Logotyp på utskrifter

Språk och Arbete

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSocialförvaltningen
KontaktpersonAgneta Leonhardt
E-postagneta.leonhardt@kalmar.se
Telefonnummer0480-450852
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Syftet är att skapa en modell för att stärka invandrarkvinnor som inte har fått fotfäste på den svenska arbetsmarknaden med en helhetslösning. Målet med förstudien är att den ska leda fram till ett väl förankrat projektägarskap och en utvecklad samverkan med aktörer för utbyte av erfarenheter och innovativa samtal som leder fram till en modell som kombinerar språk-arbete. Det huvudsakliga mervärdet är att den tänkta metoden kommer att öka sysselsättningen för målgruppen. Ett annat mervärde är att kvinnorna kan bli förebilder för andra kvinnor och deras familjer som befinner sig i liknande situation.

Bakgrund

PROBLEM OCH BEHOVSANALYS:
Vi har upptäckt genom Lusthuset 2011-3090025 att målgruppen språksvaga invandrarkvinnor stöter på hinder när de ska komma vidare till ökad egenförsörjning. Orsakerna kan vara många eller olika. Vissa kommer inte vidare i utbildning på grund av att de saknar formella grundläggande kunskaper i svenska språket. Vissa kan inte komma ut i yrkeslivet eftersom de saknar kunskap om det svenska samhället, saknar utbildning eller är språksvaga. Det kan även finnas andra hinder.
För närvarande finns ca 270 kvinnor med invandrarbakgrund som uppbär försörjningstöd på Socialförvaltningen i Kalmar kommun. För att veta om dessa kvinnor passar in på målgruppen behöver man gå in i Socialförvaltningens register manuellt eftersom den formen av statistik saknas. Dock har redan nu Socialförvaltningens handläggare en bild av "att något hållbart måste göras" för att målgruppen invandrarkvinnor med försörjningsstöd ska nå ökad egenförsörjning. I Lusthuset upptäckte vi att motivation hos deltagare stiger om man kan koppla svenskundervisning till ett yrke och i dess förlängning till ökad egenförsörjning men där kan det finnas hinder i förverkade SFI-timmar, brända CSN-lån, rädsla för lån på grund av religiösa skäl då det är ränta på lånet etc. För att få fram en tydlig problem - och behovsanalys kommer vi att ta fram den statistik som saknas med hjälp av Socialförvaltningens register såsom utbildningsnivå, eventuella funktionshinder, boendesituation, familjesituation, födelseland och eventuell pågående sysselsättning såsom praktik, SFI etc.
OMVÄRLDSANALYS
Vi kommer att göra en omvärldsanalys enligt SWOT modellen och där involvera flera samverkanspartner med olika perspektiv för att få fram en så bred omvärld som möjligt. Själva analysen ska sedan ligga till grund för planering av ett eventuellt genomförande där trender på arbetsmarknaden och de olika drivkrafterna indentifieras som sedan knyts till kompetensutveckling för kvinnorna.
Vi vet idag att språk och arbete har ett samband. Genom en omvärldsanalys kan vi få fram ett brett deltagande av offentliga organisationer, privata aktörer och föreningar som kan bidra till att processen når ett rimligt tidsperspektiv. Här undersöks rådande lagstiftning, ekonomi, kompetensutvecklingsbehov. Under förstudien kommer vi att ta fram en metod/metoder för att kombinera språk och arbete. Vi kommer också att undersöka möjligheter för att i slutet av ett eventuellt genomförande starta ett kooperativ. Tillsammans med Kalmarsundsregionens arbetsgivarring vill vi också undersöka möjligheterna hos arbetsgivarna att utveckla en lärlingspraktik där yrke och språk kan kombineras och som i förlängningen eventuellt kan leda fram till en anställning.

I förstudien kommer vi att ta kontakt med andra projekt som har varit lyckade och lära oss av och även eventuellt sträva efter att förbättra metoderna de använt sig av.

Den tänkta förstudien och det eventuella genomförandeprojektet överenstämmer med regionala mål i Regionförbundets regionala utvecklingsstrategi. Utdrag RUS sidan 27, Regional Utvecklingsstrategi 2012-2020 - Andelen utrikesfödda med sysselsättning ska öka med 15 % fram till 2015.

Målsättning

Stärka invandrarkvinnor med en helhetslösning, språk och arbete, med en process mot ett kooperativ med möjlighet till både delägande (medlemskap) och/eller anställning eller anställning hos annan arbetsgivare. Samtidigt kan kvinnorna bli en förebild för andra kvinnor och familjemedlemmar i motsvarande situation.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att läsa in http://www.tillgangligtprojekt.se/, samt använda www.handisam.se. Tillgänglighetsperspektivet förankras hos medarbetare och rutiner tas fram för att säkra att lokaler, information och kommunikation är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Kunskapsnavet engageras då de har stor erfarenhet av hur man arbetar med den kommunikativa tillgängligheten.

Transnationellt samarbete

Vid förstudien kommer vi att ha ett nära samarbete med Kalmar Kommuns strateg för EU- och internationella frågor på kommunledningskontoret kansli- och omvärldsenhet för planering av vid ett eventuellt genomförande kontakt med ett projekt i ett annat EU land med samma målgrupp. Tanken är att detta ska tillföra språklig och kulturell mångfald och bidra till kompensutveckling och förhöjning av verksamhetens kvalité.

Samarbetspartners

  • Arbetsgivarringen Kalmarsund AB
  • Arbetsmarknadsenheten
  • Kommunledningsförvaltning
  • Kunskapsnavet

Kommun

  • Kalmar