är part i ovanstående projekt har uttryckt intresse för att genomföra dessa utbildningsinsatser.

Oavsett vilken aktör som erhåller uppdraget efter upphandling ska denna aktör inom projektets ram och tillsammans med projektledare och metodansvarig samverka med 2-3 S C-enheter i andra EU-länder runt Östersjön. Samverkan kan bl a bestå i möten med gemensamma demonstrationer och diskussioner kring hur S C-metodik kan användas i fortbildningen av pedagoger.

Detta kommer att ingå som ett krav i upphandlingsunderlaget som även ska innehålla krav på leverantören att lämna beskrivning av hur samverkan kan genomföras med minst 2 namngivna S C-enheter i minst 2 andra EU-länder som även de ska jobba aktivt med utveckling av lärarrollen med hjälp av S C-metodik.

Projektledare, metodansvarig samt företrädare för upphandlad S C-aktör genomför 2-3 resor till utvalda S C-enheter för utbyte av lärdomar och erfarenheter. Dessa S C-enheter inviteras även till Sverige för att ta del av projektet och vår verksamhet här inkl det nyttjande av mobil enhet för fortbildning av lärare som ingår i detta projekt. Dessa aktiviteter tjänar syftet att sprida värdefulla erfarenheter och kunskaper i båda riktningarna och därmed ge stöd till metodutvecklingen i respektive land.


Samarbetspartners

 • Institutionen för pedagogik...
 • Regionförbundet i Kalmar län
 • Skolverket

Deltagande aktörer

 • Barn- och utbildningsenheten
 • Barn- och utbildningskontoret
 • Kommunledningsförvaltning
 • Kommunledningskontoret

Kommun

 • Kalmar
 • Nybro
 • Oskarshamn
 • Västervik